Supplerende offentlig høring af forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0912-13 Westerbygård – et boligområde

Forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0912-13 Westerbygård – et boligområde var fremlagt offentligt i høring i 4 uger i perioden fra den 11. juni 2018 til den 09. juli 2018.

Ved høringsfristens udløb var der indsendt 10 høringssvar og bemærkninger.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget behandlede d. 15. august 2018 sagen og vedtog her at indarbejde 5 ændringsforslag i planforslagene samt at sende forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0912-13 Westerbygård – et boligområde i supplerende offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i Sdr. Bjert på sydsiden af Gl. Bjært ved den tidl. Westerbygård.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre, at der ud over boliger også kan indrettes mindre erhvervsvirksomheder i Westerbygårds gamle bygninger. Det øvrige planområde bliver et boligområde med enfamiliehuse samt række, klynge- og dobbelthuse.
Lokalplanens formål er:

  • at overføre dele af lokalplanområdet til byzone
  • at sikre at områdets kulturlandskab og kulturhistoriske værdier bevares
  • at udlægge et nyt boligområde, så det indpasses i områdets eksisterende forhold, helhed og landskab.

I forhold til de tidligere fremsendte forslag er de primære ændringer i de forslag, der hermed sendes i offentlig høring:

  • at ejendommen Gl. Bjært 26, 6091 Bjert medtages i planområdet.
  • at et mindre areal nordligst i planområdet langs Gl. Bjært udlægges til blandet bolig- og erhvervsområde, for at muliggøre en fremtidig udvidelse af ejendommen Gl. Bjert 26 (klinik for Lægerne i Bjert)
  • at lokalplanens delområder ændres, og et areal nærmest Gl. Bjært friholdes for bebyggelse.
  • at der mellem det nye enfamiliehusområde og det eksisterende boligområde udlægges en 5 meter bred grøn opholdszone langs det tilgrænsende boligområde vest for planområdet.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

 

Planforslagene er fremlagt i 2 uger i perioden fra den 11. oktober 2018 til den 25. oktober 2018. Herefter vil de indkomne indsigelser blive behandlet.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest den 25. oktober 2018. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Efter offentliggørelsen, den 11. oktober 2018, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag til planforslagene.

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Vedr. retlige spørgsmål: Planklagenævnet.
Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.
Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 08. november 2018, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.
Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.
Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 11. oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey