Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 8. nov 2018 kl. 10:30

Ældrerådet

Nicolaiplads 6 - mødelokale stuen, Mødeleder: Inger Rotne<br>Ældrerådet afholder internt formøde fra kl. 09.00-10.30

Referat

Resumé

Formand og næstformand for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Ældrerådets formand Henry Clausen orienterede om husholdningskasser og leve- bo miljøer. Der er ved at blive udarbejdet en pjece om fremtidsfuldmagter som forventes klar til næste ældrerådsmøde.
 
Orientering tages til efterretning.

Resumé

Orientering og information fra Ældrerådets medlemmer fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.
-         Seniortræf 2019

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Ældrerådsmedlem Bent Nielsen orienterede om Kostrådet i Elbo køkkenet, som har smagt på synkevenlig mad. Kostråd indkaldes to gange årligt.
 
Ældrerådsmedlem Bent Jørgensen orienterede om at boligudvalget har besøgt Baldershøj seniorbofællesskab som har små 400 på venteliste. Til boligudvalgets næste møde deltager repræsentant fra Miljø og Teknik. Anette Lund vil gerne deltage i dette møde.
 
Ældrerådsmedlem Ellen Andersen Toldshøj orienterede om at sundhedsudvalget har besøgt plejehjemmene Olivenhaven og Bertram Knudsens Have og der er planlagt besøg på Elim og Kongebrocentret i slutningen af november måned.
 
Ældrerådsmedlem Inger Rotne orienterede om højskoledag i Storegade.
 
Seniortræf 2019 bliver afholdt den 22. maj i Vamdrup.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Orientering taget til efterretning.

Resumé

Ultimo september 2018 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:
 
Seniorpolitik, serviceudgifter:
Området var i 2017 under pres, og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budget­over­holdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde, iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse. Korrigeret budget er på 658,4 mio. kr.
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0 kr.
 
Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):
Regnskabsresultatet forventes at være tæt på det korrigerede budget på 2,0 mio. kr.
Der forventes ingen overførsel til 2019.
 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (fælles sag), Byrådet (fælles sag).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om budgetopfølgning pr. 30. september tages til efterretning,
 
at bevillingskontrollen godkendes med de i sagsfremstillingen nævnte korrektioner.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2018

Orienteringen om budgetopfølgningen pr. 30 september 2018 blev taget til efterretning, og
bevillingskontrollen blev indstillet til godkendelse med de nævnte korrektioner.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ultimo september 2018 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:
 
Seniorpolitik, serviceudgifter:
Området var i 2017 under pres og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budgetover­holdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde, iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse. Korrigeret budget er på 658,4 mio. kr.
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0 kr.
 
Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):
Regnskabsresultatet forventes at være tæt på det korrigerede budget på 2,0 mio. kr.
Der forventes ingen overførsel til 2019.
Nærværende opfølgning danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune ultimo 2018. Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde, og alle vedrører overførsler mellem forskellige bevillinger og er derfor samlet set udgiftsneutrale i forhold til kommunens samlede budgetbalance:
 
 • Der flyttes -221.000 kr. vedrørende fleksjobrefusion i 2018 og -224.000 kr. årligt fra 2019 og frem fra Seniorpolitik til Administrationspolitik. Refusionen vedrører medarbejder, der tidligere er overflyttet fra Seniorpolitik til Administrationspolitik.
 • I forbindelse med flytning af køkken/cafe fra Låsbyhøj til Sundhedscentret flyttes 594.000 kr. fra Seniorpolitik til Sundhedspolitik fra 2018 og frem.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Resumé

Regeringen vil gerne have at kommunerne udfordrer love, der forhindrer en optimal opgavevaretagelse. Det kan både være konkrete forslag til at forenkle en lov, eller det kan være et konkret forslag til at lave et forsøg, der udfordrer en lov.

I Kolding Kommune samles fagudvalgenes forslag til godkendelse i Byrådet den 18. december 2018.
 
På Seniorudvalgets område peges på nedenstående 4 områder, hvor der påtænkes at ansøge ministeriet om udnyttelse af udfordringsretten:

 1. Brug af velfærdsteknologi og digitale redskaber
 2. Tilkøbsydelser i hjemmeplejen og plejehjem ved den kommunale leverandør
 3. Tilsyn på plejehjem og hjemmeplejen
 4. Adgang til sundhedsdata

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at de 4 forslag til at anvende udfordringsretten sendes i Økonomiudvalg og Byråd med henblik på godkendelse og efterfølgende ansøgning i relevant ministerie.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2018

Et enigt Seniorudvalg godkendte at indstille følgende tre forslag til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse:
 
1)     Brug af velfærdsteknologi og digitale redskaber
2)     Tilkøbsydelser i hjemmeplejen og plejehjem ved den kommunale leverandør
3)     Tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen
 
Et flertal i udvalget, Søren Rasmussen, Per Bødker Andersen, Ole Alsted, Hamlaoui Bahloul, Birgitte Kragh og Trille Nikolajsen med undtagelse af Karina Lorentzen, indstillede følgende forslag under udfordringsretten til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

    4)  Adgang til sundhedsdata
 
Et mindretal i udvalget, Karina Lorentzen, stemte imod forslaget om at adgang til sundhedsdata anvendes under udfordringsretten.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fokus på udfordringsretten er en del af regeringens sammenhængsreform. Formålet er at udvikle nye løsninger i det offentlige, skabe mere rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen og afskaffe unødvendige proceskrav og dokumentation.

Fra regeringens side er den udvidede udfordringsret planlagt til at løbe frem til udgangen af 2021, og det vil således være muligt løbende at fremsende forslag til udnyttelse af udfordringsretten.
 
Senior- og Socialforvaltningen foreslår, at der fremsendes ansøgning til ministeriet om anvendelse af udfordringsretten på nedenstående 4 områder:

1. Brug af velfærdsteknologi og digitale redskaber
Afprøvning af nye velfærdsteknologier og digitale redskaber udfordres af lovgivningen, da brugen af disse ifølge lovgivningen betragtes som overvågning frem for omsorg.
 
Reglerne om magtanvendelse begrænser og forhindrer i flere situationer, at velfærdsteknologi kan anvendes til at understøtte borgerens behov for tryghed, omsorg, værdighed, sikkerhed, bevægelsesfrihed samt frihed til selv at vælge. Ligesom reglerne forhindrer, at kommunerne kan afprøve og udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger sammen med markedet.
 
Regeringen har varslet en revision af reglerne om magtanvendelse, som blandt andet i højere grad skal åbne mulighed for brug af velfærdsteknologiske løsninger, som kan registrere borgernes bevægelser. Det er uvist hvilken formulering, hjemmel og vejledning, der præcist vil blive givet til brugen af velfærdsteknologi.
 
Det foreslås, at der ved fremtidig lovgivning gives en generel hjemmel til at gøre brug af velfærdsteknologiske løsninger til fremme af omsorgen og borgers værdighed, forudsat at der forud for anvendelsen ligger en faglig og omsorgsmæssig vurdering af borgers funktionsniveau, som også har taget hensyn til personalets kendskab til borgerens livsværdier og holdninger og under inddragelse af pårørende.
 
Blandt de hjælpemidler, som kan fremme plejen af borger og dermed borgers livskvalitet og værdighed, kan nævnes sengesensorer og andre bevægelsessensorer i boligen.
 
Lovområde der udfordres: Servicelovens § 124-127 om magtanvendelse og § 81-85 om hjælp og støtte.
 
2. Tilkøbsydelser i hjemmeplejen og plejehjem ved den kommunale leverandør
Den kommunale hjemmepleje- og plejehjemsleverandør må ikke tilbyde borgerne tilkøbsydelser. Denne ret er forbeholdt de private hjemmepleje- og plejehjemsleverandører. Det betyder, at borgere der har valgt den kommunale hjemmepleje- og plejehjemsleverandør ikke kan tilkøbe ekstra rengøring eller andre ydelser hos deres kommunale hjemmehjælper eller kommunalt personale på plejehjemmet. Det betyder, at borgere, der ønsker ydelser udover det eksisterende serviceniveau, bliver nødt til at tilkøbe dette på anden måde.
 
For at skabe sammenhæng i ydelserne og give borgerne lige muligheder for at supplere den eksisterende hjemmehjælp og service på plejehjem med tilkøbsydelser, foreslås det at anvende udfordringsretten til at ansøge om, at den kommunale hjemmepleje- og plejehjemsleverandør får mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser. At den eksisterende kommunale hjemmehjælper og ansatte på plejehjemmet får mulighed for at levere tilkøbsydelser vil sikre en bedre sammenhæng i hjælpen og plejen af den enkelte borger. 
 
Regler der udfordres: Servicelovens § 83
 
3. Tilsyn på plejehjem og hjemmeplejen
Kolding Kommune ønsker at tilsyn på hjemmehjælps- og plejehjemsområdet i endnu højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borger i stedet for forskellige lovområder (sundhedslovsydelser og servicelovsydelser) og forskellige instanser, der løser forskellige tilsynsforpligtigelser.
 
Kolding Kommune er forpligtiget, jf. servicelovens §151, til at føre tilsyn med at hjælpen på Seniorområdet (Servicelovens §83, 83a og 86) løses i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder.
 
Samtidig er Kolding Kommune ansvarlig for, jf. sundhedslovens § 138, at der ydes hjemmesygepleje til kommunens borgere. Disse sundhedslovsydelser har Kolding Kommune ligeledes en pligt til at føre tilsyn med.
 
Samtidig varetager Styrelsen for Patientsikkerhed det risikobaserede tilsyn med sundhedslovsydelser. Styrelsen for Patientsikkerhed varetager ligeledes et risikobaseret tilsyn med servicelovsydelser indenfor Seniorområdet (forsøgsordning fra 2018 til 2021) som supplement til det eksisterende tilsyn med serviceydelser som kommunerne selv udfører).
 
Generelt arbejder Kolding Kommune på at kommunens eget tilsyn bliver så praksisnært og borgerrettet, som muligt. Derfor opfordrer Kolding Kommune til, at de risikobaserede tilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed i videst muligt grad tænkes sammen med kommunernes eksisterende tilsynsforpligtigelser, og i videst mulig grad sætter borgeren i centrum frem for sondringen mellem servicelovs og- og sundhedslovsydelser.
 
Kolding Kommune foreslår at anvende udfordringsretten til at gøre opmærksom på ovenstående i forhold til implementeringen af det risikobaserede tilsyn på servicelovsydelser (servicelovens §150), herunder den fortsatte politiske drøftelse i forbindelse med en eventuel permanentgørelse af det risikobaserede tilsyn på servicelovsydelser efter 2021.
 
4. Adgang til sundhedsdata
For at sikre en helhedsorienteret pleje og indsats overfor borgerne er det nødvendigt at styrke betingelserne for anvendelse og udveksling af data i forbindelse med tværsektorielt samarbejde.
 
Den nuværende sundhedslov kræver samtykke, hvis en ikke-sundhedsfaglig person fra en kommunal forvaltning skal indhente oplysninger til brug for en helhedsorienteret pleje og indsats. Det er derfor ikke muligt at sammenstille sundhedsdata med data fra andre indsatsområder i f.eks. analyse og effektmålings øjemed.
 
Det vanskeliggør planlægningen af den rette indsats for borgeren, eksempelvis i tilfælde hvor det kan være vanskeligt at afgøre, om en person er arbejdsløs fordi vedkommende er syg, eller om sygdommen er fremkaldt af en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Den manglende hjemmel er et tiltagende problem, idet kommunen yder en kombineret servicelovs, arbejdsmarkedslovs og sundhedslovsindsats til et stigende antal borgere.
 
Der er knyttet stort administrativt arbejde ved indhentning og opdatering af samtykker, og borgerne er i flere situationer uforstående overfor, at oplysningerne ikke allerede kan deles uden samtykke. Det medfører, at det er vanskeligt for kommunen at yde borgerne en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på tværs af fagområder og forvaltninger, men også på tværs af sektorer.
 
For at kunne tilbyde den rette indsats på det rigtige tidspunkt foreslås det, at anvende udfordringsretten til at sikre et informationsgrundlag, der baserer sig på oplysninger fra både sundheds-, social-, og arbejdsmarkedsområdet fra både kommune og region.
 
Lovområde der udfordres: Sundhedslovens kap. 9.

Resumé

På baggrund af erfaringerne med Senior Bestemmer i 2016 og 2017 foreslås det, at midlerne til Senior Bestemmer afsættes til udviklingsprojekter, hvor borgere vil blive inviteret med i udviklingsprocessen og få indflydelse og medbestemmelsesret i projekternes indhold og udformning.

Tilføjelse til resumé

Jf. beslutning på Seniorudvalgsmøde 6. marts 2018 foreslås det, at udviklingspuljen etableres i regi af det eksisterende arbejde med tildeling af §79 til frivillige foreninger.
 
Det betyder, at de 250.000 kr. i 2018 bliver en ansøgningspulje, hvor §79 foreninger, andre foreninger og privatpersoner kan ansøge op til 10.000 kr. til gode ideer, der skaber glæde og fællesskab blandt seniorerne i lokalområderne.
 
Puljen for 2018 kan søges fra primo november 2018. Aktiviteterne, der søges om, skal være afholdt senest 31. marts 2019.
 
Puljen for 2019 kan søges fra 1. januar 2019. Aktiviteterne, der søges om,
 skal være afholdt senest 31. december 2019. 
 
Ansøgerne skal opfylde tildelingskriterierne. Hvis ansøgningerne samlet overstiger 250.000 kr. sker tildelingen efter først til mølle princippet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at forslaget godkendes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at den skitserede ramme for tildeling af midler fra Senior Bestemmer 2018 og 2019 godkendes.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Godkendt.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2018

Den skitserede ramme for tildeling af midler fra Senior Bestemmer 2018 og 2019 godkendes.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af værdighedsmidlerne er der fra 2016 til 2019 afsat 250.000 kr. årligt til Senior Bestemmer. Senior Bestemmer er borgerstyret budgettering, hvor enkeltpersoners eller foreningers gode ideer inden for ældreområdet støttes økonomisk. 
 
Indsigter og erfaringer fra Senior Bestemmer i 2016 og 2017 i fire lokalområder viser, at borgerne har været glade for de aktiviteter, der er kommet ud af midlerne.
 
Indsigter og erfaringer fra Senior Bestemmer viser dog samtidig, at der skal mobiliseres mange lokale kræfter, og at der er behov for en del personaleressourcer for at koordinere processerne i forbindelse med den borgerstyrede budgettering.
 
Seniorområdet ønsker derfor fra 2018 at ændre konceptet for Senior Bestemmer, så de afsatte midler anvendes til at borgere inviteres til at deltage i udviklingsprojekter, hvor de skal være med til at kvalificere projekternes udformning og indhold. Hermed vil midlerne i Senior Bestemmer i højere grad blive koblet sammen med intentionerne i Selvværd og Sammenhæng.

Tilføjelse til sagsfremstilling

For at mindske administrationen af Senior Bestemmer og samtidig skabe mest mulig lokal forankring og medbestemmelse, foreslås det, at udviklingspuljen på 250.000 kr. i 2018 og 250.000 kr. i 2019 etableres som en pulje under det eksisterende §79 arbejde.
 
Intentionen med ovenstående udviklingspulje er at understøtte borgerne i deres egne definerede udviklingsaktiviteter, der skaber glæde og fællesskab blandt seniorerne i lokalområdet.
 
Det foreslås, at alle §79 foreningerne, samt andre foreninger og privatpersoner, får mulighed for at ansøge om støtte til lokale projekter, der skaber glæde og fællesskab for seniorer. Målet er at midlerne kommer flest mulig ældre til gode.
 
Sagsbehandlingen og tildelingen af midlerne vil foregå administrativt, og tildelingen vil foregå ud fra følgende kriterier:
 
 • Initiativer der skaber glæde og fællesskab blandt seniorer
 • Initiativer der ikke medfører ekstra driftsomkostninger for kommunen
 • Initiativer der ikke kræver byggetilladelser
 • Bevilgede midler skal afholdes til det ansøgte formål
 • Tiltag, der har fået bevilget midler, skal aflægge et revisorpåtegnet regnskab
 • Enkeltpersoner skal søge i samarbejde med en forening med CVR nummer
   
Puljen for 2018 kan søges fra primo november 2018. Aktiviteterne, der søges om, skal være afholdt senest 31. marts 2019.
 
Puljen for 2019 kan søges fra 1. januar 2019. Aktiviteterne, der søges om, skal være afholdt senest 31. december 2019. 
 
Ansøgerne skal opfylde tildelingskriterierne, og tildelingen sker efter først til mølle princippet.
 
I tildelingen af midlerne vil forvaltningen desuden se positivt på ansøgninger, der aktivt forholder sig til, hvordan midlerne kan mindske ensomhed, skabe nye fællesskaber eller måske reducere eller udskyde behovet for hjemmehjælp.
 
§79 foreningerne udgør cirka 100 frivillige foreninger på Seniorområdet i Kolding Kommune. Det er Seniorområdets erfaring, at de fleste foreninger på Seniorområdet er §79 foreninger. Andre foreninger eller privatpersoner, der har gode ideer til udviklingen af Seniorområdet, vil ligeledes kunne ansøge puljen via opslag i pressen.
 
Primo november 2018 vil alle §79 foreningerne modtage en mail om ovenstående samt et ansøgningsskema. Der vil ligeledes være opslag i pressen.
 
Seniorudvalget forelægges i foråret 2019 en oversigt over hvad Senior Bestemmer midlerne for 2018 er blevet anvendt til.

Resumé

Ældrerådet ønskede på deres møde den 11. oktober 2018, at forvaltningen undersøger mulighed for at buskortet 67+ kan fornyes hver 12 måned i stedet for at følge kalenderåret.
 
Senior- og Socialforvaltningen har undersøgt mulighederne ved Sydtrafik. Det er muligt for 67+ ændres fra at følge kalenderåret til at gælde 12 måneder fra købsdatoen, men den enkelte borger skal selv holde styr på hvornår kortet skal fornyes. En ændring af ordningen vil kunne iværksættes fra 2020.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår
 
at Ældrerådet drøfter fordele og ulemper ved de 2 ordninger

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Ældrerådet anbefaler 12 måneders kort fra 2020.
 
Udviklingskonsulent Lars Siig Nielsen deltager i Ældrerådsmøde i foråret 2019 når tal for salg af buskort 2018 er klar.

Resumé

Ældrerådets kommunikationsudvalg fremsender oplæg til kaffemøder til Ældrerådet.
 
De foreslår at kontaktpersoner fra Ældrerådet i de forskellige bruger- og pårørenderåd og de brugerstyret huse tager initiativ til at afholde arrangementer i samarbejde med brugerrådende. Arrangementerne kan holdes et offentligt sted lokalt i centerbyerne, Kolding m.m (Biblioteker, Ældresagen, pensionistklubber) eller i de brugerstyrede huse. Kan evt. afholdes i forbindelse med generalforsamlingerne, 1-2 gange årligt. Start januar 2019. Det skal planlægges så det kan annonceres i senioravisen 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at Ældrerådet drøfter oplæg til kaffemøder.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Ældrerådet godkendte oplæg til kaffemøder.
 
Ældrerådet ønsker desuden at deltage i frivillige fredag.

Resumé

Kommunikation fra Ældrerådet og informationsavisen 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Orientering taget til efterretning.
 
Næste udgave udkommer sidste lørdag i november måned.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
-         Venteliste til plejeboliger.
-         Information om takststigninger og rådighedsbeløb for plejehjemsbeboer.
-         Status på forsikring af frivillige.
-         Pårørendeguide.
-         Seniordag den 30. oktober 2018.
-         Gæstehuset Vesterløkke.
-         Ændring af busrute gennem Hospitalsgade.
-         Status på arbejdet med eksterne senioranalyse.
-         Lederskifte på plejehjemmet Kirsebærhaven.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 08-11-2018

Orientering taget til efterretning.
 
I forhold til ændring af busrute gennem Hospitalsgade påpegede Ældrerådet, at både Ældrerådet og Handicaprådet skal høres, når der nedlægges busruter. Ældrerådsmedlem Verner Thune bringer det videre i Handicaprådet. Ældrerådet opfordrer forvaltningsdirektøren til at tage kontakt til By- og Udviklingsforvaltning.