DETAILHANDEL

Detailhandelsplanlægningen er omfattet af helt særlige spille-regler i planloven. Arealudlæg til butiksformål skal ske med baggrund i planlovens bestem-melser for afgrænsning og arealrammer i udlagte centerområder.  Kommuneplan 2017 indeholder således en række centre, som tilsammen danner grundlag for den fremtidige udbygning af butikker og service i Kolding Kommune. Alle områderne er fysisk afgrænsede, og for hvert område er der fastsat realrammer for det tilladte bruttoetageareal til detailhandel. Centerområderne udover detailhandel indeholde boliger, liberale erhverv, offentlig og privat service og kulturfunktioner.
I et lokalcenter må det samlede bruttoetageareal til detailhandel ikke overstige 3.000 m2, og den enkelte butik må i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser ikke overskride et bruttoetageareal på 1.000 m2.

FOLDER

pdfIndkaldelse af ide og forslag til kommuneplanlægning447.81 KB

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanlægningen. Ændring af arealrammer for Lokalcenter Vejlevej Syd

Byrådet ønsker at igangsætte en planlægning for udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter med store udvalgsvarebutikker.  Det er hensigten i forbindelse med planlægningen at give mulighed for en ny dagligvarebutik på 1.400 m2 på Danfossarealerne vest for Vejlevej og nord for Bauhaus. For at skabe en hensigtsmæssig balance i udlæg af arealrammer til dagligvarer i og omkring aflastningsområdet er det Kolding Kommunes ønske at se nærmere på muligheden for at reducere arealrammen til detailhandel i den del af Kolding, der ligger nord for aflastningsområdet.  En reduktion vil alene omfatte den restrummelighed der findes til detailhandel og vil således ikke påvirke eksisterende butikker.

Der er i kommuneplanen udlagt et lokalcenter ved Damhusvej - Vejlevej syd. Arealrammen for området er i Kommuneplan 2017-2029 samlet udlagt med en arealramme på 3.000 m2 til detailhandel - både dagligvarer og udvalgsvarer. I detailhandelsanalysen fra 2015 er der registreret 4 butikker med et samlet detailandelsareal på 2.535 m2 . Der er således en 465 m2 ubrugt arealramme. Herudover er den tidligere Faktabutik på Vejlevej 317 flyttet til en anden adresse på Vejlevej, og bygningen ønskes anvendt til andet formål end detailhandel. Dette betyder at yderligere 735 m2 er ubrugt. Der er således en restrummelighed på sammenlagt 1.200 m2,
som kan udtages af arealrammen.

Når idéfasen er slut vil Kolding Kommune med baggrund i høringssvarene tage stilling til, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg. Et forslag til kommuneplantillæg skal fremlægges offentligt i 8 uger. Her vil alle få mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslaget. Bestemmelserne i kommuneplantillægget bliver en del af kommuneplanen, når Kolding Byråd har vedtaget kommuneplantillægget endeligt.

Udklip

 

 

 

Idéer og forslag til emner, der ønskes medtaget i den videre planlægning, skal være modtaget af By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding  (mail - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest den  31. oktober  2018

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Planafdelingen v/Lene Ohlmann
Tlf. 79791321 eller
mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Artiklen er publiceret 15. oktober 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey