Budget med fokus på hele Kolding Kommune

Konservative i Kolding er rigtig godt tilfredse med de klokkeklare aftryk vi har sat på budgettet for 2018 med overslagsårene 2019 – 2021.
Klare aftryk der viser at vi tør investere i fortsat tiltrækning af skatteborgere og erhvervsvirksomheder til Kolding kommune.
En hel kommune:
Konservative har fokus på en hel kommune hvorfor vi er rigtig glade for, at der i budgettet for 2018 er afsat penge til rigtig gode tiltag over hele Kolding kommune, uanset der er tale om forbedret service overfor befolkningen eller der er tale om anlægsopgaver.
En familievenlig kommune:
I budgettet er der en del mindre tiltag på såvel børnepasningsområdet som på skoleområdet. Der er indenfor begge områder afsat væsentlige beløb som puljebeløb, puljer der vil blive udmøntet i et samarbejde imellem forligspartierne, administrationen og medarbejderne indenfor området. Der forventes nærmere præcision senest i december 2017.
Endelig er der nu sat beløb af til udbygning af specialcenter Vonsild, ved Vonsild skole, en udbygning der er hårdt tiltrængt.
På ældreområdet er der afsat beløb af væsentlige størrelser, men helt nødvendige beløb for at følge den demografiske udvikling, med forventninger til væsentlig flere ældre plejekrævende medborgere i de kommende år.
Derud over igangsættes en analyse med henblik på at afdække plejebehovet hos de kommende ældre, der også forventes at være friskere i en senere alder.
Også handicap området blev begunstiget med et beløb til ”Borgercentreret tilgængelighed i det offentlige rum”. Der sættes simpelthen penge af til fokus på tilgængelighed for funktionsnedsatte borgere, penge der for eksempel kan anvendes til ledelinjer for blinde eller svagtseende eller ændrede opkørsler ved fodgænger overgange for kørestolsbrugere, m.m.
En erhvervsvenlig kommune
En fortsat udfasning af dækningsafgiften har for Konservative i Kolding haft rigtig høj prioritet, en udfasning der er helt nødvendig for fortsat tiltrækning af erhvervsvirksomheder til Kolding.
Vi er rigtig godt tilfredse med den store opbakning forligspartierne gav os til den fortsatte udfasning.
Vej og park – grønne områder, cykelstier, fortove og asfalt.
Området har utrolig stor fokus for alle kommunens borgere. Renholdelse og vedligeholdelse af områderne er vores ansigt ud ad til, og fortjener den fulde opmærksomhed.
Største enkeltbeløb er afsat til vedligeholdelse af belægning på veje, fortove og cykelstier, vi er derfor rigtig godt tilfredse med enigheden om at tilføre området flere resurser.
Alt i alt et rigtig godt budget, der udviser økonomisk ansvarlighed og viljen til at servicere kommunens borgere på højt niveau, og sikre fortsat udbygning og tiltrækning til Kolding kommune.
Knud Erik Langhoff 2932 3102

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey