Ansvarlig: Thomas Boe

Afsluttet: Juni 2018

0.35 Seniorområdet demografi mv., ekstern analyse

Den demografiske udvikling peger i stadig stigende grad på kraftigt øgede udgifter i ældresektoren. Allerede i 2017 forventes et merforbrug på over 10 mio. kr., for at leve op til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. Med mindre Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder ændres i kommende budgetår, må en yderligere stigning i udgifterne forudses. Byrådet noterer sig, at ikke alene flere ældre og længere levealder synes at være årsagen, men også opgaveglidninger imellem forskellige offentlige myndigheder spiller tilsyneladende ind.


Det pålægges derfor kommunaldirektøren at gennemføre en ekstern analyse af seniorområdet med udgangspunkt i:

  • Den demografiske udfordring
  • Udviklingen i efterspørgselsprocenten for hjemmehjælp
  • Aktivitetsudviklingen i hjemmesygeplejen
  • Udviklingen i udgiften på plejecentrene med udgangspunkt i borgere med særlige behov


Analysen kan suppleres med øvrige forhold ligesom der ønskes en vurdering af værdien af indsatser, der er igangsat og kan igangsættes med henblik på f.eks. nedbringelse af efterspørgselsprocenten.

Resultatet af analysen forelægges Økonomiudvalget i maj måned 2018.

Endelig afrapportering skete på byrådets seminar den 26. juni 2018. Rapportens anbefalinger indgår i det videre arbejde i senior- og socialforvaltningen i forhold til hel eller delvis implementering af de stillede forslag. Noten er hermed realiseret.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey