Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 11. mar 2015 kl. 09:00

Kulturudvalget

1.2 Vest

Referat

Resumé

I sammenhæng med revisionen af udvalgspolitikken for Kulturudvalget 2012-2015 blev der vedtaget fire 2-årige fokusområder for 2014-2015: Mødesteder og midlertidighed, Børnekultur – familiekultur, Borgeren som medskaber samt KulturKolding – et fælles løft.
Forvaltningen har udarbejdet en midtvejsevaluering af hvilken effekt fokusområderne har haft ved udgangen af 2014, herunder hvor mange, og hvilke, projekter der er igangsat inden for fokusområderne.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at midtvejsevalueringen af fokusområderne for 2014-2015 inden for udvalgspolitikken for Kulturudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Midtvejsevaluering fokusområder 2014-15
Et fokusområde er et politisk prioriteret område, hvorigennem en udvalgspolitik udmøntes over en 2-årig periode ved at fokusområderne omsættes til konkrete projekter og handlinger.
 
De kulturpolitiske fokusområder for 2014-2015 blev udviklet og færdiggjort på udvalgets introduktionsseminar i starten af 2014. De lyder således:
 • Mødesteder og midlertidighed
 • Børnekultur – familiekultur
 • Borgeren som medskaber
 • KulturKolding – et fælles løft
Forvaltningen har gennemført en screening af hvilke projekter, der er iværksat i 2014 under hvert enkelt fokusområde. Projekterne er igangsat bredt på det kommunale kulturområde. Midtvejsevalueringen dækker således projekter i kulturafdelingen, samt på samtlige kommunale kulturinstitutioner: Christiansfeld Centret, Godset, Koldingbibliotekerne, Kolding Musikskole, Kolding Billedskole, Kvarterhuset, NICOLAI, Kolding Stadsarkiv samt Nicolai for børn. De kulturpolitiske fokusområder implementeres også aktivt gennem institutionernes driftsopgaver.
 
 
Endvidere har forvaltningen udarbejdet et værktøj, der kan hjælpe med at måle, i hvor høj grad de igangsatte projekter lever op til værdierne i udvalgspolitikken. Hvert tiltag/projekt under hvert fokusområde pointgives på en skala fra 1-5, alt efter i hvilken grad det lever op til de 4 beskrevne værdiparadigmer i udvalgspolitikken. Projekterne er blevet pointgivet ud fra en selvrapportering fra projektejerne. Værdiparadigmerne, der er givet point for, er:
 
 • Kvalitet
 • Udvikling og fornyelse
 • Formidling
 • Samarbejde
 
I skemaet nedenfor fremgår karaktergennemsnittet for hvert projekt. Det fulde værktøj med baggrunden for pointgivningen kan ses i bilaget til punktet.
 
Nedenstående tabel indeholder de 25 satsninger, der er vurderet til at have den højeste potentielle målopfyldelse i forhold til de kulturpolitiske fokusområder. Det vedhæftede skema er en bruttoliste med samtlige igangsatte projekter.
 
Værktøjet kan anvendes fremadrettet til at udvikle og modne nye tiltag og projekter.
 
Igangsatte projekter i 2014 under hvert fokusområde:
 
Fokusområde
Tiltag/projekter
Point
Mødesteder og midlertidighed
Eksterne samarbejder med nye scener, Godset
 
Nye generationer til Godset
 
Kultour-biblioteket, Koldingbibliotekerne
 
Musikskolens festuge
4
 
 
4,25
 
5
 
 
5
Børnekultur – familiekultur
Etablering af samarbejde ml. Christiansfeld-centret og Christiansfeld Skole
 
Knæk Koden, Koldingbibliotekerne
 
Familie-tegnekurser, Kolding Billedskole
 
PLOOL! – international børnekulturkonference, Nicolai for børn
 
Etablering af uddannelses-tjeneste, Kolding Stadsarkiv
 
Musik som integreret fritidstilbud, Kolding Musikskole
 
Familieformidling, Christians-
feld Centret
 
Skole-/kultursamarbejde, Kulturafdelingen
4,25
 
 
 
4,5
 
 
4,25
 
 
4,25
 
 
 
5
 
 
4,5
 
 
 
4
 
 
4,5
Borgeren som medskaber
Borgerne Bestemmer, Koldingbibliotekerne
 
Kolding Live, Koldingbibliotekerne
 
Maleriudstilling, Kvarterhuset
 
Latinamerikansk uge, NICOLAI
 
Nicolai-familien, NICOLAI
Udvikling af digitale platform,
 
Kolding Stadsarkiv
 
 
Årlig fælles-forestilling med inddragelse af borgere, Kolding Musikskole
4,75
 
 
5
 
 
5
 
4
 
3,75
 
 
5
 
 
4,75
KulturKolding – et fælles løft
Litteraturarrangement, Kvarterhuset
 
Implementere indsatsomr. fra brugerundersøgelse, Kolding Billedskole
 
Teaterlærernetværk, Nicolai for børn
 
Nicolai for unge, NICOLAI
 
Udvikle samarbejdet med kommunens kulturinstitu-tioner, Kolding Musikskole
 
Towards Peace, Kulturafdelingen
4
 
 
3,25
 
 
 
2
 
 
3,5
 
5
 
 
 
4,5
 
Konklusion
Arbejdet med fokusområder er nyt for såvel udvalget som forvaltningen og de kommunale kulturinstitutioner. Projektværktøjet har vist sig at have en god effekt i forhold til at fastholde fokus på de politisk vedtagne fokusområder og danne et overblik over på hvilke parametre, der er størst effekt af de kulturelle projektsatsninger. Efter under et år med projektværktøjet er det dog for tidligt at danne et fuldt overblik over hvorvidt institutionerne samlet når i mål med alle de ønskede satsninger fordelt på de 4 fokusområder, og hvorvidt der er større målbar effekt på nogle af de valgte parametre end andre.
 
Lederne af de kommunale kulturinstitutioner vil i forbindelse med udvalgets behandling af midtvejsevalueringerne deltage på mødet med et kort indlæg.
 
Ultimo 2015 forelægges en afsluttende evaluering af de fremlagte indsatser for Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Godkendt.

Resumé

Der er siden 1. januar 2015 indkommet 11 ansøgninger til den løbende kvik-pulje om tilskud under 15.000 kr. og til kvartals-uddelingen om tilskud over 15.000 kr. med ansøgningsfrist den 1. februar 2015 er der indkommet 9 ansøgninger.
 
Det anbefales, at der til ansøgere om tilskud over 15.000 kr. ydes tilskud/underskudsgaranti til 8 fra Kulturpuljen.
 
Desuden anbefaler forvaltningen at udvalget drøfter ansøgning fra Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der fra Kulturpuljen bevilges tilskud/underskudsgaranti til 8 ansøgere med i alt 296.251 kr.
 
at udvalget drøfter, om der til Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding skal bevilges tilskud.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden 1. januar 2015 modtaget 11 ansøgninger til kvik-puljen om tilskud under 15.000 kr. Hvad angår kvartals-uddelingen for tilskud over 15.000 kr., hvor der er annonceret i dagspressen med ansøgningsfrist den 1. februar 2015, er der indkommet 9 ansøgninger om tilskud fra puljen.
 
For så vidt angår ansøgninger under 15.000 kr. har Byrådet efter indstilling fra Kulturudvalget delegeret til By- og Udviklingsforvaltningen at træffe afgørelse om bevilling.
 
Der er i perioden 1. januar til 1. marts 2015 tildelt tilskud/underskudsgaranti på et samlet beløb på 72.772 kr. til i alt 9 ansøgere fra Kulturpuljens kvik-pulje og givet afslag til 2 ansøgere.
 
Ifølge Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål kan der bl.a. ydes tilskud/underskudsgaranti til kulturprojekter og kulturaktiviteter samt til deltagelse i stævner/konkurrencer, udstillinger, festivaler, kunst og lignende, ligesom der kan ydes sæsontilskud til musikformål og uddannelsestilbud til f.eks. workshops og sammenspilsseminarer m.v.
 
Kulturpuljens formål er ligeledes at understøtte kulturpolitikkens fire fokusområder for 2014-2015.
 
Fra Kulturpuljen anbefales tilskud og underskudsgaranti på i alt 296.251 kr. (se bilag):
 • Værestedet Gademix underskudsgaranti på op til 20.000 kr. til Vinterferie & Street Event 2015 ”DIT og MIT kvarter”.
Gademix vil tilbyde børnene gode ferie oplevelser og stimulering. De ønsker at lave en musikvideo med baggrund i en gammel sang som John Schmidt lavede i forbindelse med Kvarterløft Projektet i Sydvest Kvarteret. Aktiviteten understøtter de kulturpolitiske fokusområder Børnekultur – familiekultur, Borgeren som medskaber og KulturKolding, et fælles løft.
 
(Værestedet Gademix har søgt om tilskud på 20.000 kr. til Vinterferie & Street Event 2015 ”DIT og MIT kvarter”.)
 • Henning Pedersen tilskud på 20.000 kr. til redaktion og administration for ”Morfar og Montgomery – 12 beretninger fra 1940érnes og 1950érnes Kolding”.
Bogen indeholder beretninger, erindringer og fortællinger om folk, steder og begivenheder set med et barns øjne. Bogen understøtter de kulturpolitiske fokusområder Borgeren som medskaber og KulturKolding – et fælles løft.
 
(Henning Pedersen har søgt om tilskud på 30.000 kr. til bogen ”Morfar og Montgomery – 12 beretninger fra 1940érnes og 1950érnes Kolding”.)
 • Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv og forening tilskud på 10.762 kr. svarende til halvdelen af udgifterne til arrangement i Christiansfeld.
Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv og forening ønsker i samarbejde med Tyrstrup Kirke, Brødremenigheden, Historicum og Brødremenighedens Hotel at skabe en levendegørelse af tiden 1864-1920. Formålet er at lokale og især turister via 5 poster rundt i byen, kan få en forståelse af det, der skete i den periode. Understøtter de kulturpolitiske fokusområder Borgeren som medskaber samt Mødesteder og midlertidighed.
 
(Christiansfeld Lokalhistoriske arkiv og forening har søgt om tilskud på 16.725 kr. til arrangementet.)
 • Mattias Åkeson tilskud på 20.875 kr. svarende til halvdelen af udgiften til udstillingen ”BARNSTUGAN” i Nicolai Kunst og Design den 9. oktober til 1. november 2015.
Udstillingen er et kunstprojekt indeholdende film, skulptur, objekter, tegninger og collager samt workshops. Projektets fokus er forholdet mellem individ og kollektiv med afsæt i de fysiske rammer for henholdsvis private hjem og børneinstitutioner. Understøtter det kulturpolitiske fokusområde Børnekultur - Familiekultur.
 
(Mattias Åkeson har søgt om tilskud på 40.000 kr. til filmproduktion og udstilling.)
 • Lene Desmentik på vegne af Bodil Sohn, Else Ploug Isaksen, Tanja Nellemann Poulsen og Steffen Tast tilskud på 24.614 svarende til fællesudgifter til opbygning af udstillingen og fælles artist talk arrangement i forbindelse med kunstudstillingen ”Ugler i mosen” i Nicolai Kunst og Design i perioden 7. til 29. november 2015.
En tematisk kunstudstilling i samarbejde med Kolding Kunstforening med fem billedkunstnere, som i fire forskellige installationer med tekst, lys, fotografi og skulptur giver oplevelser og stof til eftertanke. Understøtter de kulturpolitiske fokusområder Borgeren som medskaber, Børnekultur - Familiekultur samt Mødesteder og midlertidighed.
 
(Lene Desmentik på vegne af Bodil Sohn, Else Ploug Isaksen, Tanja Nellemann Poulsen og Steffen Tast har søgt om tilskud på 30.214 kr. til kunstudstilling ”Ugler i mosen”.)
 • Museet på Koldinghus tilskud på 50.000 kr. til støtte af afholdelse af Det Kongelige Teaters Sommerballet på plænen foran Koldinghus tirsdag den 16. juni 2015.
Arrangementet er et gratis tilbud til alle, som gerne vil se nogle af de bedste 13-15 dansere fra Den Kongelige Ballet udføre et potpourri af de største publikumsfavoritter fra repertoiret. Forvaltningen vurderer, at arrangementet rækker udover Koldinghus ordinære aktivitet. Arrangementet understøtter fokusområderne Mødesteder og midlertidighed, Børnekultur - Familiekultur og KulturKolding - et fælles løft.
 
(Museet på Koldinghus har søgt om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af Det Kongelige Teaters Sommerballet.)
 • Nicolai for Børn underskudsgaranti på op til 50.000 kr. svarende til støtte fra Statens Kunstfond og Nicolai for Børns eget bidrag til afholdelse af PLOOL! Internationale børnekulturkonference om æstetiske processer, design og leg den 28. og 29. april 2015.
Konferencen skal styrke netværket mellem kulturinstitutioner, der arbejder med børn og kultur i Europa. Nicolai for Børn er initiativtager til, facilitator og organisator af konferencen. Forvaltningen vurderer, at konferencen ligger udenfor Nicolai for Børns ordinære aktivitet. Arrangementet understøtter de kulturpolitiske fokusområder Mødesteder og midlertidighed, Børnekultur - familiekultur samt KulturKolding - et fælles løft.
 
(Nicolai for Børn har søgt om underskudsgaranti på 61.750 kr. til PLOOL! Internationale børnekulturkonference om æstetiske processer, design og leg.)
 • Latinamerikansk Uge II (LAU II) tilskud på 100.000 kr. til Latinamerikansk Uge II som er et samarbejde mellem 14 lokale foreninger, institutioner og grupper for at sætte fokus på det latinamerikanske kontinent, dvs. kultur, kunst & samfundsforhold.
Det afvikles primært på Nicolai-komplekset, men også eksempelvis Kolding Bibliotek, Geografisk Have, Musik- og Sprogskole m.fl. bidrager til projektet. Projektet afvikles fra fredag den 4. september til den 13. september 2015. Arrangementet understøtter de kulturpolitiske fokusområder Børnekultur – familiekultur, Borgeren som medskaber samt KulturKolding - et fælles løft.
 
(Latinamerikansk Uge II (LAU II) har søgt om tilskud på 150.550 kr. til Latinamerikansk Uge II.)
 
Til udvalgets drøftelse og beslutning (se bilag):
 
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ansøgning fra Kvarterhuset i Sydvest Kvarterets om tilskud til afholdelse af Grundlovsdag. Baggrunden herfor er, at forvaltningen vurderer, at ansøgningen placerer sig i krydsfeltet mellem en kulturel og politisk aktivitet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at ansøgningen er af principiel karakter, da kulturpuljen alene støtter kulturelle formål og ikke politiske.
 
 
 • Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding søger om tilskud på 30.000 kr. til Grundlovsdag i Stejlbjerganlægget i Kolding. Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding oplyser, at der siden 1998 har været afholdt Grundlovsdag i Stejlbjerg. Arrangementet har sit udspring af Kvarterløft, som et arrangement der var en folkefest for demokratiet og et arrangement, som medvirker til at sprænge opfattelser og rammer hos mange, dels i kvarteret og i hele Kolding.
 
Såfremt at forvaltningens anbefalinger følges vil der på Kulturpuljen i alt restere ca. 1.149.000 kr. inkl. forventet overførsler.
 
I henhold til de tidligere gældende retningslinjer blev der i 2014 svarende til denne uddeling uddelt 164.200 kr. fra Kulturpuljen.
 
Næste ansøgningsfrist til Kulturpuljen er 1. maj 2015, i henhold til retningslinjer for tilskud til kulturelle formål, som behandles på udvalgsmøde i juni 2015.

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Første ”at”- godkendt.
 
Andet ”at” - et flertal (Kulturudvalget med undtagelse af Per Bødker og Hanne Dam) besluttede at give afslag til ansøgning nr. 7 Grundlovsarrangement i Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding.
 
Et mindre tal (Per Bødker og Hanne Dam) ønskede at give tilskud til ansøgning nr. 7 Grundlovsarrangement i Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding.

Resumé

Forvaltningen har i samarbejde med Fredericia Kommune og lokale aktører udarbejdet forslag til et koncept for en ungdomscamp for unge amatørmusikere, ”Camp ROCK”, som skal afholdes i Ungdommens Hus i Fredericia i oktober/september 2015.
 
Ungdomscampen er et samarbejde mellem kommuner i Trekantområdet, herunder Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at konceptet til Camp ROCK godkendes.
 
at der bevilliges 25.000 kr. fra Kulturpuljen til projektet.

Sagsfremstilling

Jesper Elkjær (R) har ved kulturudvalgsmødet den 9. oktober 2014 stillet forslag om, at Kolding Kommune i samarbejde med andre kommuner i Trekantområdet etablerer en camp/festival for unge amatørbands. Jesper Elkjær kunne oplyse, at ideen forinden var blevet forelagt de øvrige kulturudvalgsformænd (på nær formændene for Billund og Middelfart Kommune) og både Fredericia politisk og Middelfart administrativt havde vist interesse for samarbejdet.
 
Kulturudvalget godkendte forslag om at pålægge forvaltningen at gå i dialog med Fredericia Kommune om at udarbejde et koncept for en ungdomscamp/festival og herunder klarlægge økonomien i initiativet. Forvaltningen har endvidere involveret lokale aktører.
 
Den 11. december 2014 blev afholdt opstarts- og dialogmøde i Ungdommens Hus i Fredericia for inviterede aktører fra henholdsvis Kolding, Fredericia og Middelfart Kommune.
 
Dersom der allerede findes en del festivaller for den unge målgruppe i Trekantområdet er der hos de lokale aktører, eks. Kulturlogen, Musikskolen (Kolding), Ungdommens Hus, Den Kreative Skole, Det Bruunske Pakhus (Fredericia), Walker Festivalen, Ungdomsskolen (Middelfart) et ønske om at arbejde videre med et koncept for en camp. Målgruppen er unge amatørmusikere og indholdsdelen har overordnet fokus er på mentorforløb, erfaringsdeling og læring, samt sociale netværk, også på tværs af kommunegrænser.
 
Koncept
Forvaltningen kan oplyse, at Ungdommens Hus i Fredericia har meldt sig som vært for campen i 2015 og stiller faciliteter til rådighed bl.a. lyd/lys.
 
Camp ”ROCK”
Camp ”ROCK” tager udgangspunkt i en form for ”sommerlejr” og skal finde sted over 2 dage i september eller oktober (datoen fastlægges senere). Målgruppen er Trekantområdets unge amatørmusikere. Der planlægges en lejr, hvor det primært er musikken, som skal binde de unge sammen på kryds og tværs af kommunerne og således giver mulighed for at skabe relationer og kontakter i musikkulturen. Det er en lejr, hvor man som ung indenfor musikkens mange genre kan afprøve nye konstellationer i form af workshops med hjælp fra kendte kunstnere og via sociale ”lege” og andre gimmick, der kan få de unge bundet sammen i et større fællesskab. Endvidere er det en mulighed for de unge musikere i at øve sig i at stå på en scene.
 
Med Camp ROCK er der således fokus på aktørerne. Campen skal bidrage til de unges læring og samtidig give dem en mulighed for at netværke og erfaringsdele med hinanden og med mere erfarne folk – både med hensyn til at udvikle sig som musikere, og også med henblik på at blive bedre musikaktører ved at lære at navigere på og bag en scene. I den forbindelse vil lokale kompetencer fra musikbranchen, såsom musikere, spillesteder osv. blive involveret.
 
Camp ”Rock” henvender sig primært til unge i Trekantområdet, hvorfor markedsføringen hovedsagelig rettes mod unge her. Dog vil Campen være åben for unge fra hele landet.
 
Campens mere detaljeret indhold udarbejdes i et samarbejde mellem de unge fra de tre kommuner fx fra Ungdommens Hus i Fredericia, Kulturlogen fra Kolding Kommune og Ungdomsskolen i Middelfart Kommune.
 
Økonomi
For at kunne realisere konceptet, foreslår forvaltningen efter dialog med Fredericia og Middelfart Kommuner, at der afsættes 75.000 kr. i 2015. Midler skal bl.a. gå til honorar, bespisning, markedsføring, generelle udgifter ved planlægning, tekniske udgifter m.m.
 
Forvaltningen foreslår at beløbet fordeles på de tre kommuner med henholdsvis 25.000 til Kolding Kommune, 25.000 kr. til Fredericia Kommune og 25.000 kr. til Middelfart Kommune.
 
Såfremt udvalget godkender konceptet foreslår forvaltningen at de 25.000 kr. tages af Kulturpuljen.
 
Evaluering
Camp ”Rock” evalueres efterfølgende af partnerne. I evalueringen vurderes campens succes og potentiale for at kunne gentages i en af de øvrige byer i Trekantområdet fra 2016. Evaluering og anbefaling fremlægges for udvalget ultimo 2015.
 

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Godkendt.

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 12. juni 2013 organisationsstruktur for forvaltning af den fremtidige UNESCO verdensarvsudpegning i Christiansfeld.
 
Til UNESCO-forvaltningsgruppen skal der udpeges to medlemmer fra Kolding Byråd.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der udpeges 2 medlemmer til UNESCO-forvaltningsgruppen blandt byrådets medlemmer.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 12. juni 2013 organisationsstruktur for forvaltning af den fremtidige UNESCO verdensarvsudpegning i Christiansfeld.
 
Organisationsstruktur
Forvaltningen af UNESCO-området er et fællesansvar imellem flere myndigheder og lodsejerne. Det er derfor besluttet, at der dannes en organisation, der kan medvirke til, at indsatsen koordineres de forskellige grupper imellem. Derudover er der en række interessenter, der ikke har et direkte ansvar i forhold til forvaltningen, men som vil have en rolle som interessenter og ambassadører for området.
 
Organisationen består derfor af en UNESCO-forvaltningsgruppe og en interessentgruppe med et fælles sekretariat. Sekretariatsfunktionen ligger i Christiansfeld Centret.
 
UNESCO-forvaltningsgruppens opgaver er:
 • at koordinere tiltag til bevaring, præsentation og promovering af byen,
 • at evaluere forvaltningsplanen hvert 4. år,
 • at medvirke til revidering af forvaltningsplanen hvert 4. år,
 • at uddelegere opgaver til eventuelle arbejdsgrupper.
UNESCO-forvaltningsgruppen skal udover 2 medlemmer fra Byrådet have repræsentation fra følgende lodsejere og myndigheder:
 • Kolding Kommune – site manager
 • Kolding Kommune – relevante embedsmænd med observatørstatus
 • Kulturstyrelsen – en repræsentant
 • Museet på Koldinghus – en repræsentant
 • Brødremenigheden – en repræsentant fra Ældsterådet
 • Lodsejer - en repræsentant for de øvrige lodsejere
 • Christiansfeld Centret – leder og sekretær
Mødefrekvensen i UNESCO-forvaltningsgruppen foreslås at være 2 gange årligt.

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Udvalget indstiller Jørn Pedersen og Jesper Elkjær til Unesco-forvaltningsgruppen.

Resumé

 
Regnskab 2014 til orientering vedrørende Kulturpolitik.
 
Driftsområdet viser netto et mindreforbrug på 2.534.000 kr. svarende til en forbrugsprocent på 97.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om regnskab 2014 for Kulturpolitik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2014 udviser netto samlet set et resultat på driften for Kulturpolitik en forbrugsprocent på 97 svarende til 91.663.000 kr.
 
(beløb i 1.000 kr.)
Tekst
Opr. Budget
Korrigeret budget
Regnskab
Forbrugs-procent
Forventet forbrugs-procent pr. 31.12.2014
Note
Biblioteket
39.603
38.917
39.112
101%
101%
1
 
-2.018
-2.138
-2.684
126%
126%
 
Museer
17.156
17.103
17.146
100%
100%
2
 
-2
0
0
0%
0%
 
Teatre
9.293
9.235
9.410
102%
101%
3
 
-2.612
-2.756
-2.728
99%
99%
 
Musikskole
24.045
24.506
25.065
102%
102%
4
 
-13.610
-13.253
-14.010
106%
106%
 
Puljer
1.782
3.351
2.557
76%
76%
5
 
0
0
-79
0%
0%
 
Andre kulturelle opgaver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutioner
18.536
18.892
19.166
101%
98%
6
 
-2.744
-2.793
-3.218
115%
113%
 
Øvrig kultur
2.117
5.416
4.391
81%
81%
7
 
0
-2.283
-2.464
108%
108%
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
91.546
94.197
91.663
97%
97%
 
 
I skemaet fremgår det af Byrådet vedtagne oprindelige budget for 2013 opdelt i udgifter og indtægter.
 
Det korrigeret budget fortæller, om det oprindelige budget inklusiv de bevillingsmæssige ændringer, der er blevet godkendt i løbet af året af Byrådet fordelt på udgifter og indtægter.
 
Regnskab viser forbruget opdelt i udgifter og indtægter for året.
 
Noter:
 
1. Regnskabet viser netto et overskud på 351.000 kr., hvilket er som forventet. Biblioteket har i 2014 igangsat en proces for ny indretning. Processen strækker sig ind i 2015.
2. Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 1. Lejeaftale med Comwell samt tilskud til Mungo Park er betalt og refusionen vedr. Mungo Park er modtaget for hele 2014. Puljen til børneteater er ikke helt opbrugt i 2014 da der har været prioriteret projekter der ikke indeholdt refusion.
 2. Der har været et lille underskud på Musikalsk Grundkursus, men ved udgangen af 2016 vil der være balance i regnskabet. Instrument- og Udviklingsfonden har haft et forbrug svarende til forventningerne.
 
5. Musikpuljen
Afsat 742.000 + 287.000 (overførsel fra 2013) + tilpasning
1.022.960 kr.
Heraf disponeret pr. 31.12.2014
963.796 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
59.164 kr.
- Sønderjyllands Symfoniorkester
295.960 kr.
- Sommer ved Søen
270.000 kr.
- Arrangementer udbetalt
277.468 kr.
- Yderligere disponeret
120.368 kr.
 
Kulturpuljen
Afsat 607.000 + 119.000 (overførsel fra 2013) + tilpasninger
749.000 kr.
Heraf disponeret pr. 31.12.2014
741.764 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
7.236 kr.
- Kulturnatten
210.000 kr.
- Ungepuljen
75.000 kr.
- Arrangementer udbetalt
429.854 kr.
- Yderligere disponeret
26.910 kr.
 
 1. Stadsarkivet har udskudt investering i et registreringssystem til Kommunale arkivalier til 2015 hvilket gør at de har et lille overskud i 2014. Billedskolen har haft en del små hold hvilket har medført at lærerlønningerne har været forholdsvise store. Nicolai Skole har haft større indtægter på billetter samt udlejning af lokaler m.m. Nicolai for Børn har haft underskud som skyldes ekstra lønninger ifm. grafikertimer, samt overlap af kulturformidler m.m. Geografisk Have har haft et underskud der bl.a. kan henledes på oprydning efter stormfald samt skybrud som forårsagede ødelæggelser m.m. Christiansfeld Centret har ikke haft stor fremgang i 2014 faldende omvisninger har resulteret i faldende indtægter. Unesco arbejdet har også været omfattende for Centret hvor mange arbejdstimer er brugt.
 2. Tilskud til foreninger og arkiver er udbetalt. Udgifter til Søstrehuset har været få, idet indflytningen er sket i januar 2015.

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Godkendt.

Resumé

Anlægsregnskaber 2014 for afsluttede projekter under 2 mio. kr. og  igangværende projekter over og under 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at anlægsregnskaberne for de igangværende projekter og afsluttede projekter under 2 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber 2014 for afsluttede projekter under 2 mio. kr., hvor bruttoudgifter ikke overstiger 2 mio. kr., for igangværende projekter på over og under 2 mio. kr. og fremsendes til godkendelse.
 
Ifølge Budget og regnskab for kommuner, skal afsluttede projekter, hvor bruttoudgiften er under 2.000.000 kr. ikke forelægges Byrådet.
 
Anlægsregnskaberne udviser følgende:
 
Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)
Projektbetegnelse
Rådighedsbeløb 2014
Forbrug 2014
Total bevilling*
Totalt forbrug
Note
P.nr. 6008 Flytning af Christiansfeld Centeret
320
0
320
0
500
0
320
0
1
P.nr. 6009 Geografisk have, realisering af masterplan
200
0
106
0
2.000
0
106
0
2
P.nr. 4637 Terapihave
50
0
0
0
0
0
 
0
0
3
*Bevillingen er flerårig
 
Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)
Projektbetegnelse
Rådighedsbeløb 2014
Forbrug 2014
Total bevilling*
Totalt forbrug
Note
P.nr. 4653 Kulturpolitik – planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017
2.151
0
2.145
0
4.296
0
2.145
0
4
*Bevillingen er flerårig
 
Afsluttede projekter under 2. mio. kr. (i 1.000 kr.)
Projektbetegnelse
Rådighedsbeløb 2014
Forbrug 2014
Total bevilling
Totalt forbrug
Note
P.nr. 8561 Arkivversioner af bevaringsværdige IT-systemer
206
0
206
0
1.500
0
1.421
0
5
*Bevillingen er flerårig
 
Note:
 1. Udgifterne er anvendt til flytning af Christiansfeld Centeret, Musikskolen samt lokalhistorisk arkiv til Søstrehuset.
 2. Afsluttes i 2015.
 3. For at komme i gang med terapihaven, skal Kommunen have samarbejdet på plads med Nacadia (terapihaven i København). Kommunens del er gjort, men tilsagn fra Nacadia mangler. Forventes igangsat i 2015. Styres fra Senior- og Sundhedsforvaltningen.
 4. Planlagt bygningsvedligeholdelse 2014-2017 på ejendomme under Kulturpolitik.
 5. Der er blevet modtaget og testet større arkiveringsversioner i 2014.
  Kolding Kommune ESDH-system ACADRE (modtaget (2. afl.) og i testfase).
  Novax (modtaget, testet og afsluttet).
  KMD børn og voksne (modtaget og i testfase).
  KMD-sag og notat (forberedende arbejde).
  Herudover er lyd og film samlingerne på arkivet gennemgået, med henblik på digitaliseringssikring af samlingerne.
De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos By- og Udviklingsforvaltningen.

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Godkendt.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 31. januar 2015 for Kulturpolitik sendes til orientering.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturpolitik er der pr. 31. januar en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 34 %, svarende til det forventede.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet vil blive overført til 2016 i forbindelse med behandlingen af regnskab 2015, og er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2015. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2015 for Kulturpolitik.
 
For Kulturpolitik kan budgetrealiseringen pr. 31. januar vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:
 
(Beløb i 1.000 kr.)
Tekst
Opr. Budget
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Forventet forbrugs-procent pr. 31.01.15
Note
Biblioteket
39.113
39.113
5.944
15%
15%
1
 
-2.157
-2.157
-126
6%
6%
 
Museer
17.453
17.453
17.211
99%
99%
2
 
0
0
0
0%
0%
 
Teatre
9.402
9.402
5.569
59%
59%
3
 
-2.647
-2.647
0
0%
0%
 
Musikskole
24.180
24.180
1.652
7%
7%
4
 
-13.399
-13.399
-427
3%
3%
 
Puljer
2.830
3.145
85
3%
1%
5
 
0
0
0
0%
0%
 
Andre kulturelle opgaver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutioner
18.454
18.060
1.500
8%
9%
6
 
-2.183
-2.183
-208
10%
10%
 
Øvrig kultur
1.802
4.437
971
22%
13%
7
 
-34
-2.065
-252
12%
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
92.814
93.339
31.919
34%
0%
 
 
Noter:
 
 1. Forbruget er som forventet på nuværende tidspunkt. Huslejen er betalt for hele året.
 2. Tilskud til museerne er udbetalt for 2015.
 3. Lejeaftale vedr. Kolding Teater er betalt for hele 2015, tilskud til Mungo Park er betalt for 1 halvår. Refusion vedr. Mungo Park er ikke modtaget endnu.
 4. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år.
 5. Kulturpuljen
Afsat
1.635.000 kr.
Heraf disponeret pr. 18.02.2015
261.829 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
1.373.171 kr.
- Sønderjyllands symfoniorkester
304.000 kr.
- Arrangementer udbetalt
85.008 kr.
- Yderligere disponeret
565.829 kr.
 
 1. Forbruget følger generelt det normale forbrug på nuværende tidspunkt af året.
 2. Der er udbetalt tilskud til foreninger for hele 2015. Der er betalt for opsætning af 5 LED pyloner.

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
At Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale erhverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.
 
Aktiviteter for Kulturudvalget
 
Aktivitet
Deltagere
Afbud
DB Syds generalforsamling i Billund d.24.3
 
KL’s Kultur-og Fritidskonference i Helsingør. 21-22 Maj
 
 

Beslutning Kulturudvalget den 11-03-2015

Punktet blev drøftet.
 
Ingen deltager i DB Syds generalforsamling i Billund d. 24.3-15.