Ansvarlig: Annette Lund

Afsluttet: November 2019

0.32 Overgang/udskrivning fra sygehus til kommunal pleje

Det pålægges senior- og socialdirektøren i samarbejde med regionen, at udarbejde et forsøgsprojekt som har til hensigt at smidiggøre og kvalificere overgangen/udskrivningen fra sygehus til kommunal pleje.

Forsøgsprojektet gennemføres i overensstemmelse med sundhedslovens bestemmelse i § 233, hvori Sundheds- og ældreministeren efter ansøgning kan godkende, at der iværksættes forsøg, der indebærer fravigelser af dele af lovens bestemmelser.

Senior- og socialdirektøren har taget initiativ til at etablere et strategisk samarbejde på direktør og chefniveau mellem Sygehus Lillebælt, Sygeplejen og Sundhedsområdet i Kolding Kommune. Samarbejdet har fokus på det, der i Sundhedsaftalen kaldes ”sømløse overgange”, og på det gode, smidige og meningsfulde forløb for borgeren. Det strategiske samarbejde har ført til en række projekter under ”Slip Faglighederne Fri”. Projekterne er kendetegnet ved praksisnære, ubureaukratiske samarbejdsformer, der tager udgangspunkt i borgerens centrum.

De forløb, der samarbejdes om, har stor spændvidde. Eksempelvis kan nævnes den ældre medicinske patient, borgere i den sidste fase af livet, borgere med behov for genoptræning og forebyggende indsatser i forhold til rygestop. Der kommer løbende nye indsatser til.

De forskellige samarbejder og initiativer under ”Slip Faglighederne Fri” vurderes på forskellig vis at have positiv effekt for borgerens oplevelse og udbytte af forløbene.

”Slip Fagligheden Fri” har sat en ny ramme for et dybere, ambitiøst og dynamisk samarbejde på alle niveauer mellem Senior- og Sundhedsområdet og Sygehus Lillebælt. Der er en gensidig optagethed af at afprøve nye løsninger, samarbejdsflader og -former med afsæt i borgerens centrum. Da mange af initiativerne udspringer af praksisnære overvejelser, og i tæt dialog mellem borger og personale, giver det mulighed for at komme hurtigt i gang med prøvehandlinger, dokumentation og evaluering. Det vurderes løbende, om en indsats kan indgå i en mere ”dagligdags driftssituation”, eller om indsatsen ikke giver tilstrækkeligt udbytte i forhold til effekten for borgerne, og derfor ikke skal fortsætte.

Primo november 2019 er status, at der nu er etableret er række praksisnære, ubureaukratiske samarbejdsformer, der tager udgangspunkt i borgerens centrum. Der er således etableret et godt erfaringsgrundlag for et fortsat ambitiøst og målrettet samarbejde om initiativer og indsatser mellem Kolding Kommune og Sygehus Lillebælt, som kan iværksættes inden for bestemmelserne i Sundhedslovens § 233. Den særlig implementeringsindsats i forbindelse med ”Slip Faglighederne Fri” anses derfor som afsluttet. Social- og Sundhedsudvalget vil fremover blive orienteret om status, når udviklingen i samarbejder og indsatser eventuelt giver anledning hertil.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey