Oversigt over områdeinddelingerne

Justeringer i forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 - udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter

Byrådet vedtog den 27. november 2018 at sende forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger. Planforslaget blev offentligt fremlagt den 5. december 2018 med høringsfrist den 30. januar 2019. 

På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen sender Kolding Kommune planforslaget i forlænget høring. Fristen for indsendelse af indsigelser/bemærkninger udvides fra den 30. januar 2019 til den 13. februar 2019.  

Erhvervsstyrelsen har på statens vegne påpeget, at der i planlægningen for en udvidelse af aflastningsområdet skal fastlægges maksimumstørrelser for butikker til både udvalgsvarer og dagligvarer. Det er derfor nødvendigt at foretage tilføjelser/ændringer til planens angivelse af arealrammer til detailhandel, hvis kommuneplantillægget skal kunne vedtages endeligt. 

Inden der træffes beslutning om en eventuel endelig vedtagelse af planen udvides høringsperioden, således at alle har mulighed for at komme med bemærkninger til de nedenfor foreslåede maksimumstørrelser på butikkerne i de enkelte delområder. Tilføjelserne/ændringerne fremgår sidst i nærværende brev. 

Det oprindeligt offentliggjorte planforslag vedlægges sammen med den oprindelige annonce. Der er endnu ikke foretaget ændringer i forslaget.

Grunden til, at du får dette brev er, at du kan have en direkte eller en indirekte interesse i indholdet af ændringerne. Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har dem senest den 13. februar 2019. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge klagevejledningen, som fremgår af den oprindelige annonce (vedlagt). Dine bemærkninger vil indgå i forbindelse med den politiske behandling af høringssvarene til planforslaget. Kommuneplantillægget forventes behandlet i Byrådet i marts/april 2019.

Med kommuneplantillægget er det ønsket at skabe grundlag for en udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter. For at fremtidssikre det og skabe plads til store udvalgsvarebutikker, som på grund af størrelse, koncept og varesortiment ikke umiddelbart kan indpasses i Kolding bymidte er der i planforslaget blevet fastlagt en minimumsstørrelse på butikkerne, men ikke en maksimum størrelse. I henhold til Planlovens § 11 skal  der fastsættes maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker.
Kommuneplantillægget kan således ikke vedtages endeligt, før dette er sket.

Kommuneplantillægget opdeler det udvidede aflastningsområde i 5 delområder. For hvert delområde gælder særlige arealrammer for detailhandel. Som en tilføjelse i forhold til det offentliggjorte planforslag vil der blive fastlagt maksimale butiksstørrelse i de enkelte delområder. Der er tale om forskellige maksimale butiksstørrelser afhængigt af hvilket område butikkerne ligger i. 

I de områder hvor der er mulighed for større udbygninger med detailhandel foreslås der fastlagt en maksimal butiksstørrelse på 15.000 m2. I de områder som inkluderes i aflastningsområdet eller som i hovedtræk er udbygget foreslås fastlagt en butiksstørrelse på 5.000 m2 – 6.500 m2. 

For så vidt angår Storcenteret lægges der op til, at eksisterende dagligvarebutik/hypermarked (Bilka) kan fastholdes og indgå i ny planlægning med 13.000 m2 jf. detailhandelsanalyse 2015 - øvrige dagligvarebutikker i centeret må ikke overstige 300 m2 jf. den gældende lokalplan.

For at anskueliggøre ændringsforslagene angives herunder et kort med de 5 delområder. I det efterfølgende skema kan man se hvordan de foreslåede maksimale butiksstørrelser fordeler sig på områderne.

 

Forslag til maksimale butiksstørrelser – tilføjelser angivet med rødt:

butikker

*) Eksisterende dagligvarebutik/hypermarked (Bilka) kan fastholdes og indgå i ny planlægning med 13.000 m2 jf. detailhandelsanalyse 2015 - øvrige dagligvarebutikker i centeret må ikke overstige 300 m2 jf. lokalplan 0123-12 Center Nord.

 

Såfremt ændringerne indarbejdes i planforslaget, vil kommuneplantillægget kunne leve op til planlovens krav om fastlæggelse af maksimale butiksstørrelser.  

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

 

Jan Krarup Laursen Afdelingsleder  Tlf. 79 79 13 23  Mobil: 51 81 18 80

Lene Ohlmann Arkitekt   Tlf. 79 79 13 21

 

Artiklen er publiceret 17. januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey