Ødis Sø

Kolding Kommune har besluttet jf. § 15 i Lov om offentlige veje at nedlægge offentlige vejarealer ved Ødis Sø efter reglerne i kapitel 11 i Lov om offentlige veje.

Det omhandlende areal er vist på kortet med delnr. 1, 2 og 3.

Kolding Kommune agter at nedlægge arealet som vejareal og lade arealet overgå til grønt areal.

Stiforbindelsen fra Steppingvej til Vamdrupvej samt til Stationsvej opretholdes som en offentlig sti, så der fortsat sikres gode stiforbindelser i området 

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan rettes til Kolding Kommune, Trafikafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding, e-mail: trafik@kolding.dk inden d. 23. juni 2017.

Ifølge lov om offentlige veje § 124, stk. 2 og 6, skal vejen opretholdes helt eller delvist som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgang til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom. Planlægges vejen ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Artiklen er publiceret 24. april 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey