Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Fredag 7. dec 2018 kl. 13:00

Seniorudvalget

Udvalgslokalet

Referat

Resumé

Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af de forskellige former for hjælp, borgerne kan ansøge om, f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

 

Kvalitetsstandarderne er samlet i en folder, der er skrevet i et let forståeligt og borgernært sprog. Folderen er et forsøg på at efterleve intentionerne i Selvværd og Sammenhæng om at tale et sprog alle forstår, og bedst muligt beskrive de forskellige ydelser på Seniorområdet på en praksisnær og borgerrettet måde. Folderen fremgår af bilaget.

 

Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet i ældreplejen i Kolding Kommune og godkendes en gang årligt af Seniorudvalget.

 

I forhold til 2018 er der i kvalitetsstandarderne for 2019 sket tre ændringer i serviceniveauet:

 

 1. Handicapkørsel: At gangbesværede borgere, der er i stand til at tage offentlig transport, nu også kan bevilges handicapkørsel.

 

 1. Rengøring: At rengøring også kan omfatte hovedrengøring.

 

 1. Praktiske opgaver: At praktiske opgaver i hjemmet også kan omfatte opgaver omkring mindreårige børn.

 

Kvalitetsstandarderne for 2019 er lavet efter samme layout som i 2018. Dog er informationerne fra velkomstfolder skrevet sammen med folderen om kvalitetsstandarder, så informationerne nu er samlet i én folder.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at kvalitetsstandarderne for 2019 drøftes og sendes i høring.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Seniorudvalget drøftede og havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne for 2019, som sendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarderne beskrives de forskellige former for hjælp, som borgere kan ansøge om på Seniorområdet. Borgeren kan f.eks. ansøge om hjælp til rengøring i hjemmet. Rådgiveren i

Senior- og Sundhedsrådgivningen vil herefter anvende kvalitetsstandarderne som grundlag for at bevilge eller give afslag på borgerens ansøgning. Kvalitetsstandarderne skal ses som en ramme, idet det altid vil være en konkret individuel vurdering, der afgør om borgerens ansøgning imødekommes, eller der gives afslag.

 

Kvalitetsstandarderne for 2019 rummer tre ændringer af serviceniveauet:

 

 1. Handicapkørsel: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet præciserede i efteråret 2018 at gangbesværede borgere, der er i stand til at tage offentlig transport, kan bevilges handicapkørsel. Praksis i Kolding Kommune, og andre kommuner, har hidtil været, at hvis borgeren er i stand til at tage offentlig transport, kunne borgeren ikke blive visiteret til handicapkørsel. Præciseringen forventes at medføre en stigning i antallet af borgere, der visiteres til handicapkørsel i Kolding Kommune. Forvaltningen følger udviklingen og den økonomiske konsekvens heraf.

 

 1. Rengøring: Det har tidligere fremgået af kvalitetsstandarden at hjælp til rengøring ikke omfattede hovedrengøring. Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse nr. 31-18, at den kommunale kvalitetsstandard ikke må udelukke muligheden for at få hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Der skal fortsat foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og opgavens nødvendighed. Ændringen forventes ikke at medføre en stigning i antallet af rengøringsopgaver, idet borgerne i Kolding Kommune allerede tilbydes supplerende rengøring én gang årligt, og idet Kolding Kommune i forvejen afholder udgifterne til omfattende rengøring, når det er en forudsætning for at kunne levere den nødvendige hjælp i hjemmet. 

 

 1. Praktiske opgaver: Det følger af Ankestyrelsens principafgørelse nr. 75-16 at praktiske opgaver i hjemmet også kan omfatte opgaver omkring mindreårige børn. Dette er nu medtaget som information i kvalitetsstandarden og kan medføre en mindre stigning i antallet af modtagere af hjælp til praktiske opgaver. Det er dog forventningen, at der er tale om ganske få sager. Forvaltningen følger udviklingen og den økonomiske konsekvens heraf.

 

Herudover er serviceniveauet uændret. Det betyder, at borgerne kan ansøge om og blive bevilget samme hjælp i 2019 som i 2018.

 

Kvalitetsstandarderne for 2019 er på visse områder uddybet med nye informationer, f.eks vedrørende klagemuligheder og muligheder for skift af leverandør.

 

Kvalitetsstandarderne skal godkendes en gang årligt. Kompetencen hertil er uddelegeret af

Byrådet til Seniorudvalget, jf. Byrådets beslutning den 8. april 2013.

 

På mødet deltager chef for Senior- og Sundhedsrådgivningen, Ellen Grimstrup.

 

Forslag til kvalitetsstandarder for 2019 fremgår af bilaget.


Resumé

Seniorudvalget skal én gang årligt godkende en politik for, hvordan der føres tilsyn med hjemmehjælp og madservice til borgere i eget hjem.

 

I tilsynspolitikken er der fokus på at tilsynet er praksisnært og dialogbaseret og med fokus på Selvværd og Sammenhæng og levereglerne heri.

 

Tilsynspolitikken fremgår af bilaget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at tilsynspolitik 2019 for hjemmehjælp og madservice drøftes og sendes i høring.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Seniorudvalget drøftede og havde ingen bemærkninger til Tilsynspolitikken for 2019 for hjemmehjælp og madservice, som sendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Tilsynspolitikken skitserer, at tilsynet skal omfatte interviews med hjemmehjælpsmodtagere og madservicekunder hos hver af de private leverandører og hos den kommunale hjemmehjælpsleverandør. Derudover består tilsynet i at observere og drøfte forholdene i borgerens hjem og hos leverandørerne.

 

Det foreslås, at tilsyn på hjemmehjælpsområdet i 2019 foretages ud fra det
tilsynskoncept, der er anvendt i 2018 og som ligeledes anvendes på plejehjemsområdet.
Målet er, at tilsynet bliver så praksisnært og dialogbaseret som muligt og med afsæt i Selvværd og Sammenhæng og levereglerne heri.

 

De væsentligste elementer i tilsynskonceptet på hjemmehjælpsområdet vil være:

 

 • Interview med cirka 6 borgere fra hver af de private hjemmeplejeleverandører og cirka 20 borgere fra den kommunale hjemmehjælpsleverandør (fordelt på 3-4 grupper)
 • Observationer og gennemgang af dokumentation
 • Fokus på dialog og praksisnær kvalitetsudvikling
 • Nem og overskuelig tilsynsrapport for hver hjemmehjælpsleverandør, der kan anvendes i den fortsatte kvalitetsudvikling af hjemmehjælpen
 • Helhedsorienteret billede af den enkelte borger med fokus på læring ud fra konkrete problemstillinger
 • At tilsynskonceptet fortsat udvikles i sammenhæng med Kolding Kommunes fokus
  på Selvværd og Sammenhæng og de indsigter, der er indhentet i regi heraf

 

Formålet med tilsynet er, at det er så praksisnært og dialogbaseret som muligt, og med fokus på Selvværd og Sammenhæng og levereglerne heri. De konkrete tilsynsrapporter vil give de enkelte hjemmehjælpsleverandører et overblik, de kan kvalitetsudvikle ud fra.

 

Det er BDO der foretager de konkrete tilsyn. De konkrete tilsyn, og metoden heri, vil løbende blive evalueret i dialog med Enheden for Tilsyn i Kolding Kommune og hjemmehjælpslederne. Tilsynspolitikken vil blive tilpasset efter behov på baggrund heraf.

 

Tilsyn på madserviceområdet planlægges og gennemføres som telefoninterview af Kolding

Kommunes Enhed for Tilsyn.

 

På mødet deltager chef for Senior- og Sundhedsrådgivningen, Ellen Grimstrup.

 

Tilsynspolitik 2019 for hjemmehjælp og madservice fremgår af bilaget.


Resumé

Ultimo oktober 2018 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

 

Området var i 2017 under pres, og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budget­over­holdelse for 2018. Det korrigerede budget er på 659.969.000 kr.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

 

Regnskabsresultatet forventes at være tæt på det korrigerede budget på 1.998.000 kr

 

Der forventes ingen overførsel til 2019.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ultimo oktober 2018 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

 

Området var i 2017 under pres og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budget­over­holdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde, iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse. Det korrigerede budget er på 659.969.000 kr.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0.
 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

 

Regnskabsresultatet forventes at være tæt på det korrigerede budget på 1.998.000 kr.

 

Der forventes ingen overførsel til 2019.


Resumé

Seniorudvalget besluttede 5. november 2018 at Senior Bestemmer 2018 skulle være en ansøgningspulje, hvor §79 foreninger, andre foreninger og privatpersoner kunne ansøge op til 10.000 kr. til gode ideer, der skaber glæde og fællesskab blandt seniorerne i lokalområderne.

 

De 250.000 kr. i puljen er nu fordelt til 32 forskellige foreninger, som anført i bilaget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

48 foreninger/grupper har søgt om tilskud via Senior Bestemmer for 2018. Aktiviteterne, der søges tilskud til, skal være afholdt senest 31. marts 2019. Af de 48 ansøgere har:

 

 • 32 fået tilskud.
 • 10 har trukket ansøgningen tilbage, fordi de troede det var til den almindelige driftspulje (§79).
 • 5 har søgt til projekter som først afholdes efter den 31. marts 2019. De søger puljen for 2019 i stedet for.
 • 1 har fået afslag, fordi de søgte efter midlerne var blevet fordelt.

 

Puljen for 2019 kan søges fra januar 2019. Aktiviteterne, der søges om, skal være afholdt senest 31. december 2019.


Resumé

Senior- og Socialforvaltningen påtænker at ansøge Sundhedsstyrelsens pulje om ”Befordring af mennesker med demensdiagnose”. Puljen er en forsøgsordning, hvis formål er at give mennesker med demensdiagnose, der bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mm.

 

Ansøgningen er under udarbejdelse. Der er ansøgningsfrist 7. januar 2019.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forsøgsordningen er en del af satspuljen på ældreområdet for 2018-2021. Der er ialt afsat 42,5 mio. kr. i puljen, og Sundhedsstyrelsen forventer at forsøgsordningen kommer til at omfatte 5 kommuner.

 

Forsøgsordningen skal give mennesker med en demensdiagnose mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv.

 

Forsøgsordningen indebærer endvidere, at borgeren kan få en ledsager med. Det vil i forsøgsordningen være muligt at blive kørt 104 ture årligt. Dette svarer til antallet af ture i handicapkørselsordningen for gangbesværede/ svagtseende.

 

Der vil være en egenbetaling på befordringen, der ikke er væsentlig højere end den almindelige takst for kollektiv trafik. Forsøgsordningen skal afklare, hvilke muligheder og forudsætninger målgruppen har for at benytte ordningen, herunder i hvor høj grad de har behov for ledsagelse i forbindelse med befordringen. 

 

Senior- og Socialforvaltningen finder det i overensstemmelse med intentionerne i Selvværd og Sammenhæng, at borgere med demensdiagnose tilbydes transport, der muliggør deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Forvaltningen påtænker at udforme en ansøgning, hvor mennesker med demensdiagnose kan blive visiteret til den eksisterende handicapkørselsordning på lige fod med gangbesværede og svagtseende.

 

Senior- og Socialforvaltningen ansøger om dækning af merudgifter til handicapkørsel og ledsagelse til mennesker med demensdiagnose. Forvaltningen holdes udgiftsneutral i forsøgsperioden 2018-21. Der er pt. ikke afsat midler til at videreføre forsøgsordningen efter 2021. 

 

Deltagelse i forsøgsordningen vil afstedkomme administrativt merarbejde, der afholdes indenfor den eksisterende ramme.


Resumé

I forlængelse af den netop vedtagne pårørendemodel ansættes 1. januar 2019 en pårørendeguide. Pårørendeguiden skal sikre at pårørende til f.eks demensramte, kræftramte eller misbrugere kan få hjælp og vejledning om de praktiske spørgsmål, man som pårørende ofte har, f.eks i forhold til økonomi, boligsituation eller hvor man kan møde andre pårørende i samme situation.

 

Pårørendeguiden får base på Sundhedscenter Kolding, men vil komme til at bruge tid på plejehjem, bosteder og andre steder, hvor pårørende kommer.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Social- og Sundhedsudvalget og Socialøkonomi- Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pårørendeguiden skal skabe sammenhæng og selvværd for pårørende til borgere ramt af f.eks demens, psykisk sygdom, handicap, misbrug eller kræft.

 

Som pårørende har man naturligt fokus på at ens nærtstående får den rette behandling eller det rette tilbud. Men samtidig har den pårørende ofte en række praktiske udfordringer f.eks. vedr. økonomi, boligsituation eller hvor det er muligt at møde andre pårørende. Pårørendeguiden skal hjælpe med at afklare disse, og mange andre, praktiske spørgsmål, og herved bidrage til at skabe afklaring om de pårørendes situation.

 

Fundamentet for den nyoprettede stilling som pårørendeguide er modellen for pårørendesamarbejde. Modellen kan ses på: https://www.kolding.dk/borger/parorende/parorende

 

Intentionerne med pårørendeguiden hviler ligeledes på Senior- og Socialforvaltningens vision om at skabe Selvværd og Sammenhæng i alt hvad vi siger og gør og de 5 leveregler forbundet hermed:

 

 • Tal et sprog alle mennesker forstår
 • Alt indenfor din radar er dit ansvar
 • Det er borgerens plan/aftale
 • Sæt fællesskabet i spil
 • Gå borgeren i møde

 

Stillingen som pårørendeguide er en fast stilling finansieret af midler fra budget 2018 og ud i årene.

 

Der var med 130 ansøgninger massiv interesse for stillingen som pårørendeguide.


Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 15. november 2017, at der, med baggrund i det nye sundhedsbegreb, sættes særligt forebyggelsesfokus på alkoholvaner blandt de +60 årige i Kolding Kommune. Dette skal ske via en borgerinddragende proces, hvor der er fokus på at opnå dialog med målgruppen, herunder især de borgere, der ikke selv ser, at deres alkoholindtag kan få konsekvenser for deres helbred og sociale liv. Det blev endvidere besluttet, at der afsættes en medarbejder til dette, og at det finansieres inden for egne rammer.

 

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til en indsats. Indsatsen præsenteres på mødet af Sundhedskoordinator Sine Rønde Fabricius, der er tovholder på indsatsen. 

Tilføjelse til resumé

Der gives en status for initiativerne, der har været arbejdet med ud fra ”ligevægts tankegangen”. Status præsenteres af Sundhedskoordinator Sine Rønde Fabricius.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning med den tilføjelse, at udvalget opfordrer til at ”ligevægts tankegangen” anvendes i det videre arbejde i forebyggelsesarbejdet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning med den tilføjelse, at sagen sendes til orientering i Seniorudvalget og den oparbejdede viden og erfaring på området deles med øvrige kommuner.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med indsatsen er at øge borgernes (60+) viden om konsekvenserne ved at drikke alkohol, så de kan træffe et aktivt valg i forhold til deres alkoholvaner. Indsatsen handler ikke om forbud, men om at drikke mindre alkohol, og derved i højere grad kunne bevare sit gode helbred, egenomsorg og sociale relationer. 

 

Alkohol er en stor del af den danske kultur og er forbundet med at nyde livet. Især de højtuddannede/mellemuddannede borgere 60 + har et øget alkoholforbrug og dermed en øget sundhedsmæssig risiko.

 

Det er ikke alment kendt i befolkningen, at kroppen reagerer anderledes på mængden af alkohol, når man er blevet 60 år. Derfor har indsatsen primært fokus på at informere målgruppen om dette, og give gode bud på at ændre sit forbrug i overensstemmelse hermed.                 

 

Der udarbejdes en plakat og postkort, som stort set er identisk med henblik på genkendelighed til brug på cafeer og ved forskellige arrangementer og anden relevant kampagnemateriale.


På mødet vil de tiltænkte indsatser og events blive præsenteret.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Siden marts 2018 har Afdelingen for Sundhed og Træning sat ekstra fokus på alkohol blandt ældre ud fra ”Ligevægts tankegangen” ved kampagnen 60+ Alkohol. Målgruppen er borgere i alderen 60+ med en mellem-/langvideregående uddannelse. Målgruppen er valgt, da man ved at lige præcis denne gruppe har et højt alkoholforbrug. De er ikke misbrugere, de er derimod overforbrugere. Derudover er målgruppen for kampagnen:
 

 • Ældre med et pludselig opstået/øget forbrug af alkohol
 • ”Hyggedrikkeren”
 • ”Selvmedicinering”

 

Formålet med kampagnen er at skabe øget opmærksomhed omkring alkohol og alder. Der er udviklet kampagnemateriale i form af postkort, video på Facebook, folder og plakater. Materialet er udviklet på baggrund af dialog med målgruppen og efterfølgende testet på målgruppen Kampagnevideo kan ses her: https://www.kolding.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud/alkohol-60plus.

 

I kampagnen er det prioriteret at møde borgeren i dennes nærmiljø. Medarbejdere har gennemført kampagnen til bl.a. Vamdrups Crazy Hours, Koldings Kulturnat, seniordage, event på Lunderskov Apotek mm. Det har givet mulighed for dialog med borgerne omkring et tabubelagt og ømtåleligt emne. Budskabet har været, at vi skal passe godt på os selv og ikke med en formaning om at ændre drikkevaner/livsstil. Derudover er kampagnematerialet tilgængeligt i hele kommunen. 

 

I arbejdet med kampagnen har selvværd og sammenhæng spillet en stor rolle både i forhold til udviklingen af budskab, materiale og tilgang.
 

Hvad er der sket siden kampagnen er gået i gang:

 

 • Kampagnemateriale, Events i Kolding kommune
 • Større opmærksomhed omkring betydningen af mængden af alkohol og påvirkning på egen sundhed
 • Aha-oplevelse blandt borgere der ikke tidligere havde hørt om hvordan promillen stiger med alderen

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Seniorudvalget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 

at Seniorudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Ingen aktiviteter i december måned.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer,
punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet
eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.
 


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Resumé

Orientering fra Seniorområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår, 
 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.