Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 12. aug 2015 kl. 09:00

Kulturudvalget

Christiansfeld Centret

Referat

Resumé

Byrådet godkendte den 22. juni 2015 Kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse. Samtidig godkendte Byrådet, at dette kodeks sættes på de stående udvalg til drøftelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forslår,
 
at Kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse og udmøntning heraf drøftes.

Sagsfremstilling

Kodekset herunder indeholder eksempler, som ikke er indeholdt i det officielle kodeks. De stående udvalg skal drøfte kodekset og udmøntningen heraf.
 
Kolding Kommunes kodeks for Borgerdemokrati og Borgerinddragelse
Med borgerinddragelse menes mulighed for at tage indflydelse: Foreninger, interesseorganisationer, erhvervsliv og privatpersoner. Med Borgerdemokrati menes afgrænsede aktiviteter, hvor borgere får direkte indflydelse på beslutninger om en given aktivitet.
 
Ansvar:
Byrådet vedkender sig sit ansvar som beslutningstagere. Borgerne inddrages når det giver mening i forhold til den konkrete sag. Byrådet tager også ansvar for svære beslutninger.
 
Eksempler:
Skolelukning, generelle nedskæringer, det specialiserede børneområde.
 
Inddragelse:
Vi inddrager borgere i Kolding Kommune i relevante beslutninger, sager og aktiviteter. Vi ønsker generelt rettidig og god borgerkontakt. Vi anvender mange forskellige måder til at inddrage borgere, virksomheder og alle andre, der vil frem med deres mening. 
 
Eksempler:
Vision 2015, store strategiske planer, Brændkjær Bestemmer, høringer, lokalråd og nævn.
 
Dialog:
Vi designer forskellige former for dialog med henblik på at fremme engagement og medvirken. Det er i dialogen mellem Byråd, borgere, offentligt ansatte og erhvervslivet, at vi bliver klogere på hinanden og vores fælles udfordring.
 
Eksempler:
Byrådet på turné, Designprocesser med borgere, erhvervslivet m.fl., træffetid.
 
Åbenhed:
Vi søger størst mulig åbenhed og takker for tilbagemeldinger fra borgerne. Det forbedrer vores politiske arbejde.
 
Eksempler:
Åbne dagsordner, åbne byrådsmøder, åbne møder, informationer på Kolding.dk
 
Respekt:
Alle borgere, politikere og ansatte respekterer hinandens roller, synspunkter og holdninger og følger spillereglerne. Synspunkter afleveret respektfuldt er altid velkomne. Respekten gælder for alle og i sidste ende for demokratiet.
 
Eksempler: ”Sprog & Formidling” – projektet i Administrationen, daglig kommunikationen mellem Byråd og borgere, virksomheder m.fl.
 
Forvaltningens bemærkninger
By- og Udviklingsforvaltningen har efterhånden opbygget et stort erfaringsgrundlag i forhold til inddragelse af borgere i forvaltningens og institutionernes arbejde – herunder i planlægningsprocesser, projekter mv.
 
For Kulturområdet er inddragelsen i udmøntning af Kulturpolitikkens direkte i overensstemmelse med det politiske fokusområde ”Borgeren som medskaber”, hvor det fremgår, at ”Kulturudvalget vil have borgeren som medskaber som fokusområde 2014-2015 med henblik på at understøtte borgernes virkelyst og engagement. Borgernes muligheder for at deltage og engagere sig kan synliggøres og blive tilgængelige på mange platforme såvel fysiske som digitale”
 
En stor del af inddragelsen sker i henhold til konkrete projekter, hvor borgerne både kan definere rammer og indhold.
 
Eksempelvis kan nævnes:
 
 • ”Borgerne bestemmer” På Koldingbibliotekerne
 • Borgere laver film om Christiansfeld (Kvarterhuset og Christiansfeld Centret)
 • Nye retningslinjer for Kulturpuljen med krav om mere brugerinvolvering for at få støtte til aktiviteter i forlængelse af fokusområdet ”Borgerne som medskaber”. Et eksempel herpå er ”Latinamerikanske dage”.
 • Testpanel (konkrete udfordringer - LED-skiltning ved indfaldsvejene)
 • Designprocesser (Workshop om LED-skiltning ved indfaldsvejene – workshop om udvikling af Legeparken)
 
Borgerdemokrati med udlægning af direkte beslutninger til borgerne for et afgrænset område, er der knap så meget erfaring med i forvaltningen, da der på Kulturområdet hovedsagelig har været fokus på at understøtte borgernes virkelyst med henblik på at skabe mere kulturel aktivitet.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Byrådet vedtog i december 2012 enstemmigt en ny vision for Kolding kommune; ”Kolding – Vi Designer Livet”.
 
Med henblik på at få opstillet klare formål og mål er visionen nu blevet gennemskrevet til en version 2.0.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at forslaget godkendes, idet visionens version 2.0 danner fint ophæng til Kulturudvalgets udvalgspolitik og fokusområder.

Sagsfremstilling

Der har været et behov for at gennemskrive visionen, så formål og mål fremstod mere klart og dermed mere målbart. Endvidere har der været behov for, at sammenhængen mellem visionen og de faktisk realiserede aktiviteter var tydeligere. Visionen: Kolding – Vi designer Livet er fortsat uændret, og der er stadig 4 temaer og 10 indsatser. I gennemskrivningen er overskifter og visse ord blevet omformuleret.
 
Væsentlige ændringer:
Den korte og længere version af visionen
Byrådet vedtog en kort og en lang version af visionen. Dette er blevet omskrevet med henblik på at gøre visionen mere konkret, mundret og brugbar i forhold til kommunikation, samt at lægge mere vægt på det lokale engagement.
 
DEN KORTE VERSION
Version 1.0
Version 2.0
Forklaring på rettelser
Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse
 
Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, velfærdsinnovation, uddannelse og viden
Iværksætteri ændres til entreprenørskab, da det dækker både nye og etablerede virksomheder
 
Social udvikling ændres til velfærdsinnovation, da det dækker alle kommunens velfærdsområder, og ikke kun socialområdet
 
Uddannelse ændres til Viden og uddannelse, da det også dækker forskningsmiljøet.
 
 
DEN LANGE VERSION
Version 1.0
Version 2.0
Forklaring på rettelser
”Passionen for at udforske og anvende design, gør Kolding kendt i udlandet som den Europæiske Designby, hvor iværksætteri, social udvikling og uddannelse i samspil danner en stolt vækstkommune.

Kolding danner forbillede for iværksættere og de bæredygtige vækstvirksomheder tiltrækker investorer. Vi udvikler viden med udgangspunkt i design. Kolding er et attraktivt sted at bo, hvor mange bliver idérige iværksættere i Koldings innovative virksomheder og sociale projekter."
 
Lokal forankring
Koldings borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle, designer lokale forandringer som øger livskvalitet og i samspil skaber en driftig vækstkommune
 
International rækkevidde
Kolding udvikler verdens første Design Community og bliver internationalt kendt for at designe muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, velfærdsinnovation, uddannelse og viden
 
Ved at tænke design, samskabelse og partnerskaber ind i alle facetter af livet – fra børneliv, ungdomsliv, voksenliv til ældreliv – udvikler Kolding nye måder at tænke samfund og vækst på.
Den lange version af visionen er gennemskrevet, da det er vurderet, at den gamle var vanskelig af omsætte.
 
Den nye version står på to ben. Lokal forankring, som er en forudsætning for at kunne bygge noget op, der skaber reel forandring hos borgerne i Kolding.
 
International rækkevidde, som noget, der skal give national og international tiltrækning og anerkendelse.
En af de største styrker ved Koldings vision, er at den ikke alene viser, hvor vi skal hen, men også udstikker måden og metoderne til at nå vores mål– nemlig gennem designprocesser. Det redegøres der nu for i sidste afsnit af visionen.
 
 
I den korte version består ændringerne i, ”iværksætteri”, der erstattes med ”entreprenørskab”, ”social udvikling”, der erstattes med ”velfærdsinnovation” og ”uddannelse”, der erstattes med ”uddannelse og viden”.
 
Visionen bygger på 4 af Koldings autentiske styrker: Design, Entreprenørskab/Iværksætteri, Social udvikling/Frivillighed og Viden/Uddannelse.
 
De autentiske styrker er bevaret i den nye udgave, men begreberne er blevet bredere og mere dækkende for den aktivitet, der udspiller sig for at udmønte visionen.
 
4 temaer og 10 indsatser
Visionen består af 4 temaer og 10 indsatser, hvoraf flere har fået nye titler og en præcisering af indholdet.
Hver af de ti indsatser er organiseret med en styregruppe sammensat af en direktør fra Kolding Kommune eller Business Kolding i spidsen og med medlemmer bredt repræsenteret blandt erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
Samtlige styregrupper har været involveret i udarbejdelsen af nye mål og formålsbeskrivelser.
 
4 temaer og
10 indsatser
4 temaer og
10 indsatser
Version 1.0
Version 2.0
Forklaring på rettelser
Design og branding
 
1. World Design Capital
2. Synligt design
3. Årlig designfestival af internationalt format
4. Markedsføring af brandet.
Design som brand
 
1. Branding
2. Synligt design
3. Kolding Design Week
4. Danske og internationale relationer
 
 
Design og branding ændres til Design som brand, da det i højere grad dækker over det arbejde, der ligger i at opbygge et brand.
Indsats 1 og 4 har byttet plads, da Branding opfattes som en ”overkategori” for de øvrige 9 indsatser.
Indsats 3 hedder nu Kolding Design Week, da det er navnet på design-festivalen.
Indsats 4 hedder nu Danske og Internationale relationer, da målet om at blive World Design Capital ikke længere er aktuelt.
Iværksætteri
 
5. Designsamlings-sted i design city
6. Koldingmodellen for iværksætteri
 
 
Entreprenørskab
 
5. Design HUB Kolding
6. Iværksætteri
 
 
 
 
Entreprenørskab
 
Indsat 5 hedder nu Design Hub Kolding, da det dækker over et nationalt anerkendte begreb for samlingssted/mødested, hvor mange forskellige aktører mødes og skaber noget i fælleskab.
Indsats 6 hedder nu kun iværksætteri, da det er en forenkling fra tidligere.
 
Social udvikling
 
7. Living design lab
8. Kolding Kommune går forrest – fokus på borgerinvolvering og partnerskaber
Velfærdsinnovation
 
7. Living design lab
8. Kolding Kommune går forrest
 
 
Velfærdsinnovation
 
Indsats 8 hedder nu kun Kolding Kommune går forrest, da det er en forenkling fra tidligere og da fokus på borgerinddragelse og partnerskaber er en naturlig del af en designproces.
Uddannelse
 
9. Design, innovation og entreprenørskab
- fra ble til ph.d.
10. Kolding som studieby
 
Uddannelse og viden
 
9. Designlæring - fra ble til ph.d.
10. Studiebyen Kolding
 
Uddannelse og viden
 
Indsats 9 hedder nu Designlæring - fra ble til ph.d., da det dels er en forenkling og dels mere skarpt i forhold til det særlige vi tilbyder Koldings børn og unge
 
Indsats 10 hedder nu Studiebyen Kolding, da det passer overens med navnet på hjemmesiden og Åben-hus brandingkampagnen.
 
 
Strategiske mål for 2022
De overordnede mål for visionen er således omformuleret – bl.a. med henblik på at gøre dem konkrete, målbare og grundigere formuleret. De knytter sig direkte op til hver af de 10 indsatser, således at der er 10 strategiske mål – et til hver indsats.
Målsætningerne er formuleret i styregrupperne. Samtlige indsatser er desuden beskrevet med delmål for 2015, 2016 og 2019 (se bilag 2).
 
Strategiske mål for 2022.
Strategiske mål for 2022.
Version 1.0
Version 2.0
Forklaring på rettelser
Design og branding
 
Kolding er et internationalt fyrtårn for design, iværksætteri og social innovation.
 
Det er synligt for borgere og besøgende, at Kolding er en designby/-kommune.
 
Borgerne er stolte ambassadører for Koldings styrker.
 
I 2022 er der 100.000 borgere (prognose 95.000).
 
 
Design som brand
 
Indsats 1: ”Kolding – Vi Designer Livet” er et etableret brand både lokalt, nationalt og internationalt. Det har gjort Koldings borgere til stolte ambassadører og medvirket til at Kolding i 2022 har 100.000 borgere (prognose 95.000).
 
Indsats 2: Det er synligt for borgere og gæster, at Kolding er en Designby/-kommune
 
Indsats 3: Kolding Design Week er en veletableret og efterspurgt årlig begivenhed, som både lokale, nationale og internationale partnere planlægger efter og bygger op til hele året. Den er kendt for at give deltagerne et stort udbytte, gode oplevelser og demonstrere lokale projekter, der gør en forskel i Kolding. I 2022 har Kolding Design Week 40.000 deltagere fordelt på 300 aktiviteter og værdien af medieomtalen i lokale, nationale og internationale medier når 2 mio.
 
Indsats 4: Kolding har – på et fundament af stærkt lokalt engagement og imødekommenhed – skabt attraktive danske og internationale relationer, det tilfører Kolding flere virksomheder, borgere, studerende og gæster.
Design som brand
 
Målet for Indsats 1 samler flere af de væsentlige oprindelige mål, så som ”at Koldings borgere skal være stolte ambassadører” og ”Vi skal være 100.000 borgere”. De er samlet her idet denne indsats er en ”overkategori” som de 9 øvrige indsatser understøtter og er en forudsætning for at skabe et stærkt brand.
 
 
Indsats 3 og 4 har fået egne mål, da ikke tidligere har været formuleret.
 
 
 
 
 
 
Iværksætteri
 
Ved brug af designmetoder har Kolding etableret
sig som Danmarks mest driftige iværksætter-kommune.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprenørskab
 
Indsats 5: Design Hub Kolding er et internationalt anerkendt og attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, iværksættere, designere, studerende, forskere og offentlige organisationer designer nye ideer og virksomheder.
 
Indsats 6: Kolding er et attraktivt miljø for iværksætteri og entreprenørskab, fordi vi formår at samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, netværk og kommune. Alle faser i en iværksætters liv fra folkeskoleelev til vækst-iværksætter er et element i en fødekæde, hvor vi med designtænkning understøtter kreativitet, idéskabelse og etablering.
Entreprenørskab
Målene for Indsats 5 og 6 er blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at udpege væsentlige målgrupper og beskrive en iværksættermodel
 
 
 
 
 
 
Social udvikling
 
Kolding designer velfærden gennem partnerskaber og initiativer inden for selvværd.
 
 
 
Velfærdsinnovation
 
Indsats 7: Kolding er et professionelt udviklings- og testlaboratorium, hvor virksomheder, kommune og forskning skaber højere livskvalitet, ny velfærd og øget vækst.
 
Indsats 8: Kolding Kommune er en lokal, national og international anerkendt organisation, der er kendt for – i tæt samspil med borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle – at designe moderne og effektive kommunale ydelser, der opleves som sammenhængende og meningsfulde af såvel ansatte, borgere, virksomheder og institutioner.
Velfærdsinnovation
Målene for Indsats 7 og 8 er ligeledes blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at beskrive, hvad der ligger i at ”designe” velfærden og med hvem.
 
Uddannelse
 
Koldings uddannelse, viden og forskning inden for design er garant for social innovation og iværksætteri.
I 2022 har vi dobbelt så mange studerende som i 2013
Uddannelse og viden
 
Indsats 9: Alle børn, unge og voksne kan blive del af et læringsmiljø med fokus på design, entreprenørskab og velfærdsinnovation på alle niveauer og i alle faser af livet. Læringsmiljøet og Kolding Kommunes særlige designpædagogik er anerkendt i internationale sammenhænge.
 
Indsats 10: Kolding opleves som en levende studieby og et mangfoldigt videnscentrum inden for design, entreprenørskab og velfærdsinnovation.
Uddannelse og viden
 
Målene for Indsats 9 og 10 er ligeledes blevet konkretiseret og målbare – særligt ved at udpege hvilke særlige fagligheder, der vægtes i Kolding. Der er i arbejdet opstået en bevidst om at disse fagligheder ligger i tråd med Koldings 4 autentiske styrker.
 
Målsætningen om dobbelt så mange studerende er bortfaldet. Der er sket i dialog med uddannelsesinstitutionerne, der skønner at der ikke er realistisk pga. nationale krav om nedskæringer af studiepladser. Derfor er der i stedet lagt vægt på samarbejdet mellem uddannelsesstederne indbyrdes, samarbejde til erhvervsliv og Kolding som en levende studieby
 
 
 
Formål med de 10 indsatser
Alle 10 indsatser har desuden fået en ny formålsbeskrivelse. Formålsbeskrivelserne beskriver kort, hvorfor den pågældende indsats er vigtig, hvilken nytte den sigter mod at være for Kolding og illustrerer samtidig visionens bredde og den brede forankring i en mangfoldig partnerskabskreds mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommunen.
 
1. Branding
Kolding – Vi Designer Livet skal udvikles til et internationalt brand for design, entreprenørskab, velfærdsinnovation og uddannelse. Dette vil styrke vores fælles identitet og markere Kolding som en unik by attraktiv for virksomheder, bosættere og turister. 
 
2. Synligt design
Gennem konkret og fysisk design får borgere og besøgende gode designoplevelser, der styrker og markerer Kolding som en imødekommende og moderne kommune, der værdsætter det sociale liv og den initiativrige borger. 
 
