Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 18. feb 2020 kl. 07:45

Økonomiudvalget

Borgmesterens mødelokale

Referat

Resumé

Borgerrådgiveren fremsender beretning for 2019. Borgerrådgiveren fremlægger beretningen i hovedtræk og står til rådighed for uddybning og spørgsmål på mødet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Beretningen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet vedhæftede beretning. I beretningen er følgende overordnede anbefalinger:
 

 • At der arbejdes med både den mundtlige og den skriftlige kommunikation.
   
 • At man i komplekse sager benytter metoder, som understøtter samarbejde på tværs.

Resumé

Viceborgmester Søren Rasmussen (O) anmoder ved e-mail af 30. januar 2020 om følgende omkonstituering pr. 1. juli 2020:

 

Molle Lykke Nielsen udtræder af bestyrelsen for BlueKolding, og

 

Gunner Nielsen indtræder i bestyrelsen for BlueKolding.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.


Resumé

Der er behov for at udpege 2 nye medlemmer til fællesankenævn Haderslev-Kolding med virkning fra 1. juli 2020 til 31. december 2020, hvor fællesankenævnet nedlægges.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår, at

 

(A) Per Bødker Andersen og

 

(O) Flemming Hansen og som suppleant Kristina Jørgensen.

 

udpeges som medlemmer af fællesankenævn Haderslev Kolding med virkning fra 1. juli 2020 til 31. december 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede den 28. januar 2020 Poul Erik Jensen (A) som medlem og Gunner Nielsen (O) som stedfortræder i det nye skatteankenævn, der træder i kraft den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

 

Da begge er medlemmer af fællesankenævn Haderslev og Kolding, der fortsætter til udgangen af 2020, skal der udpeges to nye medlemmer til fællesankenævnet for perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020, da det i h.t. habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke er muligt at være medlem af – eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

 

Dansk Folkeparti ønsker, at den nuværende suppleant for Gunner Nielsen i fællesankenævnet, Flemming Hansen, udpeges som medlem, hvorefter der skal udpeges en stedfortræder for Flemming Hansen.


Resumé

Der blev i 2019 opnået en salgsindtægt på 50.599.435 kr., hvilket gav et overskud på 3.152.935 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at redegørelsen af regnskabsrealiseringen vedrørende jordpolitik pr. 31. december 2019 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2019 fremsendes der kvartalsvis en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord.

 

I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.

  

Salg af jord og ejendomme

Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2019:

 

 

Korrigeret budget kr.

Solgt kr.

Boligformål

 

40.193.244

Erhvervsformål

 

9.424.310

Ubestemte formål

 

631.881

Andre Faste Ejendomme

 

350.000

I alt

47.446.500

50.599.435

 

Som det ses af ovenstående er der i 2019 realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 50.599.435 kr. Det betyder, at realiseringen i 2019 er 3.152.935 kr. over det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

 

I forhold til den handlingsplan, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 18. juni 2019, har det især været salget af jord til boligformål, der har oversteget det forventede, og dette har bidraget væsentligt til det opnåede resultat for 2019. Salg af jord til boligformål forventes at falde væsentligt i 2020, jf. handlingsplanen for 2020.

 

Overskuddet på 3.152.935 kr. overføres til 2020 jf. Økonomiudvalgets beslutning af 19. februar 2019.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

I budget 2016, budget 2018 og budget 2019 var der ved den sidste opfølgning i 2019 stadig 8 bevillingsnoter, der manglede at blive realiseret. Med denne opfølgning er der ikke realiseret yderligere bevillingsnoter, altså mangler der stadig at blive realiseret 8 bevillingsnoter.

 

I budget 2020 er optaget 14 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 8 noter.

 

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016, 2018, 2019 og 2020 fremgår af henholdsvis bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens bemærkning til noten læses.

 

I sagsfremstillingen fremgår noternes overskrifter, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, og hvornår noten forventes afsluttet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Redegørelsen blev taget til efterretning, idet noten 03 vedr. Hyttebyen ændres til afsluttet.

Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 3 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2019:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/

ikke afsluttet

Forventet afslutnings- tidspunkt

03

Hytteby og udslusningslejligheder

Ikke afsluttet

Uafklaret

20

Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund

 

Ikke afsluttet

 

Uafklaret

25

Bønstrup Sø Bad

Ikke afsluttet

Uafklaret

 

Nedenfor ses en oversigt over de 3 bevillingsnoter fra budget 2018, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2019:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/

ikke afsluttet

Forventet afslutnings- tidspunkt

07

Flere bosættere – færre studerende pendlere

Ikke afsluttet

Medio 2020

13

Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel

 

Ikke afsluttet

 

Uafklaret

28

Klostergården

Ikke afsluttet

Uafklaret

 

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2019, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2019:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/

ikke afsluttet

Forventet afslutnings- tidspunkt

13

Lokal erhvervsservice

Ikke afsluttet

Primo 2020

16

Borgerens centrum

Ikke afsluttet

April 2020

 

Nedenfor ses en oversigt over alle 14 bevillingsnoter for 2020:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/

ikke afsluttet

Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings-tidspunkt

01

Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

 

Ikke afsluttet

Februar 2020

02

Styrket økonomistyring

Ikke afsluttet

Ultimo 1. kvartal 2020

03

Decentralisering

Ikke afsluttet

Uafklaret

04

Ledelse, myndighed og administration, stillingsreduktion

 

Afsluttet

 

Januar 2020

05

Arbejdsmarkedsområdet

Ikke afsluttet

Marts 2020

06

Daginstitution i Midtbyen

Ikke afsluttet

Medio 2020

07

Mad til seniorområdet

Ikke afsluttet

April 2020

08

Frivilligt socialt arbejde

Afsluttet

-

09

Personaleaktivitet

Afsluttet

-

10

Kantinepriser

Afsluttet

-

11

International aktivitet

Afsluttet

-

12

Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud m.v.

Ikke afsluttet

Uafklaret

13

Salg af jord og fast ejendom

Ikke afsluttet

Primo 2020

14

Almene boliger

Afsluttet

Januar 2020

 

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

 

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2018, 2019 og 2020 på Kolding.dk (https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring).


Resumé

Forslag til låneoptagelse af 70,0 mio. kr. til udnyttelse af den skattefinansierede låneramme for 2020.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at der hjemtages et 25-årigt lån på 50 mio. kr. og et 10-årigt lån på 20 mio. kr.

 

at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter lånetyper efter rådgivning fra Kommunens rådgiver.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den foreløbige lånemulighed for 2020 er opgjort således:

 

Styrkelse af likviditeten (10 årigt lån)

20,0 mio. kr.

Ordinær lånepulje

9,0 mio. kr.

Energihandleplan

10,0 mio. kr.

Udvikling af Kolding Marina/fjordby

24,0 mio. kr.

Jordkøb

7,0 mio. kr.

Lånemulighed i alt

70,0 mio. kr.

 

Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2021. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere end 70,0 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere låneoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, skal det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

 

Lån til styrkelse af likviditeten svarer til Koldings andel af lånemulighed jævnfør regeringsaftalen. Her er det en betingelse, at lånet har en maksimal løbetid på 10 år.

 

Ordinær lånepulje svarer til Koldings andel af lånemulighed jævnfør regeringsaftalen.

 

Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at lånetypen fastsættes efter rådgivning herfra, dog inden for de muligheder Byrådet har udstukket.


Resumé

Skønnet for likviditetsbudget 2020 er lavet med udgangspunkt i udtræk fra Prisme, det vedtagne budget 2020, de indtil nu kendte bevillingsændringer og tillægsbevillinger samt den historisk kendte udvikling i 2018 og 2019. Endvidere er skønnet over endnu ikke meddelte tillægsbevillinger herunder udvikling i overførsel af underskud/overskud til følgende budgetår.

 

Kolding Kommune har købt et regneark fra BDO, der indeholder en likviditetsmodel, der kan hjælpe til udarbejdelse af et likviditetsbudget samt opfølgning heraf. Der arbejdes på at få lagt tal og forudsætninger ind i regnearket, og når det indeholder de data og forudsætninger, der skal til, vil likviditetsbudget 2020 blive tilrettet i forhold til likviditetsmodellen, og modellen vil blive brugt i forhold til de fremtidige opfølgninger.

 

Skønnet viser en forventet stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning fra 195,3 mio. kr. den 1. januar 2020 til 233,2 mio. kr. den 31. december 2020. I perioden 2021 til 2024 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at stige yderligere til 261,3 mio. kr. ultimo 2024.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at likviditetsbudgettet for 2020 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Primo 2019 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 325,4 mio. kr. og pr. 31. december 2019 udgør den 195,3 mio. kr. Faldet på 130,1 mio. kr. i 2019 er større end forventet i forbindelse med vedtagelsen af Finansbudget 2019.

 

I 2020 forventes en stigning i den gennemsnitlige likviditet. Gennemsnittet ultimo 2020 skønnes til 233,2 mio. kr., altså en stigning på 37,9 mio. kr., hvor der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 forventedes en gennemsnitlig beholdning ultimo 2020 på godt 150 mio. kr. Ændringen er skønnet således for 2020:

 

Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2019

195,3 mio. kr.

Konsekvens af kasseforbrug i 2019/ændring i overførsler mellem år

 

21,8 mio. kr.

Konsekvens af kasseforbrug i 2020

-18,9 mio. kr.

Fremrykning af låneoptagelse

35,0 mio. kr.

Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2020

233,2 mio. kr. 

 

Byrådets målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr. realiseres i 2020.

 

Månedsgennemsnit og konsekvens for 2020

Den månedlige gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at være stabil henover året. Dog betyder indbetaling af ejendomsskatter primo januar og primo juli samt en midlertidig forøgelse, der udjævnes over de følgende måneder. Sommerferien betyder traditionelt, at der i juli udbetales markant mindre beløb vedrørende indkøb og tjenesteydelser.

 

Ligeledes udbetaler staten de betingede balancetilskud i årets sidste 9 måneder og ikke over 12 måneder som øvrige forskudsbeløb vedrørende skatter og tilskud, mens eventuel midtvejsregulering alene har konsekvens i årets sidste 3 måneder.

 

Forudsætninger:

Kasseforbrug 2019, konsekvens for 2020

Kasseforbruget i 2019 påvirker i sammenhæng med ændringer i overførsler mellem år den gennemsnitlige likviditet i 2020. Den skønnede konsekvens heraf med en positiv påvirkning af gennemsnitslikviditeten på 21,8 mio. kr. skal primært ses på baggrund af, at den gennemsnitlige månedlige udbetaling i 2019 var markant højere i årets første måneder hvorefter genopretningsplanen blandt andet har medført en faldende månedsforbrug. I 2020 forventes et mere ensartet månedsforbrug.

 

Jævnfør nedenstående har fremrykket låneoptagelse også stor betydning ligesom den skønnede forskydning i likvide aktiver i 2020 er indregnet.

 

Forventet kasseforbrug i 2020

Budget 2020 viser en kasseforøgelse på 147,4 mio. kr. Kasseforøgelsen forventes i 2020 ændret på følgende måde:

 

Kasseforøgelse, budget 2020

-147,4 mio. kr.

Tillægsbevilling, overførsler fra 2019

133,7 mio. kr.

Tillægsbevillinger, øvrige

11,5 mio. kr.

Serviceudgifter, forventet overførsel fra 2019

60,0 mio. kr.

Anlæg, forventet overførsel fra 2019

10,0 mio. kr.

Overførsler/øvrige, forventes overførsel fra 2019

50,0 mio. kr.

Forventet overførsel til 2021, serviceudgifter

-30,0 mio. kr.

Forventet overførsel til 2021, rådighedsbeløb

-50,0 mio. kr.

Forventet overførsel til 2021, overførsler/øvrige

0 mio. kr.

Forventet kasseforbrug 2020

37,8 mio. kr.

 

Tillægsbevillinger, øvrige på 11,5 mio. kr. er anlægsbevillinger som er behandlet i Byrådet på møderne ultimo 2019, de øvrige poster er forskydninger mellem år.

 

Byrådets målsætning om ingen kassefinansierede tillægsbevillinger forventes overholdt. Bevillingsansøgninger behandlet til og med Byrådets møde den 28. januar 2020 er indregnet i nærværende notatarks forudsætninger.

 

Betalingsmønstre 2020, forudsætninger

Indtægter

Der er ikke ændrede betalingsmønstre i forhold til 2019. Indtægterne består primært af skatter og tilskud, der udbetales i 12 månedlige rater af staten. Den månedlige rate modtages den 1. i måneden. Dog udbetales det betingede balancetilskud i perioden april til december, mens der er usikkerhed om størrelsen på midtvejsreguleringen i 2020. Gennemføres midtvejsreguleringen, vil den medføre en tilbagebetaling til staten af for meget modtaget tilskud i 2019 og 2020. Tilbagebetalingen vil ske i årets sidste 3 måneder.

 

Grundskyld og dækningsafgift indgår med halvdelen i hver af månederne januar og juli.

 

Serviceudgifter

Generelt forventes uændrede betalingsmønstre. For lønudgifter gælder, at der fortsat forventes små lønstigninger og dette kombineret med, at antallet af medarbejdere ikke forventes at ændre sig betyder, at der forventes stabile lønudbetalinger set over året. Feriepenge og 6. ferieuge belaster lønbudgettet pr. ultimo april og ultimo maj, hvilket også er uændret i forhold til tidligere år. Ny ferielov vil fremadrettet betyde en ændring af udbetalingstidspunktet. I hvilket omfang det påvirker den gennemsnitlige likviditet er uafklaret.

 

Overførsler mellem år, serviceudgifter

Den automatiske overførselsadgang fra 2019 til 2020 forventes at udgøre 60,0 mio. kr., og via bevillingskontrollen er overført 14,2 mio. kr. Der skønnes en overførsel til 2021 på 30 mio. kr. Den store overførsel fra 2019 til 2020 på 60,0 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at politikområders overskud overføres 100% til 2020, mens politikområder med underskud får underskuddet jævnet ud over årene 2020, 2021 og 2022.

 

Overførselsudgifter (Budgetgaranti m.v.)

Udgifter vedrørende de forsikrede ledige, og de hertil knyttede indtægter (statstilskud og beskæftigelsestilskud), betyder en uændret likviditet i 2020 set i forhold til 2019. Der forventes en regnskabsoverskridelse i 2019, og i den forbindelse er finansiering heraf uafklaret. Der forventes ikke en overførsel til 2020 på området.

 

Overførselsudgifter (øvrige)

Der forventes en overførsel af ikke forbrugt budget vedrørende almene boliger (grundkapitalindskud) og øvrige finansielle konti på 50 mio. kr. fra 2019 til 2020, mens der ikke forventes en overførsel til 2021.

 

Anlægsudgifter

Der forventes uændrede betalingsmønstre. Generelt betales langt hovedparten af anlægsudgifterne sent på året. Hertil kommer en vurdering af overførslerne mellem år. 

 

Der er forudsat en overførsel til 2021 på 50 mio. kr. Det bemærkes, at skønnet er vurderet på baggrund af det korrigerede budget primo januar 2020. Anlægsområdet udviser traditionelt store ændringer fra år til år, hvilket gør det vanskeligt at skønne konsekvensen for såvel overførslen til følgende år som udviklingen i gennemsnitslikviditeten.

 

I 2020 gennemføres en analyse af anlægsstyringen med det mål at sikre, at der skabes større sammenhæng mellem det år anlægsbudgettet er til rådighed og det år, hvor udgiften faktisk afholdes.

 

For projekter, hvor modpost er på henholdsvis låneoptagelse og byggelån, påvirkes likviditeten ikke.

 

Anlægsindtægter

Der er budgetteret en netto salgsindtægt på 44,2 mio. kr. i 2020. Der henvises til særskilt sag vedrørende forventet realisering af den budgetterede salgsindtægt.

 

Låneoptagelse

Det er forudsat, at ordinær låneoptagelse sker i marts måned med 70 mio. kr. Den ordinære låneoptagelse forventes at være mindre i budgetperioden 2021 – 2024. Der forventes en stor ekstraordinær låneoptagelse vedrørende marina City især i 2020 og 2021.

 

I 2019 blev den ordinære låneoptagelse foretaget i september måned. Fremrykningen til marts medfører en forbedret gennemsnitslikviditet i 2020 på 35,0 mio. kr.

 

Øvrige områder

Der forventes uændrede betalingsmønstre i forhold til 2019. 

 

Overslagsårene

Der er taget udgangspunkt i det budgetterede kasseforbrug/kasseforøgelse, som det var vedtaget i budget 2020 tillagt konsekvens af vedtagne tillægsbevillinger.

 

 • En kasseforøgelse på 26,7 mio. kr. i 2021.
 • En kasseforøgelse på 40,0 mio. kr. i 2022.
 • Et kasseforbrug på 6,2 mio. kr. i 2023.
 • Et kasseforbrug på 26,8 mio. kr. i 2024.

 

Overførsler mellem år forventes at være stabil på et samlet beløb årligt på 80,0 mio. kr.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil stige i perioden efter 2020 til et niveau på skønnet 261 mio. kr. ultimo 2024. Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på ikke under 200,0 mio. kr. overholdes således for hele budgetperioden. Udviklingen af likviditeten fra 2013 og frem kan ses i den følgende graf:

 

 


Resumé

I sagen orienteres om status for planlægningen af Tour de France 2021, hvor feltet 4. juli næste år kører gennem Kolding Kommune.

 

For at understøtte, at der i forbindelse med Tour de France afvikles sideevents og aktiviteter, som er med til at gøre touren til en folkefest, er der afsat en pulje på 300.000 kr.

 

Sagen beskriver mulige kriterier og arbejdsgange for uddeling af midler fra Tour de France-puljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at udvalget godkender etableringen af Tour de France-puljen med de beskrevne kriterier for tildeling af støtte.

 

at orienteringen om status for planlægning af Tour de France tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Forslagets 1. ”at” blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Imod stemte Hans Holmer og Benny Dall.

 

Forslagets 2. ”at” blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune bliver i 2021 gennemkørselskommune for Tour de France-feltet. Kolding Kommune har i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med organisationen Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 I/S, som står for den overordnede planlægning af Tour de France-starten i Danmark i 2021. Med aftalegrundlaget forpligter Kolding Kommune sig blandt andet til at stå for følgende opgaver:

 

 • Klargøring af ruten, udbedring af huller i vejbanen og renholdelse op til afviklingen
 • Sikre at der ikke er vejarbejde på ruten.
 • Eventuelt rengøre kørebanen efter cykelfeltet har passeret
 • Bistå med alle relevante lokale godkendelser i forbindelse med afviklingen.
 • På løbsdagen i samarbejde med politiet forbyde trafik, parkering og bugsere biler væk, der holder på veje i Kolding Kommune, som skal benyttes til cykelløbet.
 • Omlægning af evt. busruter på løbsdagen i samarbejde med det lokale busselskab.
 • Stille minimum 200 frivillige til rådighed i minimum fem timer på dagen, hvor cykelløbet kører igennem Kolding Kommune.
 • Opstilling af afspærring, hvis dette kræves
 • Stå for lokal markedsføring og aktiviteter i Kolding Kommune
 • Evt. lokal terrorsikring/sikkerhed i samarbejde med kommunens beredskab.

 

Ruten

 

Tirsdag den 4. februar blev ruterne for de tre Tour de France etaper i Danmark offentliggjort. Tredje etape er på 182 kilometer fra Vejle til Sønderborg og går igennem Kolding Kommune. Ruten går gennem Vester Nebel og gennem Kolding via Egtvedvej, Vejlevej, Ndr. Ringvej, Slotssøvejen, Fredericiagade, Buen, Sdr. Havnegade, Østerbrogade og ud ad Skamlingvejen. Herfra går ruten forbi blandt andet Bjert, Grønninghoved, Hejls, Hejlsminde, Tyrstrup og Christiansfeld.

 

Der vil være bjergspurt ved Hejlsminde Strand og en pointspurt i Christiansfeld. Se vedhæftede bilag for mere information om ruten.

 

Informationsmøde

 

I midten af marts afholder Kolding Kommune et informations- og inspirationsmøde for alle interesserede. Formålet med mødet er at samle og engagere lokale ildsjæle, foreninger, landsbyfællesskaber, kulturaktører og erhvervsliv, så Tour de France bliver en fælles folkefest i hele Kolding Kommune.

 

På mødet orienteres blandt andet om rute, muligheder for side-events, brug af logo og muligheden for at søge Kolding Kommunes Tour de France-pulje, og der vil være mulighed for at dele og udvikle ideer til fejringen.

 

Tour de France-pulje

 

Der er afsat 300.000 kr. til lokale initiativer i forbindelse med Tour de France.

 

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget etablerer en pulje til aktiviteter og initiativer, der understøtter foreninger og andre lokale aktørers bidrag til fejringen i forbindelse med Tour de France 2021. Succeskriteriet er, at der afvikles sideevents og aktiviteter, som aftalt i samarbejdsaftalen med Grand Depart Denmark.

 

Kriterier

 

Forvaltningen foreslår, at puljen bliver åben for ansøgninger fra sportsforeninger, andre foreninger, institutioner, enkeltpersoner og øvrige relevante aktører, der ønsker at understøtte fejringen i forbindelse med Tour de France 2021.

 

De Tour-relaterede aktiviteter skal tænkes i bred forstand som initiativer, der kan aktivere lokalsamfundet og ”få hele Kolding i gult”. Tourens vej gennem Kolding Kommune skal være en begivenhed, som alle kan tage del i. Der kan for eksempel være tale om elementer til en folkefest, udsmykning, cykelløb eller andre aktiviteter, der skaber opmærksomhed om Touren.

 

Aktiviteterne skal foregå i perioden op til Tour de France dvs. i første halvår af 2021 eller på selve løbsdagen den 4. juli.

 

Ansøgerne skal kunne opfylde nedenstående kriterier:

 

 • Tilskud gives til arrangementer og initiativer, der har Tour de France som tema i en bred forstand, og som medvirker til at løbsdagen og perioden op til bliver en festlig begivenhed, som alle er velkomne til at tage del i.

 

 • Aktiviteten skal finde sted i Kolding Kommune.

 

 • Der forventes som minimum en selvfinansiering på 50%. Selvfinansiering er ud over den økonomiske del f.eks. brugt arbejdstid, kørsel, produktion, entreindtægter, salgsindtægter m.v.

 

 • Der skal være offentlig adgang til arrangementet, men der må gerne opkræves entre.

 

 • Projekter, der understøtter Kolding Kommunes fokusområder cirkulær økonomi eller design, prioriteres.

 

 • Der lægges vægt på, om projektet planlægges og afvikles i et samarbejde mellem flere lokale parter og organisationer.

 

 • Arrangørerne skal sikre markedsføring af deres aktivitet.

 

Der lægges op til, at modtagerne af midler skal bruge Unesco Creative Cities logo i deres markedsføring. De skal samtidig – i det omfang det kan godkendes af Grand Depart Copenhague – bruge Tour de Frances side-logo.

 

Arrangørerne skal efterfølgende indsende regnskab for arrangementet.

 

Ansøgningsfrister og afgørelse

 

Puljen etableres med første ansøgningsfrist 1. maj. De indkomne ansøgninger behandles på Økonomiudvalgets møde 16. juni. Såfremt alle midler ikke uddeles, fastsættes ny frist i efteråret.

 

Der åbnes for ansøgninger til puljen 16. marts.

 

For at sikre sammenhæng i aktiviteterne vedr. Tour de France etableres en fagjury, der indstiller tildeling af støtte til Økonomiudvalget, der træffer den endelige afgørelse.

 

Fagjuryen foreslås sammensat med

 • Lisbet H. Lambert, Kultur & event
 • Kurt Hansen Smith, Fritid og idræt
 • Martin Sejersgaard-Jacobsen, Anlæg og Drift
 • Lars Svoger, Kommunikation
 • Tove Gæmelke, Business Kolding
 • Johnny Poulsen, Kolding Bicycle Club.

 

Kultur og Event vejleder ansøgere til puljen og stiller en kontaktperson til rådighed, som kan hjælpe ansøgere til puljen med information om planerne for fejringen i forbindelse med Tour de France Grand Depart.


Resumé

Naturpark Lillebælt har fået tilsagn fra to store fonde om fondsfinansiering af projekt Bælt i Balance. De to fonde har imidlertid meddelt, at naturparken ikke må gå i gang med projektet før end, der er fuld finansiering. Der resterer finansiering på 3 mio. kr., før dette er nået. Ved at samarbejdets tre kommuner giver tilsagn over for fondene om kommunal garantistillelse med en 1/3 hver af det resterende beløb, kan naturparken gå i gang med projektet nu.

 

Naturparken har søgt en tredje fond om det resterende beløb, men har endnu ikke fået tilsagn herfra. Naturparken vil arbejde målrettet for den resterende fondsfinansiering, så garantien kommer kun i spil, hvis naturparken mod forventning ikke opnår dette.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der gives tilsagn om kommunal garanti på 1 mio. kr. til projekt Bælt i Balance under forudsætning af, at Middelfart og Fredericia kommuner giver tilsvarende tilsagn om garanti,

 

at såfremt garantien kommer til udbetaling, finansieres denne indenfor budgettet for Miljøpolitik.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 29-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Naturpark Lillebælt har sammen med projekt Bælt i Balances forskellige samarbejdspartnerne tilbage i 2018 sendt ansøgninger til en række fonde om fondsfinansiering af projektet.

 

Der er søgt midler til at skabe forbedringer i vores havmiljø, som f. eks. udlæg af stenrev, fiskereservater, biohuts til fiskeyngel, og til forskning i effekterne af disse forbedrings tiltag. Desuden er der søgt midler til at formidle havmiljøet og de konkrete forbedringer og forskning der foretages fx ved undervandskamera, webløsninger, mere indbydende faciliteter langs kysten og klassesæt til skolebørn. Naturpark Lillebælts tre kommuner har i 2018 politisk godkendt projektet og har afsat ressourcer til medfinansiering. Projektet taler godt ind i det fornyede fokus på biodiversitet og på manglende torsk og fladfisk som ses i pressen.

 

Projektet har et samlet budget på 35 mio. kr. og løber over 5 år. De tre kommuner i Naturpark Lillebælt har afsat 15 mio. kr. til medfinansiering i form af medarbejdertimer, administration og penge til fondsmoms. De to fonde har bevilliget støtte til projektet for i alt 17,1 mio. kr. Der er derudover søgt 3 mio. kr. ved en tredje fond.

 

Naturparkens udfordring er, at fondene står fast på, at der skal være fuld finansiering af hele projektet, før man kan gå i gang med projektet. Det har medført frustration blandt projektets samarbejdspartnere over ikke at kunne komme i gang med projektet. Det drejer sig bl.a. om erhvervsfiskere, lystfiskere, forskere, skoler og gymnasier. Naturparken vurderer, at der er risiko for, at nogle af projektpartnerne trækker sig fra projektet.

 

Udfordringen kan løses ved, at kommunerne over for fondene garanterer for de resterende 3 mio. kr. Naturpark Lillebælt vil arbejde målrettet for fondsfinansiering og kun, hvis vi mod forventning ikke opnår fondsfinansiering, vil garantien komme i brug. Design og byggeri af den flydende platform, som de 3 mio. kr. skal bruges til, vil ifølge tidsplanen skulle begynde i 2022, hvilket giver god tid til at søge fondsfinansiering. Skulle garantien eller dele af denne komme til udbetaling vil den blive finansieret af Miljøpolitiks budget det pågældende år.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet


Resumé

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget besluttede den 4. december 2019 at igangsætte en planlægning, som muliggør en udvidelse af parkeringsarealet for dagligvarebutikken Rema 1000 i Agtrup med den tilføjelse, at forvaltningen gik i dialog med bygherre om at udforme og begrønne parkeringsarealet, så det tilpasses landsbyens karakter og samtidigt bidrager til at klimasikre nærområdet.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslag til kommuneplantillæg 51 sendes i offentlig høring i 8 uger,

 

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget offentliggøres samtidig.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 29-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Simon Rømer

Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er af principiel karakter, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring.

 

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtog den 4. december 2019 synopsis for udarbejdelsen af kommuneplantillægget. Det foreliggende forslag til et kommuneplantillæg er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.

 

Luftfoto med kommuneplantillæggets afgrænsning.

 

Politiske fokusområder m.m.

Kommuneplantillægget understøtter Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets politiske fokusområde i forhold til fastholde eksisterende virksomheder ved at sikre attraktive udviklingsmuligheder.

 

Baggrund og formål

Tilvejebringelsen af kommuneplantillægget sker for at imødekomme dagligvarebutikken Rema 1000 i Agtrup, som ønsker at udvide sit parkeringsareal for den eksisterende dagligvarebutik. Rema 1000 oplever i dag en række udfordringer i forhold til det eksisterende parkeringsareal, som både er uhensigtsmæssigt indrettet, og hvor antallet af parkeringspladser ikke er tilstrækkeligt i forhold til antallet af handlende i butikken. Derfor planlægger Rema 1000 at udvide sit eksisterende parkeringsareal ved at opkøbe ejendommene Løgervej 6 og 8, hvor eksisterende bygninger nedrives, samt et mindre areal af Løgervej 4a og omdanne arealerne til parkeringsareal.