Arbejdsmiljø- og Sundhedsfremmepolitikken er en væsentlig del af rammen for de ansattes arbejde og sundhed. Den konkretiseres i strategier, målsætninger og indsatser indenfor arbejdsmiljø og sundhedsfremme.

Arbejdsmiljø- og Sundhedsfremmepolitikken understøtter øvrige personalepolitikker, og organisationens daglige drift og opgavevaretagelse.

I Kolding Kommune vil vi have attraktive arbejdspladser, hvor sundhed, arbejdsmiljø og trivsel er i højsædet. Det anser vi som en forudsætning for, at vi leverer og videreudvikler et service- og ydelsesniveau med høj kvalitet og effektivitet i arbejdet med borgerens centrum.

Vi arbejder aktivt for at skabe en tillidsfuld og åben kultur præget af nærvær og initiativ i relationerne mellem borger og ansat, kollega, faggruppe, område og lederniveauer. Vi vil adressere udfordringerne før de bliver problemer, og vi vil have fokus på løsningerne.

Det vil vi fordi det er den bedste investering, i at undgå menneskelige og økonomiske omkostninger ved dårligt arbejdsmiljø og helbred, men også fordi vi vil være bedst muligt rustet til at identificere og håndtere arbejdsmiljø- og sundhedsproblemstillinger.

Arbejdsmiljø- og Sundhedsfremmepolitikken er en succes når organisationen, enhederne og den enkelte oplever at:

 • indsatserne forebygger og håndterer arbejdsmiljø- og sundhedsfremme-problemstillinger 
 • den understøtter arbejdsstedernes opgavevaretagelse, og at arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet er vedkommende, værdifuldt og forståeligt.

Det grundlæggende velfungerende arbejdsmiljø og sundhedsfremme

Vores professionelle virkelighed forandres løbende – i store som små tiltag. Det at fastholde et sikkert, godt arbejdsmiljø, motivation og tilstedeværelse i opgaveløsningen er et fokus på linje med et løbende fokus på de nødvendige faglige kompetencer.

Visionen for Arbejdsmiljø- og Sundhedsfremmepolitikken er, at organisation understøtter ansatte i at mestre egen arbejdssituation og sundhed.

Det betyder, at den: 

 • sikrer, at vi overholder gældende krav til lovgivning, certificeringer og alle andre ydre krav for arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet 
 • sikrer, at vi har de nødvendige og klare retningslinjer indenfor arbejdsmiljø og sundhedsfremme, og at de løbende aktualiseres 
 • fordrer, at vi handler og lærer konsekvent på afvigelser eller andre former for feedback gennem løbende samarbejder, risikovurderinger, audits og kontrol 
 • understøtter en positiv udvikling af de fysiske og mentale kompetencer hos de ansatte, samt at rammerne understøtter medarbejdernes arbejdsmiljø og sundhed i løsning af opgaven
 • understøtter den løbende kompetenceudvikling og forventningsafstemning om opgaveløsningen
 • fokuserer på sundheds- og handlekompetencer til at kunne udføre arbejdet i en ramme af sikkerhed og arbejdsglæde.

Arbejdsmiljøarbejdet – nemt og effektivt

 • Nemmere registrerings- og feedbacksystem (ex. Safetynet)
  • Fokus på effektivt og kvalitativt brug af Safetynet og nyttiggørelse af systemet
  • Udvikling af Safetynet integreret i daglige rutiner – f.eks. øget brug af App funktioner til registrering
  • Standardisering af APV-runderinger
 • Tydeligere mål og indsatsområder, med konsekvent opfølgning
 • Styrke metodeudvikling og ejerskab i forhold til at gøre arbejdsmiljøarbejdet vedkommende og nærværende for alle medarbejdere.
 • Løbende indsats for "Synlighed af arbejdsmiljøarbejdet" – centralt og lokalt. Herunder løbende indsats fra HR på tilpassede tilbud og hjælp.
 • Tydeliggørelse af, at lokale prioriteringer er legale i arbejdsmiljøarbejdet

Nytænkning af sundhedsarbejdet 

 • Understøtte ansatte i at udvikle sundhedskompetencer for at mestre sit eget liv, i balancen mellem arbejde, fritid og familie 
 • Fokus på fysiske og mentale kompetencer, der matcher arbejdets karakter 
 • Strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer og ansvar 
 • Støtte- og hjælpeordninger (Fysisk, psykisk, kost, motion m.m.)
 • Sundhedsfremme i dagligdagen

Nærvær, motivation og tilstedeværelse 

 • Fremme en kultur baseret på tillid og frihed under ansvar i relationerne medarbejder – borger, faglighed – tværfaglighed, medarbejder – arbejdsplads. Dette ses som et centralt element i arbejdet med "Borgerens Centrum" 
 • Opfange og fokusere på arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige konsekvenser og gevinster af arbejdet med Borgerens Centrum. 
 • Fastholde motivation og tilstedeværelse under forandringer 
 • Fokus på kun at producere relevant dokumentation - dokumentation, der giver mening og læring. 
 • Fokus på vilkår for faglig fordybelse og andre betingelser for arbejdsglæde 
 • Arbejde med ressourcer, der matcher forventningerne – kompetencer der matcher, tid, supervision m.v.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey