Skip til hoved indholdet

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden er den tid, det tager at træffe en afgørelse i en sag.

Byrådet har vedtaget, at der normalt skal træffes en afgørelse inden en måned efter, en sag er modtaget.

Ellers skal du som borger have besked om, hvorfor vi ikke kan afgøre sagen, og hvornår du kan forvente at få svar.

Særlige frister for sager på det sociale område

På det sociale område er fastsat særlige regler for sagsbehandlingstiden. Fristerne svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 - 90 procent af sagerne. Tager din sag længere tid, vil du få skriftligt besked.

Du skal være opmærksom på, at kommunen kun kan overholde fristerne, hvis:

  • ansøgningen er udfyldt korrekt
  • alle nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation er med ansøgningen.

Område: Godtgørelse under aktivering

Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 176

Sagsbehandlingstid: 4 uger

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Aktivitetstilbud

Lov om social service, § 86

10 hverdage

Kørsel til aktivitet

Lov om social service, § 117

5 hverdage

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Beboerindskudslån

Lov om individuel boligstøtte §§ 54-71

1 uge

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Beskyttet beskæftigelse - handicap

Lov om social service, § 103

1 måned

Beskyttet beskæftigelse - psykiatri

Lov om social service, § 103

1 måned

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Midlertidige boformer - handicap

Lov om social service, § 107

3 måneder

Midlertidigt botilbud - psykiatri

Lov om social service, § 107

3 måneder

Længerevarende boformer - handicap

Lov om social service, § 108

3 måneder

Botilbud psykiatri

Lov om social service, § 108

3 måneder

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Tilbud om fleksjob

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 116

Opstart af ansøgning efter maksimalt 14 dage, hvor du orienteres om sagsforløbet.

Selvvalgt uddannelse

(Fleksjobområdet og ret til uddannelse i 6 uger)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 48

4 uger

Henvisning til anden aktør

(Fleksjobområdet og ret til anden aktør med henblik på job)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 37

6 uger

Mentor

(Fleksjobområdet og anmodning om mentor)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 167

2 uger

Fleksjobbevis

(Fleksjobområdet og ret til fleksjobbevis)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 117

3 uger

Refusion til selvstændige

(Fleksjobområdet og selvstændig virksomhed. Som § 63)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 126

2-6 uger

Refusion fleksjob

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 126

2-6 uger *)

Refusion af løntilskud til arbejdsgiver

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 75

2-6 uger

*) Hurtigst afregning, hvis anmodningen er indgået inden den 15.

Delpension

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Delpension

Lov om delpension, § 5

1 måned

Førtidspension (gl. ordning)

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Bistands- og plejetillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, § 16

