Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 24. aug 2020 kl. 09:00

Kulturudvalget

Christiansfeldcentret, mødelokalet i stueplan

Referat

Resumé

Præst for Brødremenigheden, Jørgen Bøytler byder velkommen til Kulturudvalgets møde, der afholdes i Christiansfeld.

 

Brødremenighedens Museum fremsender årsrapport 2019.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

at Brødremenighedens Museums årsrapport 2019 godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jørgen Bøytler, Præst for Brødremenigheden, byder velkommen til Christiansfeld og Brødremenigheden og orienterer om planerne for udvikling af Brødremenighedens Museum.

 

Museets formål er at indsamle, bevare og formidle historien om Brødremenigheden og det historiske Christiansfeld.

 

Museet har i 2019 fået støtte fra Kolding Kommune på 117.967 kr. Museet har samlet haft indtægter for 159.752 kr. samt udgifter på 247.589 kr., således at regnskabet ender med et underskud på 87.837 kr.

 

Udgifterne dækker primært over den beregnede husleje (det er Brødremenigheden selv, der ejer bygningen), og får ingen konsekvenser for museets drift.

 

Brødremenigheden er i gang med en proces med at adskille museets økonomi fra Brødremenighedens.


Resumé

Der skal vælges en ny næstformand til Kulturudvalget

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

Valg af næstformand.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Kulturudvalget udnævnte Michael Krogh (V) til næstformand.

Sagsfremstilling

På grund af omkonstituering pr. 1. august 2020 fra Venstre skal der vælges en ny næstformand i Kulturudvalget.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse.


Resumé

Kulturudvalgets 4 kulturpriser uddeles i efteråret, da Kulturnatten aflyses på grund af Covid-19. I sagen beskrives to mulige koncepter for prisuddelingen.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget peger på enten koncept A eller B for pris-uddeling.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Udvalget drøftede sagen og gav en række input til et robust koncept for prisuddelingen baseret på en kombination af on line streaming og fysisk fremmøde i begrænset omfang. Forvaltningen tilrettelægger prisuddelingen på baggrund af drøftelsen.

Sagsfremstilling

Årets 4 kulturpriser i Kolding Kommune skulle oprindeligt have været uddelt ved Kulturevent på Godset den 21. april 2020. På grund af restriktionerne affødt af Covid-19 situationen blev pris-festen udskudt til Kulturnatten den 21. august 2020. Da denne også er blevet aflyst på grund af forsamlingsforbuddet fremlægges her to alternative modeller for prisuddeling.

 

Ved begge modeller er der inkluderet udgifter på 22.000 kr. forbundet med selve priserne. Det dækker over messingskilt og statuette samt 2 x 10.000 kr. til prisvinderne.

 

De nominerede og prismodtagerne er allerede blevet udvalgt på april-mødet. Forvaltningen foreslår, at de nominerede offentliggøres ca. 3 uger inden arrangementet for at skabe størst mulig opmærksomhed om nomineringerne. Samtidig kan der sættes gang i en sms-afstemning om modtageren af publikumsprisen Årets Ildsjæl, der kan køre frem til dagen inden selve prisuddelingen.

 

Koncept A: Kultur-event ”light”

Prisuddelingen finder sted som et lukket talkshow-arrangement for, og med, de nominerede. Arrangementet vil blive video-livestreamet, så interesserede kan se med hjemme fra egne stuer. De nominerede til hver pris interviewes af en vært, der derefter lægger op til en snak om kulturlivet i Kolding. Mellem talkshow-segmenterne vil der være musikalske indslag. Afslutningsvis kårer formanden og næstformanden for Kulturudvalget årets vindere af de 4 kulturpriser.

 

Et prisshow som beskrevet kan finde sted torsdag den 24. september 2020 kl. 20.00 - 21.00 i Bjert Gamle Brugs, Kolding Bibliotek, Nicolai Scene eller anden passende lokation med anslået 75 deltagere.

 

Pris: 55.000 kr.

 

 

Koncept B: Hædring på rådhuset

Prisuddelingen finder sted ved et lukket arrangement på rådhuset for de nominerede sammen med deres nærmeste. Kulturudvalget præsenterer på skift de enkelte nominerede og uddeler de 4 priser. Pressen inviteres, og der vil blive sendt pressemeddelelse og fotos til pressen efterfølgende. Efter prisuddelingen serveres en forfriskning for alle tilstedeværende.

 

Fejringen som beskrevet her kan finde sted på rådhuset den 24. september kl. 17-18 eller alternativt kl. 20-21.

 

Pris: 28.000 kr.

 

Forvaltningen vurderer, at de to koncepter brandingmæssigt vil generere den samme omtale. Koncept A har karakter af at være en mini-version af kulturevent, hvilket også afspejles i omkostningerne, mens økonomien i koncept B holdes helt i bund i en event, der i højere grad alene er en uddeling af priser og fejring af de nominerede.

 

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og beslutter hvilket koncept, der skal arbejdes videre med.


Resumé

Kolding Egnsteater fremsender budget og aktivitetsplan for sæsonen 2020/2021.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kolding Egnsteaters budget og aktivitetsplan for 2020/2021 godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Sagen udsættes til Kulturudvalgets møde i september.

Sagsfremstilling

Kolding Egnsteater skal, som en del af egnsteateraftalen, årligt fremsende budget og aktivitetsplan for den kommende sæson.

 

Det fremsendte budget indeholder udgifter på i alt 10.364.229 kr. og indtægter på i alt 10.205.740 kr. Derudover kommer afskrivninger på 100.000 kr., så det forventede resultat bliver på -258.489 kr., som man forventer skal finansieres af egenkapitalen.

 

Aktivitetsplan
Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet i maj 2020 at udsætte sagen om budget og aktivitetsplan for teatersæsonen 2020/2021 for Kolding Egnsteater. Beslutningen tog afsæt i Covid-19 situationen og den dertilhørende nedlukning af teateret samt usikkerheden om teaterets fremtid jf. Byrådets beslutning om ikke at forlænge egnsteateraftalen og processen omkring fremtidens kulturtilbud i midtbyen, som Byrådet igangsatte i kølvandet på denne beslutning.

 

Den 15. maj 2020 godkendte Byrådet en ny egnsteateraftale, som efterfølgende er sendt til Slots og Kulturstyrelsen. Byrådet pålagde samtidig forvaltningen og Kolding Egnsteater at udarbejde et forslag til supplerende samarbejdsaftale om drift af kultur og bylivsaktiviteter i Fredericiagade.

 

Aktiviteterne i den kommende supplerende aftale fremgår endnu ikke af aktivitetsplanen, hvorfor det samlede aktivitetstal forventes at blive udvidet, som det f.eks allerede nu ses med afvikling af Jazzfestival og Comedy-clubarrangementerne i august.

 

Covid 19-situationen betød udsættelse af en række forestillinger i foråret, og i forhold til egenproduktionerne ”HEY LIN!”, ”Madeleine og drømmene” samt ”ERNA I KRIG” er der eksempelvis mulighed for at sætte flere forestillinger i salg, hvilket også vil øge aktiviteterne. Med dette som udgangspunkt og med den kommende egnsteateraftale for 2021-2024 for øje, afholder teateret derfor en lancering af programmet for forårets aktiviteter og samarbejder i december 2020. Endelig skal nævnes, at City Kolding flytter ind i huset i Fredericiagade pr. 1. januar 2021.

 

Proces for den videre behandling af Kolding Egnsteater i efteråret 2020

Kulturudvalget vil på mødet i september få mulighed for at drøfte ønsker og input til den kommende supplerende samarbejdsaftale. Efter denne drøftelse vil forvaltningen i samspil med Kolding Egnsteater udarbejde det konkrete oplæg til aftalen, der skal beskrive, hvordan teatret vil iværksætte og implementere følgende:

 

 • Bylivspulje til bylivsaktiviteter. Kriterier og samarbejdsmodel herfor.
 • Mødested og mangfoldigt udvalg af kulturtilbud. Kolding Egnsteater skal være et mødested på tværs af generationer og invitere et mangfoldigt udvalg af kulturtilbud indenfor.
 • Stærke partnerskaber. Kolding Egnsteater skal indgå stærke partnerskaber med erhvervs- og kulturaktører.
 • Servicehus og byens dagligstue. Kolding Egnsteater skal være byens dagligstue, der kan bruges som hænge-ud-sted, aktivitetssted, servicehus, turist-info og kulturfælleskaber.

 

Oplægget til supplerende samarbejdsaftale vil blive behandlet i Kulturudvalget, Økonomiudvalg og Byråd i Oktober.

 

På novembermødet vil forvaltningen fremlægge Regnskab for Kolding Egnsteater, samt teaterets forslag til nye vedtægter, som omhandler en udvidelse bestyrelsen. Vedtægterne skal godkendes af byrådet, som også på novembermødet vil udpege tre bestyrelsesmedlemmer, der tiltræder den 1. januar 2021.

 

 


Resumé

Film6000 fremsender årsrapport for 2019. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 13. marts 2020. Sønderup og Partnere A/S har revideret årsrapporten.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 77.380 kr. for 2019, som overføres til egenkapitalen.

Fondens egenkapital udgør derfor 328.992 kr. ved udgangen af 2019.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten for 2019 tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Film6000 fremsender årsrapport for 2019. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 13. marts 2020 og godkendt på foreningens generalforsamling den 17. juni 2020. Sønderup og Partnere A/S har revideret årsrapporten. Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 77.380 kr. for 2019, som overføres til egenkapitalen.

Fondens egenkapital udgør derfor 328.992 kr. ved udgangen af 2019.

Indtægter består af billetsalg, kiosksalg, tilskud samt forpagtnings- og forbrugsindtægter fra caféen.

 

Der er i 2019 kørt ca. 2.000 forestillinger, vist ca. 280 filmtitler og gennemført flere særarrangementer. Der er solgt 21.170 billetter. Det er en billetfremgang på mere end 10 %. Medlemstallet i foreningen er på ca. 500. Der er ca. 100 frivillige i foreningen, der især står for den praktiske drift af biografen, herunder filmfremvisninger samt billet- og kiosksalg.


Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester fremsender årsberetning for 2019.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Regnskabet er revideret af BDO, som har forsynet årsrapporten med revisionspåtegning uden bemærkninger

 

Regnskabet udviser et overskud på 182.632 kr. 

 

Egenkapitalen udgør 3.255.986 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsberetningen for 2019 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester sender årsberetningen for 2019 til Byrådets tiltrædelse.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen, og BDO har revideret regnskabet og forsynet dette med en påtegning uden bemærkninger.

 

Sønderjyllands Symfoniorkester modtager et statsligt tilskud på 41.700.034 kr. samt kommunale tilskud på 2.773.751 kr., hvoraf de 257.251 kr. modtages fra Kolding Kommune. Udover Kolding Kommune yder også Sønderborg Kommune, Sydslesvig og Tønder Kommune tilskud.

  

Sønderjyllands Symfoniorkester har indtægter for i alt 48.506.211 kr.

 

Sønderjyllands Symfoniorkester havde udgifter på 48.323.579 kr. i 2019.

 

Egenkapitalen udgør 3.255.986 kr.

 

Sønderjyllands Symfoniorkester (SSO), Musik Kolding og Kulturafdelingen har i 2019 arbejdet videre med det nye koncept for og planlægning af Opera på Skamlingsbanken. Arrangementet skulle have fundet sted på den nyindrettede Folkemødeplads på Skamlingsbanken i august 2020, men på grund af Covid-19 er det udskudt til 2021. 

 

SSO har i 2019 i lighed med tidligere år afviklet koncerter i Kolding Kommunen sammen med forskellige samarbejdspartnere. Der er blandt andet holdt koncert på Comwell i Kolding, i Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld og i Tyrstrup kirke samt afholdt klassiske symfoniske koncerter for samtlige skoleelever på 4. klassetrin. Orkestret fastholder også de traditionsrige og meget velbesøgte Jule- og Nytårskoncerter i Henholdsvis Kristkirken og på Kolding Teater.

 

Sønderjyllands Symfoniorkester deltog i 2019 også aktivt i arbejdet med planlægningen af Christiansfeld Musikfestival i kraft af musikchefens faste medlemskab af bestyrelsen. I foråret 2020 skulle orkestret således atter have medvirket i festivalen med en koncert med Sigurd Barret i forbindelse med markeringen af 100-året for Genforeningen, men arrangementet blev aflyst grundet Covid-19.


Resumé

Biblioteksfonden fremsender årsrapport for 2019. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 3. april 2020. BDO har revideret årsrapporten samt fremsendt revisionsprotokollat. Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 1.747.709 kr. for 2019.

 

Fondens egenkapital udgør 13.008.998 kr. ved udgangen af 2019.

 

Indtægter består af lejeindtægter fra Kolding Bibliotek, Slotsvejen 4, på 2.100.000 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten samt revisionsprotokollat for 2019 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den selvejende fond, Jens Holms Fonden, der er stiftet i 1938, har til formål at støtte Kolding Bibliotek. Formålet opnås ved et ideelt af ejerskab af den grund, hvor hvorpå der er etableret bibliotek.

 

Det overskud, som fremkommer i form af lejeindtægter udbetales herefter som tilskud til bibliotekets drift. For at undgå store udsving i størrelsen på tilskuddet fra år til år, kan fondens bestyrelse beslutte at henlægge noget af overskuddet til en reguleringsfond og i evt. tilfælde supplere tilskuddet ved bidrag fra denne reguleringsfond.

 

Medlemmerne til bestyrelsen vælges for en 4 årig periode og består af 5 medlemmer, hvoraf 2 af medlemmer også er medlem af Byrådet.

 

Jens Holms Biblioteksfond har i 2019 et overskud på 1.747.709 kr., hvoraf 617.236 kr. er blevet uddelt og 1.130.473 kr. er blevet overført til regulering. Ledelsen finder dette tilfredsstillende.

 

Fondens egenkapital er på 13.008.998 kr. ved udgangen af 2019.

 

Regnskabet er revideret af BDO, som har revideret regnskabet efter lov om fonde og visse foreninger. Revisionen har ikke fundet bemærkninger i den udførte revision, af en sådan væsentlig karakter, at det vil give sig til udtryk i revisionspåtegningen samt have betydning for fondens finansielle stilling.


Resumé

Corona-krisen har øget både ensomheden og lysten til at hjælpe hinanden. Det har skabt større efterspørgsel på digitale måder at være sammen og sociale på.
 

Boblberg og Online Befriender er to nye digitale platforme i Kolding Kommune, hvor borgere og frivillige kan mødes online og have meningsfulde samtaler og finde sammen i nye fællesskaber. Borgere i Kolding Kommune fik adgang til begge platforme 1. august 2020, og kendskabet til platformene er nu ved at blive udbredt.

 

Boblberg er en online opslagstavle på en hjemmeside, hvor alle borgere i kommunen kan finde ny fællesskaber ved at oprette opslag eller svare på andres opslag. Online Befriender er en online besøgstjeneste, hvor mennesker med særlige behov der oplever ensomhed kan have online samtaler med særligt uddannede frivillige.

 

De to nye digitale platforme tager udgangspunkt i borgerens centrum og borgernes forskelligartede behov. Samtidig sætter løsningerne fællesskabet i spil – både for den brede befolkning, der har brug for et sted at finde fællesskaberne (Boblberg) og for dem, der har brug for hjælp til at finde vejen ind i fællesskaberne igen (Online befriender). 

 

Der er tale om et pilotprojekt finansieret af midlertidige midler. Der vil under pilotprojektet blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til en politisk stillingtagen til, om platformene skal permanentgøres.

Sagen behandles i

Seniorudvalget (11.08.2020), Arbejdsmarkedsudvalget (13.08.2020), Lokaldemokratiudvalget (17.08.2020), Social- og Sundhedsudvalget (17.08.2020) og Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget (17.08.2020)Fritids- og Idrætsudvalget (18.08.2020), Børne- og Uddannelsesudvalget (19.08.2020), Kulturudvalget (24.08.2020).

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Hanne Dam

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 17-08-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 17-08-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 18-08-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Fraværende:

Ole Rosengreen Martensen

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forebyggelse af ensomhed har en stigende interesse i samfundet, da ensomhed kan føre til mindsket livskvalitet og har betydning for sundheden. Mennesker, som oplever, at de er ensomme, har dårligere helbred, og de har også sværere ved at overvinde sygdom end mennesker med stærke sociale relationer. Ensomhed og svage sociale relationer er derfor ikke kun et socialt problem, men øger også presset på sundhedssektoren.

 

I Kolding Kommune havde allerede inden Corona-krisen erfaret, at der var et stigende behov for skabe sociale fællesskaber og samtaler mellem borgere, som kan styrke deres fysiske og mentale sundhed og derved mindske ensomheden.

 

Corona-krisen har på mange måder øget ensomheden blandt borgere. I øjeblikket opleves derfor et momentum og øget positiv interesse blandt både borgere og medarbejdere for nye digitale løsninger.

 

På den baggrund er Kolding Kommune to nye digitale løsninger, der sætter borgeren og fællesskabet i centrum: Boblberg og Online Befriender.

 

Boblberg er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et digitalt fællesskab, hvor borgere kan finde hinanden i fællesskaber om fælles interesser, udfordringer og aktiviteter i den virkelige verden. Det sker ved at man på hjemmesiden Boblberg.dk kan at oprette bobler (opslag) på en online opslagstavle. Indholdet på platformen oprettes af borgerne selv inden for de interesser og emner, som de finder interessante og reagere på andres bobler. Det kan fx være bobler om gå-makkere, nye venner, madklub, følgeskab til aktiviteter og efter andre personer, som står i samme situation som dem selv. Boblberg kan bruges af alle borgere i Kolding Kommune. 

 

Online Befriender er en online platform, hvor borgere matches med en frivillig ”online besøgsven”, som de kan have samtaler med over internettet. Online Befriender er målrettet ensomme borgere med sociale eller psykiske udfordringer eller behov. De frivillige bliver uddannet i ”den gode samtale” og lærer om adfærdsmønstre relateret til fx social angst, depression og misbrugsproblematikker. Det vigtige i samtalerne er, at det ikke handler om sygdom og diagnoser, men derimod om ”det normale liv”. Fællesskaberne går på tværs af alder, køn, uddannelse, beskæftigelse og geografi.

 

Formålet med begge digitale løsninger er at give ensomme og isolerede borgere modet og lysten til at deltage i aktive fællesskaber eller samtaler. Målet er, at borgeren selv skal kunne anvende løsningerne og via hjælp til selvhjælp aktivt bidrage til forebyggelse af ensomhed og forøgelse af livskvalitet.

 

De to løsninger har det til fælles, at de ønsker at sætte borgeren og fællesskabet i centrum. Derudover er det også to løsninger, som på sigt involverer kommunen i begrænset omfang. Det er målet, at borgerne selv skal kunne anvende begge online portaler, og på sigt gennem disse online sociale fællesskaber øge livskvaliteten. Løsningerne har desuden det til fælles at:

 

 • De fastholder og giver ensomme og isolerede borgere modet
 • De øger lysten blandt borgere til at deltage i aktiviteter og fællesskaber samt bringer deres egne kompetencer i spil
 • De understøtter aktivt medborgerskab, kultur og livslang læring
 • De tilgodeser de forskellige behov, borgeren har

 

Begge digitale platforme har været tilgængelige for Kolding Kommunes borgere d. 1. august i år.

 

Boblberg vil blive brugt på tværs af alle forvaltninger i kommunen. Online Befriender bruges af Socialforvaltningen og af Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, i første omgang på arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningerne vil igangsætte en række initiativer for at udbrede kendskabet til løsningerne, så flest muligt kan få gavn af dem. Et af initiativerne er en bred kommunikationsindsats til borgere i kommunen om Boblberg, som går i gang i august. Der vil samtidig blive gjort en særlig indsats for at udbrede kendskabet til Online Befriender blandt medarbejdere og borgere, som allerede i dag har kontakt til kommunen på socialområdet og arbejdsmarkedsområdet.

 

Indførelsen af Online Befriender og Boblberg er et pilotprojekt igangsat af direktionen med henblik på at afprøve de to digitale platforme. Der vil i løbet af projektperioden blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til brug for en politisk stillingtagen i 2021 i forhold til en eventuel permanentgørelse. Pilotprojektet finansieres af midlertidige midler og en evt. permanentgørelse kræver en tilvejebringelse af finansiering til de varige driftsomkostninger.


Resumé

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for Kulturudvalgets politikområde.

 

Budgetopfølgningen indeholder ændret pris- og lønregulering udmeldt af KL.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle områder.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der gennemføres den første af 3 årlige budgetopfølgninger.

 

Budgetopfølgningen skal være udgiftsneutral, det vil sige at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

 

Der er ved denne budgetopfølgning budgetændringer for Kulturpolitik.

 

Drift

Beskrivelse (i 1.000 kr.)

2020

Note

PL-regulering 2020

-402

1

 

Note 1:

På baggrund af KL´s udmelding den 9. juni 2020 blev pris- og lønskønnet for 2020 ændret i nedadgående retning. Kulturpolitikkens andel udgør -402.000 kr. i 2020.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Budgetbidraget for Kulturpolitik svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2021-2024 vedtaget af Byrådet den 28. april 2020.

 

0,5% i effektivisering i årene 2021-2023 er fordelt ud, de 0,5% i 2024 vil blive fordelt ud i en særskilt sag på Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2021. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder et uændret serviceniveau set i forhold til 2020. Rammerne er godkendt på Byrådets møde den 28. april 2020, men revideres løbende.

 

Bevillingsrammen for Kulturpolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.): 

 

2021

2022

2023

2024

Bevillingsramme

95.071

94.578

94.084

93.612

Budgetbidrag

95.071

94.578

94.084

93.612

Difference

0

0

0

0

 

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Kulturpolitik.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, blev der vedtaget en effektivisering årligt på 0,5%, for årene 2021-2023 er disse fordelt ud i budgettet. Effektiviseringen på 0,5% for 2024 findes ved fortsat fokus på effektivisering af aftaler og kontrakter.


Resumé

Pr. 31. juli 2020 er forventningerne til Kulturpolitik, serviceudgifter for 2020 følgende: 

 

 • Regnskabet forventes at være 1,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.
 • Der bliver i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo 2020 søgt om overførsler på 1,1 mio. kr. vedrørende projekter, som strækker sig ind i 2021.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Kulturpolitik, serviceudgifter forventes at være 1,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og der forventes en overførsel til 2021 på 1,1 mio. kr.

 

Der vil blive søgt om overførsler på 1,1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo 2019.

 

Beløbet svarer til ca. 1 % af det samlede budget, og er således inden for den almindelige overførselsramme.

 

Bemærkning til Økonomiudvalget: Der forventes en overførsel til 2021 vedrørende Kulturpolitik. Estimatet er usikkert, idet der i regnskab 2020 ikke er taget højde for konsekvenserne af Covid-19. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med et kvalificeret skøn over coronaens konsekvens for udgifterne i 2020.

 

I forbindelse med kvartalsopfølgningen pr. 30. april 2020 blev Økonomiudvalget orienteret om, at udgifter afledt af Covid-19 så vidt som overhovedet muligt skal afholdes inden for det eksisterende budget.

 

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. 31. juli 2020 for Kulturpolitikken.

Tekst

Opr. Budget

Korr. Budget

Forbrug pr.31.07.2020

Forbrugs-procent

Note

Puljer

          2.092.000

               2.596.000

1.434.821

55,3%

1

Kulturinstitutioner

        58.104.000

             61.252.000

32.694.826

53,4%

2

Tilskud

 

 

 

 

3

     Kulturarv

        11.512.000

             11.507.000

11.421.808

99,3%

 

     Kunst og Design

          8.148.000

               8.148.000

8.101.333

99,4%

 

     Scenekunst

          7.548.000

               7.548.000

8.842.772

117,2%

 

     Musik

              801.000

                   821.000

820.260

99,9%

 

     Øvrige kulturtilskud

          3.891.000

               4.002.000

3.962.839

99,0%

 

     Event

              531.000

                   674.000

96.500

14,3%

 

Fælles Kultur projekter

          1.828.000

               2.102.000

-4.244

-0,2%

4

Skulpturer og bygninger

1.782.000

1.812.000

1.304.838

72,0%

5

I alt

        96.237.000

           100.462.000

      68.675.753

68,4%

 

 

Noter:

 

 1. Puljer bestående af Kulturpuljen, Ungepuljen, Musik Kolding og 100 året for genforeningen i 2020.

 

 1. Drift af institutionerne under Kulturpolitikken. Biblioteket har betalt husleje for hele 2020. Musikskolen har modtaget statstilskud for 2. kvartaler, MGK har modtaget refusion for 2. kvartaler.

 

 1. Udbetaling af tilskud i henhold til samarbejdsaftaler. Der er modtaget refusion vedrørende Kolding Egnsteater for 2. kvartaler men udbetalt tilskud for hele året.

 

 1. Løbende projekter under Kulturpolitikken. Der er kommet indtægter vedrørende Trekantområdets festuge.

 

 1. Løbende drift af skulpturer og bygninger under Kulturpolitikken. Søsterhuset har betalt husleje for hele 2020 og aconto varme, vand og rengøring for hele 2020. LED skærme har ikke haft så store indtægter i foråret.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kulturudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Intet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

 • Ingen.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

 


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 24-08-2020

Taget til efterretning.