Vi arbejder målrettet på at reducere energiforbruget i de kommunale ejendomme

Kolding Kommune har siden 1998 målrettet arbejdet på at reducere energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette er gjort ved indberetning af månedlige forbrug, årsopgørelser og frem for alt forbedringer af klimaskærmen, mere effektive installation samt vedvarende energi.

Kolding Kommune var en af de første kommuner til at igangsætte en strategisk indsats for at reducere forbruget af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede bygninger. Dette er i dag stadig et vigtigt fokusområde i Kolding Kommune.

Energistyring er et af de væsentligste værktøjer til at nedbringe CO2 udslippet for de kommunale bygninger i Kolding Kommune. Energistyringen består af 2 funktioner:

  • Energiansvarlige: hver ejendom har udnævnt en medarbejder, der er ansvarlig for indberetning af el, vand og varmeforbruget for hver måned.
  • Energikoordinator: samler alle indberetninger, udarbejder redegørelser og oplæg til fremtidige handlingsplaner, samt står for den praktiske gennemførelse af energioptimeringsprojekter.

Gennem Kolding Kommunes energistyreprogram er det muligt at få et overblik over hele kommunens energiforbrug, samt den enkelte ejendoms forbrug på års- og månedsbasis.

Status for energiforbrug i forhold til baseline og mål for 2016.

 

energiforbrug grafer

 

I Energiredegørelsen 2013 er der beskrevet energiforbruget i Kolding Kommunes bygninger de seneste 3 år. Der er mulighed for både at se energiforbruget over den samlede kommunale bygningsmasse og for den enkelte bygning. Statistikken viser forbruget af vand, varme og el, samt udledningen af CO2 og hvor langt vi er nået i forhold til målsætningerne.

Opgørelsen opdateres en gang om året – hvert forår.

I 1997 blev Kommunens første energihandlingsplan vedtaget, med ambitiøse mål for perioden 1998 – 2006. Men målene var ikke mere ambitiøse end de kunne nås: allerede to år før planens udløb var målene nået og CO2 reduktionen oversteg i 2006 markant de ønskede mål.

Og det har vist sig at være en god forretning. Den samlede besparelse som følge af planen udgør fremover 6,3 mio. kr. årligt – svarende til en årlig forrentning på 30 % af investeringen.

Kolding Kommune besluttede i 2007 at etablere en fortsættelse af energibesparelserne. Den kom i form af Energihandlingsplan II 2008 – 2016, med yderligere målsætninger om reduktioner af kommunens el-, vand- og varmeforbrug. Reduktionen skal ske via energistyring, energibesparende foranstaltninger og bæredygtige løsninger.

Energihandlingsplan II forløber over perioden 2008 til og med 2015 og har som mål at opnå følgende besparelser i 2016 i forhold til 2006:

  • El: 15 %
  • Vand: 28 %
  • Varme: 11,5 %

Ud over Energihandlingsplanen har Kolding Kommune lavet aftaler med andre officielle instanser, som forpligter til nedskæringer i energiforbruget.

  • Green Cities: En nedskæring i CO2- udslippet i hele kommunen på 25 % i 2015 i forhold til 2006. Derudover skal kommunale ejendomme spare 25 % på vandforbruget fra 2010-2020.

  • EnergiKolding: Gælder alle områder i kommunen, hvor Kommunale Ejendomme ønsker at tage del i et samlet mål om en CO2 besparelse på 75 % pr. indbygger fra 1990-2021

  • Klimakommune: I samarbejde med Dansk Naturfredningsforening, hvor Kolding Kommune har forpligtet sig til en CO2-reduktion på 2 % om året.

Der arbejdes på at oprette en Energihandlingsplan III, så det i fremtiden stadig er muligt at energioptimere de kommunale ejendomme. Målet er at kunne investere mere omfattende, med længere tilbagebetalingstider og i løsninger, der udover at mindske energiomkostninger, kan løfte bygningsvedligehold og forbedre indeklimaet. 

Udover at se på de eksisterende bygninger, er der ambitiøse krav til de nybyggerier og større renoveringsprojekter kommunen laver. Disse er skrevet ind i Kolding Kommunes Standard Byggeprogram, samt pjecen ”Retningslinjer for bæredygtighed i byggeri og drift”. Det sikres at de nye byggerier overholder de gældende i energikrav i bygningsreglementet, og at de løsninger for at opnå dette, er optimale set i totaløkonomiens perspektiv.

Der høstes stadig af energibesparelserne fra Energihandlingsplan I. Op til i dag – og fremover vil kommunen årligt spare 6,3 mio. kr (beregnet ud fra 2006 energipriser. Jf. energiprisstigningerne siden 2006, svarer dette i dag til 10,4 mio.kr/år ). Energisparemidler i perioden 2008-2015, har et forventet investeringsbeløb på 23,8. Tiltagene i planen forventes at give en yderligere besparelse på 4,3 mio. kr. om året i perioden efter 2015.* Dertil kommer investeringer til solceller på 5 mio. kr. fordelt på 9 ejendomme. Besparelser til dette er ikke medregnet i nedenstående figur.

 

 

 

energi akkumuleret besparelse

Figur 1. Beregnet med de energipriser der var gældende for det enkelte år. Da priserne løbende er steget, er den faktiske besparelse tilsvarende større. Tallene refererer til energiberegninger af de enkelte projekter og ikke de efterfølgende målte besparelser.

 

* Energisparemidler indbefatter Energihandlingsplan II, samt den ekstra Energisparepulje, der kører over årene 2012-2014.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey