Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 12. mar 2015 kl. 11:00

Ældrerådet

lokale 107, 1. sal

Referat

Resumé

Formanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
 
 • Temamøde i Danske Ældreråd den 25. februar 2015
 • Tilgængelighedsrevision – Busterminalen

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Temamøde den 25. februar omhandlet kvalitetsstandarder – var udbytterigt temamøde i Danske Ældreråd.
 
Ældrerådet er ved at planlægge arrangement på FN’s internationale ældredag den 1. oktober 2015 og ønsker en underskudsgaranti fra Seniorudvalget som i 2014.
 
Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.
 
 • Evaluering af generalforsamlinger i brugerstyrede huse
 • Status på velfærdsværksted brugerstyrede huse
 • Seniortræf 2015
 • Status på aktiviteter på det nye Vonsild Have.
 • Status på busordning.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Christian Gøttig, Ellen Andersen Toldshøj og Ivan Johansen deltager i velfærdsværksted for brugerstyrede huse.
 
Busordning: Ældrerådets Trafikudvalg har modtaget supplerende dokumentation fra Randers Kommune, som:
 
 1. Viser en fremgang i passagertal på ca. 30 pct. I perioden 2010-2014 og man har derfor ikke haft behov for at nedlægge ruter.
 2. Indeholder en opfordring fra Midttrafiks direktør om at etablere samme ordning i andre kommuner i Midttrafiks område.
 
På denne baggrund søger Trafikudvalget dialog med repræsentanter for Seniorudvalget.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Bevillingsstatus pr. ultimo januar 2015 viser en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter på 7,4.
 
Vedrørende lejetab ældreboliger er der ultimo januar en forbrugsprocent på 23,7.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om bevillingsstatus pr. 31. januar 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo januar 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Serviceudgifter
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2015
pr. 31.01.15
pr. 31.01.15
 
Kollektiv trafik (handicapkørsel)
4.736
1.326
28,0
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
5.611
0
0,0
 
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)
1.663
13
0,8
 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
538.089
37.163
6,9
 
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
44.616
5.508
12,3
 
Plejehjem og beskyttede boliger
2.139
601
28,1
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
7.894
115
1,5
 
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
2.959
141
4,8
 
Tilbud til voksne med særlige behov
0
0
 
 
Kontaktperson døvblinde
441
36
8,1
 
I alt
608.148
44.901
7,4
1
 
Note 1
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering. Myndighedens afregning fra bestillerbudgetterne vedrørende januar måned sker eksempelvis først i februar måned.
 
Vurderingen på nuværende tidspunkt er, at den økonomiske ramme for 2015 vil holde. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2016, men et foreløbigt skøn er, at der netto vil blive overført omkring 8 mio. kr.
 
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo januar 2015 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:
 
Øvrige områder uden for servicerammen
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2015
pr. 31.01.15
pr. 31.01.15
 
Ældreboliger
1.894
448
23,7
 
I alt
1.894
448
23,7
2
 
Note 2
Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for februar måned. Det bemærkes, at udgifter til lejetab er udenfor servicerammen.

Beslutning Seniorudvalget den 04-03-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Taget til efterretning.

Resumé

Senior- og socialforvaltningen udarbejder to gange årligt opfølgning på Seniorpolitikken 2011-2018.
 
Visionen i Seniorpolitikken er, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2018. Andelen af selvhjulpne borgere er steget fra 76,4 procent i oktober 2010 – til 78,5 procent i januar 2015.
 
At andelen af selvhjulpne borgere er faldet marginalt fra 1/7 2014 til 1/1 2015 skyldes antageligt, at antallet af ’unge’ ældre er begyndt at falde. De seneste 12 måneder er antallet af borgere mellem 65-68 år faldet med 137 personer. Da denne aldersgruppe i meget høj grad er selvhjulpen betyder denne udvikling, at den samlede andel af selvhjulpne borgere over 65 år påvirkes negativt.
 
De otte temaer i Seniorpolitikken bidrager hver især til, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år er steget. Indførelse af den rehabiliterende tankegang i hjemmeplejen, antages at have haft den største effekt på indfrielsen af visionen.

Sagen behandles i

Seniorudvalg, Ældreråd (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I 2018 er der 22 procent flere borgere over 65 år i Kolding Kommune i forhold til 2011. Seniorpolitikken udstikker 8 temaer, der skal være pejlemærker for ældreområdets udvikling. Seniorpolitikken hviler på visionen om, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2018. Udviklingen ses i nedenstående skema.
 
 
Antal borgere over 65 år*
Antal borgere visiteret til hjælp
Antal selvhjulpne**
Andel selvhjulpne***
1/10 2010
14212
3358
10854
76,4%
1/7 2011
14656
3342
11314
77,2%
1/1 2012
14875
3357
11518
77,4%
1/7 2012
15157
3401
11756
77,6%
1/1 2013
15372
3374
11998
78,1%
1/7 2013
15587
3404
12183
78,2%
1/1 2014
15780
3376
12404
78,6%
1/7 2014
15972
3406
12566
78,7%
1/1 2015
16105
3460
12645
78,5%
 
*Baseret på udtræk fra Danmarks Statistik.
 
**Antal selvhjulpne borgere er defineret som borgere, der ikke modtager visiteret hjælp fra Seniorområdet i Kolding Kommune. Dette tal omfatter både borgere, der tidligere har modtaget visiteret hjælp og borgere, der aldrig har modtaget visiteret hjælp, men ”blot” er fyldt 65 år. Der vil være borgere over 65 år, som alene modtager hjælp fra andre forvaltninger, for eksempel genoptræning indenfor sundhedsområdet. Disse borgere er ikke medtaget i ovenstående tabel.
 
*** Andel selvhjulpne er opgjort som antal unikke borgere over 65 år, der ikke er visiteret til hjælp de forudgående 6 måneder sammenholdt med faktisk antal borgere over 65 år på opgørelsestidspunktet. Hjælpen omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser.
Afrapporteringen sker på baggrund af tal opgjort pr. 1/1 og 1/7 hvert år.
 
At antallet af borgere over 65 år, siden efteråret 2010, er steget med 1.893 mens antallet af visiterede borgere stort set er uforandret skyldes blandt andet, at:
 • Det er især aldersgruppen 65-79 år der er steget i perioden frem til 2014. Denne aldersgruppe er relativ selvhjulpen. Den gennemsnitlige borger modtager først en visiteret ydelse når han/hun er 79 år. Fra 2014 er antallet af 65-79 årige dog begyndt at stagnere/falde, hvilket kan påvirke andel af selvhjulpne negativt.
 • Visitationens fokus på borgernes egne ressourcer har medført, at nogle borgere i forbindelse med visitationsprocessen eller i forbindelse med første besøg af hjemmetræner er blevet selvhjulpen eller selv har fravalgt hjælpen.
 • Hjemmeplejen, de forebyggende medarbejdere og andre personalegruppers fokus på rehabilitering har antageligt haft en afsmittende effekt i forhold til, hvor mange nye borgere, der ansøger visitationen om hjælp og hvor mange borgere, der er blevet selvhjulpen i forbindelse med almindelig hjemmehjælp.
Visionen understøttes af de otte temaer i seniorpolitikken. Af bilaget fremgår de igangværende og de planlagte indsatser under de otte temaer.

Beslutning Seniorudvalget den 04-03-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen 2014 er foretaget som interviews og observationer hos 316 borgere, der modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. 228 havde den kommunale leverandør. 88 havde en privat leverandør.
 
Tilsynet viser, at rengøringen i 79-97% af tilfældene er tilfredsstillende, men at der i visse rum, især bad, køkken og entre, er sket et fald i andelen af tilfredsstillende rengøring fra 2013 til 2014.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rammerne for tilsynet:
 
Myndighedsafdelingen fører tilsyn ved at lave personlige interviews med borgere, der er visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp i form af rengøring, tøjvask eller indkøb. Tilsynet foregår ved observationer af rengøringsstandarden og samtaler med borgeren. Desuden belyser tilsynet forhold i sagsbehandlingen, for eksempel sagsbehandlingstid og den faglige afdækning af borgernes behov. Tilsynsrapporten fremgår af bilaget.
 
Resultatet af tilsynet på praktisk hjælp og personlig pleje:
 
I 2014 er der foretaget tilsynsbesøg hos 316 borgere, svarende til 14,7 procent af borgerne. I 2013 blev der interviewet 174 borgere, svarende til 7,7 procent af borgerne.
 
Praktisk hjælp:
 
 
Lokalitet
 
 
Tilfredsstillende*
 
Mangelfuld**
 
 
2013
 
2014
 
2013
 
2014
Badeværelse
90 %
82 %
10 %
18 %
Stue
89 %
87 %
11 %
13 %
Soveværelse
89 %
85 %
11 %
15 %
Køkken
85 %
79 %
15 %
21 %
Entre
97 %
91 %
3 %
9 %
Skift af sengelinned
94 %
96 %
6 %
4 %
Tøjvask
97 %
97 %
3%
3 %
Indkøb
96 %
96 %
4 %
4 %
* ”Tilfredsstillende” betyder, at den observerede standard var i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder på alle 4-5 opstillede parametre (f.eks. gulvvask, mikrobølgeovn, støvsugning, aftørring)
**”Mangelfuld” betyder, at den observerede standard ikke var i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder på typisk 1 af de 4-5 opstillede parametre (f.eks. gulvvask, mikrobølgeovn, støvsugning, aftørring).
 
Personlig pleje:
 
Borgers tilfredshed
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken/ eller
Utilfreds
Meget utilfreds
Personlig pleje
44 %
50 %
4 %
1 %
1 %
Kvaliteten af den bevilgede hjælp til personlig pleje beror alene på borgerens eget udsagn. 2014 er det første år tilsynet har spurgt ind til forhold vedrørende personlig pleje. Der foreligger derfor ikke sammenligningstal fra tidligere år.
 
Ovenstående skemaer vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje viser,
 • at andelen med ”tilfredsstillende” rengøring generelt er lavere i 2014 end i 2013.
 • at køkken og badeværelse fortsat er de to rum med den laveste grad af tilfredsstillende rengøring.
 • at 94 % af borgerne er tilfreds med den personlig pleje og kun 2 procent er utilfreds.
 
Sagsbehandlingen/leveringen af hjælpen
 
Kvalitetsopfølgningen af sagsbehandlingen viser, på visse områder, en negativ udvikling fra 2013 til 2014. Andelen af sager hvor sagsbehandlingstiden er overholdt er faldet fra 99 % i 2013 til 90 % i 2014. Andelen af fyldestgørende formålsbeskrivelser er faldet fra 89 % i 2013 til 76 % i 2014. Andelen af fyldestgørende begrundelser for afgørelserne er faldet fra 90 % i 2013 til 76 % i 2014.
 
Kvalitetsopfølgningen af sagsbehandlingen viser et behov for en mere stringent sagsbehandling i forhold til principperne, der er beskrevet i metodehåndbogen for God Sagsbehandling på ældreområdet.
 
I sidste halvdel af 2014 har der været afviklet undervisning af visitatorerne i principperne for God sagsbehandling på ældreområdet med henblik på øget kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen.
 
Konklusion
 
Ovenstående udvikling, såvel forholdene vedrørende den praktiske/personlige hjælp samt sagsbehandlingsspørgsmålene, skal ses i relation til de to konkurser og ophøret af levering fra tredje private leverandør i 2014. Disse forhold medførte, at den kommunale leverandør med meget kort varsel overtog over 1200 borgere. I den proces blev leveringen af den personlige pleje prioriteret. Derfor har borgere, der modtog praktisk hjælp oplevet, at besøg er blevet flyttet, forsinket eller, i visse situationer, aflyst. Konkurserne og ophøret af leveringen fra tredje leverandør har derfor i særlig grad påvirket borgere, der modtager praktisk hjælp. Derudover har ovenstående forhold medført en ny udbudsrunde der, for visse borgere, har medført et nyt leverandørskift.
 
Herudover har konkurserne og ophøret af leveringen af hjælp fra tredje leverandør medført et øget sagsbehandlingspres i myndighedsafdelingen. Dette er antageligt en medvirkende årsag til den negative udvikling på flere af spørgsmålene vedrørende selve sagsbehandlingen.
 
Handlinger:
 
Resultatet af kvalitetskontrollen hos den enkelte borger, er løbende sendt til visitator og leverandør. Der er givet orientering om den samlede redegørelse i visitatorgruppen, og på mødet med leverandørerne. I 2015 er nedenstående handlinger prioriteret:
 • Fokus på at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til.
 • Fokus på, hvordan serviceniveauet omsættes i praksis, herunder leverandørens udarbejdelse af døgnrytmeplan og plejeplan samt benyttelsen heraf.
 • Fokus på at kvalitetssikre sagsbehandlingen gennem undervisning og vejledning af visitatorerne.
 • Fokus på at leverandørerne leverer de visiterede ydelser.

Beslutning Seniorudvalget den 04-03-2015

Godkendt med den tilføjelse, at Seniorudvalget får en status på leveringen af personlig og praktisk hjælp, personlig pleje samt sagsbehandlingen på mødet i august måned.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Resultat af Ældrerådets temadag den 5. marts 2015 vedr. kvalitetsstandarder.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Plejeudvalget afholder møde den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 – 15.00 hvor de vil fremkomme med en liste, som Ældrerådet skal arbejde med i forhold til dialog med Seniorudvalget.

Resumé

Ældrerådet ønsker et dagsordenspunkt vedr. status på forsikring af frivillige.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Orientering om status på forsikring af frivillige taget til efterretning.
 
Sagen er rejst i økonomiministeriet som forventer et svar i maj måned 2015.

Resumé

Ældrerådet ønsker en drøftelse af udfordringsretten vedr. dobbelt indskud på plejecentre.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Blev drøftet.

Resumé

Kommunikation og informationsbladet 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

60+ avisen får et nyt look og bliver en 3. sektion og vil komme ud med onsdags udgaven.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
 • Venteliste til plejeboliger
 • Avishold Ældrerådet

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Emner til opfølgning.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 12-03-2015

Ingen punkter.