Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 14. maj 2019 kl. 16:00

Kolding Talentråd

Kolding Stadion, VIP lokalet

Referat

Resumé

På mødet giver KIF Fodbolds talentchef en orientering om, hvilke konsekvenser DBUs licenstildeling har for klubbens talentarbejde.

Sagen behandles i

Talentrådet for idræt.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Talentrådet for idræt den 14-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

KIF Fodbold har fået tildelt en B-licens ved DBU. Talentchefen i KIF Fodbold giver et oplæg om, hvilke muligheder det giver for talentudviklingen i samarbejde med klubberne under FSK.


Sagen behandles i

Talentrådet for idræt.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at der ydes tilskud på 8.800 kr. svarende til 60% af udgifterne.

Beslutning Talentrådet for idræt den 14-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Svømmeklub søger om tilskud til 3 træneres deltagelse på den årlige Aquaclinic arrangeret af Dansk Svømmeunion. Aquaclinic er et seminar, hvor der typisk deltager internationale topnavne, som kan bringe den sidste nye viden og inspiration ud til danske svømmetrænere. Programmet for 2019 udkommer først umiddelbart efter deadline til Talentrådet for idræt. Aquaclinic forventes som tidligere at vare 2,5 dage.

 

Klubben oplyser, at det er et sted hvor man får indblik i hvad der sker i svømmeverdenen, og hvor man kan få lavet gode relationer til trænere rundt om i Danmark. Klubben og trænerne ønsker derfor, at trænerne kan deltage.

 

Kolding Elites støttekoncept giver mulighed for at yde tilskud på 60% af kursusudgifterne dog maks. 35.000 kr. til kategori 3/talentklubber, som Kolding Svømmeklub er indplaceret som. Prisen for deltagelse er 4.900 kr. pr. person svarende til 14.700 kr.

 

Der resterer inden dagens møde 48.400 kr. i puljen til træneruddannelse


Resumé

BK-Trekanten KIF søger om tilskud til seminar til udvikling af klubbens spillere og trænere.

Sagen behandles i

Talentrådet for idræt.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,

 

at der ydes tilskud på 20.000 kr.,

 

at tilskuddet finansieres af puljen til træneruddannelse.

Beslutning Talentrådet for idræt den 14-05-2019

Godkendt med den tilføjelse, at klubben efter afvikling af seminaret indsender regnskab.

Sagsfremstilling

BK-Trekanten KIF søger om tilskud til seminar med Del Warren, der er tilknyttet Kegel internationale center i USA, hvor han også er Vicepræsident. Klubben oplyser, at Del er garant for alt det nye der kommer, når der tales trænings metoder og nyt på udstyrs siden.

 

Klubben oplyser, at den tidligere har haft Del Warren til at afholde seminar i klubben med en meget positiv effekt på deres elite spillere. Det har været med til at løfte klubbens elitespillere op på et andet niveau og øget deres forståelse for træningsmetoderne. Klubben oplyser endvidere, at spillemåderne er blevet udviklet i sådan en grad, at klubben har kunnet fastholde dens sportslige succes.

 

Den samlede udgift andrager ca. 45.000 kr. og klubben søger om kr. 20.000. Tilskuddet skal anvendes til at holde en lavere deltagerbetaling til alle klubbens elitespillere under Kolding Elite.

 

Elitekoordinatoren oplyser, at der i puljen til træneruddannelse resterer 48.400 kr.


Resumé

BK-Trekanten KIF søger om tilskud til indkøb af oliemaskine

Sagen behandles i

Talentrådet for idræt.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at Talentrådet for idræt på mødet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

Beslutning Talentrådet for idræt den 14-05-2019

Det blev besluttet, at der ikke ydes tilskud til projektet.

Sagsfremstilling

BK-Trekanten KIF oplyser, at de gerne vil kunne øge service niveauet væsentligt omkring landshold, Team Danmark og talentudviklingscenter, samt andre forbunds relaterede opgaver. Derfor har klubben leaset en oliemaskine af mærket Kegel, som bruges til at ligge olie ved internationale mesterskaber og stævner. I Sydbank Arena bruger en Brunswick maskine til oliering af deres bowlingbaner.

 

Til ansøgningen har klubben vedlagt en udtalelse fra landstræner Michael Bai, der redegør for forskellen. Af udtalelsen fremgår det, at det er Kegels maskine og produkter, som bliver brugt ved mesterskaber og også de fleste EBT (European Bowling Tour) stævner, hvorfor landstræneren ser det som en stor fordel at have mulighed for dagligt, at kunne træne under lignende forhold.

 

Landstræneren udtaler endvidere, at den nuværende Brunswick maskine påfører olien markant anderledes end Kegels maskine, og Brunswicks olier er også anderledes end Kegels olier. Landstræneren understreger, at de to mærker giver to forskellige miljøer, og dermed bliver måden spillerne skal justere sig på også anderledes. Landstræneren ser klart, at landsholdsspillerne samt talenterne hovedsageligt træner på Kegel maskiner/produkter, da det er den mest optimale forberedelse til EM'er og VM'er.

 

Prisen for Kegel maskinen er 135.000 kr. Klubben har budgetteret med en egenbetaling på 90-95.000 kr.

 

Der er under Talentrådet for idræt ikke afsat midler til tilskud til materialeindkøb.


Resumé

Der fremsendes udkast til samarbejdsaftale med Dansk Håndbold Forbund DHF.

Sagen behandles i

Talentrådet for idræt.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,

 

at udkastet til samarbejdsaftale godkendes,

 

at aftalen finansieres af beløbet afsat på Talentrådet for idræts budget til administration.

Beslutning Talentrådet for idræt den 14-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2016 besluttede det daværende Eliteidrætsråd at indgå i et treårigt pilotprojekt med ansættelse af en elitekommunekonsulent i samarbejde med Dansk Håndbold Forbund. Med ansættelsen af en konsulent under DHF, der skulle sikre vidensdeling mellem elitekommuner og en fælles udvikling af håndboldspillere i Kolding Kommune.

 

10 kommuner startede projektet, og hver af dem bidrog årligt til finansieringen med 10.000 kr. årligt. DHF finansierede den resterende del svarende til ca. halvdelen af udgifterne for idræt at Der fremsendes et udkast til samarbejdsaftale med DHF om talentudvikling.

 

DHF har fremsendt et udkast til en samarbejdsaftale, som de ønsker at indgå gældende fra 1. juli 2019.

 

Aftalen træder i kraft d. 1. juli 2019 og er gældende indtil den opsiges af en af parterne.

Aftalen kan opsiges af begge parter pr. 30. juni, dette skal ske senest den 1. februar. Der afholdes som udgangspunkt et årligt fællesmøde med henblik på evaluering og udvikling af samarbejdsaftalen, hver andet år med henblik på, at aftalen forlænges efter eksisterende vilkår og i forhold til eventuel justering/udvikling af aftalen. På mødet deltager DHF, Team Danmark og elitekoordinatorer.

 

Aftalen indeholder

 1. Screeningsprocessen før, under og efter en optagelsesprocedure
 2. Detaljeplanlægning, konceptudvikling, samlet mængde og udnyttelse af eksisterende tidsramme
 3. Kontinuerligt (årlig) afholdelse af tema-aftener mellem klub, kommune og forbund
 4. Inspirationstræning, der også kan fungere som ”trænerkursus” for morgen- og klubtrænere
 5. Sparring vedr. strategi i talentarbejdet og udviklingsplaner
 6. Sparring vedr. formel træneruddannelse og intern i forhold til eksempelvis ”mesterlære-princip”
 7. Deltagelse for morgentrænere i eventuelle DHF "spotkurser" og seminarer

Det er et stort ønske fra DHF's side at bringe morgentrænere i elitekommunerne tættere på kreds/distrikt- og talenttræning med henblik på sparring både håndboldfagligt og vedr. fysiske fokusområder. Der er ligeledes et stort ønske om at bringe klubtrænere tæt på den daglige træning i morgentræningsregi.

 

Desuden indeholder aftalen administrative og koordinerende opgaver, som DHF er ansvarlig for.

 

Som et led i aftalen betaler Kolding Kommune 11.000 kr. årligt. Beløbet indeksreguleres med 1,5% årligt. Aftalen kan opsiges pr. 30. juni hvert år med seneste frist 1. februar.


Resumé

Anmodning om udpegning af 5 bestyrelsesmedlemmer til foreningen Kolding Talent

Sagen behandles i

Talentrådet for idræt.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at der udpeges 5 bestyrelsesmedlemmer til foreningen Kolding Talent.

Beslutning Talentrådet for idræt den 14-05-2019

Det blev besluttet,

 

at udpege Jesper Kjølhede, Tanya Buchreitz Løwenstein, Tue Knudsen og Henrik Larsen,

 

at den sidste bestyrelsespost står vakant frem til næste møde i Talentrådet for idræt.

Sagsfremstilling

I 2017 startede det daværende Eliteidrætsråd en proces med henblik på at kunne skabe en klar kommunikation og udnytte synergier mellem de organisationer, der arbejdede med udviklingen af idrætstalenter i Kolding Kommune. Visionen om Talenternes Hus blev formuleret og Talentrådet for idræt/daværende Eliteidrætsråd besluttede på sit møde i september 2018 en strategi, hvor det fremgik, at man ønsker at samle Kolding Talent og Kolding Elite.

 

I dialog mellem de to formandskaber er man kommet frem til en løsning gående på, at samkøre de to enheder, ved at lade Talentrådet for Idræt udpege en bestyrelse. Bestyrelsen for Kolding Talent har ændret vedtægterne således, at Talentrådet for idræt udpeger en bestyrelse på 5 personer.

 

Foreningens primære formål er at støtte aktiviteter, der tilgodeser idrætstalenter under klubber i Kolding Kommune for at fremme og styrke eliteidræt og eliteidrætsudøvere samt interessen for eliteidræt i kommunen. Foreningens sekundære formål er at yde støtte til idrætstalenter med tilknytning til Kolding Kommune. Foreningen har desuden til formål at tilvejebringe midler til understøttelse af de overordnede formål.


Resumé

Der gives på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Senior- og Sundhedsforvaltningen på Talentrådet for idræts område.

Sagen behandles i

Talentrådet for idræt.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Talentrådet for idræt den 14-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indeværende dagsordenspunkt er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

 

Der orienteres bl.a. om status på:

 

 • Genforhandling af samarbejdsaftale med Team Danmark
 • Kolding i bevægelse
 • Samarbejde med Skamlingsbankens efterskole
 • Realskolens ønske om samarbejde om morgentræning
 • Seminar og konferencer