Vi arbejder målrettet på at reducere energiforbruget i de kommunale ejendomme.
Akkumuleret energibesparelse 2008 til 2018.

Kolding Kommune har siden 1998 arbejdet målrettet på at reducere energiforbruget i de kommu¬nale ejendomme. Det er stadig et vigtigt fokusområde i dag. Indsatser omfatter Energiledelse, Energibesparende projekter og adfærdskampagner. Disse indsatser finansieres af Energihandleplanen. Energihandleplan III består af 3 mio. kr./ år frem til 2022, med et krav til tilbagebetalingstid på 10 år.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2022 i forhold til 2015:

El: 17 %
Vand: 20 %
Varme: 10 %

Energistyring:
Under Energihandleplan I (1998-2006) blev nuværende Energistyringssystem oprettet i 1. version. Her registreres alt energi- og vandforbrug for de kommunale ejendomme. Energiansvarlige på ejendommene indberetter energiforbrug pr. måned og disse tal er basis for energistyringen.

Det er siden hen blevet muligt at hente målerdata automatisk. Dette er ikke fuldt implementeret endnu, men bliver løbende en del af systemet.

Hvert år laves Energiredegørelsen, som er en årsopgørelse over energiforbruget sammenlignet med tidligere år og mål for 2022.

Energibesparende projekter:
Der udføres energibesparende projekter på de kommunale ejendomme hvert år. Disse projekter udvælges på baggrund af højt energiforbrug, brugerhenvendelser, vedligeholdelsesplaner eller andet. Typiske energibesparende projekter kan være optimering af varmestyring, opsætning af varmepumper, LED belysning, vandbesparende toiletter og armaturer, efterisolering, kedeludskiftninger mm. Projekter skal kunne betales tilbage i energibesparelser, på 10 år.

Adfærdskampagner:
Ud over at optimere bygningerne, arbejdes der ligeledes med adfærdskampagner. Disse er til, for at hjælpe brugerne til at agere mere energibesparende i deres dagligdag. Give dem ny viden eller opfriske eksisterende viden. I øjeblikket kører der kampagner til daginstitutionerne – særligt rettet mod børnene, samt en storkøkkenkampagne.

Det betaler sig
Der høstes stadig af energibesparelserne fra Energihandlingsplan I. Op til i dag. Den akkumulerede besparelse, opnået ved tiltag betalt af Energihandleplanen i årene 2008-2018, er beregnet til 7,8 mio. kr., beregnet med de energipriser, der var gældende for det enkelte år. Da priserne løbende er steget, er den faktiske besparelse tilsvarende større. Tallene refererer til energiberegninger af de enkelte projekter og ikke de efterfølgende målte besparelser.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey