Luftfoto med afgrænsningen af området for kommuneplantillægget.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 3. oktober 2018 vedtaget tillæg 21 til Kommuneplan 2017-2029.

Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger ved Lykkegårdsvej, Holbergsvej, Blochsvej, Ingridsvej, Margrethesvej, Benediktesvej, Anne-Mariesvej og Eliassensvej i den sydvestlige del af Kolding.

Kommuneplantillæggets formål er i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning at justere en supplerende bestemmelse om, at et grønt område langs Ingridsvej skal bevares som park.

Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 20. august 2018, idet det er præciseret, at kun grønne arealer ved stikvejene er undtaget bestemmelsen om bevaring som grønt areal.

Der er under De særlige rammebestemmelser efter kommuneplantillægget anført ny tekst:
Supplerende bestemmelser:
Grønt område langs Ingridsvej skal bevares som åbent grønt areal, dog undtaget ved stikvejene.
Der er endvidere foretaget enkelte konsekvensrettelser.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 6. november 2018, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 09. oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey