Brug af færre vikarer og bedre planlægning af timerne ude ved de ældre kan være med til at mindske udgifterne til hjemmehjælp og plejehjem i Kolding kommune, uden at der skal ændres på servicen for de ældre. Det viser en analyse af Seniorområdet i Kolding Kommune fra firmaet Implement Consulting Group. Forvaltningen er gået i gang med en samlet handleplan, mens en lang række initiativer allerede er sat i værk før og under arbejdet med analysen.

Byrådet har bestilt analysen i sit arbejde med budgettet, hvor Implement Consulting Group har gennemgået en lang række nøgletal fra Kolding og tre andre kommuner over de seneste år. Analysen peger på, at der kan gennemføres en række tiltag, der over de kommende år samlet vil kunne reducere udgifterne på mellem 6 og op til 32 mio. kr. om året, uden at servicen over for de ældre ændres. De beregnede potentialer overlapper hinanden i få tilfælde, og kan derfor ikke blot lægges sammen.

Sygefravær giver mange vikartimer
Kolding har det højeste sygefravær blandt de fire undersøgte kommuner og de afledte konsekvenser i form af vikarudgifter og betaling for overarbejde kan nedbringes ved at reducere sygefraværet. Siden begyndelsen af 2018 har Senior- og Socialforvaltningen arbejdet mere intensivt med arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær. Der er påbegyndt indsatser, der allerede viser, at sygefraværet og dermed behovet for vikarer falder.

Flere får hjemmehjælp i Kolding – færre får i sammenligningskommuner
Analysen viser også, at i 2014-2016 er andelen af modtagere af hjemmehjælp steget i Kolding, mens den er faldet i sammenligningskommunerne. En mulig forklaring er, at Kolding ikke i tilstrækkelig grad forebygger, at den enkelte ældre – hvor det er muligt – skal have varig hjælp og/eller pleje. En styrket forebyggelse vil kunne ændre de senere års tendens til et faldende andel selvhjulpne ældre, konkluderes det. Det noteres også, at mange ældre i Kolding Kommune får hjælp i ganske få timer, og måske kan klare sig selv.

Analysen anbefaler også en yderligere vurdering af boliger til seniorer i Kolding Kommune. Analysen viser, at borgere med særlige behov der bor på plejehjem, kan skabe utryghed for andre beboere og er vanskelige for plejepersonalet at hjælpe og støtte. Derfor anbefales en analyse på tværs af botilbuddene på handicap-, psykiatri-, misbrugs- og seniorområderne.

Endelig peger analysen på, at hvis man oven i de oplagte indsatser også ændrer på servicen på seniorområdet, kan seniorområdet bruge op til 17 millioner kroner færre på hjemmehjælp og plejehjem.

Analysen indgår nu i byrådets arbejde med budgettet for 2019.

Artiklen er publiceret 27. juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey