Skip til hoved indholdet

Nu skal tabet af biodiversitet bremses og vendes til fremgang

Oprettet 16. juni 2021
Bølleblåfugl
Bølleblåfugl er en af de sjældne arter i Kolding, der skal passes godt på.

Kødfarvet gøgeurt, bølleblåfugl, birkemus, lys skivevandkalv og knaldrød vokshat. Det er nogle af de spændende og sjældne arter, der findes i Kolding og der er flere på listen. Men det er samtidig arter, der er truet på deres eksistens. Passer vi ikke på dem og deres levesteder, kan de forsvinde for altid.


I februar 2021 offentliggjorde Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening et såkaldt naturkapitalindeks for Danmarks 98 kommuner. Det viste, at Koldings naturkapitalindeks er lavt, da arealerne skal opfylde mange formål, som f.eks. infrastruktur, byudvikling og landbrugsproduktion.


Til gengæld er potentialet for at højne naturkapitalen i kommunen stort. Derfor rummer Kolding Kommunes nye biodiversitetsstrategi, der nu er på vej i høring, en række konkrete mål og projekter, der skal sikre de vigtigste levesteder for de sjældne arter, udvide de eksisterende naturområder og sikre dem mod næringsstoffer, dræning og andet, som påvirker de sjældne arters levesteder negativt.


At Kolding Kommune er på vej mod at vedtage en ny biodiversitetsstrategi glæder formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.


- Der findes endnu ikke en national biodiversitetsplan, men i Kolding har vi for nylig vedtaget en bæredygtighedsstrategi, hvor vi har forpligtet os til at standse tabet af biodiversitet i kommunen og vende det til fremgang. Vi kan derfor ikke vente på en national plan, men skal i gang hurtigst muligt med en række indsatser, og den nye strategi sætter retningen for arbejdet, fortæller Birgitte Kragh og siger videre:


- Jeg håber derfor, at vi ved de kommende budgetforhandlinger kan finde midler, så arbejdet med at iværksætte nogle af strategiens konkrete projekter hurtigst muligt kan komme i gang.


Dialog med private lodsejere

Biodiversitetsstrategien for Kolding Kommune 2021 rummer et projektkatalog med en række overordnet beskrevne forslag til konkrete projekter, som kan styrke biodiversiteten inden for kommunens kerneområder for biodiversitet. Projekterne udspringer af strategiens fire indsatsområder, der handler om at bevare de uerstattelige arter, at give plads til naturen og frivilligt samarbejde med lodsejere, som ejer nogle af de vigtige levesteder. Desuden identificeres 12 kerneområder i strategien, hvor biodiversiteten er særligt høj, blandt andet Svanemosen, Skamlingsbanken og Marielund.


- I kerneområderne, hvor naturkvaliteten er særlig høj, er det planen at fokusere særligt på at sikre de vilde arter og deres levesteder. Det skal ske gennem dialog med de private lodsejere, som ejer områderne, fortæller Birgitte Kragh.


Du kan høre mere om biodiversitetsstrategien, når Kolding Kommune holder et åbent, virtuelt møde for alle interesserede den 24. juni kl. 16.30-18.00. Udkastet til biodiversitetsstrategien kan findes på www.kolding.dk/biodiversitet, hvor du også kan tilmelde dig til mødet.


FAKTA

Et udkast til Kolding Kommunes biodiversitetsstrategi er i offentlig høring frem til den 18. august og kan ses på kolding.dk/biodiversitet

Hvad er biodiversitet

Begrebet biodiversitet omfatter naturens mangfoldighed og variation af arter, økosystemer og genetik. Et stadig stigende antal arter er i dag i hastig tilbagegang. Når man taler om at bevare biodiversiteten, handler det først og fremmest om de uerstattelige arter – dem, der svarer til computeren med alle familiebillederne, man ikke har backup af. Hvis de først er forsvundet, har vi – måske – mistet dem for altid, og derfor er det vigtigt, at vi passer på dem.

Hvorfor mister vores natur biodiversitet

Årsagerne til, at arterne forsvinder så hurtigt, er først og fremmest, at de steder, hvor de lever, forsvinder eller forringes, for eksempel som følge af tilførsel af næringsstoffer, dræning eller ophør af græsning. Mangel på plads er også et problem for mange arter – naturområderne, hvor de lever, er ofte for små og spredte til, at de kan opretholde deres bestande.

Projektforslag i biodiversitetsstrategien

Biodiversitetsstrategiens projektforslag rummer en række projekter, der skal fremme naturens mangfoldighed i nogle af Koldings naturområder med særlig høj naturkvalitet.

Blandt forslagene er at opkøbe særligt værdifulde overdrev og genslynge en del af Odderbækken i Skamlingsbankeområdet, at sikre den sjældne fisk smerling i Kolding Å-systemet samt at sætte ind for at styrke løvfrøbestanden i den sydlige del af kommunen.

Kerneområder for biodiversitet i Kolding

De levesteder, som huser de fleste og mest truede arter i kommunen, er overvejende koncentreret i større, sammenhængende områder, som har ligget upåvirket hen og hvor der er en stor variation af forskellige levesteder. Biodiversitetsstrategien identificerer 12 områder i kommunen, som såkaldte kerneområder for biodiversitet.

De 12 kerneområder er: Viuf Skov, Skærsø og Nørremose, Almind Ådal og Donssøerne, Vester Nebel Ådal med tilløb, Kolding Ådal med tilløb. Marielund-kilen og tilstødende skovområder, Hylkedalen, Stenderup Nørre- og Midtskov, Svanemosen og Fovslet Skov, Skamlingområdet med Odderbæk, Hejls Nor og tilstødende enge samt Lillebælt.