Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 9. apr 2019 kl. 14:00

Fritids- og Idrætsudvalget

Pulzion

Referat

Resumé

Repræsentanter fra Pulzion giver på mødet orientering om udviklingsprojektet for Pulzion.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/4 2019.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

Fraværende:

Ole Alsted


Resumé

Repræsentanter fra Idræt for alle giver på mødet en orientering om foreningens aktiviteter.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/4 2019.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

Fraværende:

Ole Alsted


Resumé

Forvaltningen fremlægger udkast til samarbejdsaftale om projekt Idræt for alle mellem foreningen Idræt for alle og Kolding Kommune. Samarbejdsaftalen erstatter den hidtidige samarbejdsaftale mellem Kolding Firmaidræt og Kolding Kommune om projekt Idræt for alle.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior- og Sundhedsdirektør foreslår,

 

at samarbejdsaftalen indgås med Idræt for alle med virkning fra den 1. februar 2019.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Projektet Idræt for alle, der tilbyder idræt i dagtimerne har kørt i en årrække som et projekt under Kolding Firmaidræt. I forbindelse med revision af regnskaber er forvaltningen blevet opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at regnskaberne for hhv. projektet Idræt for alle og Kolding Firmaidræt skal laves som et koncernregnskab, hvilket gør det vanskeligt for forvaltningen at følge tilskuddet til projekt Idræt for alle. Forvaltningen har derfor i samarbejde med Kolding Firmaidræt arbejdet frem mod en adskillelse af projekt Idræt for alle fra Kolding Firmaidræt, så det fremadrettet kører i en selvstændig forening Idræt for alle, med et selvstændigt regnskab.

 

Den nye forening Idræt for alle havde stiftende generalforsamling den 31. januar 2019.

 

Forvaltningen har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale vedrørende projektet Idræt for alle som fastlægger rettigheder og forpligtelser mellem foreningen Idræt for alle og Kolding Kommune i forbindelse med drift af projekt Idræt for alle. Se bilag med udkast til samarbejdsaftale vedrørende projekt Idræt for alle.


Resumé

Ultimo 1. kvartal 2019 er forventningerne til Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter 2019 følgende:

 • Regnskabet forventes at være lig det korrigerede budget.
 • Der forventes ingen overførsel til 2020.
 • Fritids- og Idrætspolitik er ikke under pres.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget 9/4 2019.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen ultimo 1. kvartal 2019 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

 

Beløb i hele 1.000 kr.):

Fritids- og Idrætspolitik

Korrigeret

Budget

Forbrug

Forbrugs­procent

31/3-19

Forbrugs­procent

31/3-18

Note

Fritid og Idræt

41.289.000

 

19.929.355

 

48,27

 

47,16

 

Møde og Idrætsfaciliteter

19.961.000

 

3.671.022

 

18,39

 

22,33

 

Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter

15.998.000

 

11.435.218

 

71,48

 

58,38

 

Lystbådehavne

-127.000

 

44.681

 

-35,18

 

0,0

 

I alt

77.121.000

 

35.080.275

 

45,49

 

43,43

 

 

Bemærkning til ØK: Der er ingen yderligere bemærkninger.

 

Yderligere bemærkninger: Der er ingen yderligere bemærkninger.

 

 


Resumé

Bevillingskontrollen primo 2019 danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab for 2019, hvorfor der er foretaget en total gennemgang og analyse af samtlige bevillings- og budgetposter.

 

Denne bevillingskontrol omfatter ændringer til 2019 – 2022 vedrørende driftsområdet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/4 2019, Økonomiudvalget 4/6 2019 og Byrådet 25/6 2019.

 

 

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør forslår,

 

at bevillingskontrollen indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Bevillingskontrollen indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Nærværende bevillingskontrol indeholder ansøgning om overførsel under Fritids- og Idrætsudvalgets område jf. efterfølgende.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Bevillinger for år 2019

 

Serviceudgifter

Note

Beløb

(netto)

Heraf overførsel

mellem bev.-

områder

 

 

 

- 1.000 kr. -

 

 

 

 

Fritids- og Idrætspolitik

Drift

 

 

 

Aktiv Fritid

IT-telefoni

Powerdag

 

1

2

3

-150.000

53.000

-200.000

-150.000

53.000

-200.000

 

 

 

 

Nettoudgift

 

-297.000

-297.000

ANM: Intet fortegn angiver merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Ansøgningens materielle forudsætninger:

 

 

Note 1.  Ansøgningen indeholder overførsel 150.000 kr. fra Socialforvaltningen vedr. drift af Aktiv Fritid.

 

Note 2. Fordeling af rammekorrektion vedr. fælles IT og telefoni.

 

Note 3. Ansøgningen indeholder overførsel af 200.000 kr. fra administrationspolitik BUF.

 

 

 

Bevillinger for år 2020 - 2022:

 

Serviceudgifter

Note

Beløb

(netto)

Heraf overførsel

mellem bev.-

områder

 

 

 

 -1.000 kr.-

 

 

Aktiv Fritid

IT-telefoni

Powerdag

 

1

2

3

-200.000

44.000

-200.000

-200.000

44.000

-200.000

 

 

 

 

 

Nettoudgift

 

-356.000

-356.000

ANM: Intet fortegn angiver merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.
 

Note 1.  Ansøgningen indeholder overførsel 200.000 kr. fra Socialforvaltningen vedr. drift af Aktiv Fritid.

 

Note 2. Fordeling af rammekorrektion vedr. fælles IT og telefoni.

 

Note 3. Ansøgningen indeholder overførsel af 200.000 kr. fra administrationspolitik BUF.


Resumé

Anlægsregnskaber 2018 for igangværende projekter og afsluttede projekter over 2 mio. kr. for Fritids- og Idrætsudvalget sendes til orientering.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget 9/4 2019.

Forslag

Den konstituerede senior og sundhedsdirektør foreslår,

 

at orienteringen om anlægsregnskaberne for igangværende projekter over 2 mio. kr. og afsluttede projekter over 2 mio. kr. indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

 

Anlægsregnskaber 2018 for igangværende og afsluttede projekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

 

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

 

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse

 

Rådigheds-beløb 2018

Forbrug 

 2018

Total bevilling*

Totalt forbrug

Note

P.nr. 4922 Fritids- og Idrætspolitik- planlagt bygningsvedligehold 2018-2021

U

4.630

4.617

8.695

4.617

 

1

I

0

0

0

0

 

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse

 

Bevillingsbeløb

Forbrug 

 

Afvigelse

Note

P.nr.  4731 Multihal Sjølund

U

6.100

6.100

0

 

2

 

I

0

0

0

 

P.nr. 4768 Slotsøbadet, legeland

U

6.425

6.429

-4

 

3

 

I

 

 

0

 

* bevillingen er flerårig

 

Note

 1. Projektet omfatter planlagt bygningsvedligehold 2018-2021 på ejendomme.
 2. Anlægsprojektet blev afsluttet i 2017, den samlede bevilling var 6,100 mio. kr., som også var regnskabstallet i 2017
 3. Afsluttes. Projektet omfatter en udvidelse af badet med ca. 300 m² til brug for et nyt børneområde med nye spændende legefaciliteter.

Resumé

Den selvejende Institution Arena Syd ansøger om at Kolding Kommune fortsat vil yde et rente- og afdragsfrit lån på 1,000 mio. kr. i årene 2020, 2021 og 2022 til den ordinære drift mod udfærdigelse af et gældsbrev.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget 9/4 2019, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

 

at der i budgettet for 2020 samt overslagsårene 2021-2022 ydes et rente- og afdragsfrit lån til Arena Syd på 1,000 mio. kr. årligt

 

at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gældsbrev på tilsvarende beløb

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Den selvejende Institution Arena Syd ansøger Kolding Kommune om fortsat at modtage et rente- og afdragsfrit lån på 1,000 mio. kr. årligt i årene 2020, 2021 og 2022 til den ordinære drift mod udstedelse af gældsbrev. Arena Syd oplyser, at deres økonomiske situation ikke har ændret sig, og derfor er der stadig behov for yderligere driftsmidler.

 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i budget 2019 er afsat er afsat 1,000 mio. kr. både i 2019 og de følgende år.

 

Såfremt lånet godkendes vil budgetbeløbet blive optaget på konto 08.25, langfristede udlån og tilgodehavender.

 

Beløbet skal anvendes til ordinær drift af institutionen og kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gældsbrev.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

 

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Senior- og Sundhedsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger forslag til en fælles fejring – prisshow – for aktører, mestre og frivillige på kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Sagen behandles i

Kulturudvalget (8. april 2019) og Fritids- og Idrætsudvalget (9. april 2019).

Forslag

By- og udviklingsdirektøren og den konstituerede Senior- og Sundhedsdirektør foreslår,

 

at udvalgene drøfter forslaget og beslutter, om der skal etableres en fælles fejring.

Beslutning Kulturudvalget den 08-04-2019

Kulturudvalget besluttede, at der ikke var opbakning til en fælles fejring.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede, at der ikke var opbakning til en fælles fejring.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Fritids-og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 21. august 2018 at rette henvendelse til Kulturudvalget om muligheden for et eventuelt samarbejde omkring fejring af aktører, mestre og frivillige på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 28. august 2018, at forvaltningerne undersøger, om der er basis for et samarbejde omkring et pris-/awardshow for idrætsmestre, kulturlivet og frivillige. Fritids- og Idrætsudvalget besluttede efterfølgende på udvalgsmøde den 11. september 2018, at samarbejdet med Kulturudvalget skal omhandle pris-/awardshow, da Fritids- og Idrætsudvalget fortsat ønsker at afholde et arrangement for frivillige.

 

Kulturafdelingen og Fritids- og Idrætsafdelingen har i samarbejde udarbejdet forslaget til et prisshow for aktører, mestre og frivillige på kultur-, fritids- og idrætsområdet: Award Kolding.

 

Konceptet for Award Kolding forener form og indhold fra Kulturevent, Fritidsfesten og Hædring af Mestre. Award Kolding er således en samlet hyldest og tak til de mange frivillige samt de dygtige aktører og udøvere på kultur-, fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune.

 

Award Kolding rummer uddeling af ca. 20 priser på kultur- idræt- og fritidsområdet samt priser til 100+ idrætsmestre. Udover prisuddelinger vil der være underholdende indslag på scenen, som hovedsageligt består af lokale aktører fra kultur-, fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune.

 

Program:

Kl. 18.30   Velkomsttale v. udvalgsformændene

Kl. 18.35  Prisuddeling af op til 10 Ungdomslederpriser

Kl. 18.45  Underholdende indslag

Kl. 18.50  Prisuddeling Årets Kulturelle Aftryk

Kl. 18.55  Underholdende indslag

Kl. 19.00  Hædring af mestre

Kl. 19.15   Underholdende indslag

Kl. 19.20  Præsentation af Publikumsprisen og Årets Ildsjæl samt
  stemmeafgivelse

Kl. 19.30  Musik og sms-afstemning

Kl. 19.35  Prisuddeling Årets Kulturelle Highfive

Kl. 19.40  PAUSE med drikke og kransekage

Kl. 20.05  Festtale v/borgmesteren

Kl. 20.10  Hædring af mestre

Kl. 20.25  Underholdende indslag

Kl. 20.30  Prisuddeling Årets Publikumspris og Årets Ildsjæl

Kl. 20.40  Underholdende indslag

Kl. 20.45  Prisuddeling Årets Talent og Årets Talentudvikler

Kl. 20.55  Underholdende indslag

Kl. 21.00  Prisuddeling KulturKolding-prisen

Kl. 21.05  Underholdende indslag

Kl. 21.10  Prisuddeling Årets Leder og Årets Forening

Kl. 21.20  Underholdende indslag

Kl. 21.25  Prisuddeling Årets Idrætsnavn

Kl. 21.30  Farvel og tak

 

Kulturevent har tidligere indeholdt en kulturmesse på 1 time for og med kulturelle foreninger, aktører og institutioner. Af hensyn til programmets længde anbefales det at skrinlægge kulturmessen og i stedet henvise denne netværksdel til Powerdag for frivillige og Kulturafdelingens Nytårskur.

 

Deltagere

Mestre fra det forgangne år, modtagere af ungdomslederpriser samt nominerede til priserne på fritids- og idræts- samt kulturområdet inviteres til Award Kolding. Derudover en bred invitation til aktører og frivillige fra kultur-, fritids- og idrætsområdet og foreningslivet samt borgere i Kolding Kommune.

 

Ved Kulturevent 2018 deltog ca. 250 pers. Ved Fritidsfesten 2019 deltog ca. 560 pers. Ved Hædring af mestre 2019 deltog ca. 250 pers. Ved de to sidstnævnte arrangementer er flere af deltagerne de samme. Forvaltningerne vurderer på den baggrund, at en fælles fejring skal kunne rumme 800-900 personer.

 

Location

Arrangementet vil foregå på Kolding Teater, der har gode rammer til et flot show med scene, teknik og siddepladser til publikum. Teatersalen kan rumme 798 pers. Det vil være muligt at bruge en af fritids- og idrætsområdets kommunale dage til arrangementet.

 

Økonomi

I forbindelse med besparelserne og Budget 2018 besluttede Kulturudvalget at halvere budgettet for Kulturevent. Budgettet for Kulturevent er på 35.000 kr. Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 11. september 2018, at en del af midlerne til Fritidsfesten og Hædring af mestre skal reserveres til et arrangement for de frivillige på fritids- og idrætsområdet. Senior- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at et sådan arrangement vil koste ca. 70.000 kr. Der er således sammenlagt 165.000 kr. til en fælles fejring for kultur, fritid og idræt.

 

Senior- og Sundhedsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen har skitseret et budget, som viser, at en fælles fejring for fritids- og idræts- samt kulturområdet ikke er mulig inden for de økonomiske rammer, som Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget har nedsat til fejring af frivillige og aktører og udøvere på fritids- og idræts- samt kulturområdet.

 

Budget

 

Budget Fritid og Idræt

130.000

Budget Kultur

35.000

Budget i alt

165.000

 

 

Udgifter

 

Diplomer, indramning mm.

1.000

Priser - Fritid og Idræt

32.500

Blomsterbuketter 14 stk.

2.800

Gaver Ungdomsledere 10 stk.

3.500

Gaver Hædring af mestre 125 stk.

43.750

Kulturpriser og anerkendelser

25.000

Forplejning 800 pers.

60.000

Musikere

4.000

Anerkendelse til optrædende

1.200

Konferencier

7.500

Tekniker til afvikling Comwell - 8 x 250 kr.

2.000

3-skærmsløsning Comwell

9.000

Lys, lyd, teknik

15.000

Grafik, PR og markedsføring

12.000

I alt

219.250

 

Udfordringer

På baggrund af det skitserede budget, vurderer forvaltningerne at en fælles fejring ikke er realiserbar inden for de nuværende økonomiske rammer. Udvalgene kan eventuelt vælge at nedjustere udgifterne til priser og gaver. Udgifterne til forplejning er allerede nedjusteret, eftersom forplejningen alene består af kaffe/te/vand og kransekage. Fritidsfesten byder normalvis på en tre-retters menu og Kulturevent byder på tapasbuffet. Deltagerbetaling, f.eks. til forplejning/middag, er ligeledes en mulighed, men forvaltningerne vurderer, at brugerbetaling vil være afskrækkende for mange deltagere, da formålet med fejringen er at sige ”tak for indsatsen” til de mange aktører og frivillige på kultur-, fritids- og idrætsområdet.  

 

Forvaltningerne vurderer, at Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget, både økonomisk og indholdsmæssigt med fordel kan bevare henholdsvis Kulturevent og Fritidsfesten samt Hædring af mestre i deres nuværende form.


Resumé

Schou Absolute Horses A/S søger om et tilskud på 100.000 kr. til DM i ridebanespringning og et internationalt CSI2 stævne i ridebanespringning.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

 

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at yde et tilskud på 45.000 kr. til arrangementerne.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Dansk Ride Forbund har for 9. år i træk tildelt Schou Absolute Horses A/S afholdelsen af DM i ridebanespringning og herudover afholdes et internationalt CSI2 stævne. Arrangementerne skal afvikles på Tågerup i Sommersted i perioden 31. juli – 4. august 2019. 

 

Schou Absolute Horses A/S oplyser i ansøgningen at:

 

”Dansk Ride Forbund i 2016 lavede en aftale med Schou Absolute Horses A/S om afholdelse af DM i ridebanespringning de kommende tre år. Dette er en stor tillidserklæring fra Dansk Ride Forbund til Schou Absolute Horses A/S og til Kolding Kommune. Dansk Ride Forbund har bemærket, at kommunen støtter godt op om arrangementet, og arrangørerne har de foregående år modtaget stor ros fra både Dansk Rideforbund, ryttere, sponsorer, publikum og alle de frivillige hjælpere for afviklingen af mesterskaberne.

 

På baggrund af den udvikling mesterskabsstævnet har gennemgået de seneste otte år, er der nu deltagelse af alle de bedste danske ryttere. Landstræneren og formanden for Dansk Ride Forbund lægger særdeles stor vægt på, at alle landsholdsryttere deltager i DM.

 

CSI2 stævnet vil have deltagelse af omkring 160 ryttere fra 13 forskellige nationer. Det højeste CSI stævne er et CSI5 stævne, hvor pengepræmierne er højere end ved CSI2 stævnet.

 

I forbindelse med DM i ridebanespringning og CSI2 stævnet, vil deltagernes overnatning være fordelt mellem beboelsesvogne, campingvogne og hoteller i Christiansfeld og Kolding.

 

I forbindelse med mesterskaberne ønsker Schou Absolute Horses A/S, at profilere Kolding, så der skabes interesse for kommunen som turistmål, design by og uddannelses by gennem f.eks. samarbejde med Visit Kolding og nogle af Koldings attraktioner, som eventuelt kan være repræsenteret under mesterskaberne i form af stande.   

 

I forbindelse med mesterskaberne er det også arrangørernes intention gennem forskellige tiltag, at fortsætte stigningen i antallet af besøgende og dermed få udbredt kendskabet til ridesporten.”

 

I forbindelse med DM i ridebanespringning og CSI2 stævnet forventer arrangørerne jf. vedlagte budget et samlet underskud på 370.000 kr.

 

Tilskuddet vil blive anvendt til markedsføring af Kolding og arrangementerne.

 

Det kan oplyses, at i

 

 • forbindelse med afviklingen af DM i ridebanespringning i 2011 og 2012 blev der hvert år ydet et kommunalt tilskud på 100.000 kr. til transport til og fra Tågerup samt afholdelse af en reception på Koldinghus,
 • 2013 og 2014 blev der hvert år ydet et kommunalt tilskud på 50.000 kr. til transport til og fra Tågerup samt afholdelse af reception på Koldinghus,
 • 2015 blev der til DM og NM i ridebanespringning ydet et kommunalt tilskud på 50.000 kr. samt udgifter til afholdelse af reception på 50.000 kr.,
 • 2016 blev der til DM ydet et kommunalt tilskud på 50.000 kr.,
 • 2017 blev der ydet et tilskud på 50.000 kr. til DM i ridebanespringning og 50.000 kr. til to CSI2 stævner,
 • 2018 blev der til DM i ridebanespringning ydet et tilskud på 50.000 kr.

 

Det kan oplyses, at der i 2019 under Eventpuljen resterer et uforbrugt budgetbeløb på 274.500 kr.

 

 


Resumé

Kolding Boldklub søger om et tilskud på 25.000 kr. i forbindelse med afviklingen af skoleturneringen Smurfit Kappa Cup 2019.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

 

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog, at der i Kolding Boldklubs jubilæumsår 2019 ydes et tilskud på 25.000 kr. til Smurfit Kappa Cup 2019 - da turneringen er for børn fra alle Kolding Kommunes skoler, endvidere at turneringen understøtter tværgående samarbejde mellem skole- og idrætsliv.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Kolding Boldklub afholder i weekenden 15. – 16. juni 2019 Smurfit Kappa Cup, hvor alle Kolding Kommunes skoler 0. – 10. klasse har mulighed for deltagelse.

 

I 2018 havde stævnet deltagelse af 80 hold fra skoler i hele kommunen.

 

Smurfit Kappa Cup har til formål, at skabe en god dag med klassekammerater og forældre på sidelinjen, og det sociale vægtes meget højt. Det er udgangspunktet, at alle hold sikres minimum tre kampe. Der må maksimalt være 6 spiller på banen, og heraf må max. 4 spillere være drenge. Der vil være præmier til 10 spillere på de to finalehold, dog vil der i 0. klasse være erindringsgaver til alle deltagere.

 

Kolding Boldklub søger om et tilskud på 25.000 kroner til dækning af bl.a. øget markedsføring, hvor bl.a. lysreklamerne ved indfaldsvejene vil blive benyttet. Der vil også være udgifter forbundet med opstilling af toiletvogne til de mange deltagere og forældre.

 

Der fremsendes vedhæftet regnskab for Smurfit Kappa Cup 2018 og budget for Smurfit Kappa Cup 2019.

 

Det kan oplyses, at der i 2019 under Eventpuljen resterer et uforbrugt budgetbeløb på 274.500 kr.


Resumé

Eventkoordinatoren hos YouSee anmoder om leje af et areal ved Pulzion i forbindelse med afvikling af et arrangement for medarbejderne ansat ved YouSee.

Sagen behandles i

Fritids- og idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

 

at Fritids- og Idrætsudvalget på mødet træffer afgørelse, om ansøgningen kan imødekommes.

 

 

Såfremt ansøgningen imødekommes er det under følgende betingelser,

 

at der forud for arrangementet betales et grundbeløb for leje af arealet på 10.000 kr.,

 

at arrangementet gennemføres lørdag den 17. august 2019 i tidsrummet fra kl. 13.00 – 23.00,

 

at YouSee og Fritid og Idrætsafdelingen i fællesskab besigtiger arealet mandag den 19. august 2019 for afklaring af om der skal betales et beløb udover grundbeløbet på 10.000 kr., såfremt arealet kræver væsentlig ekstraordinær vedligeholdelse,

 

at YouSee ansøger om tilladelse til arrangement hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune,

 

at YouSee sikrer overholdelse af alle myndighedskrav samt sørge for indhentelse af alle nødvendige tilladelser fra bl.a. Trekantområdets Brandvæsen, Politiet og Kolding Kommune vedr. bl.a. lydforhold, renholdelse og affald, sanitære forhold, elforsyning og forsikring,

 

at YouSee selv skal afholde alle ved arrangementet forbundne udgifter herunder også udgifter til el, vand, varme og toiletvogne,

 

at YouSee sørger for afspærring samt nødvendigt materiel til afspærring på hele arrangementsarealet,

 

at YouSee sikrer, at det lejede areal ved Pulzion forlades i rengjort stand,

 

at YouSee selv indgår en aftale med Pulzion omkring leje af hallen,

 

at placeringen af cirkus teltet skal aftales med Fritids- og Idrætsafdelingen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Indstillingen samt betingelser blev godkendt.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

YouSee ansøger om leje at et udendørs areal ved Pulzion i forbindelse med afholdelse af et arrangement for ca. 400 medarbejdere lørdag den 17. august 2019.

 

YouSee oplyser i ansøgningen, at

 

”medarbejderne ankommer i busser kl. 13, og vil blive afhentet igen kl. 23. Der vil i forbindelse med arrangementet blive afholdt aktiviteter i,

 

 • 5-mands fodbold
 • laser lerdueskydning rundbold,
 • forhindringsbane,
 • bumberball,
 • sidstemand står

 

der vil endvidere være hyggespil som,

 

 • rodeotyr,
 • kongespil,
 • sumubryder dragter.

 

Det er også planen, at YouSee vil leje Pulzions faciliteter. Der vil blive opsat et cirkus telt, hvor Enoch Showproduktion vil stå for opsætning og nedtagning. I forbindelse med arrangementet vil der blive serveret øl, vand, sodavand, protoinbar, frugt og hotdog.


Resumé

Udvalgets deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/4 2019.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at udvalget på mødet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grund af en protokolleret beslutning.

 

Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

 • Forelæggelse af sag for statslig myndighed
 • Deltagelse i forhandling med andre kommuner
 • Besigtigelse i en bestemt sag
 • Deltagelse i borgermøder
 • Venskabsbybesøg

 

Beslutning i forbindelse med dette dagsordenspunkt har alene til formål, at tilvejebringe dokumentation for de af udvalgets medlemmer, der får udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beslutningen, herunder oplistning på oversigten, er således ikke udtryk for tilmelding til aktiviteten.


Resumé

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/4 2019.

Forslag

Den konstituerede senior- og sundhedsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

Der blev givet orientering om:

 • Velfærdsalliance mellem DBU og Kolding Kommune
 • Tids- og handleplan for Fritids- og Idrætspolitik 2019 -21
 • Kolding i bevægelse
Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve en forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Der orienteres om:

 • Aktuel status for realisering af beslutninger for Fritids- og Idrætsudvalget for 2018 og 2019
 • Bygningsvedligehold
 • Energiredegørelse 2018
 • Mundtlig orientering om:
  •  velfærdsalliance mellem DBU og Kolding Kommune
  • Tids- og handleplan for Fritids- og Idrætspolitik 2019-21

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/4 2019.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Alsted


Resumé

Repræsentanter fra KoldingQ giver på mødet en status vedrørende etablering

af kunstgræsbane.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 9/4 2019.

Forslag

Den konstituerede senior og sundhedsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Godkendt.

Fraværende:

Ole Alsted


Resumé

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4933 – projekt Seest fritidslandskab, trailcenter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede Senior- og Sundhedsdirektør,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes,

 

at der i forbindelse budgetlægningen for 2020 – 2023 indarbejdes 170.000 kr. til den afledte drift af trailcenteret.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2019

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Sagsfremstilling

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4933 – projekt Seest fritidslandskab, trailcenter.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

Der søges om en anlægsbevilling på 3.500.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

 

2019: 3.500.000 kr.

 

Ansøgningens materielle indhold:

 

Kolding Kommune er udvalgt til at indgå i et projekt omkring udviklingen og etableringen af et trailcenter ved Seest Idrætspark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Koldings trailcenter er et blandt fem eksempler på trailcentre, der udvikles rundt omkring i Danmark.

 

Et trailcenter er et kombineret klubhus, depot og mødested ude i naturen. En facilitet med servicefunktioner, der kan understøtte de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier og ruter i naturen, og som kan inspirere nye brugergrupper til at komme ud. Trailcenteret er for både idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere. I arbejdet med at udvikle trailcenteret har relevante foreninger, borgere og brugere med relation til området i efteråret 2018 været inddraget.

 

Trailcenteret placeres i Seest Idrætspark i overgangen mellem koncertengen og forpladsen til Seest Boldklubs med nærhed til den sti, der fører til Hylkedal. Med denne placering er det muligt, at trailcenterets træningsfaciliteter også kan bruges af boldklubben.

 

Det er tanken, at trailcenteret henvender sig til omgivelserne fra alle facader, og at bygningen med dens nære omgivelser tilbyder forskellige udfoldelsesmuligheder. Under udhænget kan man gå Danmarks længste armgang i en 40 meter monkey bar. Trappetræning kan ske henover servicebygningen, der indeholder toiletter, bad og depotrum.

 

Under et tag etableres en servicebygning og en klubbygning adskilt af et portrum. Portrummet er stedets hjerte - et rum for alle. Der er offentlig adgang til servicebygningen og kontrolleret

adgang til klubfaciliteterne.

 

Skitseprojektet til trailcenteret (se bilag) og ansøgning om økonomisk støtte til opførelse af trailcenteret blev afleveret til LOA i marts. LOA imødekom på deres møde den 3. april ansøgningen med de ansøgte 1.950.000 kr.

 

 

 

Trailcenteret forventes færdigopført primo maj 2020.

 

Gennemføres projektet i 2020 vil det kræve, at der i forbindelse med budgetlægningen indarbejdes 170.000 kr. til den afledte drift af trailcenteret i budgettet for 2020 – 2023.

Centralforvaltningens bemærkninger

Den afledte drift afholdes i henhold til Byrådets bevillingsregler inden for den eksisterende bevillingsramme, da det ansøgende udvalg er pålagt at anvise finansiering inden for egen bevillingsramme. Ansøgningen medfører derfor ikke et behov for rammekorrektion for budgetperioden 2020 – 2023. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.