Kolding Kommune har valgt at sætte fokus på miljøet, når der indgås indkøbsaftaler. Således slår indkøbspolitikken fast, at hensynet til miljøet skal tælle med i forbindelse med alle indkøb i kommunen.

Når Indkøb og Forsikring skal sende en leverandøraftale i udbud, bliver Miljøafdelingen bedt om at udarbejde et miljøskema. Miljøskemaet består dels af en række miljøkrav og dels af en række miljøspørgsmål til det produkt, som udbuddet omfatter.

  • Miljøkravene skal opfyldes. Hvis leverandøren ikke kan opfylde dem, er vedkommende automatisk sorteret fra.
  • Miljøspørgsmålene skal besvares sammen med tilbudet. Besvarelserne pointgives efter, hvor vigtige de er for miljøet.

Miljø indgår herefter i en samlet afvejning sammen med f.eks. pris, service, kvalitet, leveringssikkerhed m.m., som også tildeles point efter betydning. Når Indkøb og Forsikring skal sammenligne tilbuddene, kan der hurtigt ses, hvilken leverandør der har fået flest point.

Miljøvenlige eller grønne indkøb er siden 1998 blevet implementeret ved at supplere udbudsmaterialet med et miljøskema i takt med, at eksisterende aftaler skulle fornyes. På den måde er miljøhensyn blevet integreret i alle rammeaftaler, hvor det er muligt. Når en eksisterende grøn aftale efterføl-gende fornys, opdateres miljøskemaet med nyeste miljøviden.

 

Miljøskemaet indeholder både miljøkrav og miljøspørgsmål. Miljøkravene skal leverandøren efterleve for de produkter, der leveres til kommunen, og miljø-spørgsmålene, skal leverandøren besvare sammen med tilbuddet.

 

Miljøkravene og -spørgsmålene er målrettet det specifikke produkt, som ud-buddet omfatter. Miljøkravene skal sikre, at de produkter, der bliver leveret til Kolding Kommune, har et vist miljømæssigt niveau. Miljøspørgsmålene har til formål, at finde det mest miljøvenlige produkt til prisen.

 

Miljøspørgsmålene er som oftest formuleret på en måde, så de kan besvares med et ja eller nej, og således, at et ja indikerer et miljøpositivt svar. Miljøspørgsmålene kan dog også formuleres således, at leverandøren eks. skal svare på, hvor stort indholdet af specifikke kemiske stoffer er i produktet.

  

I visse tilfælde anmodes der om specifik dokumentation for besvarelserne. Hovedreglen er dog, at det stilles som et vilkår, at dokumentation for besva-relserne skal kunne ses på forlangende.

Miljøspørgsmålene i udbudsmaterialet er som oftest formuleret på en måde, så de kan besvares med et ja eller nej, og således, at et ja indikerer et miljøpositivt svar. Ved miljøvurderingen af tilbuddene tælles antallet af den enkelte leverandørers ja'er. Såfremt, der er svaret ja på alle miljøspørgsmål tildeles den pågældende leverandør det maksimale antal miljøpoint. Miljøpointene nedsættes relativt i forhold til det maksimalt opnåelige. Forstået på den måde, at såfremt en leverandør har svaret ja på 8 ud af 10 spørgsmål, tildeles denne 8/10 af det opnåelige antal point.

 

Miljøspørgsmålene kan dog også formuleres således, at leverandøren eks. skal svare på, hvor stort indholdet af specifikke kemiske stoffer er i produktet. Ved vurderingen af tilbuddet tildeles maksimalt point til den leverandør, hvis produkt har det laveste indhold af det specifikke stof. Point nedsættes relativt i forhold til laveste indhold.

I de enkelte udbud vægter miljø mellem 5 og 20%.

  

Miljø indgår herefter i en samlet afvejning sammen med f.eks. pris, service, kvalitet, leveringssikkerhed m.m., som også tildeles point efter betydning. Når Indkøb og Forsikring skal sammenligne tilbuddene, kan der hurtigt ses, hvilken leverandør, der har fået flest point.

  

Nedenstående skema giver en oversigt over, hvordan leverandøren vælges ud fra pointsystemet. I det viste fiktive tilfælde har leverandør C opnået flest point, og denne leverandør har på denne måde "vundet" udbuddet.

  

  Vægtning Leverandør A Leverandør B Leveandør C
Pris 50 50 45 47
Kvalitet 15 12 15 10
Leveringssikkerhed 15 7 9 15
Service 10 9 10 5
Miljø 10 8 5 10
Point 100 86 84 87

Kolding Kommunes måde at strukturere de grønne indkøb har gennem årene dannet skole for utallige offentlige myndigheder verden over. Kommunens ekspertise er blevet anvendt i en lang række sammenhænge, såsom indlæg på konferencer og deltagelse i internationale og nationale projekter, som formand for danske og europæiske indkøbsnetværk samt som cases i flere rapporter og afhandlinger.

 

I 2009 blev Kolding Kommune officielt anerkendt for det ambitiøse arbejde med grønne indkøb, da Kolding Kommune af Miljøministeriet blev udpeget som én af de fem grønneste indkøbere i Danmark.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey