Engene ved Hejls Nor.
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Tilpasset uroksens gnaven
Mange lave, blomstrende urter er særligt tilpassede afgræsning. De kan hurtigt sætte nye blomster, hvis de bliver bidt ned. Det var en nyttig egenskab for tusinder af år siden, da her stadig levede store, vilde, græssende dyr som uroksen og kæmpehjorten. Til gengæld klarer de små urter sig dårligt i konkurrencen med tagrørene, hvis græsningen ophører. Derfor er husdyrenes græsning af landskabet så vigtig i dag.

Mere græssende kvæg på engene ved Hejlsminde Nor

På mange af engene omkring Hejlsminde Nor kan man se kvæg, der går og græsser. Kreaturerne sørger for at holde rørskov og pilekrat nede. Hvis der ikke var græssende kreaturer på naturarealerne, ville mange af de sjældne plante- og dyrearter efterhånden blive fortrængt, fordi arealerne ville gro til.

Kolding Kommune har i samarbejde med private lodsejere i området hegnet en række naturarealer syd for Aller Å ved Hejls Nor i projektet ”Rydning og forberedelse til afgræsning, arealer ved Hejlsminde Nor, N2000 Lillebælt”. Enkelte steder er der desuden blevet ryddet kratopvækst.

Projektet har fået tilskud fra Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Landbrugsstyrelsen og er udført i samarbejde med de lokale lodsejere og dyreholdere. Formålet er at støtte op omkring afgræsningen i området og sikre, at naturarealerne omkring Noret bliver plejede, så den sjældne natur i området bevares.

Naturarealerne ved Hejlsminde Nor og er en del af Natura2000 området ”Lillebælt”. Natura 2000 områderne er et netværk af naturbeskyttelsesområder på tværs af EU, som har til formål at beskytte og bevare en række sjældne og unikke naturtyper og arter.

Artiklen er publiceret 14. november 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey