Luftfoto med afgrænsningen af lokalcenter Vejlevej syd, Bramdrupdam

Byrådet har den 18. december 2018 vedtaget at sende forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger omkring Vejlevej i Bramdrupdam nord for Kolding Storcenter i det nordlige Kolding.

 

Kommuneplantillæggets formål er:

  • At reducere arealrammen til detailhandel inden for lokalcenter Vejlevej syd, således at der ikke etableres flere butikker inden for lokalcenteret.

Dermed er det ønsket at skabe en bedre balance i forbrug og omsætning i forhold til de omliggende detailhandelscentre syd for lokalcenteret.  En reduktion vil alene omfatte den restrummelighed der findes til detailhandel og vil således ikke påvirke eksisterende butikker og anden anvendelse.


Planforslaget kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Planforslaget er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 9. januar til den 6. marts 2019. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest den 6. marts 2019. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Kolding Kommune har vurderet, at kommuneplantillægget er af overordnet karakter og  ikke  forventes at have væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes således, at tillægget ikke er omfattet af kravet om screening og miljøvurdering i henhold til § 8 stk 2, pkt. 2 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Hvad kan der klages over?
Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at tillægget ikke er omfattet af kravet om screening og miljøvurdering i henhold til § 8 stk 2, pkt. 2 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk.  På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 6. februar 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at tillægget ikke er omfattet af kravet om screening og miljøvurdering.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 09. januar 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey