• Vision
 • Strategiske spor
 • Tværgående indsatsområder

 

Sammen designer vi livet    

 Sammen om 

VISIONÆR
VELFÆRD

Sammen om

FREMTIDENS
KOMPETENCER 

Sammen om

BOSÆTNING OG
BYLIV 

Sammen om

VÆKST OG 
INNOVATION 

    CIRKULÆR ØKONOMI

TIDLING INDSATS - HELE LIVET

FREMTIDENS SKOLE OG LIVSLANG LÆRING

KULTUR, ARKITEKTUR OG UDERUM

AKTIVE FÆLLESSKABER OG LOKALSAMFUND

NYE FORRETNINGSMODELLER

SOCIALØKONOMI OG ANSVARLIGHED

SELVVÆRD OG SAMMENHÆNG

ERHVERV OG VIRKSOMHEDER

Denne vision er pejlemærke for fremtiden og skal sikre en klar og visionær retning for Kolding Kommune. Med vision 3.0 løftes ambitionerne for Kolding til nye højder og et langsigtet visionsarbejde videreføres. Vision 3.0 har et særligt fokus på ”at lykkes sammen”! Sammen med borgere, sammen med virksomheder og sammen med aktører, der ønsker at bidrager til udvikling af vores lokalområder.

Sammen designer vi livet!

Design i hele Kolding Kommune…

 • er nærværende
 • kan ses og mærkes
 • betyder en forskel

Verden kigger på Kolding

Vi udforsker sammen og ud fra borgerens centrum.
Her er ikke én løsning som er rigtig for alle.
Gennem idérige og nytænkende processer søger vi i fællesskab mod ny viden og originale løsninger.
Der skabes værdi for den enkelte og bæredygtige resultater til gavn for alle.

Siden 2012 er der i Kolding arbejdet ud fra en tanke om, at udvikling af kommunen skal bygge på noget vi allerede har og er gode til. Altså bygge på autentiske styrker. Koldings autentiske styrker blev gennem en omfattende proces med op mod 1000 borgere og erhvervsdrivende defineret som ‘Social udvikling’, ‘Uddannelse og Viden’, ‘Design som brand’ og ‘Entreprenørskab’

For at sætte handling bag ord, er der i vision 3.0 beskrevet fire strategiske spor, som bygger på lige netop disse styrker. Det er spor, vi sammen kan følge mod en vision for fremtiden og det er spor, der sætter rammer og retning for kommunens virke. De fire spor er også afsæt for politikudvikling i Kolding Kommune.

 

Sammen om visionær velfærd

 • Sammen går vi forrest i udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger.
 • Gennem en tidlig og forebyggende indsats arbejder vi for, at alle har de bedste forudsætninger for et godt liv.
 • Med en helhedsorienteret tilgang tager vi udgangspunkt i borgerens centrum.
 • Borgeres egne ressourcer og netværk bringes i spil. Det skaber rammerne for meningsfulde fællesskaber.

Sammen om fremtidens kompetencer

 • Alle skal rustes til mødet med fremtiden gennem fokus på trivsel, læring og uddannelse.
 • Der tages afsæt i den enkeltes talent.
 • Sammen med virksomheder udvikler vi fremtidens kompetencer
 • Uddannelser afspejler mangfoldigheden på fremtidens arbejdsmarked og motiverer til at forfølge eget potentiale.
 • Her fremmes den kreative, kulturelle og demokratiske dannelse og styrker forudsætninger for, at alle bliver aktive medborgere – lokalt og globalt.

Sammen om bosætning og byliv

 • Sammen skaber vi rammerne for det gode liv i såvel by som på land.
 • Levende byer med attraktive boliger samt inspirerende kultur- og fritidstilbud er afsæt for øget bosætning.
 • God arkitektur og kvalitet i byrummene skaber levende mødesteder og gode oplevelser.
 • Frirum og mødesteder understøtter lokale fællesskaber og aktiv livsførelse.
 • Naturen er et aktiv og sammen arbejder vi målrettet med bæredygtige og klimavenlige løsninger med merværdi.

Sammen om vækst og innovation

 • Sammen arbejder vi målrettet for erhvervsvækst og grøn omstilling med cirkulær økonomi i centrum.
 • Kreativitet og entreprenørskab er afsæt for innovative løsninger for bæredygtig vækst mellem borgere, virksomheder, uddannelser og institutioner.
 • Socialøkonomisk virksomhed og nye forretningsmodeller skal sikre et arbejdsmarked med plads til alle.
 • Et fremsynet arbejde med infrastruktur er en forudsætning for udvikling og vækst. 

Sammen med borgere, erhvervsdrivende og offentlige aktører er der på tværs af fagligheder ni indsatsområder, som favner hele Kolding Kommune. Hver af disse ni indsatsområder rummer en rækker tiltag og projekter, som løbende kommer til, udvikler sig og realiseres. Disse indsatsområder skal være med til at holde fokus på at visionen bliver til virkelighed.

CIRKULÆR ØKONOMI
Med et mål om at blive centrum for cirkulær økonomi arbejdes med tiltag, som har fokus på genanvendelighed og miljøbevidsthed. Det gælder f.eks. ved udvikling af Marina City med fokus på bæredygtighed i byggeriet, ved udvikling af nye genbrugscentre og når der planlægges for håndtering af affald.

TIDLIG INDSATS – HELE LIVET
En tidlig og forebyggende indsats er afgørende i flere aspekter af livet. Både når det handler om børns udvikling og trivsel, eller når det kommer til, at man har mistet sit job. Her er bl.a. fokus på sammenhænge i det forebyggende arbejde om børn og unge. Der er fokus på mødet mellem kommune og borger og på udvikling af kompetencer målrettet den enkelte.

FREMTIDENS SKOLE OG LIVSLANG LÆRING
Fremtidens skole er et særligt fokusområde, som skal bidrage til at ruste børn og unge til fremtidens arbejdsmarked. Læring kan finde sted gennem hele livet hvad enten det er gennem talentudvikling, kulturfællesskaber eller som voksenlærling.

KULTUR, ARKITEKTUR OG UDERUM
Plads til det enestående, de kulturelle fyrtårne samt et bredt og varieret kulturliv skaber stærke rammer for det enkelte menneske, fællesskabet, samt økonomisk vækst og liv i byerne. Sammen med, frilufts- og naturoplevelser skabes rammer for det gode liv. Gennem langsigtede planer for byudvikling, god arkitektur, bydesignguide og grøn strategi sættes retning for udvikling af uderum til ophold og oplevelse.

AKTIVE FÆLLESSKABER OG LOKALSAMFUND
Med plads til forskellighed udvikles lokalsamfund som aktive og levende fællesskaber, hvor der gives plads til det aktive medborgerskab. Fællesskaber der er lokale, fællesskaber for unge og fællesskaber for udsatte borgere skal understøtte den demokratiske deltagelse i lokalsamfundet.

NYE FORRETNINGSMODELLER
Gennem offentlige og private innovationsprojekter udvikles grundlag for nye forretningsmodeller og lokale virksomheder understøttes i deres forretningsudvikling. Samarbejder om turisme, design og kultur skal styrke kommunens oplevelsesværdi og tiltrækningskraft for både besøgende og de der vil have del i væksten.

SOCIALØKONOMI OG ANSVARLIGHED
En fremtid med arbejde er en indsats blandt flere, som skal tage hensyn til både menneskers og virksomheders udvikling. Her er samtidig fokus på at udvikle videnscenter for socialøkonomi og et fokus på hvordan vi kan beskæftige os med vækst på flere bundlinjer.

SELVVÆRD OG SAMMENHÆNG
Et kulturbåret arbejde hvor fremtidens myndighed forenes med mødet med borgerne, mulighederne for det bedste liv med demens og med fokus på pårørendesamarbejder. Et fokus på udvikling af bl.a. hjælpemidler, værdighedsteknologi og den mentale sundhed.

ERHVERV OG VIRKSOMHEDER
Med et langsigtet erhvervsfokus arbejdes for tiltrækning af erhverv og en styrkelse af Kolding som international by, hvor arbejdsstyrkens kompetencer og kvaliteter er et fælles ansvar. Rammevilkår for erhvervslivet er i fokus med mobilitetsplan, infrastruktur og erhvervsservice på både tekniske forhold og adgangen til arbejdskraft

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey