Placering viser den ansøgte placering af biogasanlægget ved Venusvej.
Procesdiagram

Indkaldelse af ideer og forslag vedr. biogasanlægget ved Venusvej

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune har besluttet at igangsætte planlægningen for opførelse af et biogasanlæg ved Venusvej i Bramdrup Industripark nord for Kolding. Idéfasen og dette idéoplæg er første fase i en kommuneplanændring og miljøvurderingsprocedure for både plangrundlaget og projektet frem mod realisering af biogasanlægget.

I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag, herunder til indholdet i den miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse), som efterfølgende skal udarbejdes.

Med dette idéoplæg opfordrer Kolding Kommune til, at interesserede kan gøre opmærksom på forhold, der bør fokuseres på i den videre planlægning

Biogasanlægget ved Venusvej vil blive opført af Nature Energy, som er Danmarks førende producent af biogas og derfor har stor erfaring med opførelse og drift af biogasanlæg.

Biogasanlægget ved Venusvej skal producere biogas ved at afgasse op til ca. 600.000 tons biomasse om året, som hovedsageligt består af husdyrgødning, organiske restprodukter fra både landbrug og industri samt madaffald fra erhverv og private husstande.

Den producerede biogas vil løbende blive opgraderet til naturgaskvalitet (bionaturgas) og tilført naturgasnettet, hvorfra den eksempelvis kan gøre nytte til opvarmning af husstande, til brug i industrien eller som brændstof i transportsektoren.

Ved at afgasse de store mængder biomasse, kan der produceres cirka 35 millioner m³ biogas årligt, som efter opgradering bliver til ca. 21 millioner m3 bionaturgas, hvilket er nok til at opvarme cirka 15.000 husstande.

Biogasanlægget vil blandt andet bestå af proceshaller til af- og pålæsning samt forbehandling af biomasse, procestanke samt for- og efterlagertanke, gasrensningsanlæg og gasopgraderingsanlæg, gasfakkel, administrationsbygning, teknikbygninger, luftrensefilter til rensning af afkastluft og gaskedel inkl. skorstene.

Bygningshøjden på procestankene vil ikke overstige 28 meter og hallerne bliver ikke højere end 15 meter. Højderne fastlægges i forbindelse med designet af det konkrete projekt.

Biogassen bliver ikke opbevaret på anlægget, men bliver løbende renset og opgraderet til naturgaskvalitet. Herefter vil biogassen blive ledt videre via nyetableret rørledning til det eksisterende naturgasnet.

Når der afleveres biomasse på biogasanlægget, sker selve aflæsningen i en aflukket læssehal. Her bliver biomassen fra tank- eller lastbilen læsset over i aflukkede tanke eller haller. Samme procedurer bliver brugt, når den afgassede biomasse bliver transporteret fra anlægget for at blive brugt som gødning. Ventilation fra haller og tanke med rå biomasse renses i luftrensefilter. På den måde begrænses lugtgener fra biomassen.

Biogasanlægget ønskes placeret i byzone i Bramdrup Industripark beliggende nord for Bramdrup, tæt ved store indfaldsveje og beliggende langt fra sammenhængende boligområder.

Ifølge den samlede Kommuneplan for Trekantområdet 2017-2029 vil kommmunerne fremme etablering af biogasanlæg. Den gældende kommuneplanramme udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-6 med en maksimal bygningshøjde på 13 meter. Etablering af et biogasanlæg vil kræve et kommuneplantillæg, der ændrer miljøklassen til 7 og bygningshøjden til 28 meter.

Grundlaget for placeringen af biogasanlægget er sket ud fra en lang række hensyn. For det første har det været vigtigt, at der er høj husdyrtæthed i nærområdet og gode afsætningsmuligheder for den producerede biogas til det nærliggende naturgasnet. Derudover har det også haft stor betydning, at anlægget bliver placeret i passende afstand til bebyggelse og særlige naturområder samt en beliggenhed nær det overordnede vejnet, som bevirker at transporter så vidt muligt kan foregå via det overordnede vejnet.

Planlægningen vil desuden ske under hensyntagen til en række hensyn i nærområdet, hvor der findes bevaringsværdige landskaber og særligt værdifulde landbrugsområder samt evt. beskyttede naturområder med spredningsveje for dyr og planter.

I den videre planlægning undersøges det derfor, hvordan anlægget indpasses bedst under hensyntagen til omgivelserne.

Projektets størrelse gør, at biogasanlægget er omfattet af krav om miljøvurdering for både plan og projekt. Miljøvurderingen er en nærmere undersøgelse, der beskriver og vurderer et biogasanlægs mulige miljøpåvirkninger på omgivelserne i en miljøkonsekvensrapport.

Projektets realisering forudsætter politisk vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan med den tilhørende miljøvurdering af plan og projekt. Desuden skal der meddeles en miljøgodkendelse til anlægget.

Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag og anvendes i den videre proces med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering.

I den efterfølgende offentliggørelse får borgerne mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger vil indgå i Byrådets endelige behandling af kommuneplantillæg og lokalplan.

En række hovedspørgsmål vil sammen med relevante idéer og forslag fra idéfasen blive belyst i miljøvurdering af plangrundlaget og projektet og indgå i udarbejdelsen af kommuneplantillægget:

  • Hvordan vil anlægget påvirke naboer visuelt, støjmæssigt og lugtmæssigt?
  • Hvordan vil anlægget påvirke oplevelsen af landskabet i nærområdet?
  • Hvordan afvikles transporten til og fra anlægget?
  • Hvordan håndteres risiko for eventuelle uheld på anlægget?
  • Er der relevante alternative placeringer af biogasanlægget?
  • Hvilke forhold mener du, vi skal undersøge nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkon-sekvensrapporten for projektet?
%MCEPASTEBIN%

Spørgsmål kan rettes til Planafdelingen i Kolding Kommune,

Hans Peter Therkildsen tlf.: 7979 1611,
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Idéoplægget kan i øvrigt ses på kommunens hjemmeside: www.kolding.dk

Idéer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest den 23. september 2018. Afsenders navn, adresse og mailadresse skal fremgå af henvendelsen.

 

Kolding Kommune

Plan

Nytorv 11

6000 Kolding

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Artiklen er publiceret 06. september 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey