Landzonetilladelse for Stallerup Sø 29, Stubdrup

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • et nyt enfamiliehus på i alt 169 m2 på ejendommen matr. 12f, Stubdrup By, Harte beliggende Stallerup Sø 29, 6000 Kolding, som ansøgt.
    Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, jf. § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje), samt jf. §17 (skovbyggelinje) i naturbeskyttelsesloven til opførelse af bebyggelsen og hvor bygningen placeres kan der ske terrænregulering på +/- 0,5 meter. (Offentliggjort den 20. april 2018)

Artiklen er publiceret 20. april 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey