Græsning ved Busholm, Donssøerne. Foto: Jesper Ratjen.
Løvfrøen klatrer i buske og træer.

Har du en idé til et projekt, der vil genskabe eller forbedre naturen til gavn for dyr, planter og deres levesteder - eller der vil forbedre borgernes adgang til naturen? Så er det nu muligt at ansøge om tilskud hos Kolding Kommune.


Har du en idé til et projekt,

  • der vil genskabe eller forbedre naturen til gavn for dyr, planter og deres levesteder?
  • eller der vil forbedre borgernes adgang til naturen?

Så er det nu muligt at ansøge om tilskud hos Kolding Kommune.

Kolding Kommune afsætter i 2014 en naturpulje, hvor private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til at genoprette naturen, pleje naturen eller forbedre adgangen til naturen.

Eksempler på projekter, hvor du kan få tilskud:

  • Rydning af buske og træer på værdifulde overdrev, enge og moser.
  • Opsætning af hegn til afgræsning af overdrev og enge.
  • Nyetablering eller oprensning af tilgroede søer/vandhuller til gavn for truede arter.
  • Frilægning af rørlagte vandløbsstrækninger.
  • Små projekter til restaurering af vandløb som udlægning af gydegrus eller etablering af sandfang.
  • Etablering af natur-, vandre- og ridestier, primitive telt- og lejrpladser eller fugle- og udkigstårne.

Det forventes, at ansøgeren selv bidrager økonomisk eller på anden måde til realiseringen af projektet. Der ydes normalt kun tilskud til selve projektet, og tilskuddet vil som udgangspunkt udgøre ca. 50 % af projektomkostningerne.

Ansøgningen skal foregå via det ansøgningsskema, som kan hentes i faktaboksen.

Sidste frist for ansøgning er den 15. maj 2014.

Efter fristens udløb vil vi vurdere hver enkelt ansøgning og vælge de bedste projekter ud. Ansøger får besked om projektet er godkendt senest den 1. juli 2014.
Tilskuddet vil blive udbetalt, når projektet er udført, og der foreligger et færdigt regnskab for projektet med kopi af faktura. Tilskuddet er betinget af at projektet er gennemført inden 1. januar 2015.

Kolding Kommune har siden 2008 støttet mange lokale naturprojekter.

Ansøgere, der har modtaget støtte, er alle private lodsejere i Kolding kommune, som har ønsket at forbedre naturværdierne på deres naturarealer eller borgernes adgang.

Lodsejerne har bidraget til hvert projekt ved eget arbejde – eksempelvis opsætning af dyrehegn – eller ved betaling af en del af omkostningerne.

Flere af projekterne har været rydning af trævækst og etablering af hegn med henblik på afgræsning af artsrige og værdifulde naturarealer, andre projekter har været oprensning og/eller udvidelse af vandhuller til gavn for ynglende padder som løvfrøen og den spidssnudede frø.

 

Her kan du klikke på et link til et kort, der viser de projekter, der har fået støtte fra Naturpuljen i de sidste år :
Kort - tilskud fra Naturpuljen

Artiklen er publiceret 20. marts 2014
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey