Omdrejningspunktet for budgettet er borgerens centrum

Udgangspunktet for budget 2019 var et behov for at skabe budgetbalance gennem reduktioner og tilpasninger. Der er på den baggrund gennemført en reduktion af udgiftsrammerne til service og anlæg, en planlagt skatteforhøjelse og en forøgelse af investeringsfonden.

Målsætningen for budgetprocessen for 2020 er at fastholde linjen med en stram styring samt et decentralt budgetansvar, der bygger på tillid. Omdrejningspunktet er borgerens centrum, og for at kunne levere mest mulig velfærd og effekt for pengene til borgerne, er det afgørende at have hensigtsmæssige organisatoriske og økonomiske strukturer. Derfor er der stort fokus på implementering af den vedtagne budgetnote om ”Borgerens centrum via regelforenkling, mindre bureaukrati og decentralisering”. Noten har blandt andet til formål at højne arbejdsglæden og nedbringe sygefraværet. Ved at sikre, at beslutninger træffes der, hvor fag- og områdekendskabet er størst, og mindske graden af central kontrol forventes bedre styring, højere trivsel og forøget oplevet borgerservice. Et vigtigt tema for budgetstrategien for 2020 er følgelig understøttelse af det tværgående samarbejde på alle niveauer i kommunen.

Investeringer

Et andet centralt tema for budgetstrategien for 2020 er tilvejebringelse af økonomiske midler til de nødvendige investeringer, som fortsat skal holde Kolding Kommune på forkant med den demografiske, erhvervsmæssige og strukturelle udvikling. I investeringsfonden er der afsat midler til fremme af større, strategiske projekter med udviklingsperspektiv, idet de afsatte midler dog ikke kan dække det samlede behov. Der skal derfor tilvejebringes et yderligere råderum til langsigtede investeringer, ligesom direktionen er pålagt at tilvejebringe et mindre råderum til brug for den politiske prioritering ved de kommende års budgetforhandlinger.

Denne budgetstrategi opridser det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2020, opsummerer de overordnede målsætninger for budget 2020, opstiller en tidsplan og beskriver de strategiske tilgange, der skal understøtte den økonomiske styring og forretningsudvikling i Kolding Kommune.

(Vedtaget på Økonomiudvalget den 19/2-19)

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey