Aflastningsområde
Et aflastningsområde er et butiksområde, der har til formål at aflaste den eksisterende bymidte blandt andet for at give plads til butikker, som på grund af størrelse, koncept og varesortiment ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten. I Kolding Kommune er området omkring Kolding Storcenter ved Skovvangen og Vejlevej udpeget som aflastningsområde i kommuneplan 2017-2029.

 

Redegørelse
Når der planlægges for nye eller udvidelse af eksisterende aflastningsområder, skal kommunen jf. planlovens § 11 e, stk. 4, redegøre fr det kundegrundlag, som etableringen af nye butikker baseres på. Desuden skal der redegøres for det opland som aflastningsområdet henvender sig til. Kolding Kommune har fået udarbejdet en redegørelse til belysningen af grundlaget. Redegørelsen kan ses her 1.66 MB

 

Herunder folder med indkaldelse af ideer og forslag 

pdfFolder med indkaldelse af ideer og forslag til planlægning640.84 KB

 

Udvidelse af aflastningsområdet i Kolding - Ved Kolding Storcenter

Ændret planlov
En ændret planlov med ikrafttrædelse den 15. juni 2017 har gjort det muligt at udvide eksisterende aflastningsområder, hvis der er et tilstrækkeligt kundegrundlag.
Et aflastningsområde er et butiksområde, der har til formål at aflaste den eksisterende bymidte blandt andet for at give plads til butikker, som på grund af størrelse, koncept og varesortiment ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten.

Den ændrede planlov muliggør ligeledes etablering af udvalgsvarebutikker, der er større end 2.000 m2. Udvalgsvarer er feks. bøger, el-artikler, beklædning, hårde hvidevarer, tæpper, radio/tv, kopper/tallerkener, sportsudstyr, legestøj, cykler, ure, smykker etc.

Udvidelse af aflastningsområde
Aflastningsområdet blev planlagt og etableret i  begyndelsen af 1990´erne og består af et overdækket butikscenter med et Bilkavarehus samt en række store udvalgsvarebutikker nord for Egtved Allé.
Byrådet ønsker at igangsætte en planlægning for udvidelse af aflastningsområdet med store udvalgsvarebutikker.
Der er ikke truffet beslutning om udvidelsens egentlige omfang, men det overvejes at inddrage arealer både vest og syd for Kolding Storcenter og samtidig åbne mulighed for at øge arealrammen til detailhandel inden for det eksisterende aflastningsområde.

Baggrund
Arealerne vest for Vejlevej har i en årrække være udlagt til erhverv med mulighed for butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Der er for den sydlige del af grunden udarbejdet lokalplan for en ny stor Bauhaus (15.000 m2). Opførelsen er godt igang, og i forbindelse med bebyg-
gelsen sker en omfattende omlægning af Vejlevej med udvidelse af vejbaner og lyskryds på strækningen mellem Kolding Storcenter og Danfossgrunden.

På de ubebyggede arealer umiddelbart nord for det nye Bauhausbyggeri har Kommunen fra en projektudvikler modtaget ønsker til etablering af et centerområde med 15.500 m2 detailhandelsarealer til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Ansøgningen skal ses i lyset af, at Danfossgrunden allerede er under udvikling, og at der nu sker en hensigtsmæssig vejbetjening fra Vejlevej, som kommer hele grunden til gode.

Herudover findes et udbygget område ved Albuen, som er udlagt til erhvervsformål, men som op gennem tiden er blevet udbygget med udvalgsvarebutikker. Det er endnu uklart om  området skal medtages i forbindelse med en udvidelse af aflastningsområdet. Arealerne syd for det nuværende aflastningsområde - Retailpark - omfatter ligeledes et udbygget område med butikker. Butikkerne er i forbindelse med lokalplanlægning fastlagt til særlig pladskrævende varegrupper. Området overvejes medtaget i udvidelsen for at åbne mulighed for butikker til egentlige udvalgsvarebutikker.

Mål for planlægningen
Det overordnede mål for detailhandelsudviklingen i Kolding kommune er at bevare byens nuværende betydning i oplandet.  Udvalgsvareudbuddet er afgørende for en bys attraktion og regionale status. Det er således i den overordnede konkurrence væsentligt, at man i Kolding kan tilbyde forbrugerne de nyeste og mest interessante butiksformer. Butiksprojekter med de rigtige beliggenheder og de rette størrelser har derfor stor betydning for kommende investeringer i detailhandelssektoren

For at sikre, at de nye butikker i aflastningsområdet supplerer den eksisterende detailhandel  i Kolding bymidte overvejes det, at fastsætte en minimumsbutiksstørrelse for nye udvalgsvarebutikker på 600 m2 -1.000 m2 .

Den videre planlægning

Ifølge planloven kan byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi og de er af væsentlig karakter, skal byrådet indkalde idéer og forslag før udarbejdelse af et planforslag. Dette skal ske i en forudgående offentlig høring efter planlovens §23 c. Du har mulighed for at komme med ideer og forslag  til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning.

Når idefasen er slut bliver de indsendte bemærkninger vurderet og anvendt i det kommende arbejde med at udarbejde et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Herefter vil der være en 8 ugers høringsperiode i forhold til planforslaget.

 

Hvilke arealer skal inddrages i en udvidelse af aflastningsområdet?
Hvor store skal de nye udvalgsvarebutikker være?
Hvilken type udvalgsvarebutikker skal der kunne etableres i området? 
Skal der åbnes mulighed for dagligvarebutikker i området?

Ideér og forslag til emner, der ønskes medtaget i den videre planlægning, skal være modtaget af By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. ) senest den 18. maj 2018

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Planafdelingen v/Lene Ohlmann
Tlf. 79791321 eller
mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Artiklen er publiceret 24. april 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey