Luftfoto med afgrænsning af lokalplanomårdet
Byggefelt A markeret med lilla cirkel på lokalplanens kortbilag 2.

Forslag til lokalplan 0131-32 – Ved Skovvangen 33 – et erhvervsområde har været i offentlig høring i perioden 26. september 2017 – 21. november 2017.

Kolding Kommune har i den forbindelse modtaget et ønske fra lokalplanområdets ejer om ændring af planforslaget og forøgelse af den tilladte maksimale bygningshøjde i lokalplanens nordlige byggefelt (byggefelt A). For at imødekomme grundejerens ønske har flertal i Plan- og Boligudvalget vedtaget at fremlægge ændringsforslaget i offentlig høring i 2 uger. Offentliggørelse af ændringsforslaget sker efter planlovens §§ 24-27.

Ændringsforslaget indebærer, at der på det nordlige byggefelt (byggefelt A) fastlægges den samme maksimale bygningshøjde, som på det sydlige byggefelt, dvs. 15 meter, som er den maksimale bygningshøjde jf. gældende kommuneplan.

Ændringsforslaget medfører justering af en enkelt bestemmelse og et par konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelsesdel.

 

 

Ændringsforslag til lokalplanen Fra Til
på side 6 § 7.5 Bygningshøjden i byggefelt A må ikke overstige 11,5 meter og bygningshøjden i byggefelt B må ikke overstige 15 meter. Tekniske anlæg såsom ventilationsanlæg, skorstene, antennemaster, synlige trappehuse og elevatorskakte må dog have en højde på op til 2,5 meter over bebyggelsens højde. Disse maksimale bygningshøjder gælder uanset afstand til eksisterende og fremtidig skel. § 7.5 Bygningshøjden i byggefelter A og B må ikke overstige 15 meter. Tekniske anlæg såsom ventilationsanlæg, skorstene, antennemaster, synlige trappehuse og elevatorskakte må dog have en højde på op til 2,5 meter over bebyggelsens højde. Disse maksimale bygningshøjder gælder uanset afstand til eksisterende og fremtidig skel.

 

 Ændringsforslaget og det oprindelige forslag til lokalplan 0131-32 kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Et mindretal i Plan- og Boligudvalget (Benny Dall, Enhedspartiet – De Rød-Grønne) har ønsket følgende udtalelse offentliggjort. Mindretallet har stillet ændringsforslag om, ”at kommuneplantillæg 69 ændres således at de økologiske forbindelsesområder fastholdes og deraf afledte konsekvenser for arealanvendelse indarbejdes”.

Ændringsforslag er fremlagt i 2 uger i perioden fra den 4. januar til den 18. januar 2018. Herefter vil Plan-, Bolig- og Miljøudvalget tage stilling til indsigelser. Hvis der ikke indkommer indsigelser, vil lokalplanen blive endelig vedtaget administrativt.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest den 18. januar 2018. Hvis du ønsker at klage til Planklagenævnet, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Fra og med den offentlige bekendtgørelse, den 4. januar 2018, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.
Efter udløbet af høringsperioden kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage Byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Det er vurderet, at ændringsforslaget ikke giver anledning til en miljøvurdering, idet forøgelsen af den maksimale bygningshøjde på byggefelt A med 3,5 meter ikke forventes at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad.

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet
Vedr. retlige spørgsmål: Planklagenævnet

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 1. februar 2018, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Artiklen er publiceret 04. januar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey