Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 8. dec 2014 kl. 09:00

Økonomiudvalget

Borgmesterens mødelokale

Referat

Resumé

Byrådsmedlem Lis Ravn Ebbesen, sender ved e-mail af 28. november 2014 følgende:
 
”SF ønsker på næste ØKmøde en drøftelse af om der er behov ved udbud for øgede krav . F.eks. at firmaet betaler skat i Danmark og ikke benytter meget specielle firmakonstuktioner for at undgå at betale skat.”

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Centralforvaltningens bemærkninger

Udbud er underlagt reglerne i Udbudsdirektivet. Det fremgår af udbudsdirektivets Artikel 44, at der gennemføres en egnethedsvurdering i overensstemmelse med kriterierne økonomisk og finansiel formåen og faglig og teknisk viden. Derudover er der indenfor visse brancher mulighed for at stille krav om at tilbudsgiver skal have ”retten til at udøve det pågældende erhverv” f.eks. bankvirksomhed.
 
Egnethedsvurderingen går udelukkende på om tilbudsgiver er egnet til at håndtere den pågældende opgave, både i økonomisk henseende og teknisk.
 
Egnethedsvurderingen kan ikke anvendes til at stille krav om, at tilbudsgiver skal være skattepligtig i Danmark, da dette ikke vil være et sagligt hensyn til udførelsen af opgaven.
 
Udbudsdirektivet foreskriver endvidere at ”ligebehandlingsprincippet” overholdes. Dette betyder bl.a., at Kolding Kommune ikke må foretrække danske tilbudsgivere fremfor udenlandsk tilbudsgivere.
 
Lovgivningen giver således ikke mulighed for at stille krav om, at virksomheder er skattepligtige i Danmark.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Det blev taget til efterretning, at det ikke er lovligt at stille krav om, at virksomheder er skattepligtige i Danmark.

Resumé

Byrådsmedlem for Venstre, Tanya Buchreitz Jensen, meddeler, at hun holder barselsorlov fra den 1. januar 2015.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

kommunaldirektøren foreslår, at
 
anmodningen om barselsorlov imødekommes,
 
Hanne Visbech Holgaard, Tapsøre Vestergade 9, Christiansfeld, anmodes om at tage sæde i Byrådet i orlovsperioden.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2, påhviler det formanden at indkalde stedfortræderen for et medlem, som vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende til førstkommende møde i Byrådet. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen jf. § 15, stk. 3.
 
Første stedfortræder på Venstres liste, hvor Tanya Buchreitz Jensen er valgt, er
 
Hanne Visbech Holgaard, Tapsøre Vestergade 9, Christiansfeld.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Venstres byrådsgruppe anmoder om omkonstituering i forbindelse med Tanya Buchreitz Jensens fravær.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,
 
at anmodningen om omkonstituering imødekommes.

Sagsfremstilling

Hanne Visbech Holgaard indtræder i:
Socialudvalget,
Miljøudvalget,
bestyrelsen for Christiansfeld Vand A/S,
bestyrelsen for Kolding Spildevand A/S
og som stedfortræder for Jørn Pedersen i Valgbestyrelsen ved kommunale valg,
stedfortræder for Jesper Elkjær som stemmeberettiget delegeret ved KL’s politiske topmøder,
stedfortræder for Asger Christensen i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S
stedfortræder for Jan Quvang i bestyrelsen for Center for Specialundervisning for unge og Voksne,
 
Yrsa Mastrup indtræder i Fritids- og Idrætsudvalget,
 
Ole Alsted indtræder i Eliteidrætsrådet,
Komiteen for Nordea Danmark Fondens Idrætspris
og som stedfortræder for Yrsa Mastrup i Kolding Kommunes Fritidsråd,
 
Tobias Jørgensen indtræder i Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse, idet der ikke sker ændringer i bestyrelsen for Christiansfeld Vand A/S og bestyrelsen for Kolding Spildevand A/S.

Resumé

Der søges om udgiftsneutrale anlægsbevillinger set over årene 2014 og 2015.
 
Projekterne omfatter vandløbsrestaureringsprojekter jf. bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.
 
Naturstyrelsen har givet tilsagn om at dække samtlige projektomkostninger.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen sender ansøgning om anlægsbevilling til forundersøgelser/realiseringer for nedenstående miljøprojekter.
 
P.nr. 4683 Odderbæk – forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
23.000
Kr.
Indtægt
23.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
23.000 kr.
23.000 kr.
 
 
 
P.nr. 4684 Drabæks Mølle Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring og etablering af faunapassage.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
62.000
Kr.
Indtægt
62.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
62.000 kr.
62.000 kr.
P.nr. 4686 Binderup Mølle Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring og vandløbsrestaureringsprojekt.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
39.000
Kr.
Indtægt
39.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
39.000 kr.
39.000 kr.
P.nr. 4682 Skoisholt Bæk – forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
153.000
Kr.
Indtægt
153.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
153.000 kr.
16.000 kr.
2015
 
137.000 kr.
P.nr. 4687 Barberkær Grøft – realiseringsprojekt åbning af rørlagt strækning.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
39.000
Kr.
Indtægt
39.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
39.000 kr.
39.000 kr.
P.nr. 4689 Vadehavet – realiseringsprojekt fjernelse af flere spærringer og rørlagte strækninger.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
803.000
Kr.
Indtægt
803.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
803.000 kr.
72.000 kr.
2015
 
731.000 kr.
P.nr. 4681 Åkær Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
57.000
Kr.
Indtægt
57.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
57.000 kr.
57.000 kr.
P.nr. 4685 Donsrod Å – realiseringsprojekt fjernelse af spærring.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
90.000
Kr.
Indtægt
90.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
90.000 kr.
11.000 kr.
2015
 
79.000 kr.
P.nr. 4691 Eltang Bæk - forundersøgelse med henblik på fjernelse af 2 spærringer.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Udgift
32.000
Kr.
Indtægt
32.000
Kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2014
32.000 kr.
 
2015
 
32.000 kr.
 
De ansøgte anlægsbevillinger er udgiftsneutrale set i årrækken 2014-2015, dog har enkelte likviditetsmæssig betydning i årene.
 
Første generation af statens vandplaner angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vandløbsrestaureringsprojekter for at sikre god økologi i en række udvalgte vandløb. Da statens vandplaner imidlertid først blev vedtaget for nylig, blev der i stedet vedtaget en bekendtgørelse – bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – der skal sikre, at kommunerne kan gennemføre de vandløbsrestaureringsprojekter, der skal være færdige inden udgangen af 2015 jf. vandplanerne.
 
Kolding Kommune har på den baggrund fået tilsagn om tilskud til at gennemføre forundersøgelser ved 14 vandløbsspærringer for at tage stilling til hvilke tiltag, der skal iværksættes. Derudover har Staten givet tilsagn om tilskud til gennemførelse af 4 realiseringsprojekter. I de 4 vandløb findes der i dag spærringer, som hindrer fisk og smådyr adgang til vandløbsstrækninger, der ligger opstrøms for spærringerne. Ved realisering af projekterne bliver disse spærringer fjernet.
 
De 14 forundersøgelser og 4 realiseringsprojekter gennemføres henholdsvis i 2014 og 2015. Projekterne er udgiftsneutrale, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Naturstyrelsen dækker samtlige projektomkostninger.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en merudgift i 2014 på 979.000 kr. og en tilsvarende indtægt i 2015. Modpost vil være på likvide aktiver.
 

Beslutning Miljøudvalget den 01-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4730 – Udbygning af Cuben, Christiansfeld.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningen indeholder en anlægsbevilling på 10.000.000 kr., hvor rådighedsbeløbet i budget 2015 udgør:
Udgift 2015:
10.000.000 kr.
 
 
Ansøgningens materielle indhold:

Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter.
 
I forbindelse med Byrådets beslutning om afsættelse af en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. i 2015 er der ikke afsat midler til afledt drift fra 2016 og fremefter. Beløbet på 250.000 kr. til afledt drift vil blive fremsendt som et udvidelsesforslag i 2015 til budgetbehandlingen for 2016 og fremefter.

Centralforvaltningens bemærkninger

Byrådets mål bestemmer, at enhver ansøgning om tillægsbevilling skal anvise finansiering indenfor eget område. Det mål lever nærværende ansøgning ikke op til, da der er en årlig driftsudgift på 250.000 kr. Med forventet ibrugtagning 1. oktober 2015 er den ikke finansierede udgift i 2015 på 63.000 kr.
 
Børne- og uddannelsesdirektørens forslag bør derfor suppleres med enten:
 • Anvisning af konkret finansiering for den afledte driftsudgift.
 • Et forslag til Byrådet om igen at meddele kassefinansierede tillægsbevillinger.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse, idet afledte driftsudgifter afholdes af Fritids- og Idrætsudvalget.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4733 – Etablering af hejsevæg til opdeling af Alminde-Viuf Hallen.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningen indeholder en anlægsbevilling på 900.000 kr., hvor rådighedsbeløbet i budget 2015 udgør:
Udgift 2015:
900.000 kr.
 
 
 
Ansøgningens materielle indhold:

Projektet indeholder etablering af hejsevæg til opdeling af Alminde-Viuf Hallen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Den Selvejende Institution Arena Syd fremsender jf. tidligere fremsendt anmodning om tilsagn om et rente- og afdragsfrit lån og Byrådets beslutning den 24. november 2014 anmodning om et rente- og afdragsfrit lån på 1,8 mio. kr. til finansiering af omkostninger til nyt gulv samt bygningsmæssige foranstaltninger i hal 1 for at imødegå fremtidige vand-/fugtskader med angreb af skimmelsvamp til følge.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at der ydes Arena Syd et rente- og afdragsfrit lån på 1,8 mio. kr. til nyt gulv i hal 1 samt bygningsmæssige foranstaltninger for at imødegå fremtidige vand-/fugtskader med angreb af skimmelsvamp til følge,
 
at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gældsbrev på et tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at Arena Syd har fremsendt nedennævnte økonomiske oversigt over udgifter til nyt gulv samt bygningsmæssige foranstaltninger i hal 1 for at imødegå fremtidige vand-/fugtskader med angreb af skimmelsvamp til følge:
 
Junkers gulv
966.750
Opstregning
40.500
Tress – flanger og låg
52.028
Fugtspærre beton Mastertop 621
265.000
Kuldebroisolering m.v.
82.520
Sokkelrep.
33.700
Flisearbejde v/døre og port samt drænrende
48.000
Tømrer – bortskaffelse gulv, klinger m.v.
40.000
Schneider elektric – fugtstyrring og indstilling af cts
60.886
Ny computer til håndtering af fugtstyring, programering opsætning m.v.
30.530
Udskiftning af opklodsning døre
10.000
El arbejde. Ødelagte ledninger i forbindelse med skæring m.v.
40.000
Sikkerhedsudstyr ”skimmel”
20.762
Trykprøve afløb + sporingsgas Villy Poulsen
14.944
Tv inspektion omklædningsrum
6.125
Advokat
18.000
Grontmij
20.000
Teknologisk 2 x rapport, prøvetagning skimmel
15.000
Uforudsete udgifter / dørovergange + skinner, truck, lift m.v.
35.255
Samlet pris excl. moms
1.800.000
 
Kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gældsbrev.
 
Den Selvejende Institution Arena Syd oplyser, at der fortsat forhandles med forsikringsselskabet i forhold til at få forsikringsselskabet til at deltage i skaden eller dele deraf. Kommunen vil snarest muligt få besked om udfaldet af forhandlingen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Kolding Kommune har besluttet at yde Arena Syd et rente- og afdragsfrit lån på 1.188.300 kr. i 2015 til den ordinære drift mod udfærdigelse af et gældsbrev.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at det i budgettet optagne beløb på 1.000.000 kr. til rente- og
afdragsfrit lån til Arena Syd i 2015 frigives og udbetales til Arena Syd,
 
at de 188.300 kr. til rente- og afdragsfrit lån til Arena Syd frigives til at indfri tidligere optaget gældsbrev med restgæld på 188.300,
 
at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gældsbrev på et tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 besluttede at afsætte midler til ydelse af rente- og afdragsfrie lån til den selvejende institution Arena Syd på 1.000.000 kr. i hvert af årene.
 
Det tidligere optagne gældsbrev på oprindeligt 269.000 kr. blev i 2014 nedskrevet med 80.700 kr., med en nedskrivning på 188.300 kr. i 2015 vil gældsbrevet være indfriet.
 
Budgetbeløbet er optaget på konto 08.25, langfristede udlån og tilgodehavender.
 
Beløbet skal anvendes til ordinær drift af institutionen.
 
Kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gældsbrev.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Med henblik på at markedsføre og profilere Kolding Kommune kan der indgås en aftale med Kolding Boldklub.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomiudvalget beslutter, om Kommunen skal indgå den vedhæftede markedsføringsaftale med Kolding Boldklub for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune kan indgå vedhæftede aftale med Kolding Boldklub om køb af følgende markedsføringsydelser mod betaling af et beløb på 25.000 kr.:
 • Kolding Kommune får et bande på Stadion.
 • Kolding Kommunes støtte vil blive nævnt ved samtlige af divisionsholdets hjemmekampe på niveau med andre sponsorer.
 • Kolding Kommune nævnes i divisionsholdets kampprogrammer.
 • Kolding Kommune kan markedsføre sig ved særlige arrangementer – fx Kolding Boldklubs fodboldskole mv.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Godkendt.

Resumé

Taksterne for det nye plejecenter Vonsildhave Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-Kontrakt, Nyt plejecenter i Vonsild som OPP, af april 2013.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at taksterne for det nye plejecenter Vonsildhave Kvarteret fremsendes til Byrådet til godkendelse. Taksterne skal være gældende fra ibrugtagningstidspunktet.

Sagsfremstilling

Taksterne på det ny plejecenter Vonsildhave Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt, Nyt plejecenter i Vonsild som OPP, april 2013. Taksterne er gældende fra ibrugtagningstidspunktet.
 
Takster på Plejecentret Vonsildhave Kvarteret
Gældende fra ibrugtagningstidspunktet
 
 
Takster 2014
Takster 2015
Fuld kost pr. måned
 
3.113,00
Morgenmåltid inkl. formiddagsmåltid – døgntakst
 
18,00
Kold frokost/aftensmad inkl. eftermiddagsmåltid – døgntakst
 
26,00
Varm middag/aftensmad (hovedret og biret) inkl. ”aftenkaffe” - døgntakst
 
58,00
Serviceartikler I (obligatorisk) pr. måned
 
142,00
Serviceartikler II (valgfri) pr. måned
 
85,00
 
Serviceartikler I: Indeholder personrelaterede rengøringsartikler, engangsvaskeklude samt vask og tørring af dyne og pude inkl. vaskemidler foretaget i servicearealet.
 
Serviceartikler II: Indeholder vaskemidler til brug i egen bolig samt toiletpapir.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 03-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Der ansøges om udgiftsneutral anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4648 – Bygningsvedligehold 2015, så midlerne til planlagt bygningsvedligehold i 2015 kan frigives. Samtidig foretages omplacering af restbeløb vedrørende projekt nr. 4647 og 4648 bygningsvedligehold 2014. Restbeløbet opstår ved, at der årligt reserveres en andel af vedligeholdelsesbudgettet til akutte, uforudsete udgifter – og der er her tale om omplacering af restbeløbet til almindelig bygningsvedligehold.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger
Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 54.000.000 kr. til projekt nr. 4648 – Bygningsvedligehold, samt restfordeling af rådighedsbeløb for projekt 4647 + 4648 – Bygningsvedligehold 2014, hvor rådighedsbeløbene foreslås fordelt som i bilag I.

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2014 og 2015 optagne rådighedsbeløb.
 
Udover ovennævnte er der på forsyningspolitik og vedrørende ældreboliger budgetteret med følgende udgifter under drift.
Forsyningspolitik 177.000 kr.
Ældreboliger 2.784.000 kr. inkl. moms
 
Ansøgningens materielle indhold
Ansøgningen indeholder bygningsvedligeholdelse på de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse er fordelt %-vis i forhold til det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse under de respektive politikområder.
 
Planlagt bygningsvedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af befæstede udearealer, udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, indvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Som en del af den planlagte vedligeholdelse indgår også energiledelse herunder gennemførelse af Energimærkning af ejendomme.
 
Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Kolding Kommune har i klimatilpasningsplanen peget på 172 oversvømmelsestruede områder. Kommunen har i samarbejde med Kolding Spildevand valgt at prioritere 6 af de udpegede områder med henblik på at afklare, hvordan tag- og overfladevand kan håndteres, så risikoen for oversvømmelser reduceres. De valgte områder har et stort potentiale for at sammentænke rekreative værdier med håndtering af trusler fra oversvømmelser.
 
Kolding Kommune og Kolding Spildevand ønsker at samarbejde om klimatilpasningstiltag (projekter) i forhold til håndtering af tag- og overfladevand.
 
Projekterne kan finansieres ved hjælp af en medfinansieringsordning. Indtil udgangen af 2014 kan der opnås 100% medfinansiering, hvis kommune og spildevandsselskab indgår aftale forinden. Det betyder, at den del af projekterne, der vedrører tag- og overfladevand kan finansieres via spildevandstaksterne.
 
Selvom aftalen mellem Kolding Kommune og Kolding Spildevand indgås i år, betyder det ikke, at projekterne skal igangsættes med det samme. Projekterne kan endvidere udføres over en længere årrække, og de kan forkastes igen, hvis det besluttes, at der ikke skal arbejdes videre med dem.
 
Aftalen mellem Kolding Kommune og Kolding Spildevand indgås alene mellem kommune og spildevandsselskab. Aftalen sendes først videre, når der søges om medfinansiering af et eller flere projekterne ved forsyningssekretariatet. Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, kan projektet igangsættes.
 
De 6 projekter kan igangsættes, når kommune og spildevandsselskab ønsker det – dog tidligst fra 2016. Alle projekter indstilles til godkendelse i Byrådet (anlægsbevilling), inden ansøgning sendes til Forsyningssekretariatet.
 
Materialet fra den videregående undersøgelse i de 6 områder danner sammen med aftalen mellem Kolding Kommune og Kolding Spildevand grundlag for ansøgningen til forsyningssekretariatet.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Miljøudvalget, Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at grundlag for medfinansiering af klimaprojekter vedtages, så der kan opnås 100% medfinansiering via medfinansieringsordningen.

Sagsfremstilling

Et af fokusområderne i Kolding Kommunes udvalgspolitik for Miljøområdet 2014 – 2018 er spildevand og herunder en konkretisering af projekter som opfølgning på klimatilpasningsplanen.
 
Kolding Kommune har i første omgang foretaget en videregående undersøgelse i 6 oversvømmelsestruede områder for at få afklaret, hvordan tag- og overfladevand kan håndteres, så risikoen for oversvømmelser reduceres. Det drejer sig om områder i Kolding og Christiansfeld. Områderne er beliggende ved Rylevej, Skovvangen, Byparken/Legeparken, Slotssøen (Behrensvej), Søndergade og ved Genforeningspladsen (Kongensgade og Borgmestervej) i Christiansfeld. Se figur 1.
 
Kolding Kommune og Kolding Spildevand har mulighed for at samarbejde om disse klimatilpasningstiltag (projekter) i forhold til tag- og overfladevand.
 
Projekterne kan finansieres ved hjælp af en medfinansieringsordning. Indtil udgangen af 2014 kan der opnås 100% medfinansiering, hvis kommune og spildevandsselskab indgår aftale forinden. Det betyder, at den del af projekterne, der vedrører tag- og overfladevand, kan finansieres via spildevandstaksterne.
 
Selvom aftalen mellem Kolding Kommune og Kolding Spildevand indgås på nuværende tidspunkt, betyder det ikke, at projekterne skal igangsættes med det sammen. Projekterne kan udføres over en længere årrække, og de kan forkastes igen, hvis det besluttes, at der ikke skal arbejdes videre med dem.
  
Klimatilpasningsplan
Byrådet vedtog d. 23. juni 2014 Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 – 2025.
 
Planen peger på 172 oversvømmelsestruede områder fordelt over hele kommunen. 25 af disse områder er prioriteret højere end de resterende områder. Det er disse områder Kolding Kommune og Kolding Spildevand i første omgang har foretaget en videregående undersøgelse af, med henblik på eventuelle klimatilpasningstiltag. Kolding Kommune og Kolding Spildevand har haft Orbicon til at screene de prioriterede områder for at vurdere, i hvilket omfang de kan indgå under medfinansieringsordningen via en aftalekontrakt mellem Kolding Kommune og Kolding Spildevand.
 
Medfinansieringsordningen
Medfinansieringsordningen giver spildevandsselskaberne i Danmark mulighed for at medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. Det er dog udelukkende medfinansiering, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand.
 
Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering dækker både Anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne kommer til at eje de nye anlæg. Det er kommunen, der ejer og driver disse anlæg.
 
For at projekterne skal kunne indgå under medfinansieringsordningen, skal de være billigere end de traditionelle afløbstekniske løsninger, som spildevandsselskaberne normalt etablerer. Projekterne vil derfor som oftest være terrænbaserede løsninger.
 
Det er spildevandsselskabet, der indleverer ansøgningen til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet jf. Vandsektorlovens § 6. Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, kan projektet igangsættes.
 
Kolding Kommune hjemtager lånene til de enkelte projekter og opkræver renter og afdrag hos spildevandsselskabet på den del af projekte,t som selskabet kan deltage i. Eventuelle driftsomkostninger afholdt af kommunen vil ligeledes blive opkrævet hos spildevandsselskabet. Hvis der er dele af projekterne, der skal finansieres af kommunen, vil det ske indenfor Miljøpolitiks budget.
 
Ordningen med 100% medfinansiering genoptages muligvis fra den 1. januar 2015 og et år frem, hvor der evt. bliver mulighed for at få flere klimatilpasningsprojekter til håndtering af tag- og overfladevand ind under samme finansieringsmulighed.
   
Aftalekontrakt
Aftalen (bilaget – Aftaleudkast_medfinansiering) vedrører de 6 projekter, der er beskrevet længere nede i teksten. Aftalen og screeningen af de 6 områder danner grundlag for ansøgningen til forsyningssekretariatet.
 
Det er Kolding Kommune, der bliver projektejer, og som styrer alle dele af projektanlæggets etablering – herunder indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen. Kolding Spildevand skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Kommunen om projektet. Der er afsat økonomi til både projektering og administration i det økonomiske estimat, der sendes til forsyningssekretariatet.
 
Det er Kolding Spildevand, der afholder anlægs, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand i de beskrevne projekter. Ønsker Kolding Kommune at udbygge projekterne med forskellige rekreative tiltag, afholdes denne udgift af Kommunen – herunder også afledt drift af Miljøpolitiks budget. Kommunen kan dermed selv bygge ovenpå, hvis der er ønske om det i de forskellige områder.
 
Det er Kolding Kommune, der driver og vedligeholder og evt. ombygger projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Spildevandsforsyningsselskabets forudsætninger om håndtering af tag- og overfladevand.
 
Det er Kolding Kommune, der løbende skal oplyse Kolding Spildevand om tidsplan og økonomi under projekternes udførelse. I driftsfasen skal Kolding Kommune aflægge status for driften med tilhørende økonomi til Kolding Spildevand for det forløbne kalenderår. Af regnskabet skal det fremgå, hvilke udgifter, der skal afholdes af Kolding Spildevand.
 
Aftalen kan opsiges af begge parter med forskellige vilkår. Vilkårene er beskrevet i aftalen.
 
Aftalen mellem Kolding Kommune og Kolding Spildevand indgås alene mellem kommune og spildevandsselskab. Aftalen sendes først til Forsyningssekretariatet, når kommune og spildevandsselskab er enige om at gå i gang med et af aftalens projekter. Før projekterne igangsættes skal Forsyningssekretariatet godkende disse, så der er sikkerhed for at udgifterne kan indgå i spildevandstaksterne. Dette er vigtigt for at kende udgiftsfordelingen mellem spildevandsselskabet og Kolding Kommune.
 
Tidspunktet for opstart af projekterne er ikke endeligt fastlagt, men kan tidligst blive fra 2016. Alle projekter indstilles til godkendelse i Byrådet (anlægsbevilling), inden ansøgning sendes til Forsyningssekretariatet. Hvis der er dele af projekterne, som kræver kommunal finansiering, vil det ske indenfor miljøpolitikkens budget.
 
Klimatilpasningsprojekterne
I det følgende gennemgås de 6 klimatilpasningsprojekter. Områderne i Kolding by kan ses på nedenstående figur 1.
 
 
Figur 1 Klimaprojekter i Kolding.
 
Klimaprojekt 1: LAR på Rylevej
Der har gentagne gange været problemer med oversvømmelser af huse og haver langs Rylevej. Oversvømmelsesproblemerne stammer fra overfladeafstrømning fra terrænoplandet. Oversvømmelserne opstår i de situationer, hvor der er meget stor overfladeafstrømning. For at afhjælpe det, er der behov for at styre overfladeafstrømningen på en måde, så vandmængderne ikke gør skade.
 
For at afhjælpe oversvømmelserne skal der etableres regnvandsbede langs Rylevej, hvor en del af afstrømningen kan nedsive. Når afstrømningen er for stor til at kunne hånderes i regnvandsbedene, skal vandet strømme på vejen mod Skovvangens grønne lavninger (se klimaprojekt 2). Fra Rylevej ledes vandet mod øst til Skovvangen via Spurvevej og Musvitvej. På den vestlige del af Spurvevej, hvor der er en forhøjning i terrænet, etableres der en underføring.
 
Projektet skal endeligt tilpasses trafikplanlægningen.
 
Klimaprojekt 2: Grønne lavninger langs Skovvangen
Der har gentagne gange været oversvømmelser i området ved Byparken og Legeparken og de tæt ved liggende huse. En screening har vist, at store mængder regnvand ledes via Skovvangen ned mod området. Vandet stammer dels fra det separatkloakerede opland nord for Lærkevej og dels fra det fælleskloakerede opland vest for Skovvejen og syd for Lærkevej.
 
Projektet vil konkret bidrage til at afhjælpe oversvømmelsesproblemerne neden for Skovvangen. Derudover indgår projektet sammen med de øvrige klimatilpasningsprojekter i en helhed, som sammen bidrager til at afhjælpe oversvømmelsesproblemerne i det centrale Kolding.
 
Projektet tager udgangspunkt i de muligheder, terrænet giver for at skabe grønne lavninger (en række tværgående diger) langs Skovvangen, hvor overfladevand kan forsinkes, inden det ledes videre mod Byparken og Legeparken. Som led i projektet ændres afvandingen af vejen, så vejvandet ledes ud i de grønne lavninger. Projektet planlægges, så det kan håndtere en 100 års hændelse.
 
Klimaprojekt 3: Klimatilpasning i Legeparken og Byparken
Området omkring Legeparken og Byparken ligger i et lavtliggende bælte, som modtager store mængder overfladevand i situationer med store afstrømninger. Det er især fra Skovvangen, men også fra Kolding Sygehus og arealet syd for Byparken. Oversvømmelsen opstår især, fordi afstrømningen ledes til allerede fyldte fællesledninger og grøfter langs Grønningen og Byparkens sydlige kant. I tilfælde med kraftig regn sker der en tilbagestuvning i ledningen, hvilket giver problemer med oversvømmelser.
 
Projektet i Legparken og Byparken bidrager til en afhjælpning af problemerne i Legeparken og sammen med de øvrige projekter i en helhed, som sammen bidrager til at afhjælpe oversvømmelsesproblemerne i det centrale Kolding.
 
Projektet arbejder med at styre afstrømningen sikkert gennem Legeparken og ud til Slotssøen ved at udvide og brinksikre et eksisterende vandløb, der bl.a. åbnes på en rørlagt strækning. Derudover udnyttes Byparken som tørt forsinkelsesbassin, som kan aflaste området, når Slotssøens kapacitet er nået. Som led i projektet etableres endvidere en styring af vandet mellem de to parker vha. en nedsænkning i terrænet. Desuden styres vandet mellem Slotssøen og Byparken ved hjælp af et styret reguleringsbygværk. Målet er således at lede vandet uden om de ledninger, som har kapacitetsproblemer, samt at skabe forsinkelsesvolumener, så vandet tilbageholdes, til der er plads i ledningerne. Projektet udformes til at kunne håndtere en 100 års hændelse. 
 
Klimaprojekt 4: Forsinkelse i Slotssøen
Der har gentagne gange været opstuvning af vand omkring Behrensvej ved Kolding Bibliotek.
 
Slotssøen modtager i dag store mængder vand, der løber til havnen via Slotssøledningen. Ledningen fungerer samtidig som overløbsledning for et fælleskloakeret område opstrøms Behrensvej. Når kapaciteten i fælleskloakken nås, og ledningen samtidig er fyldt med vand fra Slotssøen, kan der ikke ske overløb fra fællessystemet, og i stedet strømmer der opblandet spildevand på terræn omkring Behrensvej.
 
Projektet vil konkret afhjælpe stuvningsproblemerne omkring Behrensvej. Samtidig er det en vigtig brik i hele klimatilpasningen af Kolding Midtby, idet projektet bidrager til løsning af en række problemer i opstrøms liggende områder, hvor der bliver mulighed for, at store mængder vand ledes ned gennem systemet og ud i Slotssøen.
 
For at afhjælpe oversvømmelsesproblemerne er der behov for, at kunne begrænse tilstrømning af vand fra Slotssøen til Slotssøledningen, så Slotssøledningen ikke overbelastes, og der bliver afledningsmulighed for vandet fra området omkring Behrensvej. Samtidig er der behov for at øge forsinkelseskapaciteten i Slotssøen, så vand kan tilbageholdes her, til der er plads i ledningen. Det gøres ved at etablere et automatisk styret overløbsbygværk ved Slotssøens udløb til Slotssøledningen. For enden af slotssøledningen etableres en pumpestation med skybrudspumpe til brug i situationer med høj vandstand i Kolding Havn. Dette vil sikre, at der kan ske afløb til Slotssøen, selv når vandstanden i havnen begrænser udløbet via Slotssøledningen.
   
Klimaprojekt 5: LAR i Søndergade
I Søndergade har der gentagne gange været problemer med oversvømmelser fra de fælleskloakerede ledninger ved kraftige nedbørshændelser. Specielt omkring viadukten står der store mængder fortyndet spildevand på terræn. Afstrømningen ad Søndergade er medvirkende til at flere butikker har oplevet oversvømmelser. Overfladeafstrømningen foregår i dag via Haderslevvej til bl.a. Søndergade og Bredgade.
 
For at afhjælpe dette skal en del af overfladeafstrømningen fra oplandet på kontrolleret vis forsinkes og ledes til Kolding Å via Søndergade i åbne render i belægningen. Overfladevandet ledes til en stort rist med underliggende faskine i den sydlige ende af Søndergade. Regnvandsbedet vil dels bremse afstrømningen, og dels rense vandet, der bl.a. kommer fra større trafikerede veje. I projektet er det vurderet muligt at håndtere 50% af afstrømningen fra oplandet gennem Søndergade. De øvrige 50% skal ledes til Bredgade.
 
Vandhåndteringen i Søndergade kombineres med en delvis afkobling af vand fra de af gadens tagrender, der vender ind mod Søndergade.
 
Ved ekstreme nedbørshændelser ledes det til et forsinkelsesbassin på parkeringspladsen ved Riberdyb og efterfølgende til Kolding Å.
  
Klimaprojekt 6: LAR på Genforeningspladsen i Christiansfeld
Projektet har til hensigt at undgå at overfladevand i ekstremsituationer strømmer til lavningen i området ved Christiansfeld centrum (Lindegade). Formålet med projektet er at undgå, at historiske huse oversvømmes ved nedbørshændelser.
 
For at reducere risikoen for ødelæggelser afkobles og styres den terrænbaserede strømningsvej, så vandet ledes til Genforeningspladsen i stedet for at løbe til området ved Christiansfeld centrum. Der etableres et skybrudsbassin på Genforeningspladsen med forsinkelsesvolumen og aflastning til en eksisterende overløbsledning, som ledes til direkte udløb i Taps Å.
 
Terrænoplandets overfladeafstrømning håndteres på vejene Kongensgade og Borgmestervej. De eksisterende grønne arealer på Kongensgade omlægges til regnvandsbede, der håndterer overfladeafstrømningen på den nordligste del af vejen. Regnvandsbedene vil håndtere hverdagshændelser, og ved ekstreme nedbørshændelser ledes afstrømningen direkte mod skybrudsbassinet ved Genforeningspladsen. På Borgmestervej etableres der en skybrudsvej for overfladesafstrømning fra villakvarterene nord og nordøst herfor, således, at overfladevand som i ekstremsituationerne ikke kan aflastes via det almindelige separatsystem styres mod Genforeningspladsen.
 
Vejvandet på Kongensgade og Borgmestervej bliver afkoblet fra fællessystemet, og vejristene på den nordligste del af Kongensgade og på Borgmestervej afblændes. Vejafvandingen håndteres i stedet på terræn og ledes til Genforeningspladsen. Der frigøres dermed kapacitet nedstrøms i fællessystemet.
 
Omkostninger
Det vurderes, at den samlede pris for projekterne bliver 117.360.000 kr. med følgende fordeling:
 
Klimaprojekt 1: LAR på Rylevej: 12.000.000 kr.
 
Klimaprojekt 2: Grønne lavninger langs Skovvangen: 30.000.000 kr.
 
Klimaprojekt 3: Klimatilpasning i Legeparken og Byparken: 5.040.000 kr.
 
Klimaprojekt 4: Forsinkelse i Slotssøen: 10.800.000 kr.
 
Klimaprojekt 5: LAR i Søndergade: 48.720.000 kr.
 
Klimaprojekt 6: LAR på Genforeningspladsen, Christiansfeld: 10.800.000 kr.
 
Kolding Spildevand har oplyst, at spildevandsafgiften øges med 1-2 kr./m3, såfremt alle projekter igangsættes samtidigt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-11-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Miljøudvalget den 01-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Teknikudvalget den 01-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

I Budget 2014 er optaget 29 bevillingsnoter. Der er nu ved 4. opfølgning realiseret 22 noter, hvorfor der forsat mangler realisering af 7 noter.
 
Status for de enkelte noters realisering fremgår af sagsfremstillingen.
 
Status for bevillingsnoterne i budget 2015, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2014, vil blive fremsendt til Direktionen og Økonomiudvalget i januar.
 
Tidligere realiserede noter medtages ikke i orienteringen.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:
 
Ad 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere.
Der arbejdes på at udvikle et koncept vedr. tiltrækning af borgere, der er ansat på virksomheder, som flytter til Kolding eller udvider deres aktiviteter. I første omgang udvikles konceptet ud fra 2 konkrete cases vedr. tiltrækning af nye medarbejdere fra Sygehus Lillebælt og Kriminalforsorgen.
 
Der er nedsat en projektgruppe, som er i færd med at udarbejde en pallet af tilbud og mulige initiativer, som kan aktiveres i de konkrete tilfælde afhængigt af virksomhedstype, størrelse m.m. – alt lige fra borgmesterbesøg på virksomheden, hvor dette er relevant og rigtigst, til initiativer direkte for medarbejderne på virksomheden arrangeret af forvaltningen – f.eks. minimesse på virksomheden (lidt à la konceptet fra Åben By), busture med fremvisning af Kommunens boligudstykninger, deltagelse på personalemøder eller foldere til udlevering. Det er således tanken, at tiltagene målrettes den konkrete virksomhed og dennes behov. Tiltaget sammentænkes med den overordnede bosætningskampagne.
 
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra By- og Udviklingsforvaltningen (Plan, Køb og Salg + konsulentteam), Kommunikation og Business Kolding (bosætningskoordinator).
 
Konceptet forventes at være færdigudviklet omkring årsskiftet 2014/2015.
 
Ad 1.3 Opgangsfællesskaber
På Socialudvalgets møde den 20. august 2014 blev det på baggrund af en sag rejst af SF besluttet, at forvaltningen udarbejder en status, analyse og fremskrivning af fremtidens behov for boliger til handicappede og psykisk syge. Resultatet forelægges udvalget medio 2015.
 
Ad 1.4 Indsats psykiatriske misbrugere
Noten er flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget, hvor den blev behandlet den 5. februar 2014. Udarbejdelse af konkret model er igangsat.
 
Ad 1.5 Forebyggende fokus – samlet indsats
En arbejdsgruppe har kortlagt de eksisterende forældreuddannelsestilbud og beskrevet dem i rapporten ”Forældreprogrammer i Kolding Kommune”.
 
Kortlægningen af forældreprogrammer i Kolding Kommune har vist, at de tilbud der gives i dag lever op til både de lovmæssige rammer og forskningsbaserede anbefalinger. Der er dog enkelte aldersgrupper, hvor der i dag ikke er et tilbud, samt områder der kan forbedres.
 
Af rapporten fremgår en række anbefalinger, herunder at der nedsættes en permanent kortlægningsgruppe, som reviderer oversigten én gang årligt, og at en række af forældreprogrammerne udvides med:
 
1. Styrke den forebyggende indsats ved overgange ved at udvide Familieiværksætterne til også at omfatte tilbud senere i barnets opvækst.
2. Styrke evidensgrundlaget for tilbud til gravide i højrisikogruppen ved at anvende tilbuddet ”Minding the baby”. Programmet er et nyt uafprøvet initiativ i Danmark.
3. Sikre tilbud til børn i risikogruppen i alderen 8 – 12 år ved at tilbyde ”De utrolige år” til denne aldersgruppe.
 
Forslag til gennemførelse af anbefalingerne vil blive fremsendt til behandling i de respektive fagudvalg.
 
Ad 4.1 Væresteder
Noten forventes først afklaret medio 2015.
 
Ad 8.2 Ældre tiltag
Spisevenner:
Idet der har meldt sig flere spisevenner sig end ældreværter, undersøges det, om frivillige, der har meldt sig, i stedet ønsker følgeskabsopgaven.
 
Status:
Borgere, der er visiteret til følgeskabsopgaver, er generelt svækkede og kan f.eks. have tendens til at falde. Ud fra eksisterende drøftelser med Ældre Sagen vurderer Senior- og Socialforvaltningen derfor, at det kan være uhensigtsmæssigt, at frivillige varetager følgeskabsopgaver. Samtidig er der i budget 2015 afsat midler til at følgeskabsopgaven varetages af fagpersonale.
 
Spiseklubber:
Der igangsættes spiseklubber på plejecentre og aktivitetshuse med forebyggende sigte
 
Status:
Ultimo 2013 er der igangsat en spiseklub på Basagerhus for beboerne i de nærliggende ældreboliger. Medio 2014 er der igangsat en spiseklub i Netværkscafeen på Kongsbjerghjemmet. Begge spiseklubber er drevet af frivillige spisevenner i regi af Ældre Sagens spisevenordning.
 
Ad 11.2 Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund
Der vil i 2014 ikke blive realiseret et merprovenu. Da det allerede var oplyst i forbindelse med budgetdrøftelserne er midler til projekterne indarbejdet i budget 2015. Tilbygning af Cuben vil blive gennemført i 2015. Halbyggeri i Skanderup og Sjølund forventes først i 2017 hhv. 2018.

Beslutning Direktionen den 04-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Godkendt.

Resumé

Tre gange årligt foretages der en bevillingskontrol, hvor Budget og Regnskab gør status over økonomien og lavet et samlet skøn der det forventede regnskab.
 
I forhold til budgettet viser denne bevillingskontrol, følgende kasseforbrug og –forøgelse:
 • Kasseforøgelse på 31,306 mio. kr. i 2014
 • Kasseforbrug på 36,042 mio. kr. i 2015,
 • Kasseforøgelse på 4,615 mio. kr. i 2016,
 • Kasseforbrug fra 2017 på årligt 1,285 mio. kr.
Forklaring fremgår af sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at bevillingskontrollens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.
 
at tillægsbevilling til anlægsbevilling tiltrædes som anført under sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol ultimo 2014 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Kontrollen har medført følgende behov for ændring af bevillinger:
 
 
(Hele 1000 kr.)
Note
2014
2015
2016
2017-2018
Ansøgninger om tillægsbevillinger til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):
 
 
 
 
 
Socialpolitik
1.
2.300
0
0
0
Uddannelsespolitik
2.
896
422
422
422
Vej- og parkpolitik
3.
-257
113
113
113
Kulturpolitik
4.
125
525
525
525
Ejendoms- og boligpolitik
5.
-941
-900
-900
-900
Børnepasningspolitik
6.
-965
-600
-600
-600
Seniorpolitik
7.
-7.440
1.285
1.285
1.285
Sundhedspolitik
8.
235
470
470
470
Administrationspolitik
9.
-9.365
-9.228
370
370
Erhvervspolitik
10.
-100
100
0
0
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler):
 
 
 
 
Socialpolitik
11.
-8.000
0
0
0
Arbejdsmarkedspolitik
12.
-10.359
-400
-400
-400
Øvrige områder udenfor servicerammen
 
 
 
 
Aktivitetsbestemt medfinansiering
 
13.
 
7.100
 
0
 
0
 
0
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:
 
 
 
 
Byggemodningsrammen
14.
-130
3.900
-3.900
0
Det finansielle område:
 
 
 
 
Indskud i Landsbyggefonden
15.
-8.575
11.996
-2.000
0
Kortfristet gæld
16.
10.000
10.000
0
0
Moms
17.
-3.700
0
0
0
Kurstab og kursgevinster
18.
-1.301
00
0
0
Renteindtægter
19.
4.432
0
0
0
Renteudgifter
20.
-611
0
0
0
Afdrag på lån
21.
-570
0
0
0
Langfristede tilgodehavender
22.
-4.728
0
0
0
Låneoptagelse
23.
-646
0
0
0
Tilskud og udligning
24.
0
18.359
0
0
Skatter
25.
1.294
0
0
0
 
I alt
 
-31.306
 
36.042
 
-4.615
 
1.285
ANM: Intet fortegn angiver en merudgift/mindre indtægt. – før tallet angiver en mindre udgift/merindtægt.
 
For beredskabspolitik, fritids- og idrætspolitik samt miljøpolitik har de stående udvalg ikke haft ændringer, der ønskes medtaget i bevillingskontrollen.
 
I bevillingskontrollen indgår en række overførsler mellem bevillingsområder. Ligeledes indgår en overførsel til 2015 af ikke forbrugte midler i 2014 på 36,857 mio. kr. Bemærkninger hertil fremgår af bilaget.
 
Øvrige forskydninger er medtaget således:
 • Driftsudgifter til den fysiske udviklingsplan under seniorområdet indgår i budgettet for 2014 med 5,140 mio. kr. Beløbet fordeles jævnt på den følgende budgetperiode med 1,285 mio. kr. årligt.
 • Aktivitetsbestemt medfinansiering viser et merforbrug på 7,100 mio. kr., der søges tillægsbevilget.
 • Rådighedsbeløb vedrørende tilbygning til klubfaciliteter ved Lyshøjhallen ønskes fremrykket fra 2016 til 2015. Det indgår med 3,900 mio. kr.
 • Indskud i Landsbyggefonden vedrørende 83 ungdomsboliger i Åparken forfalder i 2014 med 8,000 mio. kr. Udgiften finansieres ved en reduktion af de afsatte midler i 2015 med 6,000 mio. kr. og i 2016 med 2,000 mio. kr.
 • Det finansielle område viser en samlet indtægt på 4,409 mio. kr., der kan tilføres kassen.
Set over hele budgetperioden 2014 – 2018 er der en samlet større nettoudgift på 2,691 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Budgetteknisk regulering af udmøntning fra henholdsvis barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at overførslen mellem politikområder godkendes jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer pr. 8. december 2014 vedrørende barselsudligningspuljen:
 
(Beløb hele 1.000 kr.)
2014
Socialpolitik
903
Børnepasningspolitik
1.235
Uddannelsespolitik, serviceudgifter
2.771
Uddannelsespolitik, overførsler
31
Vej- og parkpolitik
8
Kulturpolitik
201
Seniorpolitik
265
Sundhedspolitik
822
Administrationspolitik (F1)
1.190
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler
11
Barselsudligningspuljen (administrationspolitik)
-7.437
I alt
0
 
For at sikre korrekt decentralt budget, når en ændring kendes, indberettes en omplacering under det enkelte politikområde, der overfører midler fra f.eks. barselsudligningspuljen til den berørte institution.
 
Under barselsudligningspuljen opsamles udmøntning på én konto pr. politikområde. Nærværende ansøgning overfører midler mellem politikområdets puljekonto til den centrale puljekonto under administrationspolitik.
 
Der er følgende ændringer pr. 8. december 2014 vedr. effektiviseringspuljen:
 
(Beløb hele 1.000 kr.)
2014
Seniorpolitik
-1.749
Effektiviseringspuljen (administrationspolitik)
1.749
I alt
0

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Der er udarbejdet en bevillingskontrol ultimo 2014 vedr. overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Inklusiv effekt på låneoptagelse og byggelån overføres 37,383 mio. kr.
 
Beløbene er større end hidtil skønnet, hvilket forbedrer Kommunens kassebeholdning ultimo 2014.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 indstilles til Byrådets godkendelse, som anført i nedenstående tabel.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om ændring af rådighedsbeløb:
 
Rådighedsbeløb for 2014 og 2015:
 
(Hele 1.000 kr.)
 
Note
2014
2015
 
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:
 
 
 
 
 
 
Bramdrupdam Bofællesskaber, tilskud til servicearealer
 
1
 
1.280
 
-1.280
Bramdrupdam Bofællesskaber, tilskud til servicearealer
 
1
 
-25
 
25
Projekt nr. 1008 Sundhedscenter
2
-4.573
4.573
P.nr. 8114, Bygningsopdatering af Vester Nebel Skole
 
3
 
-150
 
150
P.nr. 7751 Specialbørnehave i Seest samt Børnehave på Dollerupgård
 
4
 
-425
 
425
P.nr. 6008 Flytning af Christiansfeld Centeret
 
5
 
-180
 
180
P.nr. 4637 Terapihave
6
-950
950
Projekt nr. 9004 Bertram Knudsensvej,
90 ældreboliger
 
7
 
-856
 
856
Projekt nr. 2180 Plejecenter Vonsild,
60 ældreboliger
 
8
 
-11.300
 
11.300
Projekt nr. 1111 Bramdrupdam bofælles-
Skab, renovering af 32 boliger
 
9
 
-3.186
 
3.186
Projekt nr. 4575 Energihandleplan II
10
-550
550
Projekt nr. 2181 Ekstra energisparepulje
11
-3.170
3.170
Projekt nr. 4580 Bygningsforbedrings-udvalget 2009
 
12
 
-289
 
289
Projekt nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring
 
13
 
-250
 
250
Projekt nr. 4636 Fugt og skimmelsvamp
14
-445
445
Projekt nr. 4661 Nedrivning af Vonsild Mølle
 
15
 
-150
 
150
Projekt nr. 4699 Byfornyelse Lindegade 26
 
16
 
-1.000
 
1.000
Projekt nr. 4700 Byfornyelse Lindegade 28
 
17
 
-1.100
 
1.100
P.nr. 4586 Sti rundt Hejls Nord
18
8
-8
P.nr. 4683 Odderbæk
18
170
-170
P.nr. 4688 Gudsø Mølle Å
18
1.970
-1.970
P.nr. 4701 Aller Mølle
18
1.750
-1.750
P.nr. 4703 Apoteker Grøften/engen
18
-220
220
P.nr. 4590 Almind Ådal naturprojekt
18
-787
787
P.nr. 4704 Birkemosen
18
-260
260
P.nr. 4711 Realisering af Natura 2000-planen
 
18
 
-125
 
125
Ejendomserhvervelse - Salg af jord
19
10.000
-10.000
P.nr. 3010 Nye erhvervsområder
20
-500
500
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park
21
-7.418
7.418
P.nr. 0516 Køb af Dieselvej
22
-2.205
2.205
P.nr. 0526 Salg af Ndr. Ringvej 1
23
-800
800
P.nr. 0578 Ålegården 6, tilbagekøb
24
-3.268
3.268
P.nr. 4615 Skamlingsbanken
25
-877
877
P.nr. 4709 Køb af Egtvedvej 134
26
-650
650
P.nr. 4617 Studenterhus
27
-3.500
3.500
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park, byggemodning
 
28
 
-5.245
 
5.245
P.nr. 0467 Rammebeløb byggemodning
29
-2.003
2.003
P.nr. 2171 Kolding Å (Åstederne)
30
-505
505
P.nr. 3048 Legeredskaber i bymidten
31
-307
307
P.nr. 3049 Skovvangen, nyt kolonihave-
Område
 
32
 
-2.087
 
2.087
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skoleveje
33
-250
250
P.nr. 2147 Christiansfeld Bymidte, renovering og forskønnelse
 
34
 
-5.642
 
5.642
P.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus
 
35
 
-5.800
 
5.800
P.nr. 4611 Kolding Cykelby del 3
36
-856
856
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning
 
37
 
-12.426
 
12.426
P.nr. 4645 Forbedringer Slotssøområdet
38
-50
50
P.nr. 4646 Busterminal
39
-7.500
7.500
P.nr. 4678 Etablering af Eltangvej
40
-469
469
P.nr. 4608 Hejlsminde kystsikring af havnefront
 
41
 
-653
 
653
P.nr. 2173 Vedligeholdelse af stier, skilte mv.
 
42
 
145
 
-145
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi
43
-1.070
1.070
P.nr. 9007 Basagerhus, etablering af ældrebolig (Fælles spisning)
 
44
 
-100
 
100
Byggelån
45
11.300
-11.300
Låneoptagelse
46
30.166
-30.166
I alt
-37.383
37.383
 
Note 1: Tilskud til servicearealer modtages først i 2015
 
Note 2: Færdiggørelse pågår. 2,008 mio. kr. svarende til 43,9% er forudsat lånefinansieret jævnfør ministeriets dispensation.
 
Note 3: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. bygningsopdatering af Vester Nebel Skole.
 
Note 4: Overførsel af rådighedsbeløb vedrørende Specialbørnehave i Seest samt Børnehave på Dollerupgård.
 
Note 5: Der er tidsmæssige forskydninger i projektet.
 
Note 6: Haven vil først blive lavet i 2015, hvor det også vil blive søgt fondsmidler.
 
Note 7. Tidsmæssige forskydninger, anlægget afsluttes i 2015. Det bemærkes, at lån er optaget i 2014.
 
Note 8. Tidsmæssige forskydninger, anlægget afsluttes i 2015. Lånet finansieres i etableringsfasen via byggelån (Se note 45).
 
Note 9. Tidsmæssige forskydninger, anlægget afsluttes i 2015. Det bemærkes, at lån er optaget i 2014.
 
Note 10. Tidsmæssige forskydninger, anlægget afsluttes i 2015. Projektet er forudsat lånefinansieret.
 
Note 11. Tidsmæssige forskydninger, anlægget afsluttes i 2015. Projektet er forudsat lånefinansieret.
 
Note 12. Det samlede beløb ønskes overført da alle projekter i forbindelse med boligforbedring er godkendt, men endnu ikke afsluttet. Beløbet er således disponeret. Projektet er forudsat lånefinansieret med 95%.
 
Note 13. Det samlede beløb ønskes overført da alle projekter i forbindelse med boligforbedring er godkendt, men endnu ikke afsluttet. Beløbet er således disponeret. Projektet er forudsat lånefinansieret med 95%.
 
Note 14. Restbeløb overføres til 2015 til kommende indsatser på området. Projektet er forudsat lånefinansieret med 95%.
 
Note 15. Projektet er endnu ikke igangsat, overførsel til 2015 er nødvendig. Projektet er forudsat lånefinansieret med 95%.
 
Note 16. Projektet er endnu ikke afsluttet og regnskabet forventes først at foreligge i 2015. Projektet er forudsat lånefinansieret med 95%.
 
Note 17. Projektet er endnu ikke afsluttet og regnskabet forventes først at foreligge i 2015. Projektet er forudsat lånefinansieret med 95%.
 
Note 18: Der er tidsmæssige forskydninger i projektet.
 
Note 19: Det budgetterede salg I 2014 realiseres ikke hvorfor foreløbigt 10,000 mio. kr. overføres til 2015. Det budgetterede salgsmål i 2015 øges hermed.
 
Note 20: Beløbet forventes anvendt i 2015 ifm. køb af areal til busterminal.
 
Note 21: Der er ikke behov for yderligere ejendomserhvervelser i området på nuværende tidspunkt. Restrådighedsbeløbet, der er forudsat lånefinansieret med 85%, overføres derfor til 2015.
 
Note 22: Sagen er endnu ikke afsluttet i forhold til Region Syddanmark. Rådighedsbeløbet overføres til 2015.
 
Note 23: Beløbet er afsat til eventuel udgift til forureningsoprensning vedr. Ndr. Ringvej 1. Dette ventes afklaret efter arealet er blevet overtaget af køber, dvs. 2015/2016. Overtagelsen afventer godkendelse af lokalplan samt skema A, hvilket skal være sket senest 31. december 2015.
 
Note 24: Beløbet forventes anvendt i 2015. Afventer udløb af byggepligtfristen den 31. december 2014
 
Note 25: De sidste ejendomserhvervelser ved Skamlingsbanken er endnu ikke foretaget, hvorfor restrådighedsbeløbet, der er forudsat lånefinansieret med 85% overføres til 2015.
 
Note 26: Køb af Dybvadbro station afventer Naturstyrelsen. Beløbet kommer til udbetaling i 2015.
 
Note 27: Skyldes tidsmæssige forskydninger i projektet.
 
Note 28: Byggemodningen foregår løbende i forbindelse med salg af grunde. Manglende salg indebærer, behov for overførsel til 2015.
 
Note 29: Byggemodningen ses samlet under ét, dog undtaget Nordic Synergy Park. Overførslen fra 2014 til 2015 skyldes almindelige differencer på mange mindre anlægsprojekter der samlet set betyder en overførsel på 2 mio. kr.
 
Note 30: Myndighedsbehandlingen vedrørende Brodæk har forsinket projektet og er den primære årsag til overførslen.
 
Note 31: Børnestationerne etableres i tæt samarbejde med kulturinstitutioner, skoler og andre eksterne interessenter. De enkelte stationer anlægges løbende og sker også henover årsskiftet, hvilket generer de overførte midler.
 
Note 32: Overføres til 2015 hvor opgaven forventes færdiggjort med indkørsel til området. Dette anlæg koordineres med udbygningen af Kolding Sygehus.
 
Note 33: Der er tidsmæssige forskydninger i projektet.
 
Note 34: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev rådighedsbeløb ikke fordelt som foreslået i sag nr. 1 fra den 5. september 2012. Det er derfor nødvendigt at overføre beløb til 2015. 1,743 mio. kr. svarende til 30,9% er forudsat lånefinansieret jævnfør ministeriets dispensation.
 
Note 35: I 2014 har det af hensyn til sygehusbyggeriet kun været muligt at udvide krydsene Ndr. Ringvej/Skovvangen og Ndr. Ringvej/Skovbrynet. Udvidelsen af begge kryds har ikke kunnet holdes indenfor rammen og derfor har der kun været mulighed for at udvide krydset Ndr. Ringvej/Skovbrynet. 1,792 mio. kr. svarende til 30,9% er forudsat lånefinansieret jævnfør ministeriets dispensation.
 
Note 36: Anlægsprojekterne har været betydeligt billigere end forventet, og der har af hensyn til ansættelse af projektleder for cykelbyen været en projektforsinkelse. Dette har nødvendiggjort overførsel af rådighedsbeløb til 2015.
 
Note 37: Projektet med energirenoveringen løber over perioden 2013-2017 og har derfor estimerede beløb for hvert år, som er blevet vurderet under udbudsarbejdet. Dette første hele år, som de sidste måneder af 2013, har været en indkørings- og tilpasningsperiode, hvor der ikke har været så høj produktion som forventet, da der først her kunne foretages detaljeret og grundig planlægning i samarbejde med entreprenøren. Projektet er forudsat lånefinansieret.
 
Note 38: Projektet afsluttes med beplantning, som først kan ske i det tidligere forår. Derfor overføres midler til dette.
 
Note 39: Den nye busterminal ligger på et areal ejet af DSB ejendomme. Købsprocessen har været ualmindelig langstrakt, men det forventes at købet kan afsluttes i 2014, og at terminalen bygges i første halvdel af 2015.
 
Note 40: Anlægsprojektet løber henover årsskiftet, og derfor overføres det resterende rådighedsbeløb.
 
Note 41: Etablering af kystsikring ved Hejlsminde trækker ud, da Kystdirektoratets sagsbehandlingstid ligger på mindst 6 måneder, og der stadig ikke foreligger en tilladelse. Kystsikringen forventes gennemført i foråret 2015, så snart tilladelse foreligger.
 
Note 42: Merforbrug ved wayfinding i 2014 finansieres via overførsel fra budget 2015 til 2014 for projektet. Således budgettet til projektet i 2015 reduceres fra 250.000 kr. til 105.000 kr.
 
Note 43: Overførsel af Seniorudvalgets ubenyttede budgetmidler fra 2010 til velfærdsteknologiske initiativer og uddannelse.
 
Der pågår ultimo 2014 forsøg med interaktiv kommunikation til borgere. Såfremt forsøget afsluttes med et positivt resultat, forventes der anskaffet udstyr for 1 mio. kr. primo 2015. Dette projekt er en forudsætning for, at effektiviseringstiltag kan realiseres. Derfor søges der om overførsel af 1 mio. kr. til 2015. Herudover ønskes overført 70.000 kr. til delprojektet IT- og Ældre, da projektet videreføres i 2015.
 
Note 44: Endelig afklaring vedrørende Basagerhus og evt. mulighed for fællesspisning på Basagerhus i stedet for etablering af en ældrebolig til fællesspisning mangler fortsat. Derfor ønskes beløbet på 100.000 kr. overført til 2015.
 
Note 45: Byggelån, der modsvares af note 8.
 
Note 46: Forskydningen kan specificeres således:
Note
Tekst
Beløb
2
P.nr. 1008 Sundhedscenter
2.008
4
P.nr. 7751 Specialbørnehave i Seest
85
10
P.nr. 4575 Energihandleplan II
550
11
P.nr. 2181 Ekstra energisparepulje
3.170
12
P.nr. 4580 Bygningsforbedringsudvalget 2009
275
13
P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring
238
14
P.nr. 4636 Fugt og skimmelsvamp
422
15
P.nr. 4661 Nedrivning af Vonsild Mølle
142
16
P.nr. 4699 Byfornyelse Lindegade 26
950
17
P.nr. 4700 Byfornyelse Lindegade 28
1.045
21
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park
6.305
25
P.nr. 4615 Skamlingsbanken
745
34
P.nr. 2147 Christiansfeld Bymidte, renovering og forskønnelse
 
1.743
35
P.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus
 
1.792
37
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning
 
12.426
*
Depositum Søstrehuset
-1.730
 
I alt
30.166
 
* Beløbet på 1,730 mio. kr. vedrørende Søstrehuset overføres til 2015, da deponeringspligt/mindre lånemulighed skal medtages i det år lejekontrakten gælder fra. Lejekontrakten forventes at gælde fra 1. januar 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Kolding Teaterforening fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013/2014 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014.
 
Årsrapporten udviser et underskud på 129.801 kr.
 
Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2014 i alt 690.529 kr.
 
Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold, dog fremhæves særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By – og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsregnskab og revisionsprotokollat for Kolding Teaterforening for sæsonen 2013/2014 godkendes.

Sagsfremstilling

 
Kolding Teaterforening har fremsendt regnskabet for 2013/2014 samt det tilhørende revisionsprotokollat.
 
Regnskabet udviser et underskud på 129.801 kr. mod det budgetterede underskud på 125.000 kr., resultatet betyder at egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2014 690.529 kr.
 
Der har været udgifter på i alt 1.639.696 kr. mod budgetterede udgifter på 1.756.000 kr.
 
Der har været egne indtægter på i alt 1.142.660 kr. mod budgetterede egne indtægter på 1.270.000 kr. Kunststyrelsen har ydet tilskud til Kolding Teaterforening med i alt 367.235 kr., hvoraf de 30.539 kr. udgør garantitilskuddet.
 
Indtægter fra billetsalg som udgør 933.616 kr. mod budgetterede billetindtægter på 1.050.000 kr.
 
Andre indtægter udgør 115.407 kr. mod budgetterede andre indtægter 120.000 kr. De andre indtægter er annonceindtægter, ekspeditionsgebyr, sponsorindtægt, programsalg og teaterture.
 
I sæsonen er afviklet i alt 23 forestillinger med i alt 6.675 tilskuere.
 
”Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2013/2014.
Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.”
 
”Funktionsadskillelse
Under hensyn til foreningens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for foreningens forretningsgange.
 
Foreningens formand, kasserer og sekretær har hver især alene fuldmagt til foreningens netbank.
 
Denne situation kan medføre, at foreningen ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.
 
Det bedste middel til afhjælpning af disse problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller.
 
Vi anbefaler, at alle betalinger godkendes af 2 fuldmagtshavere i forening.
 
Vi har ikke kunnet basere vores revision på den interne kontrol, men har i stedet udvidet omfanget af de øvrige revisionshandlinger.”
 
BDO har revideret årsrapporten 2013/2014 for Kolding Teaterforening, og har konkluderet følgende:
 
”Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pasiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 – 30. juni 2014.”
 
Forvaltningen kan oplyse om, at Kolding Kommune har en 1-årig aftale med Kolding Teaterforening for 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr. pr. sæson, såfremt teaterforeningens egenkapital er under 650.000 kr. Der vil således i teatersæsonen 2014/2015 vil være mulighed for at underskudsgarantien vil blive udløst, da egenkapitalen for Teaterforening pr. 30. juni 2014 er 690.529 kr.

Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

 
Mungo Park Kolding fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013/14 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014.
 
Årsrapporten udviser et overskud på 76.844 kr.
 
Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2014 i alt 721.727 kr.
 
Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Mungo Park Koldings Årsrapport 2013/14 med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Sagsfremstilling

Mungo Park Kolding skal jf. den mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune indgåede egnsteateraftale fremsende regnskabet til Kolding Kommunes godkendelse.
 
Regnskabet udviser et overskud på 76.844 kr. mod det budgetterede overskud på 7.000 kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. 30. juni 2014 udgør i alt 721.727 kr.
 
Der har været udgifter på i alt 9.506.370 kr. mod budgetterede udgifter på 9.118.000 kr.
 
Der har været indtægter på i alt 9.583.214 kr. mod budgetterede indtægter på 9.125.000 kr. Kolding Kommune har ydet tilskud til Mungo Park Kolding med i alt 6.928.878 kr. og Kolding Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget statsrefusion på 2.700.000 kr., som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud, hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.238.306 kr.
 
Kolding Kommunes tilskud er udbetalt i perioden 1. januar til 31. december 2014, men regnskabsperioden for Mungo Park Kolding går fra 1. juli til 30. juni, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige.
 
Heri er der indtægter fra billetsalg, som udgør 932.713 kr. mod budgetterede billetindtægter på 839.000 kr. I sæson 2012/2013 var billetindtægterne 991.507 kr.
 
Øvrige indtægter udgør 673.721 kr. mod budgetterede øvrige indtægter på 390.000 kr. De øvrige indtægter er bl.a. sponsorater, tilskud, kontingenter og cafedrift m.v.
 
Renteindtægter udgør 285 kr.
 
Billetindtægterne svarer til 17,1% af det tilskud, som Mungo Park Kolding modtager fra Kolding Kommune. De samlede billetindtægter andrager i alt 1.773.982 kr.
 
I sæsonen er afviklet i alt 132 forestillinger og arrangementer i Kolding og på turne (i sæson 2012/2013 var det 133 forestillinger), mod mindst 100 forestillinger i kontrakten mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune. I Kolding har Mungo Park spillet forestillinger for 10.768 tilskuere. Der er afviklet 16 forskellige forestillinger og arrangementer heraf 4 egenproduktioner (4 urpremierer), 3 genopsætninger og 3 nye foyerformater. Derudover 2 produktioner i samarbejde med Nordhøj og 5 gæstespil.
 
Den samlede sædebelægning i Mungo Park Kolding har været på 74% (i sæson 2012/2013 var den på 72,6%).
 
Endelig anføres i årsrapportens ledelsesberetning, at
”Mungo Park Koldings direktion og bestyrelse ser med stærk optimisme og engagement frem mod de kommende sæsoners udviklingsmuligheder”.
 
”I sæsonen har Mungo Park Kolding opnået den højeste samlede salgsindtægt i teatrets historie” og ”vi imødeser de kommende sæsoner med stor optimisme. Vi forventer som minimum at kunne fastholde det nuværende indtægtsniveau.”
 
PricewaterhouseCoopers har revideret Mungo Park Koldings årsrapport 2013/14 og det har ikke givet anledning til forbehold, men man har konkluderet følgende:
 
”Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Mungo Park Koldings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af Mungo Park Koldings aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 i overensstemmelse med teaterloven og Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvandlig praksis.”

Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2014

Forslag indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Der foreligger regnskab for 2013 vedrørende den selvejende institution under Socialudvalgets område.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at regnskabet for den selvejende institution Landerupgaard godkendes.

Sagsfremstilling

Der er aflagt revideret afsluttende regnskab for 2013. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision.

Beslutning Socialudvalget den 19-11-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Medlem af Ungdomsskolebestyrelsen Åse Juhl, der var indstillet af LO, ønsker at udtræde af Ungdomsskolebestyrelsen med udgangen af 2014 på grund af pensionering.

LO indstiller, at Peter Andersen, Olaf Ryesgade 33, Kolding, udpeges som nyt medlem.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Åse Juhls anmodning om at udtræde af Ungdomsskolebestyrelsen imødekommes, og

at Peter Andersen udpeges som nyt medlem af Ungdomsskolebestyrelsen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

TVIS har sendt anmodning om Kolding Kommunes godkendelse af en vedtægtsændring, der vil betyde en ændring af aflønningen af bestyrelsesmedlemmer fra mødediæter til et fast årligt honorar.
 
Vedtægtsændringer, herunder også ændringer af honorar, forudsætter samtlige deltagerkommuners tiltrædelse og en efterfølgende godkendelse fra Statsforvaltningen jf. henholdsvis vedtægtens § 9.4 og § 12.1. TVIS foretager sagsbehandlingen i forhold til Statsforvaltningen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at den foreslåede vedtægtsændring godkendes med forbehold for de øvrige deltagerkommuners og Statsforvaltningens godkendelse.

Sagsfremstilling

TVIS har sendt anmodning om Kolding Kommunes godkendelse af en vedtægtsændring, der vil betyde en ændring af aflønningen af bestyrelsesmedlemmer fra mødediæter til et fast årligt honorar.
 
Beslutninger om vedtægtsændringer for TVIS forudsætter, jf. vedtægten for TVIS § 9.4, deltagerkommunernes godkendelse. Beslutninger om vedtægtsændringer forudsætter, jf. vedtægten for TVIS § 9.3, to behandlinger i bestyrelsen for TVIS med mindst 4 ugers mellemrum. Bestyrelsen for TVIS har behandlet sagen henholdsvis den 25. september 2014 og den 30. oktober 2014.
 
Vedtægtsændringen består i følgende ændring af vedtægtens § 8.11:
 
Gældende § 8.11:
”Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til formanden og næstformanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.”
 
Ny § 8.11:
”Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.”
 
Bestyrelsen i TVIS har på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes forventede tidsforbrug på bestyrelsesarbejdet besluttede følgende honorar:
 
1. Formanden 100.000 kr.
2. Næstformanden 50.000 kr.
3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 25.000 kr.
 
Den samlede årlige udgift til faste honorarer til bestyrelsens ni medlemmer udgør herefter 325.000 kr.
 
Vedtægtsændringen indebærer ingen ændringer i formands- og næstformandshonoraret.
 
TVIS har ved fastsættelsen foretaget en sammenligning af bestyrelseshonoraret for sammenlignelige selskaber, ligesom der er set på TVIS’s omsætning, der er på ca. 586 mio. kr. i 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Ankestyrelsen praksisundersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner, hvor Kolding Kommune er blandt 20 udvalgte kommuner, der i november 2013 blevet bedt om at indsende de nyeste sager, hvor det er besluttet at ændre anbringelsessted for et anbragt barn eller ung i en plejefamilie.
 
Der er fra de 20 udvalgte kommuner indsendt og vurderet i alt 57 afgørelser, som opfylder kriterierne.
 
Samlet set vurderer Ankestyrelsen, at 35 af de 57 afgørelser om ændring af anbringelsessted svarende til 61 procent, opfylder de lovgivningsmæssige krav. 39 procent af afgørelserne opfylder således ikke alle lovgivningsmæssige krav.
 
Kolding kommune har fremsendt 5 sager til Ankestyrelsen, hvoraf de 3 er medgået i undersøgelsens resultater, og sagerne er blandt de 61 procent. Ankestyrelsen konkluderer, at sagsbehandlingen i Kolding Kommune generelt opfylder alle lovens krav og er foregået i overensstemmelse med lovgivningen, men der er fokusområder som:
bedre inddragelse, at sagerne er tilstrækkeligt belyst, indholdet i supervisionen til plejefamilierne omkring støtte og barnets kontakt til plejefamilien.
 
Fokuspunkterne er blandt de fokuspunkter Familierådgivningens ”projekt kvalitet i sagsbehandlingen”, arbejder med.
 
På landsplan er der de seneste to år truffet ca. 600 afgørelser om ændring af anbringelsessted for børn og unge anbragt i en plejefamilie. Årligt svarer det til, at ca. 4 procent af de børn og unge, som er anbragt i plejefamilie, oplever at skulle ændre anbringelsessted.
 
Ankestyrelsen har i undersøgelsen af de 57 afgørelser haft fokus på, om ændring af anbringelsessted er sket til barnets bedste og hvordan samarbejdet mellem plejefamilien og kommunen påvirker beslutninger for det anbragte barn samt at fremhæve eksempler på det gode samarbejde.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at       Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner og Familierådgivningens initiativer for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens sammenfattende konklusion viser, at kommunerne i størstedelen af sagerne overholder de lovgivningsmæssige krav, når de træffer afgørelse om at ændre anbringelsessted for børn og unge, der er anbragt i plejefamilie.
 
Der er ligeledes, ud fra en børnefaglig vurdering, i størstedelen af sagerne, sket en relevant flytning, som tilgodeser barnets eller den unges tarv.
 
Resultaterne i undersøgelsen skal ses i lyset af, at plejefamilierne i en stor del af de undersøgte sager selv har opsagt kontrakten. Nogle af sagerne er endvidere karakteriseret ved, at den situation, som har været udslagsgivende for flytningen, er opstået med kort varsel.
 
Det er Ankestyrelsens vurdering, at nogle af flytningerne sandsynligvis kunne være undgået, hvis der fra starten af anbringelsen var foretaget det rette match mellem plejefamilie og plejebarn. I nogle sager er barnet eller den unge udredt for sent i forløbet eller slet ikke udredt, hvor de burde have været det.
 
At flere end halvdelen af børnene eller de unge er flyttet fra plejefamilien til institution eller et opholdssted, kan ses som et udtryk for, at børnene eller de unge har haft et behandlingsbehov, som plejefamilien ikke har kunnet imødekomme.
 
Der er ligeledes eksempler på sager, hvor der er gået for lang tid, før kommunen har reageret på plejefamiliens tilkendegivelser om tiltagende vanskeligheder hos barnet eller den unge.
 
Ankestyrelsens anbefalede opmærksomhedspunkter til kommunerne:
 1. Handleplaner: Kommunerne skal forsat have fokus på opfølgning og revision af handleplanerne, så der er overensstemmelse mellem handleplanen og den indsats, der aktuelt arbejdes med.
 1. Børnesamtale: kommunerne skal forsat have fokus på at afholde en egentlig børnesamtale, før der træffes afgørelse i sagen for at få kendskab til barnets eller den unges holdning samt for at sikre, at denne kan indgå i overvejelserne i sagen.
 1. Kommunerne skal ligeledes sikre, at barnet eller den unge løbende inddrages i sagsforløbet.
 1. Hvis det vurderes, at der ikke skal afholdes børnesamtale, skal kommunen begrunde og beskrive denne vurdering i sagen, så det kan ses, hvorfor samtalen ikke er afholdt.
 1. Høring og inddragelse af plejefamilien: Kommunerne skal fortsat have fokus på, at plejefamilien, der har det daglige kendskab til barnets eller den unges trivsel, høres og inddrages i sagsforløbet, og at plejefamiliens holdning, også hvis denne kun er indhentet mundtligt, er beskrevet i sagen.
Ud fra både den juridiske og børnesagkyndige vurdering kan det i øvrigt peges på:
 1. At kommunen skal sikre sig et bredt, professionelt og fagligt grundlag for at træffe den bedst mulige beslutning om anbringelse/flytning, så den matcher barnets eller den unges behov aktuelt og på længere sigt. Dette uanset om der kan være hastende og akutte forhold.
 1. At kommunen ved børnesamtale og inddragelse af barnet eller den unge ikke blot indhenter barnets udsagn og holdning, men foretager en faglig vurdering af, hvad der er til barnets bedste, selvom dette strider mod barnet eller den unges udsagn.
 1. At kommunen ved flytning af anbragte børn overvejer, om kontakt og tilknytning til tidligere plejefamilie skal bevares.
 1. At kommunen er opmærksom på vigtigheden af supervision til plejefamilien og helhedsorienterede handleplaner for barnet/ den unge.
Familierådgivningens egen vurdering af fokuspunkter og tiltag er: At træffe tydelige afgørelser.
 
Familierådgivningen har siden september 2013 gennem Projekt ”Kvalitet i sagsbehandlingen” haft fokus på systematik i sagsbehandlingen, herunder, at sagerne er lovmedholdelige og blandt andet er en del af projektet, at der implementeres guidelines og skabeloner til brug for, at der træffes tydelige afgørelser i sagerne.
 • Sikre inddragelse af forældrene, barnet og den unge i sagsbehandlingen.
I forbindelse med projekt ”Kvalitet i sagsbehandlingen” indgår skærpet fokus på handleplaner og partshøring samt børnesamtaler. Handleplaner kvalitetssikres herunder sikres at børn, unge og deres forældre er hørt og inddraget. Derudover har Familierådgivningen fra 3. kvartal 2014 via Selvværd for børn og Selvværd for unge haft et øget fokus på hvordan børn, unge og deres forældre oplever sig inddraget i sagsbehandlingen.
 
Endvidere er metoder til inddragelse af barnet, den unges og forældrenes netværk implementeret som en del af praksis. Eksempelvis anvendes i større grad metoden ”Familierådslagning” og ”tværfaglige ungesamtaler” (TUS) i en del ungesager. Disse møder er kendetegnet ved, at den, der leder mødet, ikke har kendskab til sagen/familien, den unge og at den unges netværk - både det private og det offentlige systematisk inviteres til at bidrage til løsning af den unges problemer.
 • Supervision af plejefamilierne.
Med henblik på at komme problemstillinger i plejefamilien i forhold til plejebarnet i forkøbet, udvikler Familierådgivningen supervisionsmetoder, som kan hjælpe med til at afdække behovet for særlig støtte til barnet/den unge inden anbringelsen måske bryder sammen.
 • Vurdering af, om barnet eller den unge vil kunne have gavn af at opretholde kontakt til tidligere anbringelsessted
Familierådgivningen har i forvejen et stort fokus på inddragelse af netværket og vil fremover være opmærksom på, at både børn/unge og voksne fra tidligere anbringelsessteder kan være betydningsfulde for barnet eller den unge fremover.

Beslutning Socialudvalget den 19-11-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Aller Friv. Brandværn har meddelt, at brandværnet på et møde den 26. oktober 2014 har besluttet at foreslå en nedlæggelse af brandværnet på næste generalforsamling med ikrafttrædelse den 1. februar 2015.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Beredskabschefen foreslår,
 
at brandslukningsaftalen ophæves med udgangen af januar 2015 under forudsætning af, at Aller Friv. Brandværn beslutter en nedlæggelse af brandværnet.

Sagsfremstilling

Aller Friv. Brandværn har på et møde den 26. oktober 2014 drøftet brandværnets fremtid. På baggrund af mødet har bestyrelsen for brandværnet orienteret forvaltningen om, at brandværnet agter at beslutte en nedlæggelse af brandværnet på den ordinære generalforsamling i januar 2015.
 
Aller Friv. Brandværn ønsker derfor at blive frigjort fra brandslukningskontrakten med udgangen af januar 2015, se bilag.
 
Samarbejdet mellem Aller Friv. Brandværn og Kolding Kommune er reguleret i brandslukningskontrakten gældende for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2015, se bilag.
 
Udrykningsforpligtigelsen i stationens område varetages i dag af Aller Friv. Brandværn og Tyrstrup Friv. Brandværn i fællesskab. Efter nedlæggelse af Aller Friv. Brandværn varetages udrykningsforpligtigelsen som udgangspunkt af Tyrstrup Friv. Brandværn understøttet af st. Kolding. Der har tidligere været dialog med Haderslev Brand & Redning om, at Fjelstrup Friv. Brandværn i Haderslev Kommune skal supplere i området omkring Hejls og Hejlsminde, når Fjelstrup Friv. Brandværn kan mønstre den nødvendige bemanding.
 
Efter nedlæggelse af Aller Friv. Brandværn fordeler Kolding Brandvæsens ledelse køretøjer, materiel, radio- og udkaldsudstyr samt mundering til øvrige stationer ud fra en hensigtsmæssighedsbetragtning.
 
Brandstationen ejes af Aller Friv. Brandværn og er beliggende på lejet grund ved Aller Mølle. Brandstationens fremtid skal således afklares mellem brandværnet og Aller Mølle.
 
Aktive medlemmer i brandværnet, der fortsat ønsker at indgå i Kolding Brandvæsen, kan vælge at overgå som brandmænd til st. Tyrstrup (Tyrstrup Friv. Brandværn) eller blive tilknyttet det frivillige beredskab i Smedegade.

Beslutning Beredskabskommissionen den 19-11-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der iværksættes en ekstra indsats med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden på erhvervsbyggesager ved at ansætte en ekstra byggesagsbehandler i et år.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der ansættes en ekstra byggesagsbehandler i 2015,
 
at ansættelsen finansieres via et ikke-disponeret beløb på 300.000 kr. under Erhvervspolitikområdet og af yderligere opkrævet byggesagsgebyr på ca. 250.000 kr.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har orienteret Plan- og Boligudvalget om status for sagsbehandlingstider for byggesager pr. 1. oktober 2014. Af denne orientering fremgik det, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at overholde de fastsatte servicemål for erhvervsbyggeri på en sagsbehandlingstid på 6 uger.
 
Sagsbehandlingstiden for erhvervssager har været under pres gennem længere tid. Da erhvervssagerne er et kernområde, er der derfor behov for at fokusere på at nedbringe sagsbehandlingstiden på erhvervssager.
Der har i den forbindelse i det sidste 1½ år været arbejdet med at skabe mere tid til sagsbehandlingen ved hele tiden at have fokus på optimering af sagsbehandlingen og organisering af de enkelte opgaver, samtidig med, at der har været fokus på at sikre et højt serviceniveau over for borgerne. Der har ligeledes været en ekstraordinær indsats for afvikling af erhvervssager, ved at erhvervsteamet har påtaget sig ekstra arbejde i forbindelse med en række weekender og helligdage i maj/juni 2014. Der blev i den forbindelse arbejdet 120 timer ekstra.
 
For at nedbringe sagsbehandlingstiden på erhvervssager forslår By- og Udviklingsforvaltningen, at der iværksættes en ekstra indsats ved at ansætte en ekstra byggesagsbehandler i et år (2015).
 
Ved en gennemgang af Erhvervspolitikområdet for 2015 er der under projektpuljen til markedsføring af region Syddanmark et ikke-disponeret beløb på 300.000 kr. som kan finansiere en del af lønudgiften til en ekstra byggesagsbehandler i 2015. Resten af lønudgiften på 250.000 kr. finansieres via det ekstra byggesagsgebyr, der genereres af de ekstra erhvervssager, hvortil der gives en byggetilladelse. Da en byggesagsbehandler i gennemsnit kan udfakturere 50-60% af sin tid, kan den fulde lønudgift ikke finansieres alene via byggesagsgebyr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Der forelå umiddelbart ingen aktiviteter.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det betyder i praksis, at antallet af beredskaber reduceres fra 86 til maksimalt 20 i Danmark.
 
Dannelsen af de fælles beredskaber skal ske indenfor den nuværende beredskabslovs rammer. Kommunerne skal dermed selv medvirke til, at der indgås de relevante aftaler om etablering af en række fælleskommunale selskaber i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60 jf. beredskabslovens § 10, stk. 3.
 
Det er en del af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne under et bliver reduceret med 50 mio. kr. i 2015 og med 75 mio. kr. i 2016, som bliver taget i bloktilskuddet. Derudover er det forudsat i aftalen, at der kan frigøres 100 mio. kr. i kommunerne til omprioriteringer i kommunerne. Begge dele udmøntes af selskabet.
 
Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har drøftet muligheden for et fælles beredskab. Disse drøftelser har ført til, at der nu er klarhed over, at en forudsætning for etableringen af et sådant kommunalt fællesskab på beredskabsområdet betyder, at der skal være enighed mellem kommunerne om en række spørgsmål, ligesom en række spørgsmål bør overlades til den fremtidige ledelse i selskabet.
 
Kommunaldirektørerne i deltagerkommunerne indstiller hermed, at der stiftes et §60 selskab på nærmere vilkår som rammerne for det nye fælles beredskab.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Kolding Kommune er sindet, at deltage i et fælles beredskab mellem kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle på følgende nærmere anførte forudsætninger:
 
0. Der dannes et fælleskommunalt selskab (§ 60 selskab) og selskabet navngives: ”Trekantområdets Brandvæsen”
 
1. Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye selskab sker i forlængelse af nærværende principbeslutning.
 
2.a Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration bliver i Vejle Kommune
 
2.b Den fysiske placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner bliver i Fredericia Kommune.
 
3. Der indgås en administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner.
 
4. Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab.
 
5. Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab overlades til det nye selskabs ledelse at beslutte, herunder at overveje om opgaven bedst varetages af selskabet eller om opgaven vil kunne være egnet til at blive udbudt.
 
6. Spørgsmålet vedrørende det supplerende frivillige beredskab afgøres af den fremtidige ledelse, når der foreligger en ny risikobaserede dimensionering og under hensyntagen til de medvirkende kommuners ønsker og traditioner, herunder geografiske traditioner.
 
7. Selskabet som udgangspunkt udelukkende varetager beredskabsopgaver, dvs. opgaver hjemmehørende under beredskabsloven, dernæst kan selskabet ud fra egen forretningsplan afgøre, hvilke sideaktiviteter der kan tilbydes de deltagende kommuner. De sideaktiviteter, som selskabet tilbyder, tilbydes overfor alle de deltagende kommuner.
 
8. Den fysiske placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning sker i de enkelte deltagerkommuner og kommunerne stiller efter nærmere aftale med det nye selskab en arbejdsplads til rådighed for denne funktion.
 
9. Beredskabskommissionens sammensætning med medlemmer fra deltagerkommunerne fordeles på følgende måde: Vejle 3 medlemmer, Kolding 3 medlemmer, Fredericia 2 medlemmer, Middelfart 2 medlemmer, Billund 2 medlemmer og Vejen 2 medlemmer. Borgmestrene er jf. Beredskabsloven selvskrevne medlemmer. Herudover skal de frivillige have en plads i beredskabskommissionen med observatørstatus og politimyndigheden indgår i henhold til lovgivningen. Herudover etableres der en bestyrelse for selskabet bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og næstformandspost i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse.
 
10. Ejerandel fastsættes i forhold til de indskudte aktiver. Udgiftsfordelingen tager udgangspunkt i en model, hvor der er sammenhæng mellem ejerforhold og byrdefordelingen af de årlige driftsbudgetter. I fase 2 fastsættes byrdefordelingen efter indbyggertal, dog efter nærmere forhandling. Den detaljerede fordeling godkendes endeligt af borgmesterkredsen efter indstilling fra kommunernes økonomichefer.
 
11. Værdiansættelser og apportindskud foretages af revisionen efter gældende regnskabsprincipper. Revisionen udarbejder tillige åbningsbalancen.
 
12. Ejendomme, faste installationer og materiel apportindskydes som det helt klare udgangspunkt efter en værdiansættelse med en model for afskrivninger og forrentning, der sikre selskabet midler til udskiftning af materiel.
 
13. Vilkår for udtræden besluttes af beredskabskommissionen i forhold til om det skal ske ved udtagelse af egne indskudt og nedskrevne aktiver eller om det skal ske ved udbetaling/indbetaling af penge.
 
14. Det beredskabsmæssige serviceniveau på baggrund af en ny fælles risikobaseret dimensionering indenfor rammerne af det nye selskab, hvor redningsberedskabets forebyggende og afhjælpende indsats fastlægges med udgangspunkt i den enkelte kommunes risikoprofil.
 
15. Sagen forelægges alle høringsberettigede fora.
 
16. Sagen forelægges deltagerkommunerne igen, når alle dokumenter foreligger i endeligt udkast
 
17. Sagen i øvrigt godkendes, under forudsætning af, at de af kommunerne aftalte vilkår for selskabets etablering m.v. tiltrædes af de øvrige deltagerkommuner og statsforvaltningen, herunder modellen med en bestyrelse for selskabet.
 
18. Selskabets stiftelsesomkostninger afholdes af selskabet.

Sagsfremstilling

Af væsentlige spørgsmål, der skal tages stilling til som forudsætning for etablering af et fælles beredskab bestående af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner er følgende:
 
0. Der dannes et fælleskommunalt selskab (§ 60 Selskab) og selskabet navngives.
 
1. Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye fælles beredskab.
 
2.a. Fysisk placering af den overordnede ledelse og administration
 
2.b. Fysisk placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner.
 
3. En administrationsaftale med en af deltagerkommunerne om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner.
 
4. Hvorvidt det nye selskab skal have et uddannelsescenter på Beredskabscenter Gudsø.
 
5. Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab.
 
6. Hvordan det supplerende frivillige beredskab skal se ud i fremtiden.
 
7. Hvilke sideaktiviteter, altså opgaver, som ligger ud over den beredskabsmæssige kerneopgave, selskabet skal kunne løse fremover.
 
8. Fysisk placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning.
 
9. Beredskabskommissionens sammensætning og eventuel nedsættelse af bestyrelse, samt model for varetagelse af henholdsvis formandspost og næstformandspost i beredskabskommission og bestyrelse.
 
10. Grundlaget for den fremtidige udgiftsfordeling samt fremtidige økonomiske udviklingspotentialer.
 
11. Værdiansættelser og apportindskud.
 
12. Ejendomme, faste installationer og materiel.
 
13. Vilkår for udtræden.
 
14. Det beredskabsmæssige serviceniveau på baggrund af en ny fælles risikobaseret dimensionering indenfor rammerne af det nye selskab, hvor redningsberedskabets forebyggende og afhjælpende indsats fastlægges med udgangspunkt i den enkelte kommunes risikoprofil.
 
Af hensyn til en sikring af, at beredskabet i alle kommuner fungerer under etableringen af et fælles beredskab vil selve etableringen skulle foregå i to faser. De to faser er følgende:
 
I Fase 1 nedsættes en ny beredskabskommission og der ansættes en overordnet ledelse af det nye selskab. I denne fase skal den nye beredskabskommission udarbejde en ny fælles risikobaseret dimensionering, der skal godkendes i deltagerkommunerne. Der sker en samling af nuværende vagtcentraler i en vagtcentral, for de kommuner, der har en sådan. For de kommuner der har ekstern vagtcentral (Falck) kan forhandlinger om hjemtagelse af opgaven påbegyndes umiddelbart efter etablering af nyt selskab, men ellers sker der ingen væsentlig ændring i nuværende forhold. Deltagerkommunerne bevarer således deres nuværende dimensionering og der sker ikke i denne fase ændringer i antal stationer eller deres status. Dette er i stil med situationen ved kommunalreformen i 2007. Fase 1 forventes gennemført på ca. 1 år og indfrier ikke det fulde økonomiske potentiale.
 
I Fase 2, der er en udviklings- og stabiliseringsfase, vil den nye fælles risikobaserede dimensionering blive færdiggjort. Det er i denne fase, at der vil ske ændringer af den nuværende fysiske placering af de enkelte kommuners beredskaber og antallet af medarbejdere vil blive tilpasset det nye selskabs behov. I denne fase skal det fulde økonomiske potentiale effektueres og deltagerkommunerne vil blive tilbudt det serviceniveau, der er nødvendigt i.f.t den risikobaserede dimensionering. Det er tillige i denne fase at der vil være mulighed for at indgå aftaler om selskabets løsning af andre opgaver for deltagerkommunerne. Denne fase forventes afsluttet i løbet af 2 – 3 år.
 
Det bemærkes, at den nye beredskabskommission efter beredskabslovens § 9, stk. 4 kan træffe beslutning om, at der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse for beredskabskommissionens medlemmer.
 
Modellen med en selskabsbestyrelse bestående af de deltagende kommuners borgmestre og honorar til en sådan bestyrelse har været undersøgt af en embedsmandsgruppe og konklusionen er, at modellen med en selvstændig selskabsbestyrelse, under den nye fælles beredskabskommission, kan forventes godkendt af Statsforvaltningen. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til de foreslåede honorarer for den nye selskabsbestyrelse.
 
For at sikre den nye beredskabsdirektør et klart og tydeligt samspil med såvel Beredskabskommission som bestyrelse, skal formand og næstformand i såvel Beredskabskommission og bestyrelse være identiske.
 
Bilaget: Beredskabsbeslutninger – Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab – emner til politisk stillingtagen, beskriver nærmere de overvejelser der ligger til grund for forslagene.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.