Vi udviser respekt for hinanden som kolleger i de professionelle fællesskaber.

Personalepolitikken for Kolding Kommune udtrykker de bærende værdier, som Byrådet ønsker, skal slå igennem overalt i den kommunale organisation.

Kulturforskelle medfører på den ene side behov for et fælles værdisæt, som hele organisationen arbejder hen imod. På den anden side skal vi have respekt for de forskelle, der er naturlige og måske endog vigtige. Derfor skal den fælles personalepolitik suppleres med lokale personalepolitikker, der udtrykker de værdier, man ønsker at bevare eller udvikle i de enkelte forvaltninger og institutioner.

Mødet mellem kommunen og borgerne skal være kendetegnet ved åbenhed og gensidig respekt. Det samme gælder atmosfæren og tonen i hele den kommunale organisation.

Vi udviser respekt for hinanden som kolleger i de professionelle fællesskaber. Vi udviser respekt for hinandens roller, forskelligheder, viden, erfaringer mv. Samtidig udnytter vi forskellighederne konstruktivt, så de giver os ny indsigt.

Dette er med til at udvikle os og bidrager både til at skabe en attraktiv arbejdsplads og den bedst mulige borgerbetjening.


Vi forventer af dig som medarbejder, at du

 • møder borgerne og dine kolleger fordomsfrit
 • bidrager til at skabe en god tone, hvor du færdes i den kommunale, organisation og som repræsentant for den kommunale organisation
 • udviser respekt for de roller, andre er tildelt
 • drager nytte af forskelle i fag, erfaringer og viden, hvorved du bidrager til at udvikle løsning af kerneopgaven


Af dig, som er leder, forventer vi derudover, at du

 • møder dine medarbejdere fordomsfrit og udviser respekt og nysgerrighed overfor forskellige synspunkter og meninger
 • drager nytte af forskelle i medarbejdernes viden og erfaring til at sætte det bedste hold,
 • er bevidst om din rolle som kulturskaber. Du går forrest og skaber den gode tone der sikrer, åbenhed tryghed og respekt over for borgerne og mellem kolleger
 • du påtager dig en særlig forpligtelse til at tage initiativer – også på tværs af fag og afdelinger – der udvikler løsningen af kerneopgaven

Vi ønsker, at borgerne oplever medarbejdere, der tager initiativ til at skabe de bedst mulige løsninger til den enkelte borger. Dette kræver en professionalisme, der ud over faglig kompetence og kendskab til rammer også forudsætter handlekraft og vilje til at udvikle kerneopgaven. Vi forventer, at vore medarbejdere udøver denne professionalisme.


Vi forventer af dig som medarbejder, at du:

 • har fokus på borgernes behov
 • viser mod til fornyelse, mod til at sætte alle kompetencer i spil og mod til at udfordre egne værdier og fagforståelse med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til den enkelte borger
 • efterspørger mål og rammer, hvis du oplever uklarhed om disse
 • påtager dig ansvar for at planlægge og gennemføre dine arbejdsopgaver med udgangspunkt i gældende mål og rammer og med fokus på borgernes behov
 • hjælper dine kolleger, hvis det er nødvendigt for, at de kan planlægge og gennemføre deres arbejdsopgaver ligesom du selv beder om hjælp når det er nødvendigt
 • optræder ansvarsbevidst og selv tør tage beslutninger – med risiko for at begå fejl
 • udøver selvkontrol. Du lærer af fejl og undgår gentagelser


Af dig, som er leder, forventer vi derudover, at du:

 • udviser et klart lederskab, der sætter fokus på borgernes behov i respekt for dine mål og rammer
 • udvikler organisation og medarbejdere så de i videst muligt omfang er i stand til selv at planlægge og gennemføre deres arbejdsopgaver inden for givne mål og rammer
 • følger op og giver feedback
 • accepterer, at der kan ske fejl og understøtter læring heraf, både hos den enkelte medarbejder og i organisationen

Fornyelse kræver en sund forandringskultur, herunder vilje og tryghed til fornyelse gennem dialog.

Fornyelse kræver, at vi lader os inspirere af andre, for det er ofte i mødet med andre, at vi bliver klogere og får nye idéer.

Fornyelse kræver mod. Mod – forstået som risikovillighed til at prøve noget nyt, mod til at teste inden et koncept er helt færdigt, for på den måde hurtigt at rette op på fejltagelser og forkerte antagelser. Mod til at holde fast i det, der virker.


Vi forventer af dig som medarbejder, at du:

 • engagerer dig i at udvikle din arbejdsplads og dit fag
 • bidrager med ideer til, hvordan arbejdet udføres effektivt og bedst muligt for borgerne
 • har fokus på at udvikle dine kompetencer og din opgaveløsning, bl.a. ved at lære af andre
 • tager medansvar for kollegernes læring og udvikling


Af dig, som er leder, forventer vi derudover, at du:

 • arbejder for at udvikle nye løsninger, effektiv udnyttelse af vore ressourcer og at du udviser omkostningsbevidsthed
 • skaber rammer og motiverer til, at dine medarbejdere kan engagere sig i fortsatte forbedringer og du går forrest ved at skabe en sund forandringskultur
 • engagerer dig i at uddanne og udvikle dine medarbejdere og dig selv, så vi hele tiden fremstår som en kommune med moderne ledelsesstil over for borgere og medarbejdere
 • står for et opgør med nulfejlskulturen i den forstand, at du står bag medarbejdere, der arbejder innovativt inden for givne rammer

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey