Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 15. jun 2015 kl. 09:00

Økonomiudvalget

Borgmesterens mødelokale

Referat

Resumé

Punktet indeholder en orientering om kontrolgruppens arbejde i 2014 og 1. kvartal 2015, samt udkast til strategi- og handleplan for kontrolgruppens arbejde i 2015 og 2016.

Sagen behandles i

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning,
 
at strategi- og handleplan godkendes.

Sagsfremstilling

 
2012
2013
2014
Modtagne sager
233
360
263
Afsluttet med stop af ydelser
98
176
104
Afsluttet uden snyd
14
37
28
Bruttobesparelse
7,2 mio. kr.
9,2 mio. kr.
8,2 mio. kr.
Nettobesparelse
2,0 mio. kr.
4,9 mio. kr.
4,5 mio. kr.
 
Af tabellen fremgår udviklingen i antal sager og den økonomiske konsekvens af kontrolgruppens arbejde:
 
Tilbagebetalingskrav og besparelse på brutto 2,2 mio. kr., som er en følge af kontrolgruppens arbejde, men hvor det er Udbetaling Danmark som myndighed på ydelserne, der har truffet afgørelsen, indgår ikke i tabellen. Det skyldes, at Udbetaling Danmark har medtaget besparelsen på sin statistik.
 
I første kvartal 2015 har Udbetaling Danmark i samarbejde med kontrolgruppen i Kolding truffet afgørelse i 16 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på 2,3 mio. kr. og en samlet fremtidig besparelse på 2,9 mio. kr.
 
Den præventive del af kontrolgruppens arbejde og synlighed ved virksomhedskontroller og medieomtale er ikke målbart, men det er kontrolgruppens klare vurdering, at denne indsats medvirker til, at sager ikke opstår.
 
Kontrolgruppen har i 2014 deltaget i 3 Fairplayaktioner med SKAT og Politiet. Dertil kommer løbende virksomhedskontroller, som kontrolgruppen selv foretager på baggrund af bl.a. anmeldelser, undringer og avisomtale.
 
Det er kontrolgruppens vurdering, at synlighed ude i virksomhederne ved kontrolaktioner har en stor effekt, både præventivt og i forhold til at få stoppet ydelserne på borgere, der arbejder uregistreret. Det er derfor et mål for 2015, at kontrolgruppen skal øge indsatsen i forhold til virksomhedskontrol for gennem råd og vejledning at kunne forebygge uregistreret arbejde. SKAT´s projekt vedrørende socialt bedrageri eksisterer ikke længere, hvorfor der ikke er samme tætte samarbejde med SKAT som tidligere.
 
Kontrolgruppen modtager fortsat mange anmeldelser, der vedrører reelt enlige. Disse løftes i kontrolgruppen og videresendes derefter til afgørelse hos henholdsvis Børne- og Uddannelsesforvaltningen, i forhold til bevilling af tilskud om økonomisk friplads, samt til Udbetaling Danmark, der er myndighed på de øvrige ydelser vedrørende reelt enlige. Det betyder derfor et meget tæt samarbejde mellem kontrolgruppen og Udbetaling Danmark.
 
I forbindelse med at Borgerservice ultimo 2014 ansatte en kontrolmedarbejder i forhold til adressesager, oplever kontrolgruppen, at samarbejdet omkring sagerne medfører, at afklaring af sagerne sker hurtigere. Det skyldes, at adresseregistreringen er afgørende for udbetalingen af de ydelser, der ydes til enlige forsørgere.
 
Kontrolgruppen har hele tiden fokus på borgernes retssikkerhed, da det kan opleves meget indgribende, når Kommunen indleder en kontrolsag. I den forbindelse har kontrolgruppen i 2014 indledt en proces med Kommunens borgerrådgiver, som har været med på virksomhedskontrol og til et par samtaler. Endvidere er der sammen med borgerrådgiveren lavet en ny tekst til Kommunens hjemmeside, for så vidt angår kontrolgruppen. Kontrolgruppen er i løbende dialog med borgerrådgiveren med henblik på sikring af borgernes retssikkerhed og vil styrke indsatsen, i forhold til kommunikationen, mellem borgerne og kontrolgruppen.
 
Hvis der tilgår en klage over en sag i kontrolgruppen, er der lavet en procedurebeskrivelse for behandling af klagen. Alle klagesager starter hos økonomichefen, der i første gang tager en telefonisk kontakt til borgerne, hvorefter sagen behandles individuelt alt efter hvad, der klages over.
 
Kontrolgruppen modtager fortsat mange anmeldelser fra borgere, der kontakter kontrolgruppen enten skriftligt eller telefonisk. Hovedparten af disse henvendelser sker anonymt. Kontrolgruppen henviser til teksten på Kommunens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at alle de oplysninger anmelder afgiver, herunder f.eks. mailadresse, navn og telefonnummer er underlagt notatpligten og derfor vil fremgå af berørte borgers sag og dermed også omfattet af en eventuel aktindsigt. Det er her væsentligt at anføre, at kontrolgruppen i Kolding har fravalgt den digitale selvbetjeningsløsning for anmeldelse af socialt bedrageri. Ligeledes skal det anføres, at en anmeldelse aldrig lægges til grund for en afgørelse. Kontrolgruppen undersøger alle sager grundigt, og kun hvis oplysninger fra en anmeldelse kan bekræftes objektivt, vil en kontrolsag blive oprettet.
 
Kontrolgruppen indgår i KL´s referencegruppe til Udbetaling Danmark, hvor der løbende arbejdes med samarbejdsprocesser og bedst mulig udnyttelse af de kompetencer, der findes såvel i kommunerne som i Udbetaling Danmark. Kolding Kommune har i den forbindelse været en af få kommuner, som har været inviteret med til fælles workshop, i forhold til den løbende forbedring af samarbejdsprocesser.
 
Kontrolgruppen arbejder løbende på at styrke samarbejdet med de respektive sagsbehandlere på sikringsydelserne, Jobcentret og de øvrige forvaltninger. Dette ved løbende at evaluere samarbejdsaftaler samt at være synlige i afdelingerne. Kontrolgruppen er 1 dag ugentligt på Jobcentret og kommer 1-2 gange om året rundt i afdelingerne og oplyser om kontrolarbejdet, ligesom der er en løbende dialog med ansvarlig sagsbehandler i alle aktive sager.
 
Kontrolgruppen har i 2014 arbejdet med flexjob området, som har været en omfattende og tung sagsbehandling, men som bl.a. har betydet, at der er sket en opstramning i arbejdsprocessen omkring opfølgning af flexjobber i nystartede virksomheder.
 
Generelt oplever kontrolgruppen, at der er en god dialog med Kommunens øvrige afdelinger, og det er indtrykket, at kontrolgruppens synlighed i afdelingerne er med til at skærpe opmærksomheden på socialt bedrageri.
 
Kontrolgruppen har et mål om at forebygge, at der etableres praktikaftaler/løntilskud mv. i virksomheder, der har kontrolgruppens eller SKAT´s opmærksomhed. For eksempel kan det forhold, at der tidligere er konstateret uregistreret arbejdskraft på stedet, give anledning til skærpet opmærksomhed. I den forbindelse er det væsentligt, at der er en tæt dialog med Jobcentret omkring etablering af tilbud i virksomhederne.
 
Kontrolgruppen har som mål, at sager, hvor der er konstateret ond tro/grov uagtsomhed hos ydelsesmodtager, efterfølgende bliver anmeldt til politiet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt, idet der skal indarbejdes et værdigrundlag i den næste redegørelse fra kontrolgruppen.

Resumé

Byrådet vedtog i december 2012 enstemmigt en ny vision for Kolding kommune; ”Kolding – Vi Designer Livet”.
 
Med henblik på at få opstillet klare formål og mål er visionen nu blevet gennemskrevet til en version 2.0.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at visionen ”Kolding – Vi Designer Livet” version 2.0, godkendes.

Sagsfremstilling

Der har været et behov for at gennemskrive visionen, så formål og mål fremstod mere klart og dermed mere målbart. Endvidere har der været behov for, at sammenhængen mellem visionen og de faktisk realiserede aktiviteter var tydeligere. Visionen: Kolding – Vi designer Livet er fortsat uændret, og der er stadig 4 temaer og 10 indsatser. I gennemskrivningen er overskifter og visse ord blevet omformuleret.
 
Væsentlige ændringer:
Den korte og længere version af visionen
Byrådet vedtog en kort og en lang version af visionen. Dette er blevet omskrevet med henblik på at gøre visionen mere konkret, mundret og brugbar i forhold til kommunikation, samt at lægge mere vægt på det lokale engagement.
 
DEN KORTE VERSION
Version 1.0
Version 2.0
Forklaring på rettelser
Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse
 
Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, velfærdsinnovation, uddannelse og viden
Iværksætteri ændres til entreprenørskab, da det dækker både nye og etablerede virksomheder
 
Social udvikling ændres til velfærdsinnovation, da det dækker alle kommunens velfærdsområder, og ikke kun socialområdet
 
Uddannelse ændres til Viden og uddannelse, da det også dækker forskningsmiljøet.
 
 
DEN LANGE VERSION
Version 1.0
Version 2.0
Forklaring på rettelser
”Passionen for at udforske og anvende design, gør Kolding kendt i udlandet som den Europæiske Designby, hvor iværksætteri, social udvikling og uddannelse i samspil danner en stolt vækstkommune.

Kolding danner forbillede for iværksættere og de bæredygtige vækstvirksomheder tiltrækker investorer. Vi udvikler viden med udgangspunkt i design. Kolding er et attraktivt sted at bo, hvor mange bliver idérige iværksættere i Koldings innovative virksomheder og sociale projekter."
 
Lokal forankring
Koldings borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle, designer lokale forandringer som øger livskvalitet og i samspil skaber en driftig vækstkommune
 
International rækkevidde
Kolding udvikler verdens første Design Community og bliver internationalt kendt for at designe muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, velfærdsinnovation, uddannelse og viden
 
Ved at tænke design, samskabelse og partnerskaber ind i alle facetter af livet – fra børneliv, ungdomsliv, voksenliv til ældreliv – udvikler Kolding nye måder at tænke samfund og vækst på.
Den lange version af visionen er gennemskrevet, da det er vurderet, at den gamle var vanskelig af omsætte.
 
Den nye version står på to ben. Lokal forankring, som er en forudsætning for at kunne bygge noget op, der skaber reel forandring hos borgerne i Kolding.
 
International rækkevidde, som noget, der skal give national og international tiltrækning og anerkendelse.
En af de største styrker ved Koldings vision, er at den ikke alene viser, hvor vi skal hen, men også udstikker måden og metoderne til at nå vores mål– nemlig gennem designprocesser. Det redegøres der nu for i sidste afsnit af visionen.
 
 
I den korte version består ændringerne i, ”iværksætteri”, der erstattes med ”entreprenørskab”, ”social udvikling”, der erstattes med ”velfærdsinnovation” og ”uddannelse”, der erstattes med ”uddannelse og viden”.
 
Visionen bygger på 4 af Koldings autentiske styrker: Design, Entreprenørskab/Iværksætteri, Social udvikling/Frivillighed og Viden/Uddannelse.
 
De autentiske styrker er bevaret i den nye udgave, men begreberne er blevet bredere og mere dækkende for den aktivitet, der udspiller sig for at udmønte visionen.
 
4 temaer og 10 indsatser
Visionen består af 4 temaer og 10 indsatser, hvoraf flere har fået nye titler og en præcisering af indholdet.
Hver af de ti indsatser er organiseret med en styregruppe sammensat af en direktør fra Kolding Kommune eller Business Kolding i spidsen og med medlemmer bredt repræsenteret blandt erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
Samtlige styregrupper har været involveret i udarbejdelsen af nye mål og formålsbeskrivelser.
 
4 temaer og
10 indsatser
4 temaer og
10 indsatser
Version 1.0
Version 2.0
Forklaring på rettelser
Design og branding
 
1. World Design Capital
2. Synligt design
3. Årlig designfestival af internationalt format
4. Markedsføring af brandet.
Design som brand
 
1. Branding
2. Synligt design
3. Kolding Design Week
4. Danske og internationale relationer
 
 
Design og branding ændres til Design som brand, da det i højere grad dækker over det arbejde, der ligger i at opbygge et brand.
Indsats 1 og 4 har byttet plads, da Branding opfattes som en ”overkategori” for de øvrige 9 indsatser.
Indsats 3 hedder nu Kolding Design Week, da det er navnet på design-festivalen.
Indsats 4 hedder nu Danske og Internationale relationer, da målet om at blive World Design Capital ikke længere er aktuelt.
Iværksætteri
 
5. Designsamlings-sted i design city
6. Koldingmodellen for iværksætteri
 
 
Entreprenørskab
 
5. Design HUB Kolding
6. Iværksætteri
 
 
 
 
Entreprenørskab
 
Indsat 5 hedder nu Design Hub Kolding, da det dækker over et nationalt anerkendte begreb for samlingssted/mødested, hvor mange forskellige aktører mødes og skaber noget i fælleskab.
Indsats 6 hedder nu kun iværksætteri, da det er en forenkling fra tidligere.
 
Social udvikling
 
7. Living design lab
8. Kolding Kommune går forrest – fokus på borgerinvolvering og partnerskaber
Velfærdsinnovation
 
7. Living design lab
8. Kolding Kommune går forrest
 
 
Velfærdsinnovation
 
Indsats 8 hedder nu kun Kolding Kommune går forrest, da det er en forenkling fra tidligere og da fokus på borgerinddragelse og partnerskaber er en naturlig del af en designproces.
Uddannelse
 
9. Design, innovation og entreprenørskab
- fra ble til ph.d.
10. Kolding som studieby
 
Uddannelse og viden
 
9. Designlæring - fra ble til ph.d.
10. Studiebyen Kolding
 
Uddannelse og viden
 
Indsats 9 hedder nu Designlæring - fra ble til ph.d., da det dels er en forenkling og dels mere skarpt i forhold til det særlige vi tilbyder Koldings børn og unge
 
Indsats 10 hedder nu Studiebyen Kolding, da det passer overens med navnet på hjemmesiden og Åben-hus brandingkampagnen.
 
 
Strategiske mål for 2022
De overordnede mål for visionen er således omformuleret – bl.a. med henblik på at gøre dem konkrete, målbare og grundigere formuleret. De knytter sig direkte op til hver af de 10 indsatser, således at der er 10 strategiske mål – et til hver indsats.
Målsætningerne er formuleret i styregrupperne. Samtlige indsatser er desuden beskrevet med delmål for 2015, 2016 og 2019 (se bilag 2).
 
Strategiske mål for 2022.
Strategiske mål for 2022.
Version 1.0
Version 2.0
Forklaring på rettelser
Design og branding
 
Kolding er et internationalt fyrtårn for design, iværksætteri og social innovation.
 
Det er synligt for borgere og besøgende, at Kolding er en designby/-kommune.
 
Borgerne er stolte ambassadører for Koldings styrker.
 
I 2022 er der 100.000 borgere (prognose 95.000).
 
 
Design som brand
 
Indsats 1: ”Kolding – Vi Designer Livet” er et etableret brand både lokalt, nationalt og internationalt. Det har gjort Koldings borgere til stolte ambassadører og medvirket til at Kolding i 2022 har 100.000 borgere (prognose 95.000).
 
Indsats 2: Det er synligt for borgere og gæster, at Kolding er en Designby/-kommune
 
Indsats 3: Kolding Design Week er en veletableret og efterspurgt årlig begivenhed, som både lokale, nationale og internationale partnere planlægger efter og bygger op til hele året. Den er kendt for at give deltagerne et stort udbytte, gode oplevelser og demonstrere lokale projekter, der gør en forskel i Kolding. I 2022 har Kolding Design Week 40.000 deltagere fordelt på 300 aktiviteter og værdien af medieomtalen i lokale, nationale og internationale medier når 2 mio.
 
Indsats 4: Kolding har – på et fundament af stærkt lokalt engagement og imødekommenhed – skabt attraktive danske og internationale relationer, det tilfører Kolding flere virksomheder, borgere, studerende og gæster.
Design som brand
 
Målet for Indsats 1 samler flere af de væsentlige oprindelige mål, så som ”at Koldings borgere skal være stolte ambassadører” og ”Vi skal være 100.000 borgere”. De er samlet her idet denne indsats er en ”overkategori” som de 9 øvrige indsatser understøtter og er en forudsætning for at skabe et stærkt brand.
 
 
Indsats 3 og 4 har fået egne mål, da ikke tidligere har været formuleret.
 
 
 
 
 
 
Iværksætteri
 
Ved brug af designmetoder har Kolding etableret
sig som Danmarks mest driftige iværksætter-kommune.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprenørskab
 
Indsats 5: Design Hub Kolding er et internationalt anerkendt og attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, iværksættere, designere, studerende, forskere og offentlige organisationer designer nye ideer og virksomheder.
 
Indsats 6: Kolding er et attraktivt miljø for iværksætteri og entreprenørskab, fordi vi formår at samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, netværk og kommune. Alle faser i en iværksætters liv fra folkeskoleelev til vækst-iværksætter er et element i en fødekæde, hvor vi med designtænkning understøtter kreativitet, idéskabelse og etablering.
Entreprenørskab
Målene for Indsats 5 og 6 er blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at udpege væsentlige målgrupper og beskrive en iværksættermodel
 
 
 
 
 
 
Social udvikling
 
Kolding designer velfærden gennem partnerskaber og initiativer inden for selvværd.
 
 
 
Velfærdsinnovation
 
Indsats 7: Kolding er et professionelt udviklings- og testlaboratorium, hvor virksomheder, kommune og forskning skaber højere livskvalitet, ny velfærd og øget vækst.
 
Indsats 8: Kolding Kommune er en lokal, national og international anerkendt organisation, der er kendt for – i tæt samspil med borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle – at designe moderne og effektive kommunale ydelser, der opleves som sammenhængende og meningsfulde af såvel ansatte, borgere, virksomheder og institutioner.
Velfærdsinnovation
Målene for Indsats 7 og 8 er ligeledes blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at beskrive, hvad der ligger i at ”designe” velfærden og med hvem.
 
Uddannelse
 
Koldings uddannelse, viden og forskning inden for design er garant for social innovation og iværksætteri.
I 2022 har vi dobbelt så mange studerende som i 2013
Uddannelse og viden
 
Indsats 9: Alle børn, unge og voksne kan blive del af et læringsmiljø med fokus på design, entreprenørskab og velfærdsinnovation på alle niveauer og i alle faser af livet. Læringsmiljøet og Kolding Kommunes særlige designpædagogik er anerkendt i internationale sammenhænge.
 
Indsats 10: Kolding opleves som en levende studieby og et mangfoldigt videnscentrum inden for design, entreprenørskab og velfærdsinnovation.
Uddannelse og viden
 
Målene for Indsats 9 og 10 er ligeledes blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at udpege hvilke særlige fagligheder, der vægtes i Kolding. Der er i arbejdet opstået en bevidst om at disse fagligheder ligger i tråd med Koldings 4 autentiske styrker.
 
Målsætningen om dobbelt så mange studerende er bortfaldet. Der er sket i dialog med uddannelsesinstitutionerne, der skønner at der ikke er realistisk pga. nationale krav om nedskæringer af studiepladser. Derfor er der i stedet lagt vægt på samarbejdet mellem uddannelsesstederne indbyrdes, samarbejde til erhvervsliv og Kolding som en levende studieby
 
 
 
Formål med de 10 indsatser
Alle 10 indsatser har desuden fået en ny formålsbeskrivelse. Formålsbeskrivelserne beskriver kort, hvorfor den pågældende indsats er vigtig, hvilken nytte den sigter mod at være for Kolding og illustrerer samtidig visionens bredde og den brede forankring i en mangfoldig partnerskabskreds mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommunen.
 
1. Branding
Kolding – Vi Designer Livet skal udvikles til et internationalt brand for design, entreprenørskab, velfærdsinnovation og uddannelse. Dette vil styrke vores fælles identitet og markere Kolding som en unik by attraktiv for virksomheder, bosættere og turister. 
 
2. Synligt design
Gennem konkret og fysisk design får borgere og besøgende gode designoplevelser, der styrker og markerer Kolding som en imødekommende og moderne kommune, der værdsætter det sociale liv og den initiativrige borger. 
 
3. Kolding Design Week
Kolding Design Week giver Koldings borgerne noget at være stolte af, fordi de er med til at skabe den! Den skal give alle et årligt udstillingsvindue, hvori deres initiativer kulminerer. Kolding får en unik signatur, der udvider den almindelige opfattelse af design. Local Impact, hvor vi designer lokale forandringer som øger livskvalitet og fremmer vækst og Global Reach, hvor vi udvikler verdens første Design Community, som bliver internationalt kendt. 
 
4. Danske og internationale relationer
Kolding orienterer sig og henter inspiration i sin omverden og er imødekommende overfor nye partnere, der ønsker at etablere sig eller skabe bedre livskvalitet eller vækst.
 
5. Design HUB Kolding
Design Hub Kolding skal være et attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, investorer, iværksættere, designere, studerende, forskere og kommune i tæt interaktion designer nye viden, produkter og services. I Design Hub Kolding arbejder vi tæt sammen med nationale og internationale partnere for at sikre adgang til den nyeste viden og netværk. 
 
6. Iværksætteri
Kolding er et attraktivt miljø for iværksætteri og entreprenørskab, fordi vi formår at samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, netværk og kommune. Alle faser i en iværksætters liv fra folkeskoleelev til vækst-iværksætter er et element i en fødekæde, hvor vi med designtænkning understøtter kreativitet, idéskabelse og etablering
 
7. Living Design Lab
I Living Design Lab løser vi velfærdsudfordringer hos kommunen, og skaber vækst blandt private virksomheder ved at lave udviklingsprojekter sammen. Med fokus på hele det kommunale velfærdsområde (fx socialområdet, børne- og uddannelsesområdet, byudvikling, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet) tager vi udgangspunkt i borgernes behov, og inddrager dem i virksomhedernes udvikling og test af nye produkter og services. 
 
8. Kolding Kommune går forrest
Kolding Kommune er den største arbejdsplads i Kolding, og vi vil være garant for designtænkning i kontakten med borgere, virksomheder og medarbejdere. Ved brug af designkompetencer motiveres borgere og medarbejdere til at deltage med at designe et bedre liv.
 
9. Designlæring - fra ble til ph.d.
Vi former – i tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner – fremtidens arbejdsmarked med fokus på foretagsomhed og helhedstænkning. Børn og unge får design – og innovationskompetencer og mod til at skabe muligheder og værdi for sig selv og sin omverden. 
 
10. Studiebyen Kolding
Kolding har en identitet og et brand som studiebyen, der er dynamo for udvikling og vækst i Region Syddanmark. Studiebyen Kolding skaber et kraftcenter med mere end 5.000 studerende og en dynamisk campusbydel med direkte adgang til uddannelse, centrum, outlet-center, erhverv og iværksætteri samt boliger og havudsigt.
 
Ny grafik
I forbindelse med udarbejdelse af version 2.0 er der desuden udviklet en professionel grafisk formidling af visionen (se bilag 1).

Beslutning Direktionen den 19-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Sagen sendes til drøftelse i alle stående udvalg senest på et møde i september 2015, idet ”social ildsjæl” erstattes af ”frivillig ildsjæl”, og begrebet ”ble til ph.d.” forklares nærmere.

Resumé

Etablering af en designfestival er en del af Kolding Kommunes Vision: ”Kolding – Vi designer livet” under indsatsområde 1.: Design og Branding.
 
Konceptet for Kolding Design Week fastsætter rammen for etableringen og realiseringen af en Designfestival i Kolding, som bygger på et solidt dansk og lokalt fundament, med en udadvendt og international profil.
 
2016 bliver første år hvor Kolding Design Week gennemføres. Kolding Design Week skal herefter gennemføres fast hvert år enten i uge 17 eller uge 24.
 
Den kommunale udgift til de budgetterede årlige omkostninger for Kolding Design Week forventes at blive 3 mio. i 2016 og 3 mio. kr. i 2017 plus medgået arbejdstid i 2015, 2016 og 2017 på i alt 11.700 timer.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at konceptet for Kolding Design Week godkendes jf. den vedlagte konceptbeskrivelse,
 
at der træffes beslutning om hvorvidt Kolding Design Week skal gennemføres fast hvert år enten i uge 17 eller uge 24 startende i 2016,
 
at finansieringen på 3 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 årligt tilvejebringes via den tværkommunale effektiviseringspulje.

Sagsfremstilling

Etableringen af en Designfestival er et af de 10 indsatsområder defineret i Kolding Kommunes Vision: ”Kolding – Vi Designer livet”.
 
Konceptet for Kolding Design Week beskriver rammen for hvordan, der kan etableres en international designfestival i Kolding med en stærk lokal forankring, der bygger på Koldings styrkepositioner indenfor Design, Uddannelse, Iværksætteri og Social innovation.
 
Konceptet har til formål at gøre begrebet Design konkret og gøre borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner til aktive deltagere og partnere i konceptet.
 
I Kolding Design Week møder dansk og internationalt design lokale løsninger og forandringer skabt med Design. De lokale løsninger og forandringer skabes i et Design Community, hvor borgerne, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne anvender designmetoder til at skabe spændende nye tiltag og produkter.
 
Konceptet bygger på stærke værdier og partnerskaber:
- Et gæstespor
- Et borgerspor
- Et businessspor, samt
- Et videns– og uddannelsesspor
 
Disse spor kombinerer folkelighed, faglighed og målgruppens deltagelse i aktiviteterne. Det skaber rammen for at videreudvikle prøveprogrammet sammen med lokale, regionale og internationale partnere.
 
Konceptet indeholder en styringsmodel, der gør det muligt hvert år at prioritere og fokusere aktiviteterne i Kolding Design Week.
 
I 2016 gennemføres den første Kolding Design Week i mindre udgave. I 2017 gennemføres konceptet fuldt ud.
 
Konceptet for Kolding Design Week er udviklet i en designproces i samarbejde med mere end 100 forskellige interessenter i og udenfor Kolding Kommune.
 
Hovedparten af interessenterne har peget på, at Kolding Design Week bør gennemføres årligt i uge 17 eller uge 24.
 
Argumenter for at afholde Kolding Design Week i uge 17 er, at denne uge er eksamensfri for studerende på ungdoms- og videregående uddannelser og elever i folkeskolen samt, at der ingen tilsvarende europæiske designarrangementer er på det tidspunkt. Begrundelser for uge 24 er, at det sandsynligvis er varmere i vejret, hvilket er befordrende for udendørs aktiviteter, ligesom tidspunktet giver mulighed for tilknytning til Designskolen Koldings afgangsudstilling samt Cumulus Designkonferencen i 2017.
 
Kolding Design Week har budgetterede direkte årlige omkostninger på henholdsvis 3,3 mio. og 4,2 mio. kr. i 2016 og 2017. Heraf forventes det, at sponsorater, puljer og deltagerindtægter sikrer indtægter for 300.000 og 1,2 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Den resterende del af omkostningerne skal dækkes ved kommunal finansiering.
 
Den kommunale udgift bliver derfor 3.000.000 kr. og 3.000.000 kr. i 2016 og 2017 plus medgået arbejdstid i 2015, 2016 og 2017 på i alt 11.700 timer.
 
Finansieringen af den kommunale udgift til Kolding Design Week i 2016 og 2017 tilvejebringes via den tværkommunale effektiviseringspulje.

Beslutning Direktionen den 19-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-06-2015

Sagen blev taget af dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Design Week Kolding gennemføres hvert andet år og første gang i uge 24 i 2017.
 
Der gennemføres en Design Camp i uge 24 i 2016 som forberedende til Design Week Kolding.
 
Finansieringen på 500.000 kr. i 2016 og 3 mio. kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 indarbejdes i det tekniske budgetforslag.

Resumé

Ansøgning om tillægsbevilling til driftsbevilling vedr. transmission og festligholdelse af at Christiansfeld forventes optaget på UNESCOs verdensarvsliste.
 
Ansøgningen omfatter delegation til Bonn, sendevogn fra Bonn, øget åbningstid i Christiansfeld Centeret, flere guidede ture og to fester.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes, idet udgiften på 550.000 kr. i 2015 finansieres ved en forøgelse af effektiviseringsrammen.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune fik den 11. maj 2015 besked fra World Heritage Centre, UNESCO om at Christiansfeld (“Christiansfeld a Moravian Settlement”) vil blive indstillet til optagelse på Verdensarvslisten.
Det forventes derfor at Christiansfeld kan udnævnes til verdensarv på UNESCOs møde i Bonn den 3. til 5. juli 2015.
 
I forbindelse med udnævnelsen vil en delegation på 9 personer bestående af politikere og ansatte fra Kolding Kommune, tidligere borgmester Jørgen From, Jørgen Toft Jessen Arkitekt og Brødremenigheden deltage i arrangementet.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med Centralforvaltningen (Kommunikationsafdelingen) igangsat udarbejdelse af en kommunikationsplan herunder planlægningen for en festligholdelse af begivenheden.
 
De planlagte aktiviteter vil sammen med udnævnelsen være med til at brande Kolding Kommune og Christiansfeld både nationalt og internationalt.
 
I forbindelse med udnævnelsen foreslås det fra Kommunikationsafdelingen, at der lejes en sendevogn som kan stilles til rådighed i Bonn for transmission af tv-signaler til de tv-stationer som måtte ønske at bringe begivenheden live, både nationalt og internationalt.
 
Det foreslås, at der i forbindelse med udnævnelsen afholdes 2 fester.
 
Fest 1 afholdes mandag den 6. juli 2015, umiddelbart efter en forventet udnævnelse. Fest 1 afholdes i regi af byen Christiansfeld og arrangeres og koordineres af Forum Christiansfeld. Festen er under planlægning, og det forventes, at festen afholdes som en ”havefest” på Kirkepladsen i Christiansfeld, blandt andet med taler af repræsentanter fra Brødremenigheden og Kolding Kommune.
 
Fest 2 er den officielle ”UNESCO-fest”, forventes afholdt enten den 29. eller den 30. august 2015. Festen, herunder også en koncert, er under planlægning, og Kongehuset er inviteret til at deltage i denne fest.
 
I forbindelse med optagelse på verdensarvslisten forventes antallet af turister i byen at stige betydeligt.
 
Det forventes derfor, at der specielt umiddelbart efter udnævnelse, vil blive behov for øget åbningstid samt et øget antal rundvisninger/guidede ture i Christiansfeld i regi af Christiansfeld Centeret.
 
Overslag for afholdelse af ovennævnte aktiviteter:
 
Sendevogn
45.000 kr.
Øget åbningstid i Christiansfeld Centeret
60.000 kr.
Ekstra guidede ture
20.000 kr.
Fest 1 (Scenevogn og lyd)
20.000 kr.
Fest 2 (overslag)
300.000 kr.
Rådgivning/konsulentbistand
20.000 kr.
Delegation på 9 personer (rejse, kost og logi)
65.000 kr.
Oversættelser
20.000 kr.
 
 
I alt
550.000 kr.
 
Beløbet foreslås finansieret af effektiviseringsrammen der opskrives tilsvarende.

Centralforvaltningens bemærkninger

Byrådet har bestemt, at alle ansøgninger om tillægsbevilling skal være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Ved en finansiering i form af opskrivning af effektiviseringsmålet er det ikke afklaret under hvilket politikområde, realiseringen sker. Ligeledes medfører en forøgelse af effektiviseringsmålet alt andet lige en større udfordring i forhold til realisering.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

I Budget 2015 er optaget 47 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 18 noter. I budget 2014 var der optaget 29 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 2 noter.
 
Status for bevillingsnoterne i budget 2015, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014, fremgår af sagsfremstillingen og i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”. Endnu ikke realiserede bevillingsnoter har enten gul eller rød status i bilaget, hvor gul betyder, at noten endnu ikke er realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Rød betyder, at noten endnu ikke er realiseret, og det på nuværende tidspunkt er ukendt, hvornår og hvordan den vil blive realiseret.
 
I bilaget ”Status på bevillingsnoterne”, kan selve notens tekst, samt hele forvaltningens bemærkning til noten, læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, samt essensen af forvaltningens bemærkning, der kan ses.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:
 
GENERELT
 
Ad 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere.
Der arbejdes på at udvikle et koncept vedrørende tiltrækning af borgere, der er ansat på virksomheder, som flytter til Kolding eller udvider deres aktiviteter. I første omgang udvikles konceptet ud fra 2 konkrete cases vedrørende tiltrækning af nye medarbejdere fra Sygehus Lillebælt og Kriminalforsorgen.
 
Konceptet forventes at være færdigudviklet i løbet af 2015, idet der samtidig med konceptudviklingen af prøves en række tiltag rettet mod medarbejdere i nyetablerede virksomheder.
 
Forvaltningen har nu en bruttoliste over ideer og satser på et fast samarbejde omkring sygehusets nye medarbejdere. Der arbejdes på en brochure til potentielle tilflyttere.
 
SOCIALPOLITIK
 
Ad 1.3 Opgangsfællesskaber
På Socialudvalgets møde den 20. august 2014 blev det på baggrund af en sag rejst af SF besluttet, at forvaltningen udarbejder en status, analyse og fremskrivning af fremtidens behov for boliger til handicappede og psykisk syge. Resultatet forelægges udvalget medio 2015.
 
I Budget 2015 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret, og der er ultimo maj følgende bemærkninger til dem:
 
GENERELT
 
Ad 0.2 Konkurrenceudsættelse
Konkurrenceudsættelsessag er behandlet på Økonomiudvalget den 9. marts 2015, og den videre proces er besluttet på Direktionens møde den 17. marts 2015. Følgende områder skal konkurrenceudsættes:
 • Fritidsområder (parker og grønne områder)
 • Kommunale veje
 • Vejrabatter
 • Grønne arealer
Følgende områder skal beskrives med henblik på en vurdering af om de skal konkurrenceudsættes:
 • IT-drift
 • Rengøring
 • Parkeringskontrol
 • Ungdomsuddannelser
 • Folkebibliotek
 • Kolding uddannelsescenter (udearealer)
 • Tandpleje (vask og leje af beklædning)
 • Sundhedsområdet (hvad er i dag udbudt)
 • Madservice til børneområdet osv.
 • Bo- og dagtilbud
 • Voksne med særlige behov, botilbud, behandling og aktivitets- og samværstilbud (hvad løses i dag af andre)
 • Jobcenter
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Juridisk bistand
 • Facility Management
Direktionen har godkendt et standardskema, der skal benyttes til beskrivelse af ovenstående områder. Skemaerne er rundsendt til forvaltningerne til besvarelse, og der er givet frist til fremsendelse til den 1. juni 2015. By- og Udviklingsforvaltningen fremsender dog egen sagsfremstilling til behandling i august måned.
 
Ad 0.5 Udvikling af Kolding Fjordby
Der er nedsat en projektgruppe og styregruppe samt tilknyttet en rådgiver.
 
Der er afholdt workshop ultimo april. Hovedgreb forventes klarlagt ultimo maj med forelæggelse for Økonomiudvalget på juni mødet.
 
ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
 
Ad 0.9 Veteran politik
På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. maj 2015 blev der forelagt en procesplan for det videre arbejde med kommunens nye veteranpolitik. Udvalget får forelagt et udkast til politikken på deres møde i august.
 
Ad 0.10 Campus Beach
Punktet omkring etablering af Campus Beach blev behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 9. april 2015, hvor det blev trukket tilbage. Nyt forslag fremsættes til behandling på udvalgets møde den 19. juni 2015.
 
UDDANNELSESPOLITIK
 
Ad 0.11 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken
Er endnu ikke afklaret. Der pågår dialog om lejemål.
 
FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK
 
Ad 0.18 Udbygning af Alminde/Viuf Hallen
Der er nedsat en byggestyregruppe, der har igangsat arbejdet med at aftale indhold i faciliteten samt placering af faciliteten i forhold til nuværende hal og klubfacilitet. Byggestyregruppen vil på et senere tidspunkt få tilført ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale.
 
Ad 0.19 Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund
Der blev i april måned 2015 afholdt møde med repræsentanter for Skanderup og Sjølund. Mødet blev gennemført som en designproces, der blandt andet skulle medvirke til at kvalificere de 2 projekter i forhold til at kunne få de afsatte kommunale anlægsbeløb frigivet. Det forventes, at de 2 projekter gennemføres i regi af selvejende institutioner, og at de selvejende institutioner selv medvirker til at skaffe økonomiske midler til finansiering af projekterne.
 
VEJ- OG PARKPOLITIK
 
Ad 0.20 Kollektiv Trafik/Kolding Model
I øjeblikket er der ved at blive lavet overblik over brug mv. af de køretøjer Kolding Kommune har. Når det er afsluttet, vil det blive analyseret, om der kan være fordele i, at samle denne flåde under et fleet-management system. Målet er, at finde frem til et eller flere scenarier, for en optimering af brugen af Kolding Kommunes egne busser, og det forventes, at der kan være en sag klar til politisk behandling i efteråret 2015.
 
Der er samtidig dialog i gang med Sydtrafik, i forhold til at ruteføringen af regionalruten Vejen – Kolding. En afklaring forventes umiddelbart efter sommerferien.
 
Ad 0.21 Lokal Vej og Park medarbejder
Sagen har været fremført til Teknikudvalget i forhold til organisering af lokal medarbejder. Den er procedureudsat. Model forventes fremført i august/september.
 
Ad 0.22 Ren City med sans for detaljen og service
Der er udpeget et muligt scenarie, og pt. er der ved at blive lavet en beskrivelse af dette, samt baggrundsmateriale til et udbud, hvor guidefunktionen tages for sig, og den øvrige renholdelse ses i sammenhæng med øvrigt driftsudbud.
 
I forhold til politiske ønsker ses der på, om denne guide funktion kan forenkles.
 
Ad 0.24 Udvikling Vamdrup og Lunderskov
Helhedsplanerne for henholdsvis Vamdrup og Lunderskov er startet op. Vamdrup forventes vedtaget ultimo 2015, Lunderskov 1. kvartal 2016.
 
Ad 0.25 Infrastrukturpuljen til funktionskontrakt/OPS
Mobilitetsplanen danner baggrunden for konkrete tiltag, planen forventes klar omkring august.
 
Desuden er der søgt cykelpuljemidler til Vonsild – Christiansfeld cykelstien.
 
Ad 0.26 Kolding Å
Vil indgå som et af flere projekter i forbindelse med samarbejde med flere eksterne aktører omkring design. Der fokuseres på de funktionelle tiltag i forhold til designaktørerne. Her vil der i juni/august være en workshop omkring hvilke konkrete løsninger, der kan understøtte både det funktionelle bydesign, og den konkrete opgave med at sammenbinde å-forløbet. Den videre proces består i at vælge en løsning, som kan implementeres i efteråret 2015 eller foråret 2016.
 
Der er udarbejdet et oplæg til proces med eksterne aktører, som forventes gennemført lige efter sommerferien. Desuden er der lavet skitser på forskellige løsninger, som også forventes fremlagt efter sommerferien for Teknikudvalget.
 
KULTURPOLITIK
 
Ad 0.28 Munkevænget
Evalueringen udarbejdes efter afslutning af skoleåret 2014/2015.
 
BØRNEPASNINGSPOLITIK
 
Ad 0.30 Børneområdet m.fl., demografi
Arbejdet afsluttes ultimo maj. En model vil tage udgangspunkt i befolkningsprognosen og de gældende tildelingsmodeller på Børnepasningsområdet. Modellen vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiforum, hvor muligheden for at udarbejde tilsvarende modeller på øvrige politikområder vil blive drøftet.
 
Ad 0.32 Børneområdet finanslov
I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. i hvert af årene 2015 – 2018 til ansættelse af flere pædagoger i daginstitutionerne. Kolding Kommunes andel er 4,2 mio. kr. Ansøgning om Kolding Kommunes andel til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold er imødekommet. I 2015 fordeles midlerne til institutionerne efter deres respektive vægtede børnetal. I 2016 indarbejdes bevillingen i tildelingsmodellen.
 
FORSYNINGSPOLITIK
 
Ad 0.44 Renovation
Der er 13 stk. igloer til dåser fordelt i hele kommunen. Der arbejdes videre med dette i henhold til den nye affaldsplan. Samtidig er der en dialog i gang med dansk retursystem, om etableringen af en pantstation til dåser ved storcentret. Pt ligger det stille i forhold til arealet, da den ikke kan være der i henhold til lokalplanen, som den pt fortolkes. Teknikudvalget er orienteret i januar, om indsamling.
 
Dansk retursystem er i dialog med storcentret for placeringen. Om det lykkedes er stadig uvist.
 
FINANSIERINGSPOLITIK
 
Ad 0.47 Dækningsafgift
Der arbejdes videre på en udregningsmodel, som vil blive forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde i august.
 
NB! Det bemærkes, at vedlagte bilag er det samme som i foregående punkt.

Beslutning Direktionen den 05-06-2015

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

I Budget 2015 er optaget 47 bevillingsnoter. I budget 2014 var der optaget 29 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 2 noter.
 
For 2015 er ved sidste opfølgning realiseret 18 noter, og ved denne opfølgning er der realiseret yderligere 11 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 18 noter. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. De realiserede noter har grøn status i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.
 
Status for bevillingsnoterne i budget 2015, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014, fremgår af sagsfremstillingen i punktet ”Igangværende bevillingsnoter 2015, 3. opfølgning, samt i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,
 
at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 er følgende 2 bevillingsnoter realiseret siden sidste opfølgning:
 
SOCIALPOLITIK
 
Ad 1.5 Forebyggende fokus – samlet indsats
En arbejdsgruppe har kortlagt de eksisterende forældreuddannelsestilbud og beskrevet dem i rapporten ”Forældreprogrammer i Kolding Kommune”.
 
Kortlægningen af forældreprogrammer i Kolding Kommune har vist, at de tilbud der gives i dag lever op til både de lovmæssige rammer og forskningsbaserede anbefalinger. Der er dog enkelte aldersgrupper, hvor der i dag ikke er et tilbud, samt områder der kan forbedres.
 
Af rapporten fremgår en række anbefalinger, som vil blive fremsendt til behandling i de respektive fagudvalg.
 
FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK
 
Ad 4.1 Væresteder
På fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2015 blev en model for værestedet/SFO-klubber fra 1. august 2015 vedtaget.
 
I Budget 2015 er følgende 11 bevillingsnoter realiseret siden sidste opfølgning:
 
GENERELT
 
Ad 0.4 Studiejobs
Muligheden for etablering af pulje vedrørende tilskud til puljejob er undersøgt, og idet der ikke findes lovhjemmel iværksættes forslaget ikke.
 
Ad 0.6 Forankring af arkitekturpolitik
Plan- og Boligudvalget har den 9. marts 2015 godkendt forvaltningens oplæg med Michael Pagaard Madsen som stadsarkitekt i samarbejde med et arkitekturteam bestående af 2 arkitekter fra Plan og 1 arkitekt fra Byggesag. Funktionen starter op efter sommerferien 2015.
 
UDDANNELSESPOLITIK
 
Ad 0.15 SFO/Værestedstilbud, takster
På fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2015 blev en model for værestedet/SFO-klubber fra 1. august 2015 vedtaget.
 
Ad 0.16 Væresteder
På fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2015 blev en model for værestedet/SFO-klubber fra 1. august 2015 vedtaget.
 
KULTURPOLITIK
 
Ad 0.27 Kulturlogen
Undersøgelse er behandlet på Kulturudvalget den 13. maj 2015 og det er besluttet at Kulturlogen forbliver på Esbjergvej 108
 
Ad 0.29 Legeparken
Evaluering fremlagt og godkendt af Kulturudvalget den 13. maj 2015
 
BØRNEPASNINGSPOLITIK
 
Ad 0.33 Ødis, ny daginstitution ved skolen
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har analyseret behovet i dag og fremover. Med udgangspunkt i denne analyse er der udarbejdet et konkret projektforslag, der blev fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget 13. april 2015. Udvalget besluttede at der ikke nybygges eller udbygges. Tilretning og renovering af eksisterende bygning afholdes inden for de overførte midler fra budget 2014.
 
Ad 0.34 Sydvest kvarteret, daginstitution
Der er udarbejdet et projekt vedrørende byggeri af daginstitution i Sydvest (Kildemosen). Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. maj 2015. Et ændringsforslag til budget 2016 blev vedtaget.
 
SUNDHEDSPOLITIK
 
Ad 0.38 Sidste skoledagsaktivitet
I forbindelse med sidste skoledag den 29. maj 2015, har SSP-samarbejdet i Kolding introduceret noget nyt i forbindelse med, at de unge samles på det grønne område ved Koldinghus.
 
Der vil i år være indrettet et område, som er alkoholfrit. Her vil være en vand bar, hvor de unge kan få ikke alkoholiske drikke. Der må ikke være alkohol i dette område.
 
Derudover vil der være et område, hvor der er musik. Det vil være DJ´s fra ungdomsskolen der spiller.
 
Der er opstillet skraldespande i området samt 2 toiletter.
 
Der vil være repræsentanter fra SSP samarbejdet til stede i området. Det må dog understreges, at det ikke er et område, hvor der foretages kontrol af hvem der kommer der. Medarbejdernes rolle er, at være en service i forhold til de unge, såfremt de har problemer.
 
EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK / UDDANNELSESPOLITIK / BØRNEPASNINGSPOLITIK
 
Ad 0.42 Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert skoledistrikt, udvikling
På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. februar 2015 indstillede udvalget til Byrådet, at nedlægge Sdr. Stenderup Centralskole pr. 1. august 2015. Byrådet tiltrådte denne indstilling på mødet den 23. marts 2015. Indretning af lokaler til børnehaveafdeling er i gangsat og forventes færdig før sommerferien.
 
JORDPOLITIK
 
Ad 0.45 Salg byggegrunde
Byrådet har den 23. marts 2015 godkendt en prøvehandling i Jordrupområdet, som indebærer, at der i 2015 afprøves et samarbejde med Fynslund Boldklub, om at få gang i salget af parcelhusgrunde på Kærvænget i Jordrup. Fynslund Boldklub gennemfører en række tiltag og initiativer, som skal medføre salg af de 2 kommunale byggegrunde i Jordrup – mod at foreningen får et tilskud på 50.000 kr. pr. solgt grund til lokalområdet. Prøvehandlingen evalueres i slutningen af 2015 hvorefter erfaringer kan danne baggrund for et koncept, som eventuelt kan videreføres til andre lokalområder i kommunen. Godkendt og pågår.

Beslutning Direktionen den 05-06-2015

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Resumé

Orientering om status for budgetlægningen 2016 for skatter, tilskud, langfristet gæld m.v.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er betydelig usikkerhed om budgettet på indtægtssiden.
 
For generelle tilskud og det kommunale skattegrundlag gælder, at budgettet ikke kan laves før regeringsaftalen er på plads. Forhandlingerne mellem regeringen og KL er som følge af folketingsvalget den 18. juni sat i bero og genoptages ikke før en ny regering er på plads. Der kan ikke siges noget om en dato herfor.
 
Det forhold skal ses i sammenhæng med, at refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet ikke nåede at blive endeligt vedtaget før folketingsvalget blev udskrevet. Det betyder, at lovforslagene skal genfremsættes. I forhold til refusionsomlægningen er der ligeledes stor usikkerhed.
 
En række poster er beregnet og samlet vurderes, at der ikke er afvigelser i forhold til de vedtagne bevillingsrammer. Det gælder for kort- og langfristede tilgodehavender, kort- og langfristet gæld, renter samt selskabsskatter og grundskyld/dækningsafgift.
 
Renten er fortsat lav, hvilket betyder en reduceret indtægt i forhold til bevillingsrammerne. Dette tab forventes at kunne dækkes af større indtægt vedrørende selskabsskatter, hvor især den mellemkommunale fordeling viser en større indtægt end indeholdt i rammerne.
 
Forslag til samlet budgetbidrag for det finansielle område forventes fremsendt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2015.
 
I overensstemmelse med budgetproceduren forudsættes en uændret skatteprocent og en uændret grundskyldspromille mens der er indregnet en reduktion af grundskyldspromillen fra de nuværende 6,6‰ i 2015 til 5,8‰ i 2016, 4,6‰ i 2017, 3,4‰ i 2018, 2,2‰ i 2019, 1,0‰ i 2020 og 0,0‰ fra 2021. I 2016, 2017 og 2018 er reduktionen kædet sammen med målet om etablering af 170 job årligt.
 
For langfristet gæld er Byrådets mål en faldende skattefinansieret gæld opgjort ekskl. gæld vedrørende ældreboliger. Målet realiseres.
 
For likviditet er Byrådets mål en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr. Udviklingen i 2015 viser en bedre gennemsnitlig beholdning end forventet og i hvert fald i 2016 og 2017 vil målet med den nuværende balance blive realiseret. Et opdateret skøn vil indgå på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Investeringsoversigten for 2016 – 2019 indeholder udgifter svarende til bevillingsrammen for henholdsvis det skattefinansierede område, jordforsyning og renovation.
 
Med den nuværende bevillingsramme kan Byrådets målsætning om en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 200 mio. kr. årligt ikke realiseres.
 
Investeringsoversigten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets budgetprocedure.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at investeringsoversigt 2016 – 2019 godkendes med henblik på at indgå som bidrag til det samlede budgetforslag for 2016 – 2019.

Sagsfremstilling

Den skattefinansierede anlægsramme er fordelt på følgende projekter:
 
Under fast ejendom er budgetteret udgifter til planlagt bygningsvedligeholdelse. Det budgetterede beløb vil nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet. Ligeledes er afsat midler til energihandleplan med det formål, at nedbringe kommunens udgifter til el, vand og varme.
 
Folkeskoler: Der er alene budgetteret med udgifter til løbende udskiftning af IT i folkeskolen.
 
Idræt: Der er budgetteret med udgifter til udbygning af hallen i Alminde-Viuf i 2016 samt til minihal i Sjølund og Skanderup i 2017 og 2018.
 
Byfornyelse: Den samlede ramme er uændret budgetteret til 1,5 mio. kr. årligt.
 
Infrastruktur: Projektet i Christiansfeld afsluttes i 2016 mens der i øvrigt er budgetteret udgifter til vedligeholdelse af stier, skilte, m.v., til infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus, til cykelby udenfor puljen, til energirenovering af den kommunale vejbelysning, til analyse omkring IGS, til Koldingegnens Lufthavn samt til motorvejsafkørsel i Kolding Syd. Endelig er årligt budgetteret 9 mio. kr. til infrastrukturpulje, funktionskontrakt / OPP.
 
Natur og rekreative områder: Projektet omkring Kolding Å afsluttes i 2016, mens der i øvrigt er budgetlagt midler til outdoor ruter til motion.
 
Sundhed: Sundhedscenter, etape II, gennemføres i 2016 og 2017.
 
Kultur: Der er budgetteret med projekter vedrørende Legeparken og Kolding Miniby ligesom der er afsat midler til udbygning af Genforenings- og Grænsemuseet. Endelig sker en vedligeholdelse og fornyelse af de tekniske installationer på Koldinghus.
 
Puljer og rammebeløb: Projektet omkring løbende udskiftning af IT-udstyr fortsættes.
 
Under jordpolitik er afsat midler til byggemodning af bolig- og erhvervsområder med 46,6 mio. kr. i 2016 faldende til 21,6 mio. kr. årligt fra 2017. Jordkøb ved Skamlingsbanken er budgetlagt i 2016 med 1,56 mio. kr., mens salgsindtægten i alt årligt er budgetlagt med 32,7 mio. kr. samt ekstraordinært i 2016 med yderligere 18,25 mio. kr.
 
Under renovation er budgetteret en udgift i 2016 på 8,374 mio. kr. vedrørende implementering af tiltag i ny varmeplan.
 
Som bilag er vedhæftet udkast til investeringsoversigt samt bemærkninger til de enkelte projekter.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Budgetforslaget for 2016 forventes at overholde de vedtagne bevillingsrammer.
 
Den pålagte reduktion på 0,5% i 2016 stigende til 1,0% fra 2017 er udmøntet som anført under sagsfremstillingen.
 
Endelig er udarbejdet ændringsforslag til indarbejdelse i samlet katalog.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at       orienteringen om status for budgetlægningen 2016 tages til efterretning.
 
at       den pålagte reduktion udmøntes som anført under sagsfremstilling.
 
at       ændringsforslaget indarbejdes i samlet katalog, der prioriteres i forbindelse med den endelige budgetforhandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget, der fortsat er under udarbejdelse, vil stemme med de korrigerede bevillingsrammer for 2016 til 2019 og bidraget er udtryk for et uændret serviceniveau set i forhold til 2015 bortset fra den pålagte besparelse.
 
Besparelsen på 0,5% 2016 stigende til 1,0% fra 2017 udgør 2,529 mio. kr./4,890 mio. kr., der er udmøntet forholdsvis på forvaltninger således:
 • Centralforvaltningen: Bedre aftaler på IT-området, nedlæggelse af vakant stilling, mindre lejemål på Elvej opsagt, forholdsvis reduktion under Byrådets mødevirksomhed samt diverse mindre tilpasninger. Forventes ikke at medfører ændringer i serviceniveauet.
 • Jobcentret: Effektivisering af arbejdsgange og processer, der forventes at kunne realiseres uden, at det påvirker mængden af arbejdsopgaver for den enkelte medarbejder. En eventuel tilpasning i antallet af medarbejdere forventes at kunne ske gennem naturlig afgang. Forventes ikke at medføre ændringer i serviceniveauet.
 • Fælles udgifter, puljer m.v. har bidraget med en forholdsvis andel, der er realiseret af ”rammeoverskud” under tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier.
 • By- og Udviklingsforvaltningen: Udmøntningen vil ske via personalereduktion, der endnu ikke er konkretiseret. Den stigende aktivitet i samfundet betyder, at mængden af opgaver/sager, der skal løses er øget væsentligt på de fleste af forvaltningens områder. I de seneste 3 år er allerede reduceret med 8 stillinger, så det vil ikke være muligt, at foretage en yderligere personalereduktion uden betydning for sagsbehandlingstider samt serviceniveauet over for borgere, erhvervsliv med flere.
 • Senior- og Socialforvaltningen vil realisere besparelsen via stillingsvakance, tæt vurdering af behov for genansættelse samt tidspunkt for genansættelse. På socialområdet arbejdes med et projekt (Herning-modellen), som går ud på, at den enkelte sagsbehandlers sagsmængde reduceres via ansættelse af flere socialrådgivere. Det giver mulighed for en tættere opfølgning og derved også mulighed for en billigere og bedre foranstaltning. På seniorområdet skal myndighedsområdet inden for den eksisterende bevillingsramme tilføres flere ressourcer (Nyansættelser).
 • Børne- og Uddannelsesforvaltningens besparelse er realiseret via en reduktion af udgifterne til uddannelse og inventar. Det er vurderet, at en eventuel reduktion i personalenormeringen bør afvente ansættelse af en ny Børne- og Uddannelsesdirektør.
Effektiviseringsmålet er på nuværende tidspunkt ikke realiseret for 2016. Forslag til yderligere indsatser vil blive fremlagt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af endeligt bidrag for administrationspolitik på mødet den 17. august 2015.
 
Der er udarbejdet 1 ændringsforslag vedrørende ”Gebyrfri byggesagsbehandling for erhvervssager”. Afskaffelse af byggesagsgebyr for erhvervssager koster 2,9 mio. kr. og forslaget foreslås indarbejdet i samlet katalog over ændringsforslag. Forslaget er vedhæftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Sagen blev udsat til behandling på et senere økonomiudvalgsmøde.

Resumé

Budgetbidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Erhvervspolitik.
 
Det fremgår af budgetstrategi 2016 – 2019, at udvalgene pålægges at indarbejde reduktioner vedrørende serviceudgifter i budgetbidraget på 0,5% i 2016 stigende til 1% fra 2017. Konsekvensen af reduktion fremgår af sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at budgetbidraget for erhvervspolitik godkendes,
 
at reduktionsforslagene godkendes.

Sagsfremstilling

Det samlede budgetbidrag for årene 2016 til 2019 er:
 
Erhvervspolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
År
2016
2017
2018
2019
Bevillingsramme
27.847
27.707
27.707
27.707
Bidrag
27.847
27.707
27.707
27.707
Afvigelse
0
0
0
0
 
Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Erhvervspolitik.
 
I rammen er indregnet besparelser på 0,5% i 2016 og 1,0% i 2017 – 2019, svarende til 140.000 kr. i 2016 og 280.000 kr. fra 2017 – 2019. Provenuet fra reduktionerne placeres i en omstillingspulje, der anvendes til finansiering af udvidelsesforslag ved budgetforhandlingerne.
 
Besparelsesmålet er øget med 160.000 kr. årligt som følge af diverse kontraktbundne justeringer af øvrige poster.
 
Langt størstedelen af rammen er budgetlagt til kontraktbundne udgifter vedrørende Business Kolding, Kolding Turistforening, House of Innovation, Trekantområdet Danmark, Tilskud til væksthuse, Hærvejskomiteen, Destination Lillebælt og Designskolen Kolding. Endvidere er beløb vedrørende tilskud til sportsmarkedsføringsaftaler, tilskud til mere liv i city, erhvervsfremmepulje samt beløb til åbent hus på videregående uddannelser ikke ændret.
 
Nedenfor er en oversigt over reduktionsforslagene for Erhvervspolitik, idet de er foreslået med baggrund i ovenfor nævnte bundne udgifter:
 
(hele 1.000 kr.)
Nr.
Tekst/konto
2016
2017
2018
2019
1
Investor program Kolding
51
51
51
51
2
Julebelysning
89
89
89
89
3
Brandingpulje
160
160
160
160
4
Bydelspuljen
0
20
20
20
4
Landsbypuljen
0
100
100
100
4
Pulje til centerbyer
0
20
20
20
 
 
 
I alt
 
300
 
440
 
440
 
440
 
Ad 1:            Investorprogram Kolding er frie midler, der disponeres løbende. Reduktionen betyder, at rammen, der blev forøget i budget 2015 nu er på 250.000 kr. årligt. Reduktionen kan betegnes som en ”budgettilpasning”.
 
Ad 2:            Julebelysning er tilpasset det faktiske udgiftsniveau og ændringen medfører ingen ændring i indsatsen.
 
Ad 3:            Efter reduktion er budgetlagt et årligt beløb på 1.100.000 kr.
 
Ad 4:            Reduktionen under Bydelspuljen, Landsbypuljen og Puljen til Centerbyer medfører, at de afsatte rammer fra 2017 er reduceret til henholdsvis 180.000 kr., 1.850.000 kr. og 280.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Sagen blev udsat til behandling på et senere økonomiudvalgsmøde.

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 28. maj 2015 viser en salgsindtægt på 12.706.662 kr. Det samlede salgsbudget udgør 39.530.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 28. maj 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2015, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.
 
I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.
 
Køb af jord
Ultimo 2014 blev der overført 7.418.000 kr. til 2015 vedrørende jordkøb i Nordic Synergi Park.
 
Byggemodning
Der er afsat rammebeløb på 16.480.000 kr. til byggemodning i 2015. Herudover er overført 2.003.000 kr. fra 2014 til 2015. Disponeringen af midlerne til byggemodning blev behandlet af Byrådet i marts 2015.
 
På Byrådsmødet den 13. april 2015 blev det besluttet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstykninger. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016 – 2019.
 
Der er endvidere overført 5.245.000 kr. fra 2014 til 2015 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergi Park. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer.
 
Salg af jord mv.:
 
OPRINDELIG
KORRIGERET
SOLGT PR.
 
BUDGET
BUDGET
13.05.2015
 
KR.
KR.
KR.
Boligformål
0
5.583.000
10.969.292
Erhvervsformål
0
0
0
Offentlige formål
0
0
0
Ubestemte formål, jord
26.300.000
33.947.000
1.737.370
Boliger og fast ejendom
0
0
0
Ekstra jordsalg
0
0
0
I ALT
26.300.000
39.530.000
12.706.662
 
I det korrigerede budget er der overført 11.804.000 kr. fra 2014 til 2015. Desuden er der reguleret for Byrådets beslutninger, som påvirker salgsrammen samt løbende opskrivning af salgsrammen i forbindelse med finansiering af købs- og salgsomkostninger. Det korrigerede salgsbudget er således opskrevet fra 26.300.000 kr. pr. 1. januar 2015 til 39.530.000 kr. pr. 28. maj 2015.
 
Pr. 28. maj 2015 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 12.706.662 kr. Det betyder, at restbeløbet som skal realiseres i 2015 udgør 26.823.338 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget.
 
Pr. 28. maj 2015 er der solgt i alt 22 parcelhusgrunde.
 
På Økonomiudvalgsmødet den 16. februar 2015 blev der fremlagt forslag til handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2015. På nærværende dagsorden, er der fremsat en sag vedrørende opfølgning handlingsplanen for salg af jord og ejendomme. Opfølgningen viser, at der er en realistisk mulighed for at realisere salgsmålet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Venstres byrådsgruppe anmoder om omkonstituering i forbindelse med Mette Balsbys genindtræden i Byrådet pr. 1. august 2015.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår, at anmodningen om omkonstituering imødekommes.

Sagsfremstilling

Mette Balsby indtræder i
 
Økonomiudvalget,
Arbejdsmarkedsudvalget,
Socialudvalget,
Ungdomsskolebestyrelsen og er
stedfortræder for Jørn Pedersen i Valgbestyrelsen for Sydjyllands Storkreds’s 11. og 12. opstillingskredse, Kolding Nordkredsen og Kolding Sydkredsen,
stedfortræder for Knud Erik Langhoff i Valgbestyrelsen ved kommunale valg,
stemmeberettiget delegeret ved KL’s politiske topmøder.
 
Merete Due Paarup indtræder i
 
Børne- og Uddannelsesudvalget,
bestyrelsen for Center for Specialundervisning til unge og voksne i Kolding (CSV),
bestyrelsen for Ungdommens Studiefond og
Kolding Uddannelsesråd.
 
Kjeld Kjeldsen indtræder i Kulturudvalget.
 
Merete Due Paarup udtræder af Økonomiudvalget.
 
Kjeld Kjeldsen udtræder af Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Ole Alsted udtræder af Socialudvalget.
 
Jan Quvang udtræder af Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4679, Renovation, investering på genbrugspladser, implementering af tiltag i den kommende affaldsplan samt udskiftning af materiel.
 
Anlægsbevilling til tiltag vedrørende nye containere til håndtering af asbest, ny rendegraver, servicebil og investeringer i forbindelse med permanent døgnåbning for erhverv af genbrugspladsen Gejlhavegård.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Optimering genbrugspladser:
I forbindelse med håndtering af asbest på genbrugspladserne er der en del manuelt arbejde, og det medfører nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer.
 
Når borgerne kommer med asbest til genbrugspladsen, skal de lægge det på paller, som er opstillet. Når der er ca. 20 plader på pallen, skal den rappes ind i plast og stilles til side. Denne arbejdsgang kræver, at medarbejderen skal iføre sig en engangsdragt og maske. Hvis borgerne kommer med ødelagte plader, skal stykkerne lægges i 2 plastikposer og samtidig skal det sikres, at asbesten ikke kan støve.
 
For at fjerne en del af det manuelle arbejde og samtidig forbedre arbejdsmiljøet opstilles specialfremstillede containere, hvor borgeren kan aflevere både hele plader og mindre stykker asbest direkte.
 
På 3 ud af de 5 genbrugspladser anvendes i dag rendegraver for at sikre, at der kan være så meget affald som muligt i containerne, inden disse køres til aftagere.
 
På genbrugsplads Bronzevej anvender man i dag en teleskoplæsser. Dataregistreringen viser, at mængden af affald i containerne er mindre end i tilsvarende containere på genbrugspladser, hvor der anvendes rendegraver. Samtidig er er der flere driftsproblemer ved brug af teleskoplæsser frem for rendegraver.
 
Det vurderes, at anvendelse af rendegraver vil give en bedre betjening på genbrugspladsen og dermed en bedre brugeroplevelse.
 
Døgnåbent for erhverv på genbrugsplads Gejlhavegård:
Permanent døgnåbent på genbrugsplads Gejlhavegård - forsøg med ubemandet åbningstid 1. oktober 2013 - 1. april 2015. Projektet omfatter automatisering af porten, nyt lysanlæg, bedre overvågning og ny skiltning.
 
Servicebil.
Udskiftning af nedslidt servicebil til en ny, som kan sikre, at eksisterende serviceniveau fastholdes. Den vil også indgå i tiltag i den kommende affaldsplan.
 
Den nuværende servicebil, der udfører opgaver, som levering af containere og stativer, afhentning af problemkasser ved erhverv, tømning af miljøstationer ved ejendomme med meget komplekse adgangsforhold m.v., skal have foretaget en større reparation.
 
Det er vurderingen, at med bilens alder og den kommende større reparation vil det være en bedre driftsøkonomisk løsning at udskifte den.
 
Ovennævnte medfører investeringsbehov på i alt:
 
Containere til asbest
350.000 kr.
Rendegraver
500.000 kr.
Døgnåbent for erhverv gejlhavegård containerplads
650.000 kr.
Servicebil
300.000 kr.
I alt
1.800.000 kr.
 
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
1.800.000 kr.
Fordeling af rådighedsbeløb:
2015
1.800.000 kr.
 
Den ansøgte anlægsbevilling finansieres af de afsatte midler til projektet i investeringsoversigten for 2015.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 01-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn.
 
Midlerne anvendes til at foretage en nødvendig renovering af belægningerne i lufthavnen og til en forlængelse af asfaltbanen.
 
Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2015 optagne rådighedsbeløb.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Midlerne skal anvendes til at foretage en nødvendig renovering af belægningerne i lufthavnen og til en forlængelse af asfaltbanen.
 
Investeringerne strækker sig over flere år med afsæt i en teknisk vurdering af belægningernes restlevetid.
 
Ifølge en overordnet projektplan foretages der reparationer af såkaldte taxaveje og serviceveje samt pletvise udbedringer på asfaltbanen i 2015. Parallelt hermed forberedes udvidelsen af asfaltbanen ved at undersøge og opfylde myndighedskrav samt ved at detailprojektere anlægsarbejdet.
 
Udvidelse af asfaltbanen er omfattet af krav om VVM-screening, der efterfølgende eventuelt kan medføre krav om VVM-redegørelse, myndighedsbehandling af forhold vedrørende blandt andet en søbeskyttelseslinje og et dige samt krav om godkendelse ved luftfartsmyndigheden Trafikstyrelsen.
 
Efter planen udvides asfaltbanen i 2016, mens de resterende renoveringsopgaver gennemføres i 2018. Tidsplanen overholdes kun, såfremt de fornødne tilladelser opnås.
 
Formålet med renoveringen af belægningerne er at sikre lufthavnens infrastruktur, værdier og attraktion.
 
En forlængelse af hovedbanen vil muliggøre kommercielle operationer med de mest anvendte taxafly i Europa. Desuden kan udvidelsen sikre flere opgaver til virksomhederne på lufthavnens område og generelt sikre et større aktivitetsniveau og en større omsætning i lufthavnen.
 
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
 
 
Udgift
Anlægsbevilling
3.496.000 kr.
 
 
Fordeling af rådighedsbeløb
 
2015
750.000 kr.
2016
2.370.000 kr.
2018
376.000 kr.
 
Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2015 optagne rådighedsbeløb.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Teknikudvalget den 01-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Der søges om udgiftsneutrale anlægsbevillinger i 2015.
 
Projekterne omfatter vandløbsrestaureringsprojekter jf. bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.
 
Naturerhvervsstyrelsen har givet tilsagn om at dække samtlige projektomkostninger.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Sagsfremstilling

Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologisk tilstand i udvalgte vandløb.
 
Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at gennemføre en række forundersøgelser ved udvalgte vandløbsspærringer, rørlagte strækninger og strækninger med dårlige fysiske forhold, for at tage stilling til hvilke tiltag, der skal iværksættes for at opfylde kravet fra vandplanen. Derudover har Staten givet tilsagn om tilskud til gennemførelse af en række realiseringsprojekter, der tidligere er forundersøgt.
 
Alle undersøgelser gennemføres i løbet af 2015/16. Projekterne er udgiftsneutrale, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Naturstyrelsen dækker samtlige projektomkostninger.
 
By- og Udviklingsforvaltningen sender ansøgning om anlægsbevilling til forundersøgelser/realiseringer for nedenstående miljøprojekter.
 
De ansøgte anlægsbevillinger er udgiftsneutrale i 2015.
 
P.nr. 4686 Binderup Mølle Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring og vandløbsrestaureringsprojekt.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
120.000
kr.
Indtægt
120.000
kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2015
120.000 kr.
120.000 kr.
P.nr. 4687 Barberkær Grøft – realiseringsprojekt åbning af rørlagt strækning samt fjernelse af spærring.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
349.000
kr.
Indtægt
349.000
kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2015
349.000 kr.
349.000 kr.
P.nr. 4681 Åkær Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
220.000
kr.
Indtægt
220.000
kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2015
220.000 kr.
220.000 kr.
P.nr. 4690 Dons Bæk – forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
38.000
kr.
Indtægt
38.000
kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2015
38.000 kr.
38.000 kr.
P.nr. 4692 Grønsæk - forundersøgelse med henblik på åbning af rørlagt strækning.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
15.000
kr.
Indtægt
15.000
kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2015
15.000 kr.
15.000 kr.
P.nr. 4695 KongeÅ - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærringer.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
28.000
kr.
Indtægt
28.000
kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2015
28.000 kr.
28.000 kr.
P.nr. 4698 Vester Nebel Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
153.000
kr.
Indtægt
153.000
kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2015
153.000 kr.
153.000 kr.
 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Miljøudvalget den 01-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

På Byrådsmødet den 25. august 2014 blev der oprindelig givet en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til de indledende udgifter til forundersøgelser samt skitseprojekt vedr. Kløvkær.
 
På baggrund af dette arbejde og lokalplanudkastet for området, er der udarbejdet et anlægsprojekt indeholdende op til 120 boligenheder. Projektet har stor fokus på bæredygtighed og innovative løsninger.
 
Størstedelen af projektet er planlagt udført i 2015. Stier og færdiggørelser udføres i 2016.
 
Den samlede projektøkonomi udgør 12,46 mio. kr. i udgifter og forventede salgsindtægter på 19,5 mio. kr.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 25. august 2014 blev der oprindelig givet anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til de indledende udgifter til forundersøgelser samt skitseprojekt, hvoraf 432.000 kr. blev anvendt i 2014.
 
grundlag af lokalplanudkast 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær har NIRAS udarbejdet et anlægsprojekt for byggemodningen på Kløvkær.
 
Området skal kunne bebygges med op til 120 boligenheder og både Lejerbo og Kolding Kommune lægger stor vægt på bæredygtighed og innovative løsninger i forbindelse med byggemodningen og opførelse af de første huse på storparcel 1.
 
Anlægsprojektet indeholder ca. 400 løbende meter boligveje, 450 meter stier i området og grøfter til afledning af regnvand fra boligvejene og storparcellerne til regnvandsbassinet.
 
Boligvejene skal skiltes som lege- og opholdsarealer, således at de bløde trafikanter har højeste prioritet. Desuden vil området blive præget af en regnvandshåndtering, som foregår på overfladen og dermed synliggøre regnvand både i grøfterne langs vejen, men også i nærheden af boligerne.
 
Af praktiske grunde foreslås udførelsen af alle boligveje i én etape i løbet af efteråret 2015. Stierne og diverse færdiggørelsesarbejder forventes udført i takt med bebyggelsen af området.
 
De samlede byggemodningsudgifter beløber sig til 12.460.000 kr. hvoraf 432.000 kr. er anvendt i 2014. De resterende 12.028.000 kr. forventes anvendt i 2015 og 2016.
 
Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:
 
Udgifter
Indtægter
Nødvendig anlægsbevilling
12.460.000 kr.
19.500.000 kr.
Oprindelig anlægsbevilling
1.500.000 kr.
0 kr.
Tillæg til anlægsbevilling
10.960.000 kr.
19.500.000 kr.
 
Fordeling af rådighedsbeløb
2015
11.408.000 kr.
2016
620.000 kr.
 
Ansøgningens udgifter finansieres af de afsatte midler til byggemodning i 2015 og 2016.
 
Ansøgningens indtægter er en del af den budgetterede salgsramme.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 01-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Ansøgning om en forhøjelse af driftsbudgettet på årligt 350.000 kr. til Kolding Stadsarkiv til løbende modtagelse, test, opbevaring og tilgængeliggørelse af bevaringsværdige IT-systemer og digitale arkivalier, der jf. Arkivloven skal bevares.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Historik
Kolding Stadsarkiv modtog i 2007 en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til modtagelse og test af bevaringsværdige IT-systemer for årene 2008-2011. Midlerne er først opbrugt i 2014. Det skyldes, at kompleksiteten omkring digitale afleveringer er steget efter overgangen til Bek. 1007 om arkiveringsversioner i 2010. Kompleksiteten har også betydet, at leverandører, forvaltningerne og det modtagende arkiv har haft svært ved at efterleve ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er tidsfristerne for afleveringerne blevet skubbet og dermed også økonomien. 
 
Situationen i dag
Der er efterhånden oparbejdet en erfaring hos både leverandør og modtagende arkiv. Fremadrettet forventer man at kunne holde trit med tidsplanen for de afleveringspligtige systemer, og at der er et fast flow i afleveringerne.
 
Lovgivning og økonomi
Aflevering af digitale data fra kommunerne er en fortløbende opgave, da kommunerne skal overholde gældende lovgivning omkring personhenførbare oplysninger, der skal afleveres til arkiv forud for en sletning.
Rigsarkivet, som udsteder af bekendtgørelser, har jf. afleveringsvejledningen for kommunerne fra 2010 anbefalet, at et §7-arkiv har både en papir- og digital-arkivar. Dette bunder i den kompleksitet og specialviden, der knytter sig til modtagelsen af IT-systemer og digitale arkivalier. Kolding Stadsarkiv har ikke nogen digital arkivar eller selvstændig løsning til modtagelse af kommunens IT-systemer og digitale arkivalier. En fast udgift der årligt ville beløbe sig til omkring 800.000 kr. til løn, IT-hardware og -software.
 
I stedet har Kolding Stadsarkiv valgt en mere fleksibel løsning ved at indgå et samarbejde med Aalborg Stadsarkiv – og dets enhed KOMDA – der har specialiseret sig i test, opbevaring og tilgængeliggørelse af kommunale IT-systemer og digitale arkivalier. En samlet it-teknisk løsning, som betyder, at KOMDA kan løse de lovpligtige opgaver omkring IT-arkivalier for 350.000 kr. årligt. Kolding Stadsarkiv løser stadig den administrative opgave omkring aflevering af IT-arkivalier.
 
Baggrund
Kompleksiteten omkring test og vedligehold af arkiveringsversioner er en udfordring for de offentlige arkiver. I Danmark er der for nuværende kun tre arkiver, der har ekspertisen, i form af digitale arkivarer med en it-baggrund, der kan løfte opgaven omkring test og tilgængeliggørelse. En omfattende test og en mulig tilgængeliggørelse af data er en forudsætning for at kunne efterleve Arkivlovens bestemmelser.

Rigsarkivet, København Stadsarkiv (NEA) og Aalborg Stadsarkiv (KOMDA) leverer et produkt og en kvalitet, der efterlever Arkivlovens bestemmelser, således at man kan læse og forstå de arkiverede data og dermed sikre, at data, der er skabt i Kolding Kommune kan anvendes i fremtiden.
 
Det er baggrunden for, at Kolding Stadsarkiv har indgået et samarbejde med KOMDA (Aalborg Stadsarkiv) omkring test, opbevaring og tilgængeliggørelse af digitale arkiveringsversioner. Aftalen er indgået i 2012. Hidtil har Kolding Stadsarkiv afholdt udgifterne til test, opbevaring og tilgængeliggørelse med midlerne, som man modtog tilbage i 2007.

Centralforvaltningens bemærkninger

Udgiften afholdes og finansieres under administrationspolitik af de afsatte midler til fælles it-udgifter. Ansøgningen er derfor udgiftsneutral.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Kolding Kommune har modtaget et statsligt særtilskud til det ekstraordinært høje antal flygtninge, som Kolding Kommune modtager i 2015. Der er modtaget 5,34 mio. kr.
 
Det foreslås, at beløbet anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, midlertidig ansættelse af en boligadministrator samt et mindre beløb i en pulje til frivilligt arbejde i forbindelse med modtagelse og integration af nyankomne flygtninge.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at det bevilgede tilskud på 5,34 mio. kr. under tilskud og udligning tilføres arbejdsmarkedspolitik, serviceudgifter med 5,14 mio. kr. samt socialpolitik med 0,200 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det indgik i forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015, at der udmøntes 125 mio. kr. i 2015 til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. Endvidere indgik det i forståelsen, at der udmøntes et integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Fordelingen af tilskuddene sker på baggrund af oplysninger om det antal flygtninge, der indgår i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvoter for 2015 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet fra de kommunale regnskaber for 2014.
 
Koldings andel af de 325 mio. kr. er endeligt udmeldt til 5,34 mio. kr., der foreslås anvendt på følgende måde:
 • 600.000 kr. afsættes til koordinationsindsatsen i forhold til boligplacering af det ekstraordinært høje antal flygtninge. Det foreslås at ansætte en boligadministrator med henblik på at begrænse tiden i - og kommunens udgifter til - midlertidige boliger til nye flygtninge. Beløbet afsættes på Arbejdsmarkedsudvalgets opgaveområde.
 • 200.000 kr. afsættes til en pulje, som de frivillige foreninger kan ansøge. Beløbet skal give mulighed for at involvere de frivillige sociale foreninger i modtagelsen og integrationen af nyankomne flygtninge. Beløbet på 200.000 kr. kan foreningerne søge, hvis de har en idé og et initiativ, som kan bidrage til en god og hurtig integration. Beløbet afsættes på Socialudvalgets område.
 • De resterende 4.540.000 kr. afsættes til Arbejdsmarkedsudvalgets område til at dække Kommunens udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. På baggrund af de kendte udgifter for perioden januar til og med maj 2015 skønnes udgifterne for 2015 at blive 6,0 mio. kr. Udgifterne i 2015 afhænger af, hvor hurtigt, der kan tildeles en permanent bolig, hvor kommunens udgifter er mindre.
Udgiftsudviklingen på området følges tæt og en eventuel merudgift til midlertidig boligplacering af flygtninge vil blive søgt dækket inden for det samlede budget for serviceudgifter i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at overførslen mellem politikområder godkendes jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 3. juni vedrørende barselsudligningspuljen:
 
(Beløb hele 1.000 kr.)
2015
Socialpolitik
1.088
Uddannelsespolitik
2.352
Uddannelsespolitik, overførsler
26
Ejendoms- og boligpolitik
155
Vej- og parkpolitik
154
Børnepasningspolitik
2.215
Seniorpolitik
1.700
Sundhedspolitik
251
Administrationspolitik (F1)
2.257
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler
22
Barselsudligningspuljen (Administrationspolitik, F1)
-10.220
I alt
0
 
For at sikre korrekt decentralt budget, når en ændring kendes, indberettes en omplacering under det enkelte politikområde, der overfører midler fra f.eks. barselsudligningspuljen til den berørte institution.
 
Under barselsudligningspuljen opsamles udmøntning på én konto pr. politikområde. Nærværende ansøgning overfører midler mellem politikområdets puljekonto til den decentrale puljekonto under administrationspolitik.
 
Der er følgende ændringer pr. 3. juni 2015 vedrørende effektiviseringspuljen:
 
(Beløb hele 1.000 kr.)
2015
Socialpolitik
-1.037
Socialpolitik, overførsler
2
Uddannelsespolitik
-1.720
Fritids- og Idrætspolitik
-232
Vej- og parkpolitik
-366
Forsyningspolitik
-2
Kulturpolitik
-296
Miljøpolitik
-103
Beredskabspolitik
-189
Børnepasningspolitik
-503
Seniorpolitik
-510
Sundhedspolitik
-22
Administrationspolitik
456
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler
5
Effektiviseringspuljen (Administrationspolitik, F1)
4.517
I alt
0
 

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab.
 
Denne bevillingskontrol er udgiftsneutral både for 2015 og den kommende budgetperiode. For serviceudgifter medfører bevillingskontrollen en forøgelse i 2015 på 1,100 mio. kr.
 
Der henvises i øvrigt til punktet vedrørende budgetrealisering.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at bevillingskontrollens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol primo 2015 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:
 
Bevillinger for år 2015 – 2019:
(Hele 1.000 kr.)
 
Note
2015
2016-2019
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):
 
Socialpolitik
1
-2.075
-2.575
Arbejdsmarkedspolitik
2
-7
-7
Uddannelsespolitik
3
2.752
2.252
Vej- og Parkpolitik
4
-1.008
-223
Kulturpolitik
5
-351
-351
Beredskabspolitik
6
-37
-37
Børnepasningspolitik
7
-173
-173
Seniorpolitik
8
557
665
Sundhedspolitik
9
-591
-591
Ejendoms- og boligpolitik
10
750
0
Administrationspolitik
11
1.283
1.140
 
 
 
 
Overførsler:
 
 
 
Arbejdsmarkedspolitik
12
-1.000
0
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:
 
P.nr. 3049 Kolonihaver Skovvangen
13
-2.000
0
P.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus
 
13
 
500
 
0
P.nr. 0467 Rammebeløb byggemodning, bolig og erhverv
 
13
 
1.500
 
0
P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl
 
13
 
952
 
0
P.nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom
12
-952
0
Geografisk Have
13
-100
-100
 
I alt
 
0
 
0
ANM: Intet fortegn angiver en større udgift/mindre indtægt. – før tallet angiver en mindre udgift/større indtægt.
 
Noterne er beskrevet i bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2015.
 
Hovedpunkterne er:
 • Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
 • For serviceudgifter forventes regnskabet at være 21,2 mio. kr. mindre end årsbudgettet og 5,7 mio. kr. mindre end serviceudgiftsrammen.
 • For serviceudgifter forventes 42,0 mio. kr. overført til 2016. For anlæg forventes der overført 35,0 mio. kr. til 2016. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2016. Sammenlagt forventes 97,0 mio. kr. overført.
 • I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 7,8 mio. kr. i 2015 og 26,7 mio. kr. i 2016. Igangsatte tiltag realiserer beløbet for 2015.
 • Der skønnes nu et kasseforbrug i 2015 på 69,2 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2016/17 end fra 2014, et mindre tilskud til skattenedsættelser i 2015 end forudsat, samt udvidelse af byggemodningsrammen 2015-2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2015
Da budget 2015 blev vedtaget, var der lagt op til en kasseforøgelse på 19,4 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 69,2 mio. kr. fordelt på følgende poster:
 
Årsbudget, kasseforøgelse
-19,394 mio. kr.
-19,394 mio. kr.
Overførsler:
 • Fra 2014
 • Serviceudgifter til 2016
 • Anlæg til 2016
 • Øvrige til 2016
 
 
162,229 mio. kr.
-42,000 mio. kr.
-35,000 mio. kr.
-20,000 mio. kr.
 
 
 
 
 
65,229 mio. kr.
Tillægsbevillinger:
 • ESCO fremtidens bæredygtige almenboliger
 • Bevillingskontrol ultimo 2014
 • Forundersøgelser for miljøprojekter
 • Tilskud til skattenedsættelser i 2015, dækningsafgift
 • Samling af døgntilbud – udbygning af Tinghøj
 • Finansiering af Tinghøj (overførselssag)
 • Udvidelse af byggemodningsrammen 2015-2018
 
 
 
-0,350 mio. kr.
-0,815 mio. kr.
 
-0,979 mio. kr.
 
9,380 mio. kr.
 
9,600 mio. kr.
 
-9,600 mio. kr.
 
 
16,100 mio. kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,336 mio. kr.
Forventede yderligere tillægsbevillinger:
 • Ingen
 
 
 
 
 
Forventet kasseforbrug 2015
69,171 mio. kr.
69,171 mio. kr.
 (+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)
 
I forhold til sidste måneds opfølgning er kasseforbruget steget med 1,0 mio. kr. som følge af en mindre forventet overførsel af serviceudgifter til 2016.
 
Indtægter (Skatter, tilskud mv.)
Det bemærkes, at ejendomsskatter fortsat er berørt af bevilgede nedsættelser, der vil kunne påvirke den samlede indtægt i 2015.
 
Serviceudgifter
Med udgangen af maj 2015 er der brugt 41,84% af budgettet. Det er 1,19% mere end på samme tidspunkt i 2014.
 
Der forventes nu serviceudgifter i 2015 på 3.626,8 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. mindre end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.
 
Udgifter vedrørende fælles udgiftsområder og puljer (især barselsudligning) forventes i 2015 at være under pres, men på nuværende tidspunkt forventes samlet set, at budgettet for 2015 holder.
 
Direktionen skønner nu en overførsel fra 2015 til 2016 på 42,0 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 50,0 mio. kr. Det reducerede skøn kan henføres til øget forbrug af barselsudligningspuljen.
 
Effektiviseringsmålet
Byrådet har fastsat et effektiviserings- og reduktionsmål. For 2015 og 2016 mangler fortsat realisering af henholdsvis 7,8 mio. kr. og 26,7 mio. kr. Siden sidste måneds opfølgning er sket følgende ændringer:
 • PL fremskrivning til 2016 niveau (0 kr./-223.000 kr.)
I årsbudget 2015 er vedtaget yderligere tiltag. Med det forventede provenu herfra realiseres effektiviseringsmålet for 2015. De igangsatte tiltag er skønnet til i alt 7,8 mio. kr. i 2015 og vedrører:
 • Igangværende udbud (0,500 mio. kr.)
 • ”Tilstrækkelighedsprincippet” (1,000 mio. kr.)
 • Befordring, Kolding-modellen, by- og udviklingsforvaltningens ansvarsområder (1,000 mio. kr.)
 • Lokale- og arealoptimering (0,200 mio. kr.)
 • Rengøring, konkurrenceudsættelse og optimering (0,500 mio. kr.)
 • Samling af tekniske serviceledere, skole, senior og andre (2,0 mio. kr.)
 • Puljer til i forvejen budgetterede projekter (1,0 mio. kr.)
 • Generelle trimninger, effektiviseringer m.v. (1,6 mio. kr.).
Igangsatte effektiviseringer forventes at realisere 13,1 mio. kr. af det resterende effektiviseringsmål for 2016 på 26,7 mio. kr.
 
Overførsler
Der forventes et mindre forbrug vedrørende førtidspensioner, mens der for øvrige områder ikke forventes afvigelser. Dog bemærkes, at ny lovgivning medfører betydelige ændringer i indsatsen, hvorfor området følges tæt. Endelig vedtagelse af ny lovgivning skete ikke inden valgets udskrivelse, hvorfor der er yderligere budgetusikkerhed på overførselsområdet.
 
Overskud på området i 2014 blev i forbindelse med overførselssagen overført til 2015 til finansiering af eventuel negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud. Her betyder valgets udskrivelse, at der er yderligere usikkerhed i forhold til den samlede konsekvens af midtvejsreguleringen.
 
Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget, men skønnet skal tages med det forhold, at regionen har meddelt, at man i lighed med sidste år er bagud med registreringerne og at der som følge deraf må forventes større betalinger de kommende måneder.
 
Anlæg
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 37,4 mio. kr. til 2015 ved bevillingskontrollen ultimo 2014, samt yderligere 8,9 mio. kr. ved overførselssagen.
 
Der forventes overført 35,0 mio. kr. til 2016.
 
Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)
Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.
 
Forsyningsvirksomhed (Renovation)
Budgettet forventes overholdt.
 
Lån og øvrige finansforskydninger
Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Likviditetsbudgettet viser et skøn over udviklingen i Kolding Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.
 
Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2015 på 308,1 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 270,0 mio. kr.
 
Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2016, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2016 nu forventes at være 242,5 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 282,3 mio. kr. pr. 31. december 2014 til 326,4 mio. kr. pr. 31. maj 2015.
 
Gennemsnittet ved udgangen af 2015 beregnes nu til 308,1 mio. kr., hvilket er 38,1 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.
 
Det foreløbige regnskab viser et mindre forbrug på de budgetgaranterede områder, der må forventes at skulle betales tilbage ved midtvejsreguleringen i 2015, hvor den faktiske betaling sker i årets sidste kvartal. På den baggrund må formodes, at gennemsnitslikviditeten i 2015 vil udvikle sig bedre end ovennævnte beregning på 308,1 mio. kr.
 
En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2014 til 2015 er ved bevillingskontrollen ultimo 2014 overført 74,2 mio. kr., herudover er der yderligere overført i alt 88,0 mio. kr.
 
Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2015 til 2016 på 97,0 mio. kr. fordelt med 42,0 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 35,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 8,0 mio. kr. mindre end forudsat.
 
I budgetprocedure 2016 er målet for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt både i 2015 og i 2016.
 
I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2014 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.
 
Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2015 og de foreløbige bevillingsrammer for 2016 og frem. Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:
 • Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
 • Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2015 og i hele 2016.
 • Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (90,0 mio. kr. til 2017, 75,0 mio. kr. til 2018 og 70,0 mio. kr. til 2019).
 • Ændret låneoptagelse forværrer gennemsnitslikviditeten med 8,1 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018.
 • Lavere lønstigning betyder, at pengene ligger i kassen indtil sidste kvartal, hvor midtvejsreguleringen betales. Gennemsnitslikviditeten forbedres med ca. 5 mio. kr. i 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Den personalepolitiske redegørelse for 2014 indeholder i lighed med tidligere år opgørelser af en række personalepolitiske temaer. For 2014 skal særligt fremhæves Visionens implementering i diverse personalepolitiske projekter – især Design, samt en opgørelse over udviklingen i antallet af deltidsansatte medarbejdere jfr. Budgetnote i forbindelse med budgettet for 2015.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (Høring) og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Personalepolitisk redegørelse for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse har følgende hovedbudskaber:
 
Designvisionen sætter sit præg på personalepolitikken.
Designvisionens realisering forudsætter en udvikling af organisationskulturen. Vi skal være mere entreprenante og innovative og vi skal have mere udsyn og mere fokus på markedet. For at støtte dette er der udviklet et nyt ledelsesgrundlag og en ny personalepolitik, ligesom designvisionen også sætter sit præg på arbejdsmiljøpolitikken og lederuddannelserne mv.
 
5 Kommuner deltager nu i fælles udbud af lederuddannelser mv.
I 2010 begyndte Vejle og Kolding Kommuner at udbyde diplomuddannelse i ledelse sammen. Efterhånden har Fredericia, Middelfart og Billund også tilsluttet sig dette samarbejde. Samarbejdet omfatter nu også en række andre kurser. Herved får deltagerne mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner, danne netværk og høre om andre måder at løse opgaverne på. Herved støtter vi det udsyn, som er et vigtigt element i designvisionen.
 
Det nye rummelige arbejdsmarked er stadig en udfordring.
Der har de senere år været en voksende mængde af kolleger på særlige vilkår i kommunerne. I 2014 kom ”Nyttejobberne” til. Efter blandede erfaringer under indkøringen har ordningen nu fundet et tilfredsstillende leje. I årene 2012 og 2013 oplevede vi en stor vækst i antallet af seniorjobbere. Med dagpengereformen, som trådte i kraft 1. januar 2014 blev der indført en ny arbejdsmarkedsydelse til målgruppen. De, der går på arbejdsmarkedsydelse, får den i 15 måneder. Derfor kom der ingen seniorjobbere til i 2014. Arbejdsmarkedsydelsen udløber for cirka 30 personer i 2015. Disse vil være berettigede til et seniorjob, med mindre de kommer i arbejde.
 
Stadig flere deltidsansatte.
Økonomiudvalget har i forbindelse med budgettet bedt om en opgørelse af fordelingen mellem fuldtidsansatte og deltidsansatte. Opgørelsen viser, at antallet af deltidsansatte er vokset med 228 fra 2012-2014. En mindre del af stigningen skyldes dog, at timelønnede fra 2014 har skullet ansættes som månedslønnede. Ifølge en artikel på FOA’s hjemmeside har social- og sundhedspersonale i kommunerne i gennemsnitligt ugentligt timetal på 28,7, mens pædagogmedhjælpere i snit arbejder 25,3 timer om ugen.
 
Stadig godt styr på arbejdsmiljøarbejdet.
Kolding Kommune blev i 2014 re-certificeret for 4 gang. Hermed har vi været arbejdsmiljøcertificeret siden 2015. Trivselsmålingen for 2014 viser, at der stadig er en god trivsel i Kolding Kommune, om end man ikke helt har kunnet fastholde niveauet fra 2012.
 
Sygefraværet ligger fortsat på et acceptabelt niveau.
Sygefraværet blev bragt ned fra 2013-14, og det er i store træk lykkedes at fastholde det lavere niveau trods vanskeligheder bl.a. med implementering af skolereformen. Handicapområdet har haft succes med at fokusere på tilstedeværelse og har herved nedbragt fraværet betragteligt.
 
Fokus på sundhedsfremme blandt de kortuddannede.
Den forebyggende sundhedsindsats bliver godt modtaget blandt Kolding Kommunes ansatte. Aktuelt har man stor succes med vægttab hold. I de kommende år vil der blive gjort en stor indsats for at få de kortuddannede til at ændre sundhedsadfærd.
 
Antal arbejdsulykker nogenlunde uændret.
Mængden af arbejdsulykker er nogenlunde uændret over årene. Der er dog udsving, ligesom der er forskelle på forvaltningerne og typer af ulykker. Der har i de senere år været fokus på at nedbringe arbejdsulykkerne blandt nyansatte, og det er værd at fremhæve, at Seniorområdet har nedbragt arbejdsulykkerne blandt disse med 10%

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 07-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 19-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Hovedudvalget den 28-05-2015

Forslaget anbefales til godkendelse, idet der ønskes et øget fokus på ”deltidsansatte” fremover.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Badminton Danmark (BD) tilbyder Kolding Kommune afvikling af EM i badminton 2017 i Kolding.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at der ydes DB et tilskud på 2.350.000 kr. til afvikling af arrangementet,
 
at halvdelen af beløbet 1.175.000 kr. overføres til BD den 1. juli 2016,
 
at den anden halvdel af beløbet 1.175.000 kr. overføres til BD den 1. januar 2017,
 
at der afsættes 100.000 kr. til afvikling af en EM-frokost-reception for udvalgte VIP’s på finaledagen. Kolding Kommune er vært,
 
at TRE-FOR Arena stilles reklamefri og vederlagsfrit til rådighed for arrangementet i perioden 18. april – 1. maj 2017 efter nærmere aftale.

Sagsfremstilling

Badminton Danmark, Sport Event Danmark og Kolding Kommune med støtte fra Trekantsamarbejdet har i fællesskab afgivet bud til BEC og vundet værtskabet for Europamesterskaberne i badminton i uge 17 i 2017.
 
Baggrunden for samarbejdet om værtskabet er et fælles ønske om at gennemføre en flot og seværdig idrætsbegivenhed på højeste niveau, som promoverer badmintonsporten i Danmark og som internationalt brander Danmark og Trekantområdet som et spændende og velegnet sted at afholde store internationale idrætsbegivenheder.
 
Begivenheden skal inspirere hele egnens borgere og præsentere Kolding Kommune som en aktiv og initiativrig idrætsby af internationalt format. Det er endvidere hensigten, at begivenheden skal sætte spor, blandt andet ved, at der arbejdes med foreningsudvikling, implementering af ATK i foreningerne, at badminton præsenteres i skolerne mm.
 
Turneringen afvikles i perioden 20. april – 30. april 2017, men der vil ske klargøring til turneringen fra den 18. april og nedtagning af scene, lys, inventar m.v. den 1. maj 2017.
 
Der vil være 40 lande repræsenteret med tilsammen 200-250 deltagere, hertil kommer ca. 100 trænere/ledere og 100 pressefolk, og der skal tilknyttes ca. 350 frivillige til arrangementet.
 
Samtlige spillere, ledere, trænere, officials og de internationale repræsentanter overnatter på hotellerne i Kolding Kommune.
 
Såfremt Kolding Kommune ønsker at afvikle EM i badminton 2017, er det en forudsætning,
 
at der bevilges BD et tilskud på 2.350.000 kr. til afvikling af arrangementet,
 
at Kolding Kommune er vært ved en EM-frokost-reception for ca. 150 udvalgte VIP’s på finaledagen søndag den 30. april 2017,
 
at TRE-FOR Arena stilles reklamefri og vederlagsfrit til rådighed for arrangementet.
 
De samlede nettoudgifter for arrangementet beløber sig til 4.700.000 kr. Nettoudgiften deles  mellem Kolding Kommune og Sport Event Danmark.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for perioden 2016-2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Forvaltningen fremsender forslag til ny samarbejdsaftale om Grøn Koncert i Kolding mellem Muskelsvindfonden og Kolding Kommune for perioden 2015–2019.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at samarbejdsaftale om Grøn Koncert i Kolding mellem Muskelsvindfonden og Kolding Kommune for perioden 2015–2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplyser, at der er udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale om Grøn Koncert i Kolding for perioden 2015-2019 mellem Kolding Kommune og Muskelsvindfonden. Aftalen under det kulturpolitiske fokusområde Mødesteder og midlertidig.
Grøn Koncert er et velgørende kulturarrangement til gavn for mennesker med muskelsvind kombineret med Tuborgs passion for fest og festivaller. I mere end tre årtier har Grøn Koncert hver sommer lavet koncerter for tusindvis af koncertgæster.
 
Koncertplanen for 2015 indeholder 8 spillesteder, som er Kolding som start by, Randers, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og København.
 
Aftalen tager afsæt i afvikling af Grøn Koncert på arealerne ved Seest Idrætspark. Som udgangspunkt er Kolding start by for Grøn Koncert og dermed placeret torsdag i uge 29 i årene 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019.
I forhold til tidligere samarbejdsaftale mellem Muskelsvindfonden og Kolding Kommune gældende for perioden 2012-2014, er der kun tale om enkelte ændringer, herunder:
 • Aftalegrundlaget er ændret fra 3-årigt til 5-årigt.
 • Kolding er som udgangspunkt start by (torsdag i uge 29) for Grøn Koncert karavanen.
 • Justering af krav til størrelse på vandstik på pladsen (lovgivning). Krav til vandstik er nu på 50 mm. på grund af nye krav til toilet.
Den nye aftale med Muskelsvindfonden kan indeholdes indenfor den eksisterende aftale, som Kolding Kommune har med Foreningen MusikKolding, og koster dermed ikke Kommunen mere end tidligere.
 
Forvaltningen kan oplyse, at Foreningen MusikKolding i henhold til gældende aftale for perioden 2012-2016, står for den samlede planlægning af Grøn Koncert. MusikKolding er ansvarlig for afvikling og organisering i forbindelse med Grøn Koncert. Kolding Kommune bidrager med et samlet beløb på 1.441.826,69 kr. i 2015 til MusikKolding, hvoraf 293.469,14 kr. er disponeret til Grøn Koncert.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Mungo Park fremsender budget og aktivitetsplan for sæsonen 2015/2016 til Kolding Kommunes orientering.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at det fremsendte budget samt aktivitetsplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Mungo Park skal ifølge den indgåede egnsteateraftale årligt fremsende budget og aktivitetsplan for den kommende sæson til Kolding Kommunes orientering.
 
Der er afsat 1.517.068 kr. til egenproduktioner. Til genopsætninger er der afsat 241.200 kr., endvidere er der afsat 408.500 kr. til gæstespil.
 
Mungo Parks sæson samt regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
 
Det fremsendte budget indeholder udgifter på i alt 9.633.241 kr. og indtægter på i alt 9.699.400 kr. Derudover kommer afskrivninger, så det forventede resultat bliver på 659 kr.
 
Mungo Park budgetterer med indtægter fra Kolding kommune på i alt 7.283.000 kr. for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Kolding Kommune yder tilskud til Mungo Park Kolding i 2015 med i alt 6.976.2288 kr., og Kolding Kommune modtager statsrefusion på 2.600.000 kr. fra Kulturstyrelsen, som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud, hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.376.228 kr.
 
Den eksisterende egnsteateraftale er forlænget for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Ved samme lejlighed blev tilskuddet fra Kolding Kommune løftet med 300.000 kr.
 
Der er budgetteret med indtægter fra billetsalg, salg af forestillinger, sponsorater m.v. på i alt 1.484.976 svarende til ca. 20,39% af det tilskud som teatret modtager fra Kolding Kommune.
 
Besøgstallet viser mere end en fordobling over de sidste år fra 5.547 i sæson 2010/11, 6.355 i sæson 2011/12, 9.388 i sæson 2012/13, 10.797 i sæson 2013/14, og i denne sæson har der hidtil været 13.158 besøgende.
 
Mungo Park budgetterer med et overskud på 659 kr.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har ikke bemærkninger til den fremsendte aktivitetsplan.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen forslår, at forslag til Kommuneplantillæg 33 godkendes og offentliggøres i 8 uger. Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at rammeområdet kan udvikles til et nyt boligområde med ca. 40-60 nye boliger i Nr. Bjert.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forslag til kommuneplantillæg 33, Ved Sletteskovvej, et boligområde i Nr. Bjert godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er kategoriseret som en A-tillæg, jævnfør A, B, C, kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Plan- og Boligudvalget der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring.
 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med baggrund i, at der i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 blev indgivet en indsigelse fra Naturstyrelsen mod, at området kunne medtages som byudviklingsområde på grund af grundvandsinteresser.
 
Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2014: ”at forhandling med Naturstyrelsen om udlæg af to nye boligområder i OSD område i Nr. Bjert genoptages med henblik på udarbejdelse af et kommuneplantillæg”.
 
Efter dialog med Naturstyrelsen har Kommunen sendt en uddybende redegørelse for rammeområdet, hvor Kolding Kommune har redegjort for forholdene til drikkevandsinteresserne i området igennem Naturstyrelsens trinmodel til sikring af OSD område, Områder med særlige drikkevandsinteresser. På baggrund af redegørelsen har Naturstyrelsen godkendt, at der kan arbejdes videre med udlæg af nyt rammeområde til boliger ved Sletteskovvej.
 
Kommuneplantillæg 33 omfatter det område ved Sletteskovvej, som har været udlagt som perspektivområde i kommuneplanen, og som kan få vejadgang fra Nr. Bjertvej, samt et område nord for perspektivområdet.
 
Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at rammeområdet kan udvikles til et nyt boligområde med ca. 40-60 nye boliger i Nr. Bjert. Området er beliggende i tilknytning til den eksisterende by.
 
 
Kommuneplantillægget understøtter Plan- og Boligudvalgets politik, da et kommende boligområde vil understøtte mulighederne for øget bosætning. Derudover er udvikling af Nr. Bjert et specifikt indsatsområde.
 
På baggrund af forløbet med Naturstyrelsen er der i kommuneplantillægget indarbejdet supplerende bestemmelser efter Naturstyrelsens retningslinjer, der skal følges ved etablering af boligbebyggelse. Formålet med retningslinjerne er, at sikre grundvandsressourcen, såvel kvantitativt som kvalitativt.
 
Kommuneplantillæg 33, Ved Sletteskovvej, et boligområde i Nr. Bjert – forslag er vedhæftet dagsordenen.
 
Der igangsættes udarbejdelse af lokalplan i dialog med grundejer, når kommuneplantillægget er endelig godkendt. Lokalplanen forventes udarbejdet og endelig godkendt i løbet af 2016.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Plan- og Boligudvalget vedtog den 8. december 2014 synopsis for udarbejdelsen af lokalplan 0012-12 på baggrund af udbud og salg af Klostergården til Domea. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet inden for de retningslinjer, der fremgår af synopsis.
 
Lokalplanen omfatter hele karréen mellem Klostergade, Brostræde og Lille Brostræde samt vej- og parkeringsarealer mod syd og øst, således at den nye bebyggelse ses i sammenhæng med de tilstødende byrum, som ligeledes står over for en omdannelse.
 
Lokalplanen giver mulighed for etablering af de samme anvendelser som den gældende lokalplan for området, som er centerformål. Derudover gives nu også mulighed for boliger i stueetagen. Således sikrer lokalplanen, at der fortsat kan være forskelligartede byfunktioner som butikker og service i området.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forslag til kommuneplantillæg 29 og forslag til lokalplan 0012-12 Klostergården – et centralt by- og boligområde, fremlægges offentligt i 8 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er kategoriseret som en A lokalplan, jævnfør A, B, C, kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring.
 
Lokalplanen understøtter Plan- og Boligudvalgets politik om, at man vil anvende arkitekturstrategi som et dialogværktøj til at inspirere private bygherrer til at styrke kvaliteten i byggeri og byrum. Derudover bidrager lokalplanen til at udvikle Kolding Bymidte og skabe øget bosætning gennem anvendelse af nye almene boliger som et strategisk værktøj. Projektet er dertil i overensstemmelse med strategien for almene boliger.
 
Lokalplanen understøtter bylivsstrategien, som lægger vægt på såvel flere boliger som et varieret udbud af funktioner i bymidten. Det øgede antal boliger i bymidten understøtter ligeledes de politiske fokusområder.
 
Lokalplanen understøtter Arkitekturstrategien ved at fastlægge rammer for byggeriets tilpasning til den historiske bykerne, både hvad angår skala og bygningsudformning samt brug af materialer. Lokalplanen fastlægger også rammer for beplantning og indretning af byrum, således at disse kan skabe gode rammer for byliv.
 
Baggrund og formål
Lokalplanen er foranlediget af salget af ejendommene Klostergade 8, 10 og 16 til Domea, som vil opføre almene boliger på de omtalte ejendomme.
 
Lokalplanen omfatter dog hele karréen mellem Klostergade, Brostræde og Lille Brostræde og giver mulighed for opførelse af byggeri som kan anvendes til et bredere centerformål. Det vil således fremover være muligt at bevare den variation, der er i området, med både boliger, butikker og serviceformål.
 
Illustration – lokalplanområdet og de solgte arealer
 
Tillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025
Domeas planlagte projekt indeholder boliger i stueetagen, hvilket ikke er muligt ifølge de gældende kommuneplanrammer. Projektet indeholder også en højere bebyggelsesprocent og bygningshøjde, end kommuneplanen giver mulighed for.
 
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Kolding Kommunes Kommuneplan 2013-2025 er der udarbejdet et tillæg nr. 29. Med tillægget gives der mulighed for at etablere boliger i stueetagen ved Klostergården, og der gives mulighed for en højere bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Bebyggelsesprocenten hæves til 210, og den maksimale bygningshøjde vil fremover være 5 etager og 23 meter.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i en karré, der passer sig ind i bykernens struktur. Bebyggelsen kan opføres i op til 5 etager med saddeltag og omslutter et gårdrum, der kan anvendes som opholdsareal til karréens beboere. Parkering etableres i kælder, som ifølge udbuddet skal være offentligt tilgængelig i dagtimerne.
 
Klostergade 2, 6, 12 og 14, som er private ejendomme, indgår i lokalplanområdet, selvom disse ejendomme ikke indgår i det boligprojekt, der er planer om at opføre. Lokalplanen giver således mulighed for, at nybyggeri på disse ejendomme kan integreres i karrébebyggelsen, hvis det skule blive aktuelt på et senere tidspunkt.
 
På østsiden af bebyggelsen nedlægges parkeringsarealet og giver mulighed for etablering af et nyt byrum med parklignende karakter.
 
Visualisering af den fremtidige bebyggelse set fra jernbanen
 
Eksisterende bebyggelse og bevaringsværdier i området
Bygningskomplekset, der i dag rummer Klostergården (Klostergade 16 og 16C), er opført i årene 1937-1943 som en del af FDB’s oprindelige fabriksanlæg på området. Kulturhistorisk er der derfor en naturlig sammenhæng til den nyligt istandsatte Idrætsbygning, Brostræde 3, der bl.a. husede FDB’s chokoladefabrik. Set ud fra en kulturhistorisk vinkel vil det således være et tab, at Klostergården nedrives, da muligheden for at fortælle om den fine industrihistoriske og arkitektoniske sammenhæng i den sidste del af FDB’s fabriksområde dermed går tabt.
 
Ejendommene Klostergade 6, 8 og 12 er ifølge Kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige, idet de i Kulturstyrelsens oversigt over bevaringsværdige bygninger er registreret med en bevaringsværdi på 4. Lokalplanen stiller krav om, at Klostergade 6 skal bevares, mens der ikke stilles krav om bevaring af Klostergade 8 og 12, som dermed kan søges nedrevet. Denne forskel er begrundet i en bygningsvurdering, foretaget med baggrund i bygningernes nuværende fremtræden, dels deres originalitet og dels deres vedligeholdelsesmæssige tilstand.
 
Nyt byrum
På østsiden af lokalplanområdets nye bebyggelse nedlægges parkeringsarealet og giver mulighed for etablering af et nyt byrum med parklignende karakter. Området knytter sig til Klostergade og til den eksisterende skaterbane.
Med flytningen af busterminalen vil der være mulighed for at knytte dette nye byrum sammen med pladsen foran idrætsbygningen og stitunnelforbindelsen under banen. Det forventes, at vejstrækningen på Brostræde etableres som gågade med bus- og cykeltrafik tilladt, i princippet på samme måde som Buen ved SDU. Jf. orientering om dette nye byrum på TU og PBU møderne i maj har forvaltningen igangsat udarbejdelsen af et samlet projekt for de to byrum.
 
Støj
Lokalplanområdet er belastet af støj fra den nærliggende jernbanelinje.
Der er udarbejdet støjberegninger, som viser at en støjafskærmning langs med banen kan sænke støjen, således at boligfacaderne ikke længere belastes med støj, der overskrider miljøstyrelsens vejledende grænser. En støjskærm vil samtidig give en væsentlig reduktion af støjen i de byrum, der også indgår i lokalplanens område. Dette vil give væsentligt bedre muligheder for anvendelsen af byrummene til mere rekreative formål.
 
Etablering af skærmen forudsætter tilladelse fra BaneDanmark samt finansiering, som endnu ikke er afklaret. Det undersøges, om finansiering af støjskærmen kan deles mellem Domea og Kolding Kommune, som begge har interesse i at støjdæmpe området, jf. situationen som beskrevet ovenfor. Området omkring jernbanen indgår ikke i lokalplanområdet, og lokalplanen stiller ikke konkret krav om opstilling af støjskærm.
 
Afsættet er, at boligerne ikke kan tages i brug, før der er skabt sikkerhed for at boligerne, som udgangspunkt ikke støjbelastes mere end miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Dette krav kan indfries ved opstilling af den nævnte støjskærm.
 
Forvaltningen har igangsat undersøgelser af forholdene omkring etablering og finansiering af en støjskærm.
 
Miljøvurdering
Der er udarbejdet en screening af planens indvirkninger på miljøet. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest – boliger på Kløvkær.
 
Indsigelserne har givet anledning til at foreslå en ændring i planens bestemmelsesdel om at fastsætte en minimumsafstand fra sti til skel mod nabobebyggelsen langs Sandbjergvej, så stimidten skal placeres mindst 5 m fra skel.
Desuden foretages mindre betydende justeringer i planen under hensyntagen til den igangværende projektering af byggemodningen i området.
 
Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 25. marts til 20. maj 2015, og der er indkommet 3 indsigelser ved høringsperioden udløb.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest – boliger på Kløvkær vedtages endeligt med  den ændring, at midte af sti mod skel mod ejendommene langs Sandbjergvej placeres med en minimumsafstand på 5 m fra naboskel.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er kategoriseret som en A lokalplan, jævnfør A, B, C, kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af planen
 
Lokalplanforslaget understøtter Plan- og Boligudvalgets politiske fokusområder med særlig vægt på at skabe rammer for øget bosætning. Desuden bidrager lokalplanforslaget til Miljøudvalgets bærende princip om, at miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed skal gennemsyre Kolding Kommunes arbejde.
 
Arkitekturstrategien er anvendt i forbindelse med dialog og forhandling om kommende boligprojekter.
 
Forslaget har været offentligt fremlagt i perioden 25. marts til 20. maj 2015. I forbindelse med offentlighedsfasen er der den 15. april 2015 afholdt et offentligt møde på Bakkeskolen med deltagelse af op mod 140 borgere fra området, hvor såvel lokalplanen som Lejerbo Koldings boligprojekt, der udgør 1. etape af områdets bebyggelse, blev belyst, og der blev skabt en dialog omkring planlægningen i området og boligprojektet.
 
Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 3 indsigelser til forslaget. 2 fra naboer til området og en fra Telcon A/S. Se bilag med liste over indsigelser og forvaltningens kommentarer.
 
Beplantningsforhold
En af indsigelserne vedrører træerne langs vestskellet for virksomheden PNA 83, hvor det anføres, at træerne ikke bør blive stående, da flere allerede er knækket på grund af sygdom.
 
Lokalplanen bestemmer, at der skal bevares et sammenhængende plantebælte på arealet, hvor træerne står, men der stilles ikke krav om bevaring af træerne. Der kan derfor foretages en fældning af træerne med en efterfølgende nyplantning af arealet. Det kan oplyses, at forvaltningen har indledt dialog med indsiger om de fremtidige beplantningsforhold i forbindelse med byggemodningen.
 
Afstand fra sti og regnvandsbassin til naboskel
En nabo til lokalplanområdet mener, at stien og regnvandssøen er meget tæt på ejendommene Sandbjergvej nr. 21-37. De foreslår en afstand på mindst 15 m fra skel til sti og regnvandssø. Forholdet blev også drøftet med lodsejerne i forbindelse med borgermødet.
 
Det er korrekt, at stien langs regnvandsbassinet, regnvandsbassinet og det nordlige tørbassin er vist placeret umiddelbart op ad skel mod Sandbjergvej 29-35. Det beskyttede naturområde og de eksisterende spildevandsledninger gennem området begrænser muligheden for at flytte placering af bassinerne og stien. Dog har det vist sig muligt at fastlægge en bestemmelse om en minimumsafstand på 5 m fra stimidte til skel mod ejendommene langs Sandbjergvej, med henblik på at skabe en respektafstand.
 
Med hensyn til afstanden mellem det nordlige bassin – tørbassinnet - og naboskel bemærkes, at bassinet kun helt undtagelsesvist og i en kort periode vil være vandfyldt. Bassinet vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig gene for naboerne.
 
Mobilantennemast
Telcon A/S ønsker bestemmelse om, at der ikke må opstilles mobilantennemast i området, genovervejet. Telcon A/S arbejder for de danske teleoperatører omkring at udbygge og optimere deres mobilnetværk.
 
Ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget blev det besluttet, at der ikke tillades opstilling af mobilantennemast indenfor lokalplanens område. Baggrunden var områdets ændrede status fra erhvervsområde til et tæt bebygget boligområde med beskyttet natur. Ligeledes blev hensynet til landskabsoplevelsen vægtet.
 
Det eksisterende lejemål til opstilling af mobilantennemast på Kløvkærgrunden blev opsagt i 2009, da man fra kommunens side ønskede området udstykket til haveboliger. Masten ansås dengang for uhensigtsmæssigt placeret i forhold til udsigten ind over Kolding Ådal.
Kommunen har i forlængelse af opsigelsen indledt samarbejde med masteejeren om at finde et nyt egnet opstillingsareal i Seest. Masteejeren har indsendt kort med afgrænsning af sendeområdet og er i et samarbejde med forvaltningen i gang med at afdække egnede arealer.  
 
Generelt
Der er gennemført mindre ændringer og præciseringer af redaktionel karakter.
 
Som opfølgning på borgermødet den 15. april 2015, og med udgangspunkt i workshoppen med borgerne den 15. marts 2005 umiddelbart efter katastrofen i Seest, er forvaltningen nu i færd med at etablere en arbejdsgruppe bestående af lokale beboere og interessenter, der ønskes inddraget i planlægningen for de kommende etaper af byggemodningen og boligbyggeriet på Kløvkærgrunden.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 0941-52 Ved Stenderup Kirkealle – et grønt område.
 
Lokalplanen giver mulighed for at nedrive den gamle skolebygning, der ligger ved Sdr. Stenderup Kirke. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse. Der stilles krav om, at der plantes en hæk, hvis bygningen nedrives, så ankomstpladsen ved kirken bevarer en vis struktur.
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 2. februar 2015 til 30. marts 2015. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 8 indsigelser til det fremlagte planforslag.
Indsigelserne har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i lokalplanen.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at lokalplan 0941-52 Ved Stenderup Kirkealle – et grønt område vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er kategoriseret som en A lokalplan, jævnfør A, B, C, kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.
 
Sagen startede tilbage i 2013, hvor Kommunen den 26. august 2013 modtog en ansøgning fra Sdr. Stenderup Menighedsråd om at nedrive en gammel skolebygning. Den 28. november 2013 meddelte By- og Udviklingsforvaltningen afslag, da bygningen er bevaringsværdig og omfattet af byplanvedtægt nr. 98A, som ikke giver mulighed for nedrivning.
 
Den 10. april 2014 behandlede Plan- og Boligudvalget en anmodning fra Sdr. Stenderup Menighedsråd om at udarbejde en lokalplan, der giver mulighed for at nedrive den gamle skolebygning. Et mindretal (Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær og Benny Dall) godkendte by- og udviklingsdirektørens forslag om at afslå anmodningen. Et andet mindretal (Asger Christensen, Knud Erik Langhoff og Eea Haldan Vestergaard) ønskede, at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan, som sikrer mulighed for nedrivning af ejendommen Stenderup Kirkeallé 6. Herefter begærede Asger Christensen og Knud Erik Langhoff sagen i Byrådet.
 
Den 28. april 2014 behandlede Byrådet sagen. Et flertal i Byrådet med stemmerne 16 for og 8 imod besluttede at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan, som sikrer mulighed for nedrivning af skolebygningen. Imod stemte Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Hanne Dam, Michael Jensen, Annie Terp Thomsen, Benny Dall, Lis Ravn Ebbesen og Jesper Elkjær. Per Bødker Andersen deltog ikke i mødet.
 
Den 26. januar 2015 besluttede et flertal i Byrådet med stemmerne 14 for og 9 imod at offentliggøre lokalplanforslaget. Imod stemte Per Bødker Andersen, Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Hanne Dam, Michael Jensen, Annie Terp Thomsen, Benny Dall, Lis Ravn Ebbesen og Jesper Elkjær. Jan Quvang og Asger Christensen deltog ikke i mødet.
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 2. februar 2015 til 30. marts 2015. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget 8 indsigelser til det fremlagte planforslag.
Den ene indsigelse er en bemærkning fra Haderslev Stift om, at der skal plantes en hæk, hvis den gamle skolebygning nedrives. Dette er muligt inden for lokalplanens bestemmelser. De øvrige 7 indsigelser er udtryk for en generel modstand mod at tillade nedrivning af den gamle skolebygning. Indsigelsernes argumenter kan inddeles i nogle hovedgrupper der gennemgås herunder.
Tab for kulturmiljøet
Alle indsigelserne har som et grundlæggende punkt, at nedrivning af den gamle skolebygning vil være et uerstatteligt tab for kulturmiljøet omkring kirken. Det anføres ligeledes at nedrivning vil være i strid med bevaring af landsbymiljøet og Sdr. Stenderups særpræg.
Præcedens og betydning for bevaringsindsatsen
Flere indsigelser indeholder bekymring for, at tilladelse til nedrivning af den gamle skolebygning vil medføre en præcedensvirkning og undergrave bevaringsindsatsen i Kolding Kommune generelt og Sdr. Stenderup specifikt. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvem der skal rette sig efter den bevarende byplanvedtægt, hvis der åbnes op for nedrivning.
 
Omdannelse af den gamle skole bygning
Det anføres i flere af indsigelserne, at menighedsrådet som ejer ikke har gjort nok for at vedligeholde og anvende den gamle skolebygning. Flere foreslår at indrette boliger til udlejning i bygningen, og der opfordres til at inddrage lokalsamfundet med hensyn til at finde egnede anvendelser.
 
Habilitet
Under høringsperioden har en lokal borger gjort indsigelse mod lokalplanforslaget med henvisning til, at Knud Erik Langhoff efter borgerens opfattelse er inhabil. Habilitetsspørgsmålet er efterfølgende blevet vurderet, og der har i den forbindelse været kontakt til KL for at afdække forholdet nærmere. Konklusionen er, at Knud Erik Langhoff ikke er inhabil.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 08-06-2015

Et flertal i Plan- og Boligudvalget (Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær og Benny Dall) indstiller til Byrådets vedtagelse, at lokalplanen ikke vedtages.
 
Et mindretal (Asger Christensen og Molle Lykke Nielsen) indstiller lokalplanen til Byrådets vedtagelse.
 
Et andet mindretal (Eea Haldan Vestergaard) tog forbehold for sin stemmeafgivning i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Et mindretal (Jesper Elkjær, Benny Dall, Lis Ravn Ebbesen og Christian Haugk) indstiller til Byrådet, at lokalplanen ikke vedtages.
 
Et andet mindretal (Jørn Pedersen, Birgitte Kragh, Knud Erik Langhoff og Oluf Lykke Nielsen) indstiller lokalplanen til Byrådets godkendelse.
 
Merete Due Paarup tog forbehold for sin stemmeafgivning i Byrådet.

Resumé

I samarbejde med Middelfart og Fredericia kommuner udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer for Naturpark Lillebælt. Som indledning indkaldes hen over sommeren 2015 ideer og forslag til kommuneplantillæggets indhold.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2013, i samarbejde med Fredericia og Middelfart kommuner, at ansøge Friluftsrådet om udpegning af ”Naturpark Lillebælt” i henhold til Friluftsrådet mærkningsordning for Danske Naturparker, herunder kriteriet om at ”Naturparken skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne …”.
 
Der udarbejdes således nu et kommuneplantillæg med retningslinjer for Naturpark Lillebælt. Som opstart på udarbejdelsen af kommuneplantillægget, foretages en forhøring i de tre kommuner, hvor borgere, lodsejere, virksomheder m.fl. inviteres til at indsende idéer, forslag og bemærkninger til planlægningen.
 
Forhøringen varer fra 18. juni 2015 til 18. august 2015, med henblik på endelig vedtagelse af kommuneplantillægget i de enkelte byråd inden sommeren 2016.
 
Forud for høringen har der været afholdt et borgermøde den 27. maj 2015 i Elbohallen i Taulov. Lodsejere, borgere, grundejerforeninger, interesseorganisationer mv. fra de 3 kommuner var inviteret til mødet. Formålet var at informere om projektet, processen for kommuneplantillægget samt indsamle idéer til konkrete tiltag, der kan igangsættes i området – blandet andet med inddragelse af frivillige. Der var en god debat blandt de ca. 80 fremmødte, og bekymrede deltagere blev beroliget med, at udpegningen som naturpark ikke medfører nye restriktioner eller begrænsninger - og at deltagelse sker på frivillig basis.
 
Forvaltningen har desuden været i løbende dialog med de lokale landbrugsorganisationer om Naturpark Lillebælt-projektet – blandt andet på de halvårlige netværksgruppemøder. Den konkrete afgræsning af den del af naturparken, der ligger i Kolding Kommune, er endvidere drøftet med Kolding Herreds Landbrugsforening på et møde i marts 2015.
 
Kort om Naturparker
 • ”Danske Naturparker” er en mærkningsordning, skabt af Friluftsrådet, for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark.
 • Mærkningsordningen giver mulighed for at søge midler og udvikle rekreative og kommercielle tilbud med afsæt i områdets vand-, natur-, kultur-, turisme- og erhvervsmæssige tilbud til lokalbefolkningen og turister.
 • En naturpark medfører ikke nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, beboere eller erhverv (f.eks. landbruget eller Kolding Havn).
 • Eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af borgerinddragelse og frivillige aftaler.
Om Naturpark Lillebælt
 • Destination Lillebælt, turismesamarbejdet mellem Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner, står bag ansøgningen til Friluftsrådet.
 • Naturparken er et centralt element i udviklingen af Destination Lillebælt.
 • Dannelsen af en naturpark vil forstærke Lillebælt-områdets identitet.
 • Naturparken vil øge tilgængeligheden til området for alle og give mulighed for at skabe en række initiativer for og med frivillige, virksomheder, foreninger, skoler m.fl.
 • Der er udarbejdet en foreløbig afgrænsning af naturparken (se herunder).
 • Hjemmeside: www.naturparklillebaelt.dk
 
Kortbilag: Naturpark Lillebælts foreløbige afgrænsning

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkendt.

Resumé

Kolding Spildevand har pr. 20. april 2015 ansøgt Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet på spildevandstaksterne til gennemførelse af 3 klimatilpasningsprojekter. Projekterne igangsættes alene, såfremt de godkendes af Kolding Kommunes Byråd og af Forsyningssekretariatet. En eventuel godkendelse fra Forsyningssekretariatet forventes at foreligge i september 2015.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Byrådet godkender, at der kan arbejdes videre med finansieringsgrundlaget for de tre klimaprojekter.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har i klimatilpasningsplanen peget på 172 oversvømmelsestruede områder. Kommunen har i samarbejde med Kolding Spildevand valgt at prioritere 6 af de udpegede områder med henblik på at afklare, hvordan tag- og overfladevand kan håndteres, så risikoen for oversvømmelser reduceres. De valgte områder har et stort potentiale for at sammentænke rekreative værdier med håndtering af trusler fra oversvømmelser.
 
Ved udgangen af 2014, blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Spildevand, der giver mulighed for 100% finansiering af projekterne gennem spildevandstaksterne.
 
Et af fokusområderne i Kolding Kommunes udvalgspolitik for Miljøområdet 2014 – 2018 er spildevand og herunder en konkretisering af projekter som opfølgning på klimatilpasningsplanen.
 
I første omgang søges der om gennemførelse af 3 ud af de 6 projekter. De tre projekter er udvalgt på baggrund af følgende kriterier:
- hvor har vi størst problemer i dag?
- hvor er der gang i anden planlægning som kan opnå synergi ved at projekterne anlægges samtidigt?
Endelig er der for de to første projekter stor indbyrdes afhængighed.
 
Der vil senere blive ansøgt om de sidste tre projekter.
 
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand er nu blevet ændret, således at det frem til 1. januar 2016 er muligt at opnå 100% finansiering fra Spildevandsforsyningsselskabet. Det betyder, at der er mulighed for at lave aftale med Kolding Spildevand A/S om yderligere projekter, som der senere kan søges finansiering til. Dette arbejde pågår i Forvaltningen i samarbejde med Kolding Spildevand A/S.
 
Kort om projekterne:
 
I forbindelse med planlægningsfasen i anlægsprojekter er det generelt væsentligt at tage højde for den viden, Kolding Kommune har omkring fremtidige udfordringer med vand.
 
1: Lokal afledning af regnvand (LAR) på Rylevej
Der har gentagne gange været problemer med oversvømmelser af huse og haver langs Rylevej. Oversvømmelsesproblemerne stammer fra overfladeafstrømning fra terrænoplandet. Oversvømmelserne opstår i de situationer, hvor nedbør giver meget stor overfladeafstrømning. For at afhjælpe det, er der behov for at styre overfladeafstrømningen på en måde, så vandmængderne ikke gør skade.
 
For at afhjælpe oversvømmelserne skal der etableres regnvandsbede langs Rylevej, hvor en del af vandet kan nedsives. Når afstrømningen er for stor til at kunne hånderes i regnvandsbedene, skal vandet strømme på vejen mod Skovvangens grønne lavninger (yderligere et klimaprojekt, der søges om i næste ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet). Fra Rylevej ledes vandet mod øst til Skovvangen via Spurvevej og Musvitvej. På den vestlige del af Spurvevej, hvor der er en forhøjning i terrænet, etableres der en underføring.
 
Projektet skal endeligt tilpasses trafikplanlægningen.
 
Forventet omkostning: 12.000.000 kr.
 
2: Klimatilpasning i Legeparken og Byparken
Området er under udvikling, hvorfor det vil være oplagt at tænke på tværs og få synergi af de mange tiltag, der er på vej. Projektet skal tænkes tæt sammen med Udviklingsplanen for Legeparken, og sikre alle relevante synergier mellem de to projekter.
 
Området omkring Legeparken og Byparken ligger i et lavtliggende bælte, som modtager store mængder overfladevand i forbindelse med store nedbørsbegivenheder. Det er især fra Skovvangen, men også fra Kolding Sygehus og arealet syd for Byparken. Oversvømmelsen opstår især, fordi afstrømningen ledes til allerede fyldte fællesledninger og grøfter langs Grønningen og Byparkens sydlige kant. I tilfælde med kraftig regn sker der en tilbagestuvning i ledningen, hvilket giver problemer med oversvømmelser.
 
Projektet i Legeparken og Byparken bidrager til en afhjælpning af problemerne i Legeparken og de tæt ved liggende huse, der sammen med de øvrige projekter i en helhed, bidrager til at afhjælpe
oversvømmelsesproblemerne ved Rylevej (Kolding N).
 
Projektet arbejder med at styre afstrømningen sikkert gennem Legeparken og ud til Slotssøen ved at udvide og brinksikre et eksisterende vandløb, der bl.a. åbnes på en rørlagt strækning. Derudover udnyttes Byparken som tørt forsinkelsesbassin, som kan aflaste området, når Slotssøens kapacitet er nået. Som led i projektet etableres endvidere en styring af vandet mellem de to parker vha. en nedsænkning i terrænet. Desuden styres vandet mellem Slotssøen og Byparken ved hjælp af et styret reguleringsbygværk. Målet er således at lede vandet uden om de ledninger, som har kapacitetsproblemer, samt at skabe forsinkelsesvolumener, så vandet tilbageholdes, til der er plads i ledningerne. Projektet udformes til at kunne håndtere en 100 års hændelse. 
 
Forventet omkostning: 10.640.000 kr.
 
Klimaprojekt Grønne lavninger i Skovvangen afventer
Projekt 1 og 2 skal senere sammenkobles via et projekt langs Skovvangen, som skal transportere vandet fra Rylevej og ned til Byparken. Indtil dette projekt gennemføres laver Kolding Spildevand A/S midlertidige regnvandsbassiner i området omkring Rylevej.
Der er koordineret med øvrig planlægning i forbindelse med supersygehus, trafikplanlægning m.v., således at der ikke sker uhensigtsmæssige forskydninger i anlægsprojekterne.
 
3: LAR på Genforeningspladsen i Christiansfeld
Området er under udvikling og for at sikre optimering i forbindelse med udgravning, foreslås dette projekt at blive igangsat parallelt med de øvrige aktiviteter i området.
 
Projektet har til hensigt at undgå at overfladevand i ekstremsituationer strømmer til lavningen i området ved Christiansfeld centrum (Lindegade). Formålet med projektet er at undgå, at historiske huse oversvømmes ved nedbørshændelser.
 
For at reducere risikoen for ødelæggelser afkobles og styres den terrænbaserede strømningsvej, så vandet ledes til Genforeningspladsen i stedet for at løbe til området ved Christiansfeld centrum. Der etableres et skybrudsbassin på Genforeningspladsen med forsinkelsesvolumen og aflastning til en eksisterende overløbsledning, som ledes til direkte udløb i Taps Å.
 
Terrænoplandets overfladeafstrømning håndteres på vejene Kongensgade og Borgmestervej. De eksisterende grønne arealer på Kongensgade omlægges til regnvandsbede, der håndterer overfladeafstrømningen på den nordligste del af vejen. Regnvandsbedene vil håndtere hverdagshændelser, og ved ekstreme nedbørshændelser ledes afstrømningen direkte mod skybrudsbassinet ved Genforeningspladsen. På Borgmestervej etableres der en skybrudsvej for overfladeafstrømning fra villakvartererne nord og nordøst herfor, således at overfladevand, som i ekstremsituationerne ikke kan aflastes via det almindelige separatsystem, styres mod Genforeningspladsen.
 
Vejvandet på Kongensgade og Borgmestervej bliver afkoblet fra fællessystemet, og vejristene på den nordligste del af Kongensgade og på Borgmestervej afblændes. Vejafvandingen håndteres i stedet på terræn og ledes til Genforeningspladsen. Der frigøres dermed kapacitet nedstrøms i fællessystemet.
 
Forventet omkostning: 8.160.000 kr.
 
Økonomi:
De tre projekter udgør tilsammen 30,8 mio. kr., som det er muligt at optage lån til.
 
Kolding Kommune hjemtager lån til de enkelte projekter en gang årligt, og opkræver renter og afdrag hos spildevandsselskabet. Lånene optages i overensstemmelse med gældende regler i lånebekendtgørelsen og afvikles over 20 år, hvor renter og afdrag opkræves hos Kolding Spildevand, så projekterne bliver udgiftsneutrale for Kolding Kommune. Hvis der skulle opstå dele af projektet, som skal finansieres af kommunen, vil det ske indenfor Miljøpolitikken budget.
 
Tidsplan:
 
September 2015
Tilbagemelding fra Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet
 
4. kvartal 2015
Kolding Spildevand fastlægger takster gældende fra 01.01.16
4. kvartal 2015
De tre projekter organiseres med projektledere, deltagere, styregrupper m.v.
December 2015
De tre projekter fremlægges for Byrådet som separate anlægsprojekter
Januar 2016
Projekterne startes op
Ultimo 2016
Første lån optages
 
Sluttidspunkt afhænger af detailprojekteringen
 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet

Beslutning Miljøudvalget den 01-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Det gældende tomgangsregulativ skal tilrettes teknisk på grund af ændringer i lovgrundlaget. Desuden ønsker By- og Udviklingsforvaltningen at udvide regulativet til at være gældende for hele kommunen og ikke kun inden for byzoneskiltene i Kolding, Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld by.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forslag til tomgangsregulativ for Kolding Kommune vedtages.

Sagsfremstilling

Der er behov for at revidere det gældende tomgangsregulativ for Kolding Kommune, da der er sket ændringer i lovgivningen så det gældende regulativ henviser til en ikke længere gældende bekendtgørelse.
 
Dertil kommer, at Forvaltningens erfaringer med det gældende regulativ er, at det er et glimrende værktøj til at få nedbragt antallet af tilfælde af biler, som holder unødigt i tomgang, især når det gælder de områder, hvor kommunen selv kan håndhæve, hvilket er på erhvervsvirksomheder. På offentlig vej er det politiet, som kan håndhæve, og der er kun sparsom erfaring hermed.
 
Forvaltningen oplever, at det hidtidige regulativ, som er gældende ”..inden for byzoneskiltene i Kolding, Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld by” kan give problemer, hvis f.eks. en erhvervsvirksomhed ligger tæt på boliger uden for byzoneskiltene i de nævnte byer. Det kan være i samlede bebyggelser eller småbyer, hvor Forvaltningen derfor ikke er i stand til at håndhæve forbuddet mod tomgang, selvom det medfører store gener for naboerne i form af støj og udstødningsgasser.
 
Med tomgangsregulativet understøttes miljøpolitikkens intentioner om:
- at reducere CO2-udledningen (som også er et Green Cities mål)
- at forebygge miljøproblemer
- at fremme sameksistens mellem virksomheder og naboer
- at reducere gener
 
Det er derfor Forvaltningens ønske, at regulativet udvides til at gælde for hele Kolding kommune, som det fremgår af bilag 1. Det kan også være en mulighed at lade regulativet være gældende for supplerende områder inden for byzoneskilte, så også småbyer bliver omfattet, men det vurderes uhensigtsmæssigt, da der også er samlede bebyggelser uden for byzoneskilte, som kan være generet (f.eks. af en vognmandsvirksomhed i landzone).
 
Da det er politiet, som har håndhævelsen på offentlig vej, er de blevet hørt om dette forslag. Politiet oplyser, at der ikke kan forventes en større indsats omkring håndhævelse end hidtil, men at de gerne ville have det til at gælde i hele kommunen, for det vil gøre det nemmere for dem at administrere.
 
Som det fremgår af bilag 2, blev der i forbindelse med vedtagelsen af det hidtidige regulativ i sammenlægningsudvalget foretaget høring af en række interessenter. Forvaltningen har vurderet, at det ikke er relevant igen at høre disse parter, da den foreslåede udvidelse ikke vurderes at medføre væsentlige ændringer for dem.
 
Siden det hidtidige regulativ blev vedtaget er der sket en udvikling af motorer (især for lastbiler og varevogne er der sket en udvikling), så de i endnu mindre grad har behov for at holde i tomgang, end det tidligere har været tilfældet. Dermed vurderer Forvaltningen, at det ikke vil være et urimeligt indgreb over for bilejerne, hvis regulativet kommer til at gælde for hele kommunen.

Beslutning Miljøudvalget den 01-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Der er udarbejdet tillæg 14 til Spildevandsplan 2012-2019 for at ændre kloakeringsmulighederne i et nyt boligområde ved Kærtoften i Jordrup.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at tillæg 14 til gældende spildevandsplan vedtages.

Sagsfremstilling

Ved Kærtoften i Jordrup er et ubebygget areal udlagt til separatkloakering. Separatkloakering betyder at Kolding Spildevand A/S etablerer kloaksystem til separat håndtering af spildevand og regnvand. Udstykker ønsker området udlagt til spildevandskloakering. Det betyder, at udstykker selv skal håndtere regnvandet på arealet, og at Kolding Spildevand A/S alene håndterer spildevandet. Til gengæld skal der ikke betales fuldt tilslutningsbidrag.
 
Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 8. januar 2015 til den 5. marts 2015. Der er ikke indkommet indsigelser mod forslaget.
Nuværende status: Planlagt separatkloakeret
Fremover: spildevandskloakeret
 
Boligområdet kommer til at rumme 22 nye parceller.
Et nærliggende regnvandsbassin kan ikke udvides pga. pladsproblemer. Derfor ønsker udstykker at nedsive regnvandet og kun aflede sanitært spildevand.

Ved en spildevandskloakering skal udstykker selv håndtere regnvand på området. Sanitært spildevand vil blive håndteret af Kolding Spildevand A/S. Ved denne løsning skal der alene betales 60% tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget ligger p.t. på 50.000 kr. Udgiften til at håndtere spildevandet på området kendes ikke og kan variere afhængigt af hvilken løsning, der vælges og hvilken, der er nødvendig.
 
Hvorvidt det er muligt at håndtere regnvand på området, beror på en konkret vurdering fra Forvaltningen, og er blandt andet afhængig af nedsivningsforhold i området, og forurening i jorden. I denne sag, har Forvaltningen vurderet, at lokal håndtering af regnvandet på området vil være muligt.

Beslutning Miljøudvalget den 01-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Der forelå intet til drøftelse.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Formanden opfordrede til, at man tage spørgsmålet om, hvornår dagsordenerne til de stående udvalg skal udsendes op i det pågældende stående udvalg.

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Økonomiudvalget fik fremvist stemmesedlen til Folketingsvalget den 18. juni 2015.