Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


VVM- tilladelse til udbygning af Kolding Sygehus

Kolding Kommune har meddelt Sygehus Lillebælt VVM-tilladelse til udbygning af Kolding Sygehus.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2 stk. 4 nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Tilladelsen gives på baggrund af kommuneplantillæg 17 til Kommuneplan 2010-2021 med VVM-redegørelse for udbygning af Kolding Sygehus. Kommuneplantillægget blev vedtaget i Byrådet den 25. juni 2012. Den tilhørende VVM-redegørelse beskriver miljøpåvirkningerne ved udbygning af Kolding Sygehus samt nyt sundhedscenter.

Sygehusområdet er omfattet af lokalplan 0121-71 Kolding Sygehus – et offentligt område, der sammen med kommuneplantillægget udgør plangrundlaget for udbygningen af Kolding Sygehus samt et nyt sundhedscenter.   

VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet. Klagen skal indsendes skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens § 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagens skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som post til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myn-digheder. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentlig-gørelsens dato.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan i medfør af planlovens § 60 stk. 3 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde bygge- og anlægsarbejdet standset. 

Artiklen er publiceret 04. juli 2012
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey