Som udgangspunkt er Kolding Kommunes økonomi i balance.

Kolding kommunes økonomi er i udgangspunktet i balance. Balancen er opnået gennem en budgetlægningsproces for 2020, som indeholdt en omfattende genopretningsplan, hvor der blev arbejdet med besparelser og effektiviseringer på både helt kort sigt og på den lange bane.

Når vi ser frem mod budgetlægningen for 2021, er opgaven i høj grad at holde fast i den retning, der er udstukket. Der er behov for en stram styring af budgetter og økonomisk forbrug, og det er nødvendigt løbende at arbejde med at effektivisere og optimere den service, Kolding Kommune leverer.

Efter to år med besparelsesrunder, omlægninger og økonomiske tilpasninger, og efter et første halvår af 2020 med fokus på stram økonomistyring, kan budgetlægningen for 2021 tage afsæt i økonomiske rammer i balance. Som det uddybes nedenfor, gør situationen med covid-19 dog budgetlægningen for 2021 uigennemsigtig. Hele det økonomiske råderum – og mere til – skal sandsynligvis bruges her. Der er således ikke frie midler til nye tiltag, så bliver der besluttet en investering i ét område, skal den ledsages af en tilsvarende reduktion eller omlægning et andet sted.

Forløbet af foråret 2020 kommer på mange måder til at sætte sig spor i budgetlægningen for 2021. Hvordan Corona-pandemien samlet set har påvirket kommunens økonomi, er endnu for tidligt at opgøre, men det står klart, at kommunen lige som resten af landet udfordres af en kraftigt stigende ledighed. I hvor høj grad Kolding Kommune vil modtage økonomisk kompensation, afventer vi afklaring af. Den kraftigt stigende ledighed – hvor stigningen er større end landsgennemsnittet og gennemsnittet i de Sydjyske kommuner – skal ses på baggrund af er samlet arbejdsmarkedsområde, der i udgangspunktet er presset i forhold til overholdelse af den nuværende budgetramme.

På anlægssiden er der i runde 1 fremrykket anlæg for 82,6 mio. kr., som er igangsat i 2020 – nogle med effekt ind i 2021, og nogle med afledte driftsudgifter, hvis omfang skal afklares. I runde 2 er der yderligere fremrykket anlæg for 39,3 mio. kr.

En anden afgørende faktor i 2020 bliver reformen af udligningssystemet, der er forhandlet på plads den 5. maj 2020. Udviklingen i befolkningen er også et løbende tema, der påvirker udgiftsniveauet i kommunen – og derfor afventer Kolding Kommune, om dette kommer til at indgå i årets økonomiaftale med regeringen.

For at understøtte fundamentet for den løbende styring sætter Kolding Kommune spot på dataanvendelse og udvikling af økonomiske styringsværktøjer. Vi vil have mere viden om, hvad der virker. Vi ønsker at bruge vore ressourcer bedst muligt – det være sig systemer, medarbejdere, arbejdsredskaber eller data. Vi udvikler løbende det tværgående samarbejde på alle niveauer i kommunen til gavn for borgere, arbejdsprocesser og økonomien. Det skal stadig foregå i en decentral organisation, der bygger på tillid, hvor beslutninger træffes der, hvor fag- og områdekendskabet er størst. Og omdrejningspunktet er borgerens centrum.

Alle disse tråde samles op i budgetlægningen for 2021, og på årets temamøder og byrådsseminarer adresseres udfordringerne og deres løsninger løbende.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey