Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Byrådet har den 30. november 2015 vedtaget tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 0012-12 med virkning for området ved Klostergården, der ligger øst for Lille Brostræde mellem Klostergade og Brostræde.

Kommuneplantillæggets formål er

 • at give mulighed for at etablere boliger i stueetagen.
 • at give mulighed for en bebyggelsesprocent på 210 og en bygningshøjde på højst 23 meter i op til 5 etager.

Tillægget er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 25. juni 2015.

 

Lokalplanens formål er

 • at sikre et varieret bymiljø ved at muliggøre forskellige anvendelser.
 • at sikre private opholdsarealer til nye etageboliger.
 • at give mulighed for et nyt offentligt byrum med rekreativ, grøn karakter og høj
  kvalitet.
 • at sikre ny bebyggelses tilpasning til den eksisterende bystruktur.
 • at sikre god afvikling af forskellige trafikformer ved tunnel og busvej i Brostræde.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 95 almene etageboliger.

 

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 25. juni 2015, på følgende punkter:

 • At det i anvendelsesbestemmelsen præciseres, at der ved Brostræde kan etableres
  parkeringsarealer, cykelsti mv.
 • At tagterrasser nu også tillades mod gaden, men kun som indeliggende altaner i tagfladen. Denne bestemmelse er tilrettet for at skabe bedre overensstemmelse med projektforslaget fra Domea.

Der er desuden gennemført redaktionelle ændringer i form af mindre rettelser og præciseringer.

 

 

Der er indhentet projekt og beregning af pris på støjskærm som beskrevet i lokalplanen. En standard støjskærm i 2 meters højde, som er forudsat i de udarbejdede støjberegninger, vil koste ca. 1,5 mio. kr. at etablere. I forbindelse med udarbejdelsen af planen for det nye byrum mellem Klostergården og jernbanen, vil det blive vurderet, om det er muligt at finde finansiering til en evt. støjskærm.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

De endeligt vedtagne planer kan ses hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på www.kolding.dk/plansager
Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og § 31 om offentliggørelse.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter behov på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 72541101. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?
Torsdag den 31. december 2015

Hvad er lovgrundlaget?
Lov nr. 578 af 27. maj 2013 om planlægning.

Hvad koster det at klage?
500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag.

Artiklen er publiceret 03. december 2015
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey