Forløbet af den sydlige del af Seest Bakke flyttes, så vejen kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå. De tynde streger er stier og tunneller til fodgængere og cyklister. Illustration: Niras.
Ombygningen af krydset indebærer, at fodgængere og cyklister fremover skal ned under vejen, når de krydser de store veje. Her visualisering af tunnellen under Tøndervej. Illustration: Niras.

Faktaboks
Den mest trafikerede strækning i krydset er udmundingen af Vestre Ringgade, som i gennemsnit passeres af 18.000 bilister dagligt. Hvis trafikken fremskrives med 1,5 pct. årligt, vil tallet i 2035 være godt 23.000 biler, hvilket krydset i sin nuværende form ikke kan rumme.

Det projekt, som Teknik- og Klimaudvalget har besluttet at arbejde videre med, vil koste 20 mio. kr.

Med alle mulige forbehold vil det nye kryds kunne stå færdigt i slutningen af 2019.

Nu skal det være slut med, at trafikken i perioder næsten står stille i krydset Vestre Ringgade-Tøndervej i Kolding. Et af byens mest trafikerede kryds skal efter planen ombygges og udvides for 20 mio. kr. Projektet, som både vil øge fremkommelighed og trafiksikkerhed, ventes afsluttes i slutningen af 2019.

6. marts 2018 vedtog Teknik- og Klimaudvalget at arbejde videre med det omfattende og ambitiøse projekt. Det næste halve år skal bruges på undersøgelser, planlægning, dialog med naboer, osv., og efter sommerferien tager politikerne endelig stilling til projektet.

”Før vi træffer den endelige beslutning, kommer der en periode med borgerinddragelse, men jeg er glad for, at vi nu nærmer os en løsning på udfordringerne med trængsel i krydset. Allerede i dag er det slemt i myldretiden, og om nogle få år vil trafikken gå fuldstændigt i stå ifølge prognoserne, hvis ikke vi gør noget,” siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget.

”Med udvidelsen af krydset tager vi livtag på bilkøerne og fremtidssikrer krydset. Beregninger viser, at den tid, som bilisterne bruger på at sidde i kø i krydset, har en værdi af ikke mindre end otte mio. kr. Det siger noget om trængslen i krydset. Samtidig øger vi trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere, så de bløde trafikanter trygt kan krydsene de befærdede veje.”

Elementerne i ombygningen

Fremkommeligheden i krydset Vestre Ringgade-Tøndervej har været på den politiske dagsorden i flere år. Tidligere har der været planer om at etablere en stor tosporet rundkørsel i krydset. Men den model blev opgivet, fordi den både var dyr og ude af stand til at rumme den øgede trafik. I stedet har Teknik- og Klimaudvalget på baggrund af et grundigt analysearbejde vedtaget en ombygning, som består af følgende elementer:

  • Seest Bakke forlægges – dvs. forløbet af den sydlige del af vejen flyttes, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå. Samtidig etableres der en ekstra kørebane.
  • Olaf Ryes Gade lukkes i den sydlige ende. I stedet opgraderes Konstantin Hansens Vej til ny forbindelsesvej mellem Olaf Ryes Gade og Seest Bakke.
  • Udmundingen af vejen Munkensdam i Tøndervej lukkes. 
  • Der etableres tunneller under Vestre Ringgade, Seest Bakke og Tøndervej til cyklister og fodgængere - se animationsfilm med cykeltur gennem tunneller.
  • Alle trafiksignaler udstyres med intelligent trafikstyring, så rødt og grønt lys automatisk tilpasses den aktuelle trafik.

Det videre forløb

Sammenlagt skal de forskellige elementer skabe plads til flere biler i krydset og få trafikken til at glide bedre – bl.a. ved at lukke af for færdsel fra det sydgående ben i krydset (Munkensdam) og ved at trække de bløde trafikanter ud af krydset. Ved at anlægge tunneller under de trafikerede veje til cyklister og fodgængere øges trafiksikkerheden.

”Vi er godt klar over, at et så omfattende og komplekst projekt rejser en masse spørgsmål, og der er heller ingen grund til at skjule, at nogle beboere i området vil blive berørt af projektet. I de kommende måneder planlægger vi at informere beboerne, lave en temaside på kolding.dk samt holde et offentligt informationsmøde i slutningen af april,” fortæller trafikchef Martin Pape, Kolding Kommune.

”Endelig vil nogle borgere være omfattet af formelle høringskrav. Det gælder f.eks. beboerne på Konstantin Hansens Vej, hvor projektet kan indebære ekspropriation af mindre arealer.”

Du kan læse mere om projektet i dagsordenen/referatet fra Teknik- og Klimaudvalget (6. marts 2018, punktet ”Forbedret fremkommelighed i krydset Vestre Ringgade/Tøndervej”). Her kan du bl.a. se de forskellige forslag og muligheder, som politikerne har vurderet.

Artiklen er publiceret 07. marts 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey