Ansvarlig: Merete Lund

Afsluttet: December 2018

0.30 Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at udarbejde en redegørelse for behovet for børnepasningspladser og investeringsrækkefølge. Antal faktuelle fødsler stiger markant i nogle skoledistrikters områder og der bygges i dele af kommunen ekstra mange boliger lige nu, både eje- og lejeboliger. 

Kolding er en vækst kommune. Børnetallet stiger. Det betyder, at Kolding Kommune er udfordret på antallet af vuggestuepladser allerede i dag, med det resultat, at de fleste børn, der skal i vuggestue, starter med en periode i dagpleje, med flere skift til følge. Børneprognoserne peger på, at denne udfordring vil vokse markant over de næste 4-5 år, særligt i midtbyen og den sydlige del af byen. Samtidig ved vi, at der flyttes offentlige arbejdspladser fra København til Jylland. Begrebet dagplejere er i mindre grad kendt i København.

Samtidig efterspørges dagplejere i lokalsamfundene. Og fyrede kommunale dagplejere bliver til private dagplejere med kommunal godkendelse eller private børnepassere.>

Det ønskes undersøgt, hvor stort efterslæbet er på pasningspladser for de 0-3 årige. Undersøgelsen skal danne baggrund for strategi for hvordan forældrenes behov kan imødekommes i fremtiden. Så der er et reelt frit valg mellem kommunale vuggestue eller kommunale dagplejepladser.

Samtidig undersøges om udbygningen af vuggestuepladser kan ”speedes op” ved at bruge eksisterende lokaler (Dorotheaskolen, Engstien) eller ved tilbygninger.

Redegørelsen samt investeringsplan forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget inden sommerferien 2018 således, at det kan indgå ved budgetlægningen for 2019-2022.

Redegørelsen er udarbejdet og forelagt Børne- og uddannelsesudvalget. Emnet har endvidere været drøftet på udvalgets strategiseminar i juni 2018. En del af sagen er lukket med beslutningerne på april mødet i Børne- og uddannelsesudvalget. Børne- og Uddannelsesudvalget tilsluttede sig forvaltningens redegørelsen på mødet den 12. december 2018. Noten anses dermed som realiseret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey