Luftfoto med afgrænsningen af ramme-/ lokalplanområdet.

Byrådet har den 27. november 2018 vedtaget at sende forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 1113-31 Ved Slugten – et erhvervsområde i offentlig høring.

Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26.

Planområdet ligger i den sydøstlige del af Lunderskov øst for jernbanen, syd for boligområdet ved Slugten/ Birke Alle.

Kommuneplantillæggets formål er at udlægge rammeområdet og fastlægge rammebestemmelser for anvendelsen, og lokalplanlægningen for området. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål for lager-, service- og kontorformål med mulighed for genbrugsplads.

Lokalplanens formål er at fastlægge nærmere bestemmelser for områdets anvendelse til erhvervsformål, herunder områdets funktion om genbrugsplads. Lokalplanen skal desuden sikre et grønt areal i området.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 7979 1320.

Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 17. december 2018 til den 11. februar 2019. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest den 11. februar 2019. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Efter offentliggørelsen, den 17. december 2018, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med de respektive planforslag.

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget/ene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget/ene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen/erne ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 14. januar 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den/de endeligt vedtagne plan/er. Den endelige vedtagelse af planforslaget/ene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 17. december 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey