Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: April 2020

12 Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud m.v.

For at fastholde en stram styring skal alle fremtidige tilskud fra staten afledt af regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, Finansloven m.v. i første omgang placeres i en central pulje under Økonomiudvalget.

Det vil være op til det enkelte udvalg, inden for eget område, at vurdere om opgaven kan løses inden for de eksisterende rammer. Vurderer udvalget, at det ikke er muligt at løse opgaven inden for de eksisterende budgetter, fremsendes konkret ansøgning om tillægsbevilling til Økonomiudvalg og Byråd. Forholdsvise andele på under 100.000 kr. udmøntes ikke. I tilfælde, hvor lov- og cirkulæreprogrammet indebærer en reduktion af bloktilskuddet udmøntes reduktionen konkret på de(t) berørte udvalg.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 blev udmøntet af Byrådet på mødet den 17. december 2019. Udmøntning af reguleringer vedrørende 2020, der indgår i aftalen mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2021 vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

For så vidt angår finanslovsmidler og øvrige konkrete midler udmøntet af staten sker korrekt bevillingsmæssig indplacering løbende via behandling i berørte fagudvalg, økonomiudvalg og Byråd.

Noten betragtes herefter som afsluttet.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey