Ansvarlig: Rita Brockstedt Andersen

Afsluttet: Januar 2020

14 Almene boliger

Der indarbejdes en budgetforudsætning om, at den årlige pulje til grundkapitalindskud på 16 mio. kr. pr. år videreføres i overslagsårene og i de kommende budgetlægninger, hvoraf 1 mio. kr. er reserveret til renoveringsprojekter af den eksisterende almene boligmasse. Når der gives tilsagn om grundkapitalindskud til konkrete projekter, går der typisk 2-3 år inden grundkapitalindskuddet forfalder til betaling (afhængigt af, om projektet kræver ny planlægning). Pt. er der afsat ca. 32 mio. kr. til grundkapitalindskud i de eksisterende budgetrammer frem mod 2022, hvoraf ca. halvdelen er disponeret til konkrete projekter, som Byrådet har givet forhåndstilsagn til.

For at sikre Kommunens likviditet tilføres de uforbrugte midler frem mod 2022 kassen svarende til 16 mio. kr. I budgetårene 2020 og 2021 reduceres budgettet med 8 mio. kr. i hvert af årene.

 

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget prioriterer årligt de i budgettet afsatte midler til grundkapitalindskud.

Forvaltningen er ved at klargøre en sag, der forelægges udvalget i foråret 2020.

Sagen vil vise det aktuelle og fremtidige økonomiske råderum set i forhold til projekter, der tidligere har fået tilsagn til grundkapitalindskud og projektforslag som er prioriteret af udvalget i december 2018. 

Noten betragtes som opfyldt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey