Ansvarlig: Signe Marie Smidt

Afsluttet: Primo 2020

13 Salg af jord og fast ejendom

Det pålægges Kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned.

Kommunaldirektøren er pålagt kvartalsvis at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

Handlingsplanen for salg af jord og ejendomme inkl. tidsplan for opfølgning m.v. er godkendt af Økonomiudvalget den 18. februar 2020.

Noten anses hermed som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey