Kolding Kommunes budgetmateriale (forslag og budget) indeholder en lang række begreber og specielle udtryk, der tilsammen dækker over de væsentligste delområder i budgettet.

For at lette læsningen og forståelsen af budgetmaterialet som helhed er der udarbejdet en brugervejledning til budgettet. Vejledningen kan opfattes som et hjælpeværktøj til brugeren, der ikke er så bekendt med betydningen af de mange begreber og udtryk i budgettet, og som ønsker en uddybning heraf.

Ønskes en yderligere forklaring til budgetmaterialet eller er der et ord, der ønskes forklaret kan der rettes henvendelse til Finans- og Personaleforvaltningen, Økonomi og løn, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. På baggrund af henvendelser vil ordlisten løbende blive ajourført.

   

Ordliste Forklaring
Anlæg Anlæg indeholder de af Byrådet prioriterede anlægsprojekter for den kommende periode opdelt på skattefinansierede projekter (service) og jordforsyning.
Beretningsoversigt Beretningsoversigten er budgettets vigtigste oversigt. Den udgør det overordnede styringsgrundlag, idet måltal for skattefinansieret driftsoverskud, skattefinansierede anlægsudgifter og samlet budgetbalance entydigt fremgår af beretningsoversigten.
Bevillingsniveau  En bevilling er Byrådets delegation af budgettet til de budgetansvarlige. I Kolding gives bevillingerne til de stående udvalg, der foretager en yderligere opdeling, så budgetansvaret i yderste led er placeret på den enkelte institutionsleder, afdelingslederen eller områdelederen. 
Bevillingsoversigt  Viser samtlige bevillinger givet af Byrådet jf. styrelsesloven. Oversigten skal fremgå af budgettet. 
Budgetbalance Er udtryk for om udgifterne eller indtægterne er størst. Er udgiften størst må kommunen bruge af kassebeholdningen – er indtægterne størst lægges lidt til side til sikring af økonomisk robusthed. 
Decentralisering  Er et udtryk for hvor stramme bindinger Byrådet har overfor de bevillings- og budgetansvarlige. Skal institutionerne frit kunne råde over hele budgettet eller er der bindinger f.eks. i form af, at løn kun kan bruges til løn eller at der ikke kan lånes af næste års budget? 
Overførselsadgang  Overførselsadgang er et udtryk for om regnskabet er endeligt eller om et eventuelt over- eller underskud skal tilføres/indhentes i det næste budgetår. 
Drift - overførsler  Drift - overførsler vedrører overførsler til personer primært vedrørende beskæftigelsesområdet (Dagpenge, førtidspension og kontanthjælp). På disse områder har kommunen mindre mulighed for at påvirke udgiftsniveauet.

Kolding Kommunes beskæftigelsesplan fastlægger målsætningerne på området. 

Drift - serviceudgifter  Drift - serviceudgifter er budgettets tungeste udgiftsområde. Når KL og regeringen aftaler den kommunale økonomi er serviceudgifterne ét af de vigtigste aftaleelementer.

Der er såvel et udgiftspres som et forventningspres, der er med til at øge serviceudgifterne. Når rammen så skal holdes skal der effektiviseres, omorganiseres eller reduceres på det kendte serviceniveau. Så på trods af uændrede eller stigende samlede serviceudgifter er oplevelsen, at kommunen til stadighed gennemfører reduktioner. 

Forsyning  Forsyning indeholder samtlige budgetposter for forsyningsvirksomhed. 
Hovedoversigt  Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på hovedposter f.eks. drift, anlæg og finansforskydninger. 
Sammendrag  Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på et lidt mere detaljeret niveau end hovedoversigten. Da oversigten er opstillet i overensstemmelse med Økonomi- og indenrigsministeriets kontoplan er det ikke muligt umiddelbart at sammenligne med f.eks. beretningsoversigten, da den af Kolding Byråd vedtagne bevillingsopdeling følger den politiske udvalgsstruktur i Kolding. 
Investeringsoversigt Indeholder rådighedsbeløb vedrørende samtlige anlægsprojekter, hvor der i budgetperioden afholdes udgifter. Et anlægsprojekt kan være flerårigt mens de udgifter, der afholdes i det enkelte år betegnes som rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb er etårige, hvilket betyder, at når budgetåret er gået, skal der bevilges et nyt rådighedsbeløb, også selvom der i "det gamle år" står et ikke-brugt rådighedsbeløb tilbage. 
Jordforsyning  Køb af jord, byggemodning og salg af jord indgår under jordforsyning. Jordforsyningen er opdelt i boligformål og erhvervsformål. Området har over tid udgifter og indtægter, der er i balance/udviser et overskud. 
Nettodrift  I beretningsoversigten og bevillingsoversigten er beløbene opført netto i overensstemmelse med Byrådets beslutninger. Det betyder, at bruttoudgifterne er fratrukket bruttoindtægterne og kun nettotallet fremgår. 
Rentebalance  En udgift er udtryk for at kommunen har større gæld end likvid kapital, mens en indtægt er udtryk for det modsatte. 
Samlet overblik  Samlet overblik giver et overordnet billede af budgettet - både for tal og Byrådets overordnede økonomiske målsætninger. Indeholder også forudsætninger for den kommunale indtægtsside - skatter og tilskud samt afsnit om de regler Byrådet har vedtaget for bevillinger og styring af budgettet. 
Skattefinansieret område  Det skattefinansierede område er udtryk for, at de primære indtægter vedrørende skatter og tilskud skal kunne dække de primære udgifter vedrørende service, overførsler og anlæg. Jo større overskud, der kan skabes på driften jo flere midler kan afsættes til anlæg. 
Tværgående artsoversigt  Er en autoriseret oversigt fastlagt af Økonomi- og indenrigsministeriet, der viser budgettets samlede udgifter og indtægter fordelt på f.eks. lønninger, varekøb, tjenesteydelser og overførsler til personer. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey