Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 10. aug 2016 kl. 09:00

Kulturudvalget

Mødelokalet på 2.sal i Stadsarkivet

Referat

Resumé

Inden udgangen af 2016 skal en række samarbejdsaftaler og kontrakter mellem Kolding Kommune og selvejende kulturinstitutioner eller foreninger forhandles og godkendes.
 
By- og Udviklingsforvaltningen stiller forslag om, at Kulturudvalget pålægger forvaltningen at forhandle samarbejdsaftalerne og fremlægge dem til godkendelse efter nedenstående principper og tidsplan.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget pålægger forvaltningen at genforhandle de forestående samarbejdsaftaler/kontrakter med kulturinstitutionerne under iagttagelse af de beskrevne principper og med endelig forelæggelse til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Inden udgangen af 2016 skal en række samarbejdsaftaler og kontrakter mellem Kolding Kommune og selvejende kulturinstitutioner forhandles og fornyes.
 
Følgende samarbejdsaftaler udløber ved udgangen af 2016:
 
Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Trapholt
Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museet på Koldinghus
Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Miniby
Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Dr. Dorothea Teateret
 
Vedrørende samarbejdsaftalen for MusikKolding henvises til senere pkt. på dagsordenen.
 
Følgende ny samarbejdsaftale skal indgås:
 
Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Geografisk Have.
 
Forvaltningen foreslår, at følgende hovedelementer og principper lægges til grund for forhandlingerne:
 
Kulturpolitiske Fokusområder
Kolding Kommune forventer, at institutionerne bidrager til at understøtte de kulturpolitiske fokusområder i samarbejde med forvaltningen, kommunens øvrige kulturinstitutioner, borgere og foreninger, der bidrager. Det bør tilstræbes at der i samarbejdsaftalerne vil være opsat konkrete målsætninger for dette arbejde.
 
Netværk og samarbejde på tværs mellem kulturinstitutioner i kommunen
Det bør fremgå af aftalerne, at de selvejende kulturinstitutioner indgår i netværk og faste samarbejdsrelationer med de kommunale kulturinstitutioner i Kolding Kommune.
 
Aftalerne skal indeholde en tydelig forventningsafstemning mellem Kolding Kommune og de enkelte institutioners ønsker til fremtidige aktiviteter.
Kolding Kommune har som bidragyder til institutionerne naturligt en række ønsker til deres virke. Det bør sikres, at disse kommer til udtryk i aftalen, ligesom institutionens egne ønsker og input til aktiviteter vil fremgå.
 
Fleksibilitet og budgetsikkerhed
Samarbejdsaftalerne med Trapholt og Koldinghus har været fireårige for at sikre udvikling og budgetsikkerhed i en længere periode. Aftalerne med Kolding Miniby og Dr. Dorothea teateret har været toårige. Forvaltningen foreslår, at alle aftalerne fremover vil være fireårige med den hensigt at sikre en vis budgetsikkerhed for hele perioden.
Forvaltningen foreslår dog, at det i aftalerne indføjes, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som en følge af, at der er vedtaget generelle budgetreduktioner og/eller effektiviseringer for kommunen i øvrigt.
 
 
Incitamenter i tilskudsmodellerne
Forvaltningen foreslår, at muligheden for at opbygge tilskudsmodeller med indbyggede incitamentsordninger afsøges.
Det kan f.eks. være en model, der består af et basistilskud og yderligere tilskud, der udløses, når kulturinstitutionerne bidrager med projekter, der understøtter de kulturpolitiske fokusområder, eller tilskud som udløses til brug for egenfinansiering i forbindelse med ekstern funding.
 
Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for de kommende forhandlingsforløb:
 
August/September 2016: Forhandlinger med Trapholt og Koldinghus
Oktober 2016: Nye samarbejdsaftaler behandles i Kulturudvalg/ØU og Byråd
September/Oktober 2016: Forhandlinger med Geografisk Have, Kolding Mini by og Dr. Dorothea Teater
November 2016: Ny samarbejdsaftale med Geografisk Have, Kolding mini by og Dr. Dorothea Teater behandles i Kulturudvalg/ØU og Byråd

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.

Resumé

Kulturevent 2016 blev afholdt tirsdag den 19. april 2016 på Mungo Park Kolding. Kulturudvalget var afsender og vært for aftenens program.
 
Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af dette års kulturevent. Evalueringen er lavet som oplæg for en drøftelse i Kulturudvalget.
 
Såfremt udvalget beslutter at afholde kulturevent i 2017, vil forvaltningen udarbejde et koncept på baggrund af udvalgets drøftelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter evalueringen.
 
at Kulturudvalget beslutter, hvorvidt der skal afholdes kulturevent i foråret 2017.
 
at Kulturudvalget drøfter, hvem målgruppen for kultureventen er, såfremt der skal afholdes event igen i 2017.

Sagsfremstilling

Kulturevent 2016 blev afholdt tirsdag aften den 19. april som et prisuddelings-show på Mungo Park Kolding.
 
Kulturudvalget er afsender og vært. By- og Udviklingsforvaltningens kulturafdeling står for den praktiske planlægning, herunder for sammensætning af program.
 
Omdrejningspunktet for aftenens program var Kulturudvalgets tre nye kulturpriser; Årets kulturelle highfive, Årets kulturpris og Æresprisen Grubleren – en præsentation af de i alt 9 nominerede kandidater samt offentliggørelse af de 3 vindere.
 
Programmet bød herudover på en præsentation af Kolding Kommunes nye kulturchef, samt indslag af henholdsvis Unge på Vej (en dansegruppe bestående af 7 unge dansere), en smagsprøve på Mortified Mungo samt optræden med Kolding-gruppen Blaue Blume.
 
Arrangementet var gratis for alle deltagende, og målgruppen var og er personer, som organiserer kulturaktiviteter, samt frivillige kulturelle foreninger og kulturinstitutioner i Kolding Kommune. Særligt var der også i år fokus på at nå kommunens unge kulturaktører.
 
Konceptet for Kulturevent 2016 understøttede det kulturpolitiske fokusområde ”KulturKolding – et fælles løft”, idet formålet med festen var at italesætte og vise, hvad kulturområdet i Kolding Kommune har at byde på. Samtidig var formålet at hylde og præmiere Kolding Kommunes kulturelle aktører med bl.a. de tre kulturpriser, som også fremhæver mangfoldigheden i kommunens kulturtilbud.
 
Økonomi
Kulturudvalget havde afsat 70.000 kr. til eventen. Heraf gik 20.000 kr. til to af priserne. Udgifter til markedsføring, herunder udgifter til annoncer samt grafiker, blev dækket af kulturafdelingens kommunikations- og markedsføringskonto.    
 
Forvaltningens vurdering
Formålet med Kultureventen er at afholde en fejring, som både skal hylde og synliggøre kommunens mangfoldige kulturliv, de frivillige og de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne og kulturentreprenørerne. Alle med engagement og interesse i at udvikle kulturen i Kolding Kommune er inviteret med til festen. Kultureventen er Kulturudvalgets fest og en tak til alle ovennævnte kulturmagere i Kolding Kommune. 
 
Med Kulturevent 2016 blev der gjort en indsats for også at nå de unge kulturaktører. Udfordringen er her at finde en balance i programmet, så det ikke udelukker den ældre generation af foreningsfolk, som har været flittige gæster ved kulturfesten hidtil.
 
Forvaltningen vurderer, at det er en udfordring at nå den forventede brede målgruppe og i den forbindelse sammensætte et program, der rammer alle. Erfaringen fra de seneste to år, siden konceptet for kulturfesten blev lavet om er, at den ældre generation samt det mere etablerede foreningsliv har trukket sig en smule.
 
Dette kan skyldes den nye form, hvor programmet ikke længere sætter fokus på foreningsrelevante emner. 
 
Formidlingsmæssigt er konceptet for kulturventen ikke helt landet. Her er det nødvendigt at der bliver defineret en klar målgruppe samt et skarpere formål. 
 
Såfremt der skal laves en Kulturevent 2017, er det derfor forvaltningens anbefaling, at Kulturudvalget på baggrund af evalueringen drøfter følgende:
 
• Hvem skabes festen for og hvorfor? (Målgruppe)
• Hvad er den ønskede effekt ved at afholde en kulturevent?
• Er kulturevent en fest for alle – eller for en inviteret skare?
 
Dersom Kulturudvalget beslutter, at der skal afholdes kulturevent i 2017, vil forvaltningen udarbejde et koncept på baggrund af udvalgets drøftelse. 

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.

Resumé

Ved vedtagelsen af budget 2016 er Børne- og Uddannelsesudvalget og Kulturudvalget blevet pålagt at finde en model til at fastholde Munkevængets Skoleorkester, inden for de vedtagne budgetrammer med 250.000 kr. pr. år fordelt med 125.000 kr. til Uddannelsespolitik og Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 8/8 2016, Kulturudvalget.

Forslag

By og udviklingsdirektøren og Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udgiften til fastholdelse af Munkevængets Skoles Brass Band i 2016/17 finansieres med 184.440 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og med 32.780 kr. fra Uddannelsespolitik og 32.780 kr. fra Kulturpolitik,

at udgiften til fastholdelse af Munkevængets Skoles Brass Band fra 2017/18 finansieres med 125.000 kr. fra Kulturpolitik og med 125.000 kr. fra Uddannelsespolitik, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 blev der fremsendt et ændringsforslag vedrørende ”Inklusion & Integration via etablering af Munkevænget Skoles Blæseorkester”, der blev ikke bevilliget beløb til projektet, men der blev vedtaget følgende bevillingsnote: ”Børne- og Uddannelsesudvalget og Kulturudvalget pålægges at undersøge en model for at fastholde Munkevængets Skoleorkester, idet fastholdelsen finansieres inden for egne rammer”. Udgiften til projektet, må maksimalt være på 250.000 kr. fordelt med 125.000 kr. til Uddannelsespolitik og 125.000 kr. til Kulturpolitik.

Projektet ”Munkevængets Skoles Brass Band, Et åbenskoleprojekt mellem Kolding Musikskole og Munkevængets Skole” blev etableret i skoleåret 2014/2015 og blev evalueret i efteråret 2015. Projektet er forsat i skoleåret 2015/2016.

Beskrivelse af projektet
Der er meget forskning, der viser, at musik og kultur bl.a. kan være med til at styrke inklusion & integration. I forbindelse med indførelsen af den nye skolereform er der åbnet yderligere op for etablering af samarbejder mellem skoler og musikskoler.

I skoleåret 2014/2015 etablerede Kolding Musikskole og Munkevængets Skole et nu 26 elevers stort blæserorkester/blæserklasse i samarbejde med Munkevængets Skole og SFO og Kolding Musikskole med fokus på den glidende overgang, 0. klasse og 1. klasse.

I et samarbejde mellem Munkevængets Skole, SFO og Fritids & Ungdomsklub og Kolding Musikskole ønsker Munkevængets Skole at etablere et stort skoleorkester, som via musikken kan medvirke til at styrke fællesskabet og fagligheden på en skole med mere end 70 % tosprogede.

Munkevængets Skoles skoledistrikt går på tværs af boligområder, hvorfor der er familier fra alle samfundsklasser samt med forskellige boligforhold. Skoledistriktet rummer bl.a. boligkvarteret Munkebo, der er på Ghettolisten.

Skoledistriktets kompleksitet giver skolen en særlig udfordring omkring etablering af bæredygtige fællesskaber for såvel eleverne som deres forældre. Dette tænkes skabt bl.a. via etablering af Munkevængets Skoles Brass Band for indskolingen/mellemtrinnet. Det er ambitionen og visionen at styrke inklusion på skolen og i boligområdet via musikken samt at skabe en musisk fællesskabende identitet på skolen.

Opbygningen af Munkevængets Skoles Brass Band vil tage sit udgangspunkt i 0. klasse hvilket sammen med instrumentalundervisningen på ”storhold” er nyskabende pædagogik for de danske musikskoler. Ideen bygger på mindre forsøgsprojekter, som er gennemført med succes i foregående sæson/skoleår samt pædagogisk inspiration hentet fra ”Wider opportunities i Salford, Manchester” samt ”El Sistema” i Venezuela.

I den indeværende sæson/skoleår har tilbuddet set ud som følger:

Sammenspil 1 12.45-13.30 foregår som en del af den understøttende undervisning
Sammenspil 2 13.35-14.20 foregår som en del af den understøttende undervisning
Talent/fordybelse 14.20 - 15.05 foregår som en del af SFO-tilbuddet
Talent/fordybelse 15.05 - 15.50 foregår som en del af SFO-tilbuddet

Det er målet at den yderlige fordybelse skal styrke orkestrets synlighed på skolen og indgå i skolens profil udadtil. Her kan bl.a. nævnes julekoncert i Tyrstrup Kirke.

Det har vist sig, at det er vigtigt at sådanne projekter er placeret så centralt i skoledagen som muligt for at blive en integreret del af skolens undervisningstilbud.

I sæson/skoleår 15/16 har der været fokus på at give eleverne i den glidende overgang en god oplevelse og få dem integreret i konceptet på bedst mulige måde. Det vil sige, at der er fokus på, at der kommer mere end 40 nye mulige elever til fra den glidende overgang hvert år. Ud af dem vil musikskolens lærer finde 12 elever, som gerne vil lære at spille et messinginstrument. Det betyder derfor, at tilbuddet vil blive udvidet med 45 min. til kommende sæson/skoleår.

Forslag til model for sæson/skoleår 16/17:

Hver torsdag således integreret i skolens og børnenes skema samt SFO tilbud:

10.40 – 11.25          Munkevængets Skoles Brass Band – orkestersammenspil
12.00 – 12.45          0. klasse – 12 elever instrumentalundervisning
12.45 – 13.30          1. – 2. klasse – 12 elever instrumentalundervisning
13.35 – 14.20          3. klasse – 12 elever instrumentalundervisning
14.20 – 15.05          Instrumentalundervisning for elever med særlige talenter

Totale omkostninger 2016/2017:
Musikpædagog 6 lektioner inkl. forberedelse/møde m.m. x 500 kr. x 36 uger
108.000 kr.
SFO pædagog 6 lektioner inkl. forberedelse/møder m.m. x 284 kr. x 36 uger
61.000 kr.
16 nye messinginstrumenter à 4.000 kr.
64.000 kr.
Trommesæt
7.000 kr.
Undervisningsmateriale
10.000 kr.
I alt
250.000 kr.
 
I sæson 17/18 bør der startes et 45 min. ensemble som tilgodeser de 4. klasses elever, som har valgt at fortsætte med mulighed for at købe instrumentalundervisning til musikskoletakst. De vil kunne modtage undervisningen integreret i skoledagen.
 
Hver torsdag således integreret i skolens og børnenes skema og SFO tilbud:
 
10.40 – 11.25          Munkevængets Skoles Brass Band – orkestersammenspil (0. – 3. klasse)
12.00 – 12.45          Munkevængets Skoles Brass Band – orkestersammenspil (4. klasse)
12.45 – 13.30          0. klasse – 12 elever instrumentalundervisning
13.35 – 14.20          1. – 2. klasse – 12 elever instrumentalundervisning
14.20 – 15.05          3. klasse – 12 elever instrumentalundervisning
15.05 – 15.50          Instrumentalundervisning for elever med særlige talenter

Omkostninger i sæson 17/18 og fremover:
Musikpædagog 7 lektioner inkl. forberedelse/møde m.m. x 500 kr. x 36 uger
126.000 kr.
SFO pædagog 7 lektioner inkl. forberedelse/møder m.m. x 284 kr. x 36 uger
71.000 kr.
9 nye messinginstrumenter à 4.000 kr.
36.000 kr.
Trommesæt
7.000 kr.
Undervisningsmateriale
10.000 kr.
I alt
250.000 kr.
 
Efter 5 år vil instrumentsamlingen være tiltrækkelig til at dække behovet i den fuldt udbyggede model. Fra år 6 vil beløbet til indkøb af instrumenter kunne halveres, så der kun er afsat beløb til vedligeholdelse og løbende udskiftning af itugåede instrumenter.

Det forventes, at sæson 2017/2018 vil være det endelige set-up for Munkevængets Brass Band, og det er overbevisningen, at denne model vil sikre kontinuiteten for samarbejdet mellem Munkevænget Skole, SFO & Fritidsordning samt Kolding Musikskole.

I ovenstående forudsættes, at den understøttende undervisning på torsdage, for implicerede klassetrin placeres på tidspunkter, der korresponderer med Brass Band – og instrumentundervisningen.

Ovenstående er den optimale model for etablering og forsat udvikling af Munkevæ
ngets Skoles Brass Band, der kan dog blive tale om andre typer af modeller. F.eks. kan det være en del af undervisningen at spille og været i et Brass Band.

Finansiering
I opstartsfasen sæson 2014/2015 og 2015/2016 er der hvert år hentet støtte på 65.000 kr./år fra Statens Talentpuljer. Denne pulje kan ikke længere søges. I opstarten havde Musikskolen alle de nødvendige instrumenter i Musikskolens instrumentbank til at igangsætte projektet. I år 1 og 2 har Munkevængets Skole endvidere betalt Musikskolen 15.000 kr. årligt samt selv afholdt lønudgift til støttepædagog via en del af de i forvejen budgetterede timer.

Udfordringen med en finansiering via fonde er, at fonde kun sikrer midler 1 eller 2 år, og derefter skal der findes finansiering til den fortsatte drift. Hvis indsatsen skal gøres permanent og altså forankres, så kræves en fast løsningsmodel omkring økonomien. MAERSK Skolereformfond er ansøgt om midler til projektet, men der er ikke blevet bevilget midler derfra.

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget tilskud på 184.440 kr. for skoleåret 2016/2017 til projektet. Restbeløbet på 65.560 kr. for skoleåret 2016/2017, finansieres under Uddannelsespolitik med 32.780 kr. og Kulturpolitik med 32.780 kr., indenfor Musikskolens budget.
 
Fra skoleåret 2017/2018 finansieres udgiften således:
 
Kulturpolitik – Instrumentfonden
43.000 kr.
Kulturpolitik
82.000 kr.
Uddannelsespolitik
125.000 kr.
I alt
250.000 kr.
 
Finansieringen af Kulturpolitikkens andel vil fremgå af konsekvenssagen for budget 2017 – 2020, som vil blive forlagt Kulturudvalget i november 2016.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.

Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling vedr. udvidelse af Kolding Miniby.
 
Projektet lyder på i alt 600.000 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Kolding Miniby blev grundlagt i 1996 med det formål, at opbygge Kolding, som det så ud omkring 1860-1870 i modeller i målestoksforholdet 1:10.
 
Størstedelen af husene er nu udstillet på Chr. 4´s vej ved Geografisk Have i Kolding, mens Kolding Miniby har værksted mm. på Lykkegårdsvej 48, Kolding. Kolding Miniby står for at skulle fraflytte disse lokaler. Kolding Miniby er i samråd med Kolding Kommune ligeledes i gang med udbygning på Chr. 4´s vej, således at de nybyggede lokaler fremadrettet skal huse værksteder mm.
 
I forbindelse med projektet, vil Kolding Kommune vejlede i, rådgive om og sikre at udbudsreglerne overholdes.
 
Bevillingen skal anvendes til midlertidig indkvartering, flytning samt udvidelse på Chr. 4´s vej.
 
By- og Udviklingsforvaltningen sender ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4717 Udvidelse af Kolding Miniby.
 
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
 
 
Udgift
Anlægsbevilling
600.000 kr.
 
 
Rådighedsbeløb fordeles således:
 
 
 
2016
600.000 kr.
 
Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2016 optagne rådighedsbeløb.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Årsrapporten udviser et overskud på 113.052 kr.
 
MusikKoldings egenkapital udgør 351.976 kr. ved udgangen af 2015.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsrapporten for 2015 fremsendes til Byrådets tiltrædelse

Sagsfremstilling

MusikKolding er en fællesorganisation inden for musiklivet i Kolding, hvis formål består i at støtte medlemmernes interesser i gennemførelse af væsentlige arrangementer og events på tværs af musikalske genre og stilarter samt gennem udlodninger at yde hjælp og støtte til musiklivets udvikling og almennyttige formål i Kolding.
 
Årsrapporten for 2015 udviser et overskud på 113.052 kr. mod et overskud på 294.110 i 2014, det anses for at være tilfredsstillende.
 
Dette skyldes primært at poster som Bar, garderobe m.m. samt sponsorater har været faldende i regnskabsåret 2015. Omkostningerne har ligeledes været faldende bare ikke tilsvarende.
 
MusikKolding har ved udgangen af regnskabsåret 2015 en egenkapital på 351.976 kr.
 
Der er modtaget vederlag fra Kolding Kommune på 1.963.977 kr.
 
Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar–31. december 2015 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der indgås aftale med MusikKolding om forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og MusikKolding. Den nuværende aftale udløber 1. januar 2017 og foreslås forlænget med et år.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget pålægger forvaltningen at gå i dialog med MusikKolding om et års forlængelse af samarbejdsaftalen med MusikKolding med afsæt i de retningslinjer, der beskrives i sagen.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med MusikKolding for perioden 2012-2016. MusikKoldings opgave er at varetage organiseringen af en række konkrete musik-events, herunder Sommer ved Søen, den samlede planlægning af Grøn koncert, nationale og internationale koncerter, musikdelen i forbindelse med Liv i City og Kulturnatten samt Opera på Skamling.
 
Kolding Kommune har årligt fra 2013 afsat 1.495.000 kr. til MusikKolding som en del af samarbejdsaftalen.
 
En væsentlig del af den opgave, som MusikKolding løfter, er organiseringen af ”Opera på Skamling”. For øjeblikket er det dog uafklaret, hvordan samarbejdet med Det Kgl. Teater kommer til at forme sig fremadrettet. Der er pt. indgået aftale om et arrangement i 2016 på Skamlingsbanken, men der er ikke lagt planer for de kommende år.
 
På den baggrund foreslår forvaltningen, at der indgås en forlængelse af aftalen med MusikKolding gældende i et år. I denne periode vil forvaltningen i samarbejde med MusikKolding få skabt klarhed om et fremadrettet samarbejde med Det Kongelige Teater om Opera på Skamlingsbanken samt øvrige mulige events, der kan tilrettelægges med hjælp fra MusikKolding.
 
Den forlængede aftale foreslås pålagt det samme krav om en generel besparelse på 0,6 % som gør sig gældende for resten af kulturpolitikken.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.

Resumé

Den selvejende institution Geografisk Have fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2015.
 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Årsrapporten udviser et underskud på 225.856 kr.
 
Havens egenkapital udgør -225.856 kr. ved udgangen af 2015.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2015 blev Geografisk Have en selvejende institution med egen professionel bestyrelse. Haven har ca. 50.000 besøgende årligt.
 
Årets resultat er et underskud på 225.856 kr., som kan henføres til fratrædelsesaftale med den tidligere leder af Geografisk Have. Egenkapital udgør ultimo 2015 -225.856 kr. Der er et økonomisk mål om at opbygge en egenkapital på ca. 300.000 kr. hen over de næste år. Idet fratrædelsesgodtgørelsen anses som værende en ekstraordinær udgift, forventes det derfor, at de kommende års regnskaber bidrager til opfyldelse af målsætningen om en egenkapital på 300.000 kr.
 
Havens indtægter udgøres af et kommunalt tilskud på 3.394.000 kr. og publikum på 1.285.000 kr. Personale er den største udgift på 3.111.540 kr., mens der er udgifter for 1.798.191 kr. til drift af haven.
 
Regnskabet er revideret af BDO og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar–31. december 2015 i overensstemmelse med den på side 9 anvendte regnskabspraksis.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2016 for Kulturpolitik sendes til orientering.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000. kr. mindre end det korrigerede budget.
Beløbet er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke når at blive udført i 2016. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2016 for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Kulturpolitik er der pr. 30. juni 2016 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 59%, svarende til det forventede.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet vil blive overført til 2017 i forbindelse med behandlingen af regnskab 2016 og er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2016. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2016 for Kulturpolitik.
 
For Kulturpolitik kan budgetrealiseringen pr. 30. juni 2016 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:
Tekst
Opr. Budget
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Forventet forbrugs-procent pr. 30.06.16
Note
Biblioteket
38.188
38.186
20.013
52%
37%
1
 
-1.994
-2.074
-856
41%
23%
 
Museer
17.965
18.770
18.503
99%
104%
2
 
0
0
0
0%
0%
 
Teatre
9.883
10.006
5.892
59%
60%
3
 
-2.739
-2.739
-2.044
75%
75%
 
Musikskole
23.794
23.757
12.813
54%
38%
4
 
-13.368
-13.629
-9.066
67%
44%
 
Puljer
2.215
2.219
1.644
74%
74%
5
 
0
0
0
0%
0%
 
Andre kulturelle opgaver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Institutioner
15.220
18.084
8.022
44%
44%
6
 
-2.245
-2.548
-943
37%
37%
 
  Øvrig kultur
13.079
11.364
6.434
57%
57%
7
 
-2.130
-2.155
-1.695
79%
79%
 
 
 
 
 
 
 
I alt
97.868
99.241
58.718
59%
59%
 
 
Noter:
 
1. Forbruget som forventet. Husleje er betalt for hele 2016.
2. Tilskud for 2016 er udbetalt.
3. Tilskud til Kolding Teater er udbetalt for hele 2016, Museet Trapholt er er udbetalt for 1. halvår 2016, statstilskud er modtaget for 3. kvartaler.
4. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år.
5. Kulturpuljen
Afsat
726.000 kr.
Forventet overført fra 2015
-42.000 kr.
Heraf disponeret pr. 11.07.2016
637.491 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
46.509 kr.
- Arrangementer udbetalt pr. 30.06.2016
270.586 kr.
- Yderligere disponeret
366.905 kr.
 
 
6. Forbruget følger det forventede.
7. Der er modtaget statstilskud for Regionale spillesteder for 3 kvartaler. Der er betalt husleje vedr. Søsterhuset for 1. halvår 2016.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.

Resumé

Der er udarbejdet yderligere fem ændringsforslag:
 
 
  • Digitale info-skærme i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup
 
  • Bylivspulje
 
  • Lydanlæg til Nicolai Scene i Nicolai Kultur
 
  • Turistskiltning Trapholt
 
  • Turistskiltning Skamlingsbanken

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at ændringsforslagene medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægningen 2017-2020.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet fem nye ændringsforslag.
 
Ændringsforslagene er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de fokusområder der er besluttet på Kulturudvalget.
 
(1.000 kr.)
Forslagsnr.
Tekst
Drift/Anlæg
2017
2018
2019
2020
KU-A-06
Digitale info-skærme i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup
Anlæg
 
Afledt drift
450
 
153
0
 
114
0
 
114
0
 
114
KU-S-05
Bylivspulje
Drift
250
250
250
250
KU-S-06
Lydanlæg til Nicolai Scene i Nicolai Kultur
Drift
50
0
0
0
KU-S-07
Turistskiltning Trapholt
Drift
200
0
0
0
KU-S-08
Turistskiltning Skamlingsbanken
Drift
0
140
0
0
 
Drift i alt
 
653
504
364
364
 
Anlæg i alt
 
450
0
0
0
 
Samlet sum
 
1.103
504
364
364
 
 
KU-A-06 Digitale info-skærme i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup
Opsætning af digitale skærme i centerbyerne.
 
KU-S-05 Bylivspulje
Ønske om at skabe nye mødesteder i byen – yndlingssteder udvikles til midlertidige opholdssteder med få midler.
 
KU-S-06 Lydanlæg til Nicolai Scene i Nicolai Kultur
Opsætning af lydanlæg i Koncertsalen som kan opfylde de behov, de mangeartede brugere af salen har.
 
KU-S-07 Turistskiltning, Trapholt
Egenbetaling til opsætning af turistskilte fra Trapholt ved motorvejsafkørsel.
 
KU-S-08 Turistskiltning, Skamlingsbanken
Egenbetaling til opsætning af turistskilte ved motorvejen med oplevelsescenter på Skamlingsbanken.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.

Resumé

Bevillingskontrol pr. medio 2016 for Kulturpolitik.
 
Bevillingskontrollen indeholder en bevillingsmæssig ændring vedr. Nørregade 12, Christiansfeld
 
Samt 0,2%-reduktion på serviceudgifter vedrørende lavere pris- og lønudvikling i 2016 end forventet ved budgetlægningen.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle områder.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingskontrollen pr. medio 2016 sendes til byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Der gennemføres en bevillingskontrol pr. medio 2016.
 
Bevillingskontrollen skal indeholde budgetmæssige tilpasninger og skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver.
Kulturpolitik, drift
(beløb i 1.000 kr.)
2016
2017-2020
Note
Nørregade 12, Christiansfeld
-55
-55
1
0,2%-reduktion på serviceudgifter vedr. P/L 2016
-101
0
2
 
Note 1: Nørregade 12, Christiansfeld
Ejendommen er sat til salg og budgettet flyttes til Ejendoms- og Boligpolitik
 
Der vil på Ejendoms- og Boligpolitik være en post til udligning.
 
Note 2: 0,2%-reduktion på serviceudgifter vedr. mindre pris- og lønudvikling i 2016 end forventet ved budgetlægningen. Kommunens serviceudgiftsramme er reduceret tilsvarende og beløbet anvendes til delvis dækning af negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud.
 
 
 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Taget til efterretning

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.
 
Aktivitet
Deltagere
Afbud
Nicolai Ny Profil, workshop, 20. januar
Merete Due Paarup
 
Kulturevent, 19. april 2016
Jesper Elkjær
Merete Due Paarup
Hanne Dam
Yrsa Mastrup
 
Trekantområdet, Kulturudvalgenes årsmøde, 9. juni 2016
Jesper Elkjær
Merete Due Paarup
 
 

Beslutning Kulturudvalget den 10-08-2016

Godkendt.