Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: August 2018

0.17 Banegårdsplads med udsyn

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde en udviklingsplan for området ved Banegårdspladsen med afsæt i helhedsplanen for Kolding Bymidte. Planen skal afdække de potentialer der er for at gøre området til et attraktivt ankomststed til Kolding og skitsere muligheder for omdannelse og nybyggeri – herunder i forhold til Posthuset.

Planen skal samtidig indeholde et forslag til, hvordan Sneglen kan omdannes til en permanent park, som sikrer synergier og sammenhænge til Slotssøen, biblioteket, bymidten mv. Det skal desuden skitseres, hvordan der kan skabes sammenhænge på tværs af jernbanen til inderhavnsområdet og Campusområdet ligesom mulighederne for en sænkning af Fredericiagade undersøges i forhold til at skabe yderligere udsigt til Slotssøen.

Beskrivelsen skal også indeholde et forslag til en procesplan og eventuel projektkonkurrence for parken. Udviklingsplanen forelægges til politisk behandling senest i juni 2018.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik- og Klimaudvalget har på deres møder i april og maj besluttet at der skal udarbejdes en udviklingsplan for området.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er mulighed for at færdiggøre en egentlig udviklingsplan til juni 2018 jf. budgetnoten, da udarbejdelse af en helhedsorienteret og robust udviklingsplan, som er fremtidssikret, vil kræve mange ressourcer, herunder vurderes det, at der vil være behov for ekstern bistand til analyser og skitsering.

Forvaltningen foreslår i stedet, at tidshorisonten for udarbejdelse af udviklingsplanen udvides frem til sommeren 2019, og at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 fremlægges et budgetforslag, hvor der afsættes midler til analyse og skitsering. Dette skal indgå i en udviklingsplan for fremtidens banegårdsplads inklusive de omkringliggende arealer.

Noten betragtes som opfyldt.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey