Skip til hoved indholdet

Nyt forslag til kommuneplan sætter fokus på naturværdier og byudvikling

Oprettet 04 maj 2021
Billedet viser Bypark Øst og Kolding Have.
Bypark Øst i Kolding er et eksempel på et område, der har flere funktioner. Parken skaber forbindelse mellem bymidten og Marielundskoven og Troldhedestien, og den er indrettet så den kan håndtere store mængder regn. I den nye kommuneplan er der endnu mere fokus på, at områder og deres anvendelse kan have flere funktioner.

I 2019 besluttede Byrådet, at kommuneplanen skulle revideres og igangsatte dermed en proces, der blev indledt sidste vinter. Nu har By- og Udviklingsforvaltningen et forslag klar til høring, som Byrådet har nikket ja til. Fra den 4. maj-30. juni har alle mulighed for at komme med input og bemærkninger til forslaget.

Kommuneplanen er en fremtidsplan for hele kommunen, der fastlægger, hvordan kommunens arealer kan anvendes, f.eks. i forhold til byudvikling, trafikplanlægning og naturbeskyttelse. Et nyt tema i den reviderede kommuneplan er ’Blå-grøn struktur’ og det handler blandt andet om at sikre kommunens natur- og landskabsværdier.

- Det er ofte de samme, begrænsede arealer, der både skal være levested for dyr og planter og kunne rumme det regnvand, der bliver mere og mere af. Samtidig er der behov for flere byggegrunde og vi vil også gerne bruge arealerne til fritidsaktiviteter. Derfor bliver det nødvendigt både at prioritere og at have fokus på at tilgodese flere hensyn på det samme sted. Derfor er ’Blå-grøn struktur’ et nyt tema i kommuneplanen, fortæller formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh og uddyber:

- Det er vigtigt, at vi udvikler vores byer i samspil med landskabet. Der skal være plads til både naturen og til at håndtere vandet, så vi ikke får oversvømmelser. Det er vi blevet bedre til at tænke ind fra starten, når vi udlægger nye bolig- og erhvervsområder og ’Blå-grøn struktur’ bliver et godt værktøj, når vi skal balancere forskellige interesser. Vi får bedre overblik over, hvor vi skal være særligt opmærksomme, når vi både skal passe på naturen og udvikle byerne, og det er i god tråd med ambitionerne i Kolding2030 – kommunens strategi om fremtidens bæredygtige samfund.

Byudvikling nord og syd for Kolding by
Interessen for at bosætte sig og bygge hus er fortsat stor i hele kommunen og ikke mindst i den nordlige og sydlige del af Kolding by.

Udbygningen af Drejens Boligby, der blev planlagt omkring årtusindeskiftet, er ved at være fuldendt og derfor udlægger planforslaget nye byudviklingsområder på Drejens-halvøen nord for Drejensvej, men også i den nordlige del af Nr. Bjert og vest for Fynsvej.

- Vi oplever en stor interesse for byggegrunde i den nordlige del af Kolding og det er et godt eksempel på et af de områder, hvor der er mange interesser, der skal afvejes. Derfor er områderne placeret og afgrænset, så de tager størst muligt hensyn til f.eks. landskab, natur og risiko for oversvømmelse, siger Birgitte Kragh.

Også i den sydlige del af Kolding ved Dalby og Vonsild er arealer, udlagt til boligområder, ved at være fuldt udbygget. Det gælder især omkring Dalby, hvor der udlægges et mindre område til særligt en dagligvarebutik, og med mulighed for boliger. Ved Vonsild udvider og tilpasser planforslaget de fremtidige byudviklingsområder i sammenhæng med den planlagte sydlige ringvej, og herved sikrer kommuneplanen mulighed for, at der over de næste 12 år kan påbegyndes byudvikling øst for Dalby Møllebæk. Ud over byudvikling i Kolding by er der også udlagt nye boligområder i Vester Nebel og i Sdr. Bjert.

Fakta om kommuneplanen
• Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fireårsperiode.
• Byrådet behandlede og godkendte planforslaget den 23.marts 2021.
• Kommuneplanen består af to dele. En del, der laves i fællesskab med kommuner i Trekantområdet og en lokal del for Kolding kommune.
• Høringsperioden for det nye kommuneplanforslag er den 4. maj-30. juni 2021 og er koordineret med de øvrige 6 kommuner i Trekantområdet.
• Det samlede planforslag indeholder også andre ændringer end nye arealer til byudvikling og en ’Blå-grøn struktur’. Eksempelvis er der udlagt et nyt erhvervsområde nord for Kolding (nord for Højvangen i Kolding), udpeget områder forbeholdt produktionserhverv og planforslaget indeholder desuden et opmærksomhedskort over områder med risiko for oversvømmelse og erosion. Se derfor hele det offentliggjorte forslag til kommuneplan på kolding.dk/kommuneplan og kom med bemærkninger inden for høringsperioden.
• I februar-marts 2020 var der en debatperiode med mulighed for at komme med input til udarbejdelse af den nye kommuneplan.


Fakta om ’Blå-grøn struktur’
Den blå-grønne struktur forholder sig til hav, fjord, søer og vandløb, klimatilpasning, landskabstræk, natur, biodiversitet, grønne områder og rekreative oplevelser.

Formålet med at sætte fokus på blå-grøn struktur er at sikre og udvikle de blå-grønne værdier både i byerne og det åbne land. Som en del af en bæredygtig udvikling ønsker Kommunen at fremme biodiversitet, naturværdier og et godt vandmiljø, samt at bidrage til klimatilpasning. Derudover ønsker Kommunen at synliggøre værdien af både bynatur og større landskabstræk, og at fremme sundhed og trivsel gennem let adgang til natur, stier og rekreative friluftsoplevelser. Målet med ’Blå-grøn struktur’ er at skabe overblik, for at kunne samtænke og skabe synergi mellem disse målsætninger.