3 måneder

Helbredstillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, § 18

1 måned

Invaliditetsydelse

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, § 21

3 måneder

Personligt tillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, § 17

1 måned

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Personlig pleje

Lov om social service, § 83 

5 hverdage 

Praktisk hjælp

Lov om social service, § 83

10 hverdage 

Rehabilitering

Lov om social service, § 83a

10 hverdage

Afløsning i hjemmet

Lov om social service, § 84 

10 hverdage 

Aflastningsophold

Lov om social service, § 84 

10 hverdage 

Selvansatte hjælpere

Lov om social service, § 95

4 uger 

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

 Kropsbårne hjælpemidler

 Lov om social service, § 112

 3 uger

 Arm- og benproteser

 Lov om social service, § 112

 2 uger

 Synshjælpemidler

 Lov om social service, § 112

 2 måneder

Informationsteknologiske hjælpemidler

 Lov om social service, § 112

 2 måneder

 Hjælpemidler, voksne over 25 år

 Lov om social service, § 112

 2 måneder 

 Hjælpemidler, borgere op til 25 år

 Lov om social service, § 112

 2 måneder

 Informationsteknologiske forbrugsgoder

 Lov om social service, § 113

 2 måneder

Synshjælpemidler

 Lov om social service, § 113

 2 måneder 

 Forbrugsgoder, voksne over 25 år

 Lov om social service, § 113

 2 måneder 

 Forbrugsgoder, borgere op til 25 år

 Lov om social service, § 113

 2 måneder 

 Biler, støtte til køb af biler

 Lov om social service, § 114

 6 måneder 

 Biler, særlig indretning og reparation

 Lov om social service, § 114

 1 måneder 

 Boligindretninger, voksne over 25 år

 Lov om social service, § 116

 2 måneder 

 Boligindretninger, borgere op til 25 år

 Lov om social service, § 116

 2 måneder 

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Kontanthjælp

Lov om en aktiv socialpolitik, §§ 25 og 34

14 dage

Ledighedsydelse

Lov om en aktiv socialpolitik, § 74

1 måned

Enkeltydelser

Lov om en aktiv socialpolitik, §§ 81-85

1 måned

Uddannelseshjælp

Lov om en aktiv socialpolitik, §§ 23 og 34

14 dage

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse

Lov om en aktiv socialpolitik, §§ 22 og 34

14 dage

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Kørsel til aktivitet

Lov om social service, § 117

15 hverdage

Handicapkørsel

Lov om trafikselskaber, § 11

10 hverdage

Kørsel til praktiserende læge/speciallæge

Sundhedsloven, §§ 170-174

5 hverdage

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Madservice

Lov om social service § 83

10 hverdage

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Misbrugsbehandling

Lov om social service, § 101

14 dage

Anonym ambulant behandling

Lov om social service, § 101a

14 dage

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Nødkaldeanlæg

Lov om social service, §112

5 hverdage

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Omsorgstandplejen 

Sundhedsloven § 131

10 hverdage

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Optagelse på venteliste 

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 23

14 dage

Dagtilbudsplads efter bestemmelserne om pasningsgaranti

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 23

Plads tilbydes senest 3 måneder efter, at Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen

Dagtilbudsplads, når der er ansøgt om navngivet dagtilbud

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 23

Plads tilbydes efter alderskriterie og på det tidspunkt, hvor der er en ledig plads i det konkrete tilbud

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om plejebolig

Lov om almene boliger, § 54, stk. 1

6 uger

Ansøgning om plejebolig

Lov om social service, §192a

6 uger

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Plejeorlov

Lov om social service, § 119

2 til 3 hverdage

Sygeplejeartikler ved plejeorlov

Lov om social service, § 122

2 til 3 hverdage

Pasning af nærtstående

Lov om social service, § 118

4 uger

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Behandling af revalideringssag

Lov om en aktiv socialpolitik, § 70

6 måneder

Forlængelse af revalideringsperioden

Lov om en aktiv socialpolitik, § 70

4 uger

Godkendelse af arbejde under revalidering

Lov om en aktiv socialpolitik, § 73e

4 uger

Særlig støtte under revalidering

Lov om en aktiv socialpolitik, §§ 73h - 73i

4 uger

Hjælp til selvstændig virksomhed

Lov om en aktiv socialpolitik, § 73j

Opstart af ansøgning efter maksimalt 14 dage. Her orienteres du om sagsforløbet.

Område: Tillbud om skånejob

Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 66

Sagsbehandlingstid: Opstart af ansøgning efter maksimalt 14 dage, hvor du orienteres om sagsforløbet. Tidspunktet for afgørelsen vil afhænge af en vurdering af, om du som ansøger skal ud i arbejdsprøvning.

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Dagpenge ved sygdom, lønmodtagere

Lov om sygedagpenge, § 6 og § 38

14 dage

Dagpenge ved sygdom, selvstændige

Lov om sygedagpenge, § 41 og § 43

14 dage

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Personligt tillæg

Lov om social pension, § 14

4 uger

Helbredstillæg

Lov om social pension, § 14 a

4 uger

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Merudgifter, børn

Lov om social service, § 41

8 uger

Tabt arbejdsfortjeneste

Lov om social service, § 42

8 uger

Ledsagelse til unge 16-18 år

Lov om social service, § 45

8 uger

Foranstaltninger

Lov om social service, § 52, stk. 3 nr. 5 og nr. 9

3 måneder 

Formidling af praktik-dusør

Lov om social service, § 52, stk 3 nr. 9 

4 uger 

Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp

Lov om social service, § 82b

4 uger

Støtte i hjemmet til voksne (psykiatri) 

Lov om social service, § 85 

8 uger 

Aflastning til ægtefælle mv.

Lov om social service, § 84

8 uger

Støtte i hjemmet til voksne (handicap) 

Lov om social service, § 85

8 uger 

Selvudpegede hjælpere

Lov om social service, § 94

4 uger

Selvansatte hjælpere

Lov om social service, § 95

4 uger

Hjælpeordning til voksne

Lov om social service, § 96 

3 måneder 

Ledsagelse til voksne

Lov om social service, § 97 

8 uger 

Støtteperson, døvblinde

Lov om social service, § 98 

8 uger

Merudgifter voksne

Lov om social service, § 100

12 uger 

Beskyttet beskæftigelse

Lov om social service, § 103

1 måned

Aktivitets- og samværstilbud

Lov om social service, § 104

8 uger 

Pasning af nærtstående

Lov om social service, § 118 

4 uger 

Område

Lovgrundlag

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om ældre- handicapegnet bolig

Lov om almene boliger, § 54, stk. 1

6 uger