3. Kolding Design Week
Kolding Design Week giver Koldings borgerne noget at være stolte af, fordi de er med til at skabe den! Den skal give alle et årligt udstillingsvindue, hvori deres initiativer kulminerer. Kolding får en unik signatur, der udvider den almindelige opfattelse af design. Local Impact, hvor vi designer lokale forandringer som øger livskvalitet og fremmer vækst og Global Reach, hvor vi udvikler verdens første Design Community, som bliver internationalt kendt. 
 
4. Danske og internationale relationer
Kolding orienterer sig og henter inspiration i sin omverden og er imødekommende overfor nye partnere, der ønsker at etablere sig eller skabe bedre livskvalitet eller vækst.
 
5. Design HUB Kolding
Design Hub Kolding skal være et attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, investorer, iværksættere, designere, studerende, forskere og kommune i tæt interaktion designer nye viden, produkter og services. I Design Hub Kolding arbejder vi tæt sammen med nationale og internationale partnere for at sikre adgang til den nyeste viden og netværk. 
 
6. Iværksætteri
Kolding er et attraktivt miljø for iværksætteri og entreprenørskab, fordi vi formår at samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, netværk og kommune. Alle faser i en iværksætters liv fra folkeskoleelev til vækst-iværksætter er et element i en fødekæde, hvor vi med designtænkning understøtter kreativitet, idéskabelse og etablering
 
7. Living Design Lab
I Living Design Lab løser vi velfærdsudfordringer hos kommunen, og skaber vækst blandt private virksomheder ved at lave udviklingsprojekter sammen. Med fokus på hele det kommunale velfærdsområde (fx socialområdet, børne- og uddannelsesområdet, byudvikling, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet) tager vi udgangspunkt i borgernes behov, og inddrager dem i virksomhedernes udvikling og test af nye produkter og services. 
 
8. Kolding Kommune går forrest
Kolding Kommune er den største arbejdsplads i Kolding, og vi vil være garant for designtænkning i kontakten med borgere, virksomheder og medarbejdere. Ved brug af designkompetencer motiveres borgere og medarbejdere til at deltage med at designe et bedre liv.
 
9. Designlæring - fra ble til ph.d.
Vi former – i tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner – fremtidens arbejdsmarked med fokus på foretagsomhed og helhedstænkning. Børn og unge får design – og innovationskompetencer og mod til at skabe muligheder og værdi for sig selv og sin omverden. 
 
10. Studiebyen Kolding
Kolding har en identitet og et brand som studiebyen, der er dynamo for udvikling og vækst i Region Syddanmark. Studiebyen Kolding skaber et kraftcenter med mere end 5.000 studerende og en dynamisk campusbydel med direkte adgang til uddannelse, centrum, outlet-center, erhverv og iværksætteri samt boliger og havudsigt.
 
Ny grafik
I forbindelse med udarbejdelse af version 2.0 er der desuden udviklet en professionel grafisk formidling af visionen (se bilag 1).

Beslutning Direktionen den 19-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2015

Sagen sendes til drøftelse i alle stående udvalg senest på et møde i september 2015, idet ”social ildsjæl” erstattes af ”frivillig ildsjæl”, og begrebet ”ble til ph.d.” forklares nærmere.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet udvalget tilkendegiver at visionen version 2.0 indgår i udarbejdelsen af den nye skolepolitik.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet visionens version 2.0 danner fint ophæng til Plan- og Boligudvalgets udvalgspolitik – men udvalget foreslår, at bosætningstemaet får en mere fremtrædende position i version 2.0.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Miljøudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse idet version 2.0 danner fint ophæng til Miljøudvalgets udvalgspolitik og fokusområder – men med et supplerende forslag om, at bæredygtighed indarbejdes i version 2.0.

Beslutning Teknikudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, i det visionens version 2.0 danner fint ophæng til Teknikudvalgets udvalgspolitik og fokusområder, men med det supplerende forslag om at bæredygtighed og ressourceudnyttelse indarbejdes i Visionens version 2.0.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:
 
Frivillighed er en af de autentiske styrker. Det fremgår ikke tydeligt og bør indarbejdes på f.eks følgende måde:
 
På side 7 under 10 indsatser ændres overskriften Velfærdsinnovation til et begreb der forstås af borgere og politikere og der indføjes følgende ”dot”
 
Frivillighed og fællesskab med indhold
 
På side 17 under iværksætteri tilføjes Social Økonomiske virksomheder og satsning på Staldgården
 
På side 21 indføjes under afsnit 1 4 linje ……medarbejder ”og frivillighed”

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med bemærkning om
 
 • at begrebet ”fra ble til ph.d.” erstattes af ”læring for livet” i version 2.0, punkt 9, side 24,
 • at ”Børn og unge” erstattes af ”Børn, unge og voksne” i version 2, punkt 9 side 24 samt
 • at ”og havudsigt” i version 2.0, punkt 10, side 25 slettes.

Beslutning Seniorudvalget den 02-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Seniorudvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Resumé

Evaluering af messing/ brass band-projekt på Munkevængets Skole fremsendes til orientering i Kulturudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I bevillingsnoterne til budget 2015 står, at der udarbejdes en evaluering i efteråret 2015 af projektet omkring skoleorkester med musikskolen ved Munkevænget Skole og en styrkelse af muligheder drøftes i Kulturudvalget.
 
Kolding Musikskole har, i samarbejde med Munkevængets Skole, udarbejdet evaluering af første år med orkester på Munkevængets Skole, der er vedlagt sagen som bilag.
 
Overordnet har projektet været en succes med stor elevtilslutning, og projektet bidrager til en styrkelse af fællesskab og faglighed på Munkevængets Skole, der er en skole med omkring 70 % elever med anden etnisk herkomst end dansk. På sigt forventes projektet at kunne bidrage positivt til inklusion på skolen. Desuden er det gennem projektet lykkedes at talentudvikle inden for musikken. Således er flere elever fra bandet efter projektets begyndelse tillige startet op med musikundervisning andetsteds. Projektet bidrager til at bryde en negativ social arv ved at åbne op for, at en række elever, der ellers ikke ville have spillet musik, får mulighed for at udfolde og dygtiggøre sig inden for musikken.
 
Der er planer om en fortsættelse og udvidelse af projektet, hvor der bl.a. vil blive arbejdet aktivt med, hvordan forældre kan inddrages i højere grad, for at modgå frafald af elever i løbet af skoleåret. Desuden udvikles kommunikation og samarbejde mellem skole og musikskole yderligere. På sigt er det også planen, at bandet/skoleorkestret får mulighed for at optræde i lokalsamfundet og derigennem bidrage positivt til udvikling og engagement i lokalområdet.
 
Forvaltningen kan oplyse, at der er udarbejdet et ændringsforslag til budget 2016 som blev behandlet på Kulturudvalgets møde d. 10. juni. Her søges der om midler til at fortsætte orkestret fra skoleåret 2016/2017 samt til at videre udbygge tiltaget til også at omfatte elever på skolens mellemtrin 4-6. klasse.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

I forbindelse med Budget 2014 blev der afsat 300.000 kr. til Vamdrup byjubilæum i 2016. Ved Budget 2015 blev teksten til bevillingen ændret til "Forøgelse af puljen til jernbanejubilæet", og der blev afsat yderligere 200.000 kr. i 2016.
 
Koordinationsgruppen har i april udsendt en skrivelse til interessenter i Kolding Kommune med opfordring til at få tilsendt projektforslag. Koordinationsgruppen har ved ansøgningsfristen d. 15. juni modtaget 19 projektforslag på i alt 785.657 kr. fra lokale aktører i henholdsvis Vamdrup, Lunderskov og Kolding. Projektforslagene indeholder både projekter, som går på tværs af byerne, samt projekter, der tilknytter sig en bestemt by.
 
Ved fælles drøftelse d. 23. juni har koordinationsgruppen i samarbejde med forvaltningen gennemgået projektforslagene og lavet en fælles anbefaling på tilskud og afslag til beslutning i Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget godkender koordinationsgruppens indstillinger til tilskud til de 10 anbefalede projektforslag, samt det afsatte beløb på 69.243 kr. til fælles markedsføringsudgifter, uforudsete udgifter og øvrige udgifter til fejringen af jernbanejubilæet i 2016.
  

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2014 blev der afsat 300.000 kr. til Vamdrup byjubilæum i 2016. Ved Budget 2015 blev teksten til bevillingen ændret til "Forøgelse af puljen til jernbanejubilæet", og der blev afsat yderligere 200.000 kr. i 2016. De ligger under kulturpolitikken.
 
Baggrunden for jernbanejubilæet er, at jernbanestrækningen mellem Fredericia og Flensborg blev påbegyndt i 1863. Strækningen blev indviet den 1. november 1866. Med åbningen af jernbanestrækningen blev Vamdrup, Lunderskov og Kolding stationsbyer, hvilket fik afgørende betydning for lokalområdet.
 
Forvaltningen har igangsat planlægningen af jernbanejubilæet og har holdt første interessentmøde i januar 2015, hvor en meget bred skare fra både Vamdrup, Lunderskov og Kolding blev indbudt heriblandt bl.a. Kongeåmuseet, Vamdrup Byforum, Lunderskov Lokalråd, Koldinghus, Kolding Stadsarkiv m.fl.
 
Ved mødet blev forskellige ideer til aktiviteter ved jernbanejubilæet drøftet, og der blev nedsat en koordinationsgruppe, der bl.a. fik ansvar for at udarbejde kriterier for, hvordan de 500.000 kr. kan fordeles på baggrund af konkrete ansøgninger. Forvaltningen fungerer som tovholder for koordinationsgruppen. Koordinationsgruppen består af:
 
 • Rikke Aakjær Steffensen, kulturkonsulent, Kolding Kommune
 • Gunner Thomsen, Lunderskov Lokalråd
 • Hans Erik Philipsen, Lunderskov lokalhistorisk forening
 • Kongeåmuseet, Vamdrup, Poul Berrig og Kirsten Wehmüller
 • Hakon Lyth, Tidl. Vamdrup Erhvervsråd (Rotary)
 • Helge Kjerside, Kolding Miniby
 • Gunnar Storm Thomsen, Lokalhistorisk Forening Kolding
 
Koordinationsgruppen har d. 22. april udsendt en skrivelse til interessenter i Kolding Kommune med opfordring til at få tilsendt projektforslag, der relaterer sig til jernbanen i fortiden, nutiden eller fremtiden, fx i form af en udstilling, et foredrag, en koncert, en byvandring eller anden lignende aktivitet, som forholder sig til den betydning jernbanen har eller har haft for området og/eller byen. Information om muligheden for at søge ind på puljen er desuden blevet udsendt som pressemeddelelse samt offentliggjort på kolding.dk mm.
 
Indsendte projektforslag
Koordinationsgruppen har ved ansøgningsfristen d. 15. juni modtaget 19 projektforslag på i alt 785.657 kr. fra lokale aktører i henholdsvis Vamdrup, Lunderskov og Kolding. Projektforslagene indeholder både projekter, som går på tværs af byerne, samt projekter, der tilknytter sig en bestemt by. Projekterne vil delvist blive afviklet i forbindelse med fokusugen fra d. 12.-18. september 2016, delvist op til og på selve jubilæumsdagen d. 1. november 2016.
 
Ved fælles drøftelse d. 23. juni har koordinationsgruppen i samarbejde med forvaltningen gennemgået projektforslagene og anbefaler nedenstående tilskud og en fordeling af midlerne på i alt 500.000 kr. Heraf forslås det at afsætte 69.243 kr. til fælles markedsføringsudgifter, uforudsete udgifter og øvrige udgifter.
 
 
Koordinationsgruppen indstiller følgende tilskud til beslutning i Kulturudvalget (se bilag for yderligere information og begrundelse):
 
- Vamdrup Handelsstandsforening tilskud på 30.000 kr. til arrangementet ”Crazy Hours” i august 2016, med temaet ”Vamdrup for 150 år siden”. Projektet tilpasser sig kriterierne, da der vægtes en ekstra indsats for at tilpasse det tilbagevendende arrangement specielt til jernbane- og byjubilæet. Der er desuden tale om samarbejde ml. flere aktører. (Vamdrup Handelsforening har søgt tilskud til to projekter: 30.000 kr. til ”Crazy Hours” og 10.000 kr. til ”Smagens Dag” – vinetikette og event.)
 
- Vamdrup Byforum tilskud på 22.250 kr. til projektet ”Byens huse”. Projektet kan indgå i samarbejde med projektforslaget fra bibliotekerne i Vamdrup og Lunderskov og giver mulighed for en god og efterspurgt formidling af historien om stationsbyen Vamdrup. (Vamdrup Byforum har søgt om tilskud til fire projekter: 50.000 kr. til ”Byens Kunst”, 22.250 kr. til ”Byens huse”, 15.000 kr. til ”Byens bog”, 27.000 kr. til ”Byens stafet”. Herudover har de søgt tilskud på 102.900 kr. til en projektkoordinator.)
 
- Kongeåmuseet tilskud på 34.000 kr. til ny og mere moderne digital belysning af museets modeljernbane, som er en del af den faste udstilling. Projektet understøtter jubilæet og Kongeåmuseet spiller en væsentlig rolle i fejringen af jernbanejubilæet og indgår i flere projekter. (Kongeåmuseet har søgt om tilskud på 34.000 kr. til belysning.)
 
- Teatergruppen Vamdrup 83 tilskud på 25.000 kr. til gadeteater og udgifter i forbindelse med dette. Teatergruppen vil indarbejde jubilæet og her ligger gode muligheder for at skabe et lidt anderledes arrangement, hvor flere borgere og samarbejdspartnere kan inddrages i proces og afvikling. Det anbefales desuden at undersøge muligheden for at låne kostumer hos KLK. (Teatergruppen Vamdrup 83 har søgt om tilskud til to projekter: 70.000 kr. til udgifter til autentiske kostumer, sminke, råmaterialer til gadeteater mv. og 20.000 kr. til udgifter workshops, instruktør og diverse.)
 
- KFUM-spejderne i Vamdrup tilskud på 20.000 kr. til udarbejdelse af kantinetog, en mobil kantine, der kan besøge de tre byer, Vamdrup, Lunderskov og Kolding. Projektet tager direkte afsæt i en fortolkning af fortællingen om jernbanen. Projektet opfordrer til læring og inddragelse af lokale børn og unge, og der anbefales at tage kontakt til spejdere i Lunderskov og evt. Kolding mhp. et samarbejde. (KFUM-spejderne i Vamdrup har søgt om tilskud på 20.000 kr. til kantinetog.)
 
- Kreativ Forening i Vamdrup tilskud på 4257 kr. til fremstilling af et stort fælles broderi, som laves i forbindelse med Kreativ Festival (1. lørdag i september). Projektet giver en merværdi i form af lokalt engagement og en stor synlighed gennem det udstillede broderi. (Kreativ Forening i Vamdrup har søgt tilskud på 4257 kr. til udgifter i forbindelse med fremstilling af et fælles broderi værk.)
 
- Lokale aktører i Lunderskov tilskud på i alt 100.000 kr. til tre forskellige projekter som fejrer jernbanen og byen: 1) Åbning af den gamle stationsbygning og servering for byens borgere, 2) Festarrangement åbent for alle i Lunderskovhallen med udstillinger, fællesspisning og musik, 3) Besøg af Struer Jernbaneorkester i de tre byer - et projekt, som går på tværs af Lunderskov, Vamdrup og Kolding. Projekterne understøtter alle en stor lokal fejring i selve den uge, hvor jubilæet fejres: 12. – 18. september 2016. (Lokale aktører i Lunderskov har søgt tilskud på 100.000 kr. til 3 projekter)
 
- Helge Kjerside (Kolding Miniby), for koordinationsgruppen, tilskud på 55.250 kr. til 4 fællesprojekter for Vamdrup, Lunderskov og Kolding: 1) En udstilling på Kolding Bibliotek, 2) Veteranbane-togkørsel mellem byerne, 3) En mobil udstilling til fremvisning i de tre byer, 4) Besøg af Fredericia Postorkester. Projekterne skal være med til at koble den røde tråd mellem byerne og vil blive afviklet i forbindelse med fokusugen fra 12.-18. september 2016. (Helge Kjerside, for koordinationsgruppen, har søgt om tilskud på 72.250 kr. til fællesprojekter for Vamdrup, Lunderskov og Kolding.)
 
- Bibliotekerne i Lunderskov og Vamdrup tilskud på 70.000 kr. til udviklingen af en digital byvandring med fokus på jernbanens historie og dens betydning for de to byers udvikling. Projektet er et samarbejde mellem flere aktører, også på tværs af bygrænser og kan evt. samtænkes med andet forslag om formidling. Der er fokus på jernbane- og byhistorie. (Bibliotekerne i Lunderskov og Vamdrup har søgt om tilskud på 93.000 kr. til udviklingen af en digital byvandring i Lunderskov og Vamdrup.)
 
- Museet på Koldinghus, Kolding Miniby og Felderbanen tilskud på 70.000 kr. til etableringsomkostninger af en jernbanemodel specielt fremstillet til en særudstilling, som skal formidle jernbanens betydning for de tre hovedbyer. Projektet sætter fokus på jernbane- og byhistorie, og er et samarbejde mellem flere aktører. Koordinationsgruppen anbefaler desuden, at Koldinghus efterfølgende indtræder i gruppen og derfra er med til at understøtte det tværgående samarbejde og formidling. (Museet på Koldinghus, Kolding Miniby og Felderbanen har søgt om tilskud på 100.000 kr. til etableringsomkostninger af en jernbanemodel specielt fremstillet til en særudstilling).
 
Koordinationsgruppen indstiller følgende afslag til beslutning i Kulturudvalget (se bilag for yderligere information og begrundelse):
 
- Vamdrup Handelsforening ansøger 10.000 kr. til ”Smagens Dag”, vinetikette og event. Koordinationsgruppen anbefaler at afslå ansøgningen, da Smagens Dag er en tilbagevendende begivenhed og da vinetiketten laves år for år, og derfor alligevel vil blive lavet i 2016. (Vamdrup Handelsforening har søgt tilskud til to projekter: 30.000 kr. til ”Crazy Hours” og 10.000 kr. til ”Smagens Dag” – vinetikette og event.)
 
- Historisk Forening i Vamdrup ansøger 15.000 kr. til formidlingsprojektet ”En tur rundt i Grænsestationsbyen”. Koordinationsgruppen anbefaler at projektet udgår til fordel for lignende projektforslag fra Vamdrup, hvor ideerne herfra kan indgå. (Historisk Forening har søgt om tilskud på 15.000 kr. til projektet ”En tur rundt i grænsestationsbyen).
 
- Vamdrup Byforum ansøger 50.000 kr. til ”Byens Kunst”, et gavlmaleri. Koordinationsgruppen anbefaler at afslå ansøgningen, da projektet ikke kan lade sig gøre, da gavlen skal rives ned. Endvidere opfylder projektet ikke kriterierne. (Vamdrup Byforum har søgt om tilskud til fire projekter: 1) 50.000 kr. til ”Byens Kunst”, 2) 22.250 kr. til ”Byens huse”, 3) 15.000 kr. til ”Byens bog”, 4) 27.000 kr. til ”Byens stafet”. Herudover har de søgt tilskud på 102.900 kr. til en projektkoordinator.)

- Vamdrup Byforum ansøger 15.000 kr. til ”Byens Bog”, udgivelsen af en jubilæumsbog. Koordinationsgruppen anbefaler at afslå ansøgningen, da projektet ikke opfylder kriterierne, og desuden overlapper med et igangværende projekt på Kongeåmuseet. Det anbefales at søge midlerne i Kulturpuljen.
 
- Vamdrup Byforum ansøger 27.000 kr. til ”Byens stafet”, en tidskapsel. Koordinationsgruppen anbefaler at afslå ansøgningen, da projektet ikke vurderes at give en væsentlig mérværdi ifht. fejringen af jubilæet.
 
- Vamdrup Byforum ansøger 102.900 kr. til ansættelse af en projektkoordinator for byens arrangementer. Koordinationsgruppen anbefaler at afslå ansøgningen, da der ikke er tale om et konkret projektforslag, og det derfor ikke kan økonomisk finansieres af midlerne afsat til aktiviteter i forbindelse med fejringen af jernbanejubilæet i 2016.
 
Såfremt koordinationsgruppens indstillinger følges, vil de afsatte midler på i alt 500.000 kr. fra Byrådet være fordelt på 10 projektforslag, heraf udgør 69.243 kr. udgifter til fælles markedsføringsudgifter, uforudsete udgifter og øvrige udgifter.
 
Forvaltningen vil efterfølgende give ansøgerne besked om Kulturudvalgets beslutning.
 
Forvaltningen kan desuden oplyse, at man i koordinationsgruppen, på baggrund af det indsendte forslag vedr. ansættelse af en projektkoordinator, har drøftet muligheden for en projektkoordinator, der kan tilknyttes fejringen af jubilæet i tæt samarbejde med byerne. Forvaltningen fungerer på nuværende tidspunkt som overordnet tovholder for koordinationsgruppen. Museet på Koldinghus tilbyder at understøtte jubilæet som markedsføringsplatform for alle arrangementerne.
 
Forvaltningen vil ved det kommende møde i koordinationsgruppen tage emnet op til en drøftelse af, hvordan arrangementerne bedst muligt koordineres. På mødet vil forvaltningen endvidere drøfte muligheder for hvordan der skabes en rød tråd mellem arrangementerne, således de fremstår som en stor fælles fejring af jubilæet – fx gennem fælles markedsføringsmateriale.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Kolding Teaterforening søger om forlængelse af samarbejdsaftalen mellem teaterforeningen og Kolding Kommune. 

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling

Kolding Teaterforening har søgt om forlængelse af samarbejdsaftalen mellem teaterforeningen og Kolding Kommune.
 
Med baggrund i de politiske beslutninger ser forvaltningen det ikke muligt at komme længere i forhandlingerne om en ny aftale med Kolding Teaterforening, hvorfor forvaltningen foreslår en fornyet politisk drøftelse af sagen.


Baggrund
D. 8. december 2014 besluttede Kulturudvalget at pålægge forvaltningen at udarbejde en ny samarbejdsaftale med Kolding Teaterforening.
 
D. 8. april 2015 besluttede et flertal (med undtagelse af Yrsa Mastrup og Hanne Dam) i Kulturudvalget at forlænge samarbejdsaftalen med Kolding Teaterforening i to år fra 1. juli 2015 til 30. juni 2017 uden underskudsgaranti. Et mindretal (Yrsa Mastrup og Hanne Dam) ønskede at forlænge samarbejdsaftalen med Kolding Teaterforening i 2 år fra 1. juli 2015 til 30. juni 2017 med underskudsgaranti på 140.000 kr., hvis egenkapitalen kom under 500.000 kr.
 
D. 10. juni behandlede Kulturudvalget et udkast til en samarbejdsaftale, hvor der var enkelte udeståender. I behandlingen indgik en oversigt over hvilke samarbejdsmodeller mellem kommune og teaterforening i henholdsvis Vejle, Fredericia og Middelfart Kommuner.
 
Forvaltningens oplyser
Samarbejdsaftalen med Kolding Teaterforening udløb d. 1. juli 2015. Samarbejdsaftalen var gældende for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015.
 
Forvaltningen og Kolding Teaterforening har siden kulturudvalgsmødet d. 10. juni 2015 haft yderligere forhandlinger om en ny aftale.
 
Kolding Teaterforening ønsker, som det fremgår af aftalen, at det helt tydeligt fremgår i den ny samarbejdsaftale, at aftalen adskiller sig fra den tidligere samarbejdsaftale, og at teaterforeningen får væsentligt forringede vilkår. Ifølge teaterforeningen indebærer de nye vilkår, at teatrets virke begrænses i forhold til fx at købe større forestillinger hjem med visning på Kolding Teater, Comwell. Teaterforeningen vurderer, at den økonomiske risiko ved at booke store forestillinger er for høj, når der ikke er sikkerhed i form af underskudsgaranti, samtidig med at foreningens egenkapital forventes at være faldende i de kommende år. I sæson 2014/2015 er der budgetteret med et forventet underskud på 95.000 kr., hvilket vil bringe foreningens egenkapital ned på 595.529 kr. Teaterforeningen forudser, at med de ændrede vilkår vil det i højere grad være mindre cafe-forestillinger, der vil komme på programmet, da den økonomiske risiko her er mindre og indtjeningen generelt højere. Det er Teaterforeningens vurdering, at der er behov for at fastholde underskudsgarantien på de 140.000 kr. for at fastholde det kunstneriske niveau.
 
Forvaltningen kan oplyse, at der ikke i budget for Kulturpolitikken er afsat midler til en underskudsgaranti.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Et flertal (Kulturudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) besluttede at forvaltningen skal genoptage forhandlingen med Kolding Teaterforening med henblik på at forlænge samarbejdsaftalen med 2 år fra 1. juli 2015 til 30. juni 2017 med en underskudsgaranti på 140.000 kr., hvis egenkapitalen kommer under 500.000 kr. med den bemærkning at udvalget henstiller til Teaterforeningen, at der frem over arbejdes med budgetter i balance.
 
Et mindretal bestående af Søren Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning, idet han ønsker en aftale med Kolding Teaterforening uden underskudsgaranti.

Resumé

PricewaterhouseCoopers fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2014 for Den selvejende institution ”Trapholtfonden”.
 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Årsrapporten udviser et overskud på 1.173.103 kr. før uddelinger. Efter uddelinger er årets resultat et underskud på 947.277 kr.
 
Fondens egenkapital udgør 55.394.114 kr. ved udgangen af 2014.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2014 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Fondens formål er ifølge fundatsen at yde økonomisk og anden støtte til den selvejende institution ”Kunstmuseet Trapholt”.
 
Fondens indtægter i 2014 var kommunale tilskud fra Kolding Kommune på i alt 1.687.700 kr. Med fradrag af fondens driftsomkostninger gav dette et overskud på 1.173.103 før uddelinger.
 
Efter uddelinger viser årsrapporten for 2014 et underskud på 947.277 kr.
Trapholtfonden har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 55.394.114 kr.
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 
Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmeler for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
 
Der er ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Kolding Light Festival ansøger om et årligt tilskud på 600.000 kr. fra 2016 - 2018 med henblik på, at sikre lysfestivalens beståen og forsatte udvikling.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og Udviklingsforvaltningen forslår,
 
at forvaltningen udarbejder et ændringsforslag med Kolding Light Festivals ønske om et årligt tilskud på 600.000 kr. i perioden 2016-2018 til budgetforhandlingerne 2016.

Sagsfremstilling

Baggrund
Kolding Light Festival (herefter KLF) ansøger om et årligt tilskud på 600.000 kr. fra 2016 - 2018 med henblik på at sikre lysfestivalens beståen og forsatte udvikling.
 
Lysfestivalen oplyser
KLF oplyser, at de gerne vil kunne signalere festivalens beståen i deres dialog med sponsorere hvorfor de søger om et årligt tilskud i perioden 2016-2018. Tilskuddet vil kunne bane vejen for den forsatte udbygning af erhvervslivets engagement i festivalen samt muliggøre en forsat udvikling af KLF som en toneangivende årlig event. 
 
KLF forslår, at tilskuddet kan opdeles i to puljer; en pulje med et fast beløb samt et ”krone for krone tilskud”, der op til et vist punkt følger sponsorater fra erhvervslivet.
 
Festivalen ansøger derfor om et årligt tilskud på 600.000 kr. i tilskud i årene 2016-2018. Festivalen forslår 300.000 kr. i en basispulje, imens de resterende 300.000 kr. følger sponsortilkendegivelser som beskrevet i forrige afsnit.
 
Forvaltningens bemærkninger
Kolding Light Festival blev etableret i 2012 af Erhvervsgruppen Kolding. Erhvervsgruppens formål er at støtte positivt op om Koldings ”fyrtårne” indenfor teater, kunst, kultur, musik, sport, by- og egnsudvikling m.m. Som et led heri har Erhvervsgruppen Kolding oprettet Kolding Light Festival ApS, som er en non-profit foretagende der står som arrangør af lysfestivalen.
 
Formålet med festivalen er at give besøgende en ny og anderledes oplevelse af Kolding by ved anvendelse af lyssætninger, lyd, videolys, interaktive installationer og lyskunst.
 
Lysfestivalen er blevet afholdt to gange siden Kolding Light Festival ApS blev etableret.
 
Såfremt udvalget vedtager By- og Udviklingsforvaltningens indstilling om at udarbejde et ændringsforslag til budget 2016, anbefaler By- og Udviklingsforvaltningen at tilskuddet tildeles efter de retningslinjer som KLF foreslår.  Dvs. der gives et årligt et basis tilskud på 300.000 kr. (her kaldet basispuljen) samt 300.000 kr. der matcher sponsortilkendegivelser (her kaldet udviklingspulje) i perioden 2016-2018.
 
Såfremt KLF skal have adgang til udviklingspuljen, så skal KLF have en ekstern finansiering der overstiger tilskuddet på 300.000 kr. fra basispuljen. Tilskud fra udviklingspuljen tildeles 1:1, indtil de 300.000 kr. i puljen er opbrugt.
 
Eksemplificeringer af hvordan tilskudsordningen vil fungere i praksis:
 
Eksempel 1: KLF får udbetalt det fulde tilskudsbeløb
Indhenter KLF ekstern finansiering for 600.000 kr., så tildeles KLF det fulde tilskud på 600.000 kr. fra Kolding Kommune, hvor 300.000 kr. fra basispuljen og de sidste 300.000 kr. i tilskud fra udviklingspuljen. Det giver et samlet budget på 1.200.000 kr. (se figur 1).
 
 
Figur 1
 
 
 
 
Eksempel 2: KLF får noget af tilskuddet udbetalt
Indhenter KLF 400.000 kr. i ekstern finansiering, vil KLF tildeles 400.000 kr. fra Kolding Kommune, hvor 100.000 kr. er fra udviklingspuljen og 300.000 kr. er fra basispuljen. Det giver et samlet budget på 800.000 kr. (se eksempel 2).
 
 
 
Figur 2
 
 
 
Eksempel 3: Udviklingspuljen udbetales ikke
Indhenter KLF 300.000 kr. (eller derunder) i ekstern finansiering får de ikke adgang til tilskud fra udviklingspuljen (se eksempel 3).
 
 
Figur 3
 
Basispuljen sikrer festivalens beståen og giver et godt udgangspunkt for KLF til at indhente sponsorater. Udviklingspuljen sikrer KLF fleksibilitet til at videreudvikle festivalen.
 
Modellen anbefales derfor idet den dels giver KLF incitament til at finde yderligere ekstern finansiering og det giver KLF et bedre udgangspunkt for at søge ekstern finansiering.
 
Såfremt udvalget godkender forvaltningens indstilling, medtages det udarbejdede ændringsforslag (KU-S-11- Tilskud til Kolding Light Festival). Såfremt By- og Udviklingsforvaltningens forslag ikke godkendes udgår forslaget.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Brødremenigheden i Christiansfeld ansøger om kommunal driftsstøtte på 737.000 kr. til Brødremenighedens Museum med henblik på at hæve det museumsfaglige niveau.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og Udviklingsforvaltningsdirektøren foreslår,

at forvaltningen udarbejder et ændringsforslag med Brødremenighedens ønske om driftsstøtte på 737.000 kr. til budgetforhandlinger 2016.

Sagsfremstilling

Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær har d. 9. juni 2015 modtaget en henvendelse fra Brødremenigheden i Christiansfeld, hvor de søger om kommunal driftsstøtte på 737.000 kr. til Brødremenighedens Museum.
 
Baggrund
I forbindelse med optagelsen af Christiansfeld på UNESCO’s liste over verdens kulturarv ønsker Brødremenigheden at hæve det museumsfaglige niveau for Brødremenighedens Museum. Brødremenigheden ansøger derfor om kommunal driftsstøtte til Brødremenighedens Museum på 737.000 kr.
 
Brødremenigheden oplyser
Brødremenigheden oplyser, at optagelsen af Christiansfeld på UNESCO’s liste over verdens kulturarv vil betyde en øget interesse for Brødremenighed, livet i byen og menigheden gennem tiden. Museet ønsker at indgå som en aktiv og tidssvarende del af den samlede formidling om det historiske Christiansfeld.

Ifølge Brødremenigheden kan museet på nuværende tidspunkt ikke indfri de forventninger som offentligheden generelt og besøgende i Christiansfeld har til museet. Det skyldes bl.a., at museet er drevet af frivillige. På baggrund af dette samt optagelsen på UNESCO’s liste over verdens kulturarv ønsker Brødremenigheden både, at hæve det museums faglige niveau og skabe en stabil økonomisk ramme omkring museets drift.  Brødremenigheden ønsker endvidere at flytte udstillingen fra Enkehuset og nyetablere det i Søstrehuset.

Brødremenigheden vil bl.a. gerne ansætte en daglig leder med en bred museumsfaglig baggrund til at forestå og koordinere arbejdet omkring museet. Den daglige leder af museet vil ansættes af og referere til Brødremenighedens Ældsteråd.

Brødremenighedens oplæg til nyt budget for drift af Brødremenighedens Museum 
Udgiftsposter
Beløb
Aflønning af daglig leder (løn, pension, forsikring, m.m.)
480.000
Husleje (udstillingsrum, magasinrum, kontorplads)
398.000
Forbrug (varme, el)
48.000
Tyveriforsikring
21.000
Materialer og materiel (almindelig drift)
15.000
Ekstern bistand til samlingsarbejde og udstillinger (ikke fondsfinansieret projektarbejde)
25.000
I alt
978.000 kr.
 
Indtægtsposter
Beløb
Entré og omvisninger
150.000 kr.
Bidrag fra Brødremenigheden
100.000 kr.
Driftstilskud fra Kolding Kommune ansøgt
737.000 kr.
I alt
978.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger 
Brødremenighedens Museums formål er at indsamle, bevare og formidle historien om Brødremenigheden og det historiske Christiansfeld, herunder menighedens religiøse liv, menighedens organisation, menighedens økonomiske grundlag, dagliglivet i byen, missionsvirksomheden og kontakten til Den international Brødrekirke.  

Brødremenighedens samling består af genstande og materialer der relaterer sig til følgende hovedområder:

· Menighedslivet
· Livet i Christiansfeld
· Mission og kontakt til fremmede kulturer
· Arven efter oplysningstiden

Forvaltningen oplyser, at Brødremenighedens samling anslås at have stor kulturhistorisk værdi - enkelte genstande har enestående national værdi.

Museet har en entrépris på 30 kr. og har åbnet tirsdag-lørdag kl. 10.00-16.00 og søndag kl. 12.00-16.00.

Forvaltningen kan endvidere oplyse, at Brødremenigheden ejer både Enkehuset og Søsterhuset.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2013 et tilskud på 50.000 kr. til Brødremenigheden i Christiansfeld til ansættelse af en fagperson i to måneder, der kunne forestå udarbejdelsen af en projektbeskrivelse vedr. nyetablering af Brødremenighedens Museum i Søstrehuset. Bilaget ”Brochure” er et resultat af denne fagpersons arbejde. Brochuren indeholder en uddybende projektbeskrivelse, hvor museets samling nyopstilles i Søstrehuset og det museumsfaglige niveau opkvalificeres.

Såfremt udvalget godkender forvaltningens indstilling, medtages det udarbejdede ændringsforslag (KU-S-12-Driftstilskud til Brødremenighedens Museum). Såfremt forvaltningens forslag ikke godkendes udgår forslaget.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Forslag til takster for 2016 på Kulturpolitikkens områder.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at takster for Kulturpolitikkens områder godkendes med henblik på at indgå i budgetforslaget for 2016.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at områderne under Kulturpolitikken er meget forskellige og derfor også har mange forskellige takster, hvilket gør det svært at forenkle. Det skal dog bemærkes, at borgerne kun møder et lille udsnit af taksterne, når de søger, da de er splittet op under de enkelte institutioner inde på www.Kolding.dk. Der vil dog løbende blive arbejdet med en forenkling af taksterne.
Det vil forsøges en forenkling ved at samle alle Godsets takster på hjemmesiden under et’ sted.
By- og Udviklingsforvaltningen foreslår følgende takster for 2016 på Kulturpolitikkens områder:
Musikskolen
 
Yderligere oplysninger: Musik@kolding.dk
 
2015
2016
 
 
Pris
Pris
 
 
 
Prisen er
Prisen er
 
 
gældende for
gældende for
 
 
skoleåret
skoleåret
 
 
15/16
16/17
 
 
10 rater
10 rater
 
 
pr. skoleår
pr. skoleår
 
 
Optagelsesgebyr
160,00 kr.
165,00 kr.
 
Takst 1.
Baby Bongo, syng og leg for 2-3årige samt musikalsk legestue. Holdstørrelser 8-12 elever - pris pr. måned
160,00 kr.
165,00 kr.
 
Takst 2.
Ind i Musikken
255,00 kr.
260,00 kr.
 
Takst 3.
Holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned
300,00 kr.
305,00 kr.
 
Takst 4.
Soloundervisning 20 min. Pr. uge – pris pr. måned
335,00 kr.
340,00 kr.
 
Takst 5.
Soloundervisning 25 min. Pr. uge – pris pr. måned
415,00 kr.
420,00 kr.
 
Takst 6.
Soloundervisning 30 min. Pr. uge – pris pr. måned
500,00 kr.
505,00 kr.
 
Takst 7.
Soloundervisning 45 min. Pr. uge – pris pr. måned
750,00 kr.
755,00 kr.
 
Takst 8.
Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned
315,00 kr.
320,00 kr.
 
Takst 9.
Voksen, soloundervisning 20 min. Pr. uge – pris pr. måned
370,00 kr.
375,00 kr.
 
Takst 10.
Voksen, soloundervisning 25 min. Pr. uge – pris pr. måned
460,00 kr.
465,00 kr.
 
Takst 11.
Voksen, soloundervisning 30 min. Pr. uge – pris pr. måned
550,00 kr.
555,00 kr.
 
Takst 12.
Voksen, soloundervisning 45 min. Pr. uge – pris pr. måned
830,00 kr.
835,00 kr.
 
Takst 13.
Soloundervisning 15 min. pr. uge (ifm. Talentlinje) - pris pr. måned
255,00 kr.
260,00 kr.
 
Kor-takst
Hvis man ikke går til andet i Musikskolen - ellers gratis - pris pr. måned
80,00 kr.
85,00 kr.
 
 
Yderligere oplysninger: Musik@kolding.dk
2015
2016
Pris
Pris
Søskenderabat
10%
10%
2 eller flere børn i Musikskolen udløser søskenderabat
 
 
Refusion
 
 
Der ydes refusion, såfremt der ikke opnås 34 lektioner som følge af f. eks. læreres sygdom og andre aflysninger fra Musikskolen
 
Friplads
 
 
Der kan søges om friplads til Musikskolen. Satsen for tildeling er følgende bruttoindtægt for husstanden og gælder 0-18 årige:
 
 
Der tillægges desuden 7.000 kr. pr. barn fra og med barn nr. 2.
 
 
Under 133.000 kr.
Bevilges hel friplads
Bevilges hel friplads
 
 
 
Mellem 133.000 kr. og 156.000 kr.
Bevilges 75 % friplads
Bevilges 75 % friplads
 
 
 
Mellem 156.000 kr. og 179.000 kr.
Bevilges 50 % friplads
Bevilges 50 % friplads
 
 
 
Mellem 179.000 kr. og 202.000 kr.
Bevilges 25 % friplads
Bevilges 25 % friplads
 
 
 
Over 202.000 kr.
Bevilges ikke friplads
Bevilges ikke friplads
 
Kolding kommunale billedskole
 
Yderligere oplysninger:
2015
2016
Alle elever, pris pr. undervisningsgang
Eleverne tilmelder sig et semester ad gangen (forår/efterår)
45 kr.
50 kr.
 
Børnekulturhus Nicolai
 
Udover nedenstående takster udlejes på Nicolai for børn til kommercielle formål.
Yderligere oplysninger: kultur@kolding.dk
2015
2016
Pris
Pris
Private
 
 
Enhedspris
40,00 kr.
40,00 kr.
Årskort, enhedspris
140,00 kr.
140,00 kr.
Familiekort (4 personer)
400,00 kr.
400,00 kr.
Grupper
Hver 10. gratis
Hver 10. gratis
Skoler og institutioner fra andre kommuner
 
 
Løssalg pr. barn
20,00 kr.
20,00 kr.
Skoler og institutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til Børnekulturhuset
Gratis
 
 
 
Gratis
Gratis
 
 
 
Gratis
Skoler/daginstitutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til turnerende børneteaterforestillinger
 
Lokaleleje – Kommerciel udlejning af overskudskapacitet på Nicolai for børn.
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2015
2015
2016
2016
 
Kommercielle arrangementer pris pr. dag
Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag
(4 timer)
Kommercielle arrangementer pris pr. dag
Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag
(4 timer)
Grotten
3.000,00 kr.
1.500 kr.
3.000,00 kr.
1.500 kr.
Junglen
2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
Værkstedet ”under skyen”
3.000,00 kr. + materialer
1.500,00 kr. + materialer
3.000,00 kr. + materialer
1.500,00 kr. + materialer
 
Stadsarkivet
 
Yderligere oplysninger: Arkiv@kolding.dk
 
2015
2016
Pris
Pris
Fotokopiering
 
 

Mere end 5 kopier
A4
 
 
1,00 kr.
 
2,00 kr.
Fra mikrofilm/mikrokort
5,00 kr.
2,00 kr.
 
 
 
 
 
 
Digitale fotos
 
 
Foto i Tiff/jpeg (300 dpi) leveret via e-mail (til kommercielt brug)
 
400,00 kr.
 
500,00 kr.*
Op til 5 fotos (200 dpi) i jpg-format leveret via e-mail, dropbox eller egen usb-stick (privat brug)
Fotos ud over de første 5 stk. eller i højere opløsning end 200 dpi
 
Tillæg for udlevering på USB-stick fra arkivet
 
 
 
Gratis
100,00 kr.
 
 
-
 
Gratis
 
 
 
 
50,00 kr.
 
Fotos til privat brug ud over de første 10 stk.
100,00 kr.
 
100,00 kr.
Tillæg for foto der først skal digitaliseres (pr. stk)
100,00 kr.
100,00 kr.
Ekspresgebyr på 10 %, mindst 100 kr. Større opgaver 10 % rabat.
 
 
 
Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og arkivet skal angives som kilde.
 
 
Betalingen gælder kun for brug af fotografiet til det oplyste formål. Ved bestilling skal det angives, hvad fotografiet skal bruges til.
 
 
De ovennævnte priser omfatter ikke den eventuelle betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven. Stadsarkivet meddeler ved levering af billedet, om der eventuelt skal ydes betaling til fotografen.
 
 
 
 
 
Audio-visuelle materialer
Sendes digitalt eller udleveres på et USB-stik
For forsendelse tillægges porto.
Digitaliseret lyd- og film.
 
200,00 kr.
 
  500,00 kr.*
Digitalisering af lydoptagelser på kassettebånd
 
Digitalisering af film: kontakt arkivet for en pris.
 
Leveringstid: op til 4 arbejdsuger også ved brug på læsesal.
200,00 kr.
500,00 kr.*

Formidling
Byvandring, pr. time
Foredrag, pr. time
 
 
700,00 kr.
700,00 kr.
 
 
750,00 kr.
750,00 kr.
* Generelt:  Stigningerne er generelt begrundet i, at andre dele er gjort gratis, og derfor er priserne hævet de steder, hvor der er tale om kommerciel brug samt der hvor administrationsomkostningerne er større. Størrelsen på beløbene er så vidt muligt forsøgt harmoniseret, så priserne er så ensartet som mulig.
 
Digitale fotos: prisen hævet med 100 kr. ud fra, at harmonisering – og at 500 kr. fortsat på landsplan ligger i den lave ende.
 
Audio-visuelle materialer: priserne hævet med 300 kr. ud fra de faktiske administrations- og drifts omkostninger ved levering af disse produkter, samt harmonisering til de øvrige priskategorier.
 
 
Udfærdigelse af attester
 
Yderligere oplysninger: Arkiv@kolding.dk 
2015
2016
Pris pr. attest
Pris pr. attest
Udfærdigelse af attester
300,00 kr.
300,00 kr.
 
Arkivundersøgelser
 
Yderligere oplysninger: Arkiv@kolding.dk
 
 
2015
2016
Pris pr.
påbegyndt time
Pris pr.
påbegyndt time
Arkivundersøgelser
 
 
 
 
 
 
 
Udstillingsplancher med historisk formidling, pr. planche
 
Grafisk opsætning pr. planche
 
 
Kurser:
Basismodul: God forvaltningsskik, journalisering og arkivering (2 timer)
 
Klargøring af kommunale arkivalier til aflevering
Udgifter til makulering eller materialer afregnes særskilt. Overslag gives ved henvendelse.
 
 
 
Lokale: leje af ARKIV Salon (10 personer)
Historiske og kulturelle foreninger
Øvrige: Op til 4 timer
 
500 kr. pr. påbegyndt time. Efter første time beregnes pr. påbegyndt kvarter
 
-
 
-
 
 
 
-
 
 
400 kr. ex. moms/ 500 kr inkl. moms pr. time.
 
 
-
500 kr. pr. påbegyndt time. Efter første time beregnes pr. påbegyndt kvarter
 
2.000,00 kr.
 
500,00 kr.
 
 
 
1.500,00 kr.
 
 
400 kr. ex. moms/ 500 kr inkl. moms pr. time.
 
 
Gratis
1.000,00 kr.
 
 
Godset
 
Yderligere oplysninger:
 
2015
2016
Leje af lokaler:
 
 
Brugere af øvelokaler
Under 18 år
Over 18 år
 
Institutioners brug af øvelokaler
Formiddag
Eftermiddag
 
Foreningsdrevne musikarrangementer i spillestederne– pr. dag /(foreninger)
 
Foreningsdrevne øvrige kulturelle arrangementer i spillestederne på Godset
 
90,00 kr.
180,00 kr.
 
 
Gratis
560,00 kr.
 
 
325,00 kr.
 
540,00 kr.
 
90,00 kr.
180,00 kr.
 
 
Gratis
560,00 kr.
 
 
700,00 kr.*
 
1.100,00 kr.*
Poppenge fra bevillingsholder til Godset/Kolding Kommune:
Afgiften betales af omsætningen fratrukket moms
7,50 %
7,50%
Tilkøb af lydmand formidlet af Godset
Den gældende tarif jf. Dansk Musiker-Forbund
Den gældende tarif jf. Dansk Musiker-Forbund
Fejlbetjening af dørkontrolsystem (tilkaldevagt/vægter)
540,00 kr.
540,00 kr.
Hustekniker – A-takst (10-15 timer)
2.500,00 kr.
2.500,00 kr.
Hustekniker – B-takst (0-10 timer)
1.800,00 kr.
1.800,00 kr.
Hustekniker – C-takst (låse op/låse)
515,00 kr.
515,00 kr.
Kommerciel udlejning af spillestedernes lokaler på Godset jf. regler, inkl. 1 hustekniker (A) samt alm. Rengøring
 
Arrangementet skal være foreneligt med Godsets drift, hvilket bl.a. betyder, at arrangementet skal være etisk og driftsmæssigt foreneligt med inistutionens formål og de primære brugers behov.
 
Der kan IKKE udlånes/lejes lokaler til brug for private selskabelige arrangementer.
 
Udover taksten må der påregnes udgifter til yderligere bemanding, diverse forbrug mv. afhængig af arrangementets type.
8.500,00 kr.
8.500,00 kr.
Leje af ”Loftet” eller togvogn jf. regler
½ dag
Hel dag
 
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
 
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
Institutionsleje af spillestedernes lokaler på Godset jf. regler
½ dag
Hel dag
 
 
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
 
 
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
* Hæves og dermed bidrage til de driftskonti, der belastes af det stigende brug af lokalerne og dermed rengøring, vedligehold, inventar mv.
 
Christiansfeld Centret
 
Yderligere oplysninger:
 
2015
2016
Offentlige byrundvisninger (1. time)
60,00 kr. pr. person
60,00 kr. pr. person
Offentlige specialomvisninger (1,5 – 2 timer)
85,00 kr. pr. person
85,00 kr. pr. person
Byrundvisninger for skoler og undervisningsinstitutioner fra Kolding Kommune
Gratis
Gratis
Byrundvisninger for skoler og undervisningsinstitutioner uden for Kolding Kommune
Voksne
Børn
 
 
 
55,00 kr.
Gratis
 
 
 
55,00 kr.
Gratis
Byrundvisninger for grupper 1,5 time
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
Kopier
1,00 kr.
1,00 kr.
 
 
Nicolai
 
Udover nedenstående takster udlejes lokaler på Nicolai til kommercielle formål.
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2015
2016
Pris
Pris
Rundvisning
675,00 kr.
675,00 kr.
 
Lokaleleje – Kommerciel udlejning af overskudskapacitet på Nicolai.
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2015
2015
2016
2016
 
Kommercielle arrangementer pris pr. dag
Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag
(4 timer)
Kommercielle arrangementer pris pr. dag
Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag
(4 timer)
Nicolai Scene
4.500,00 kr.
2.250,00 kr.
4.500,00 kr.
2.250,00 kr.
Studiet
2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
Mødelokale 1
2.500,00 kr.
1.250,00 kr.
2.500,00 kr.
1.250,00 kr.
 
Scenetrailer
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2015
2016
Pris
Pris
Leje pr. dag (1. Dag)
2.700,00 kr.
3.300,00 kr.*
Efterfølgende dage pr. dag
1.800,00 kr.
1.800,00 kr.
* Satsen for leje af scenetraileren hæves, således at brugerne betaler en større andel af udgifterne ved anvendelsen af scenetraileren.
 
Amfiscenen
Yderligere oplysninger: Kultur@kolding.dk
2015
2016
Pris
Pris
Leje af Amfiscenen pr. gæst
5,00 kr.
5,00 kr.
 
Biblioteket
 
Udover nedenstående takster udlejes mødelokaler på Biblioteket til kommercielle formål.
 
Yderligere oplysninger:
bibweb@kolding.dk
2015
2016
 
Pris
Pris
 
Overskridelse af lånetiden
 
 
 
Voksne
 
 
 
1-7 dage
20,00 kr.
20,00 kr.
 
8-14 dage
60,00 kr.
60,00 kr.
 
15-30 dage
60,00 kr.
60,00 kr.
 
31–48 dage
150,00 kr.
150,00 kr.
 
49 dage -
Erstatningspris + 200,00 kr.
Erstatningspris  
+ 200,00 kr.
 
Børn
 
 
 
1-7 dage
0 kr.
0 kr.
 
8-14 dage
20,00 kr.
20,00 kr.
 
15-30 dage
20,00 kr.
20,00 kr.
 
Erstatninger for bortkommet og for ødelagt materiale der ikke kan repareres
 
 
 
Man kan selv købe et nyt eksemplar og betale for klargøringen. Dette gælder dog ikke CD-rom/Playstation/Video/DVD/wii, som er licensbelagt materiale
 
Bøger, noder, tegneserier, tidsskrift, mp3, CD"er (musik og tale)
Nypris + klargøring (50 kr.)
Nypris + klargøring (50 kr.)
 
Bøger (flerbindsværker). Hvis enkeltbind ikke kan købes, erstattes hele værket med
Nypris + klargøring (50 kr.)
Nypris +
 
Klargøring (50 kr.)
 
Lydbøger – hele bogen
Nypris + klargøring (50 kr.)
Nypris + klargøring (50 kr.)
 
Lydbøger – enkelt cd/bånd
125,00 kr.
125,00 kr.
 
Romankasser med indhold
2.400,00 kr.
2.400,00 kr.
 
Romankasser – enkelt bog
250,00 kr.
250,00 kr.
 
Emnekasser – med indhold
1.850,00 kr.
1.850,00 kr.
 
Emnekasser – enkelt bog
175,00 kr.
175,00 kr.
 
CD-rom/dvd-rom/playstation/wii
Licensbelagt nypris + klargøring (50 kr.)
Licensbelagt nypris + klargøring (50 kr.)
 
DVD-film
500 kr. + klargøring (50 kr.)
500 kr. + klargøring (50 kr.)
 
Video
250 kr. + klargøring (50 kr.)
250 kr. + klargøring (50 kr.)
 
Sammensat materialer (eks. sprogkurser, noder med dvd/cd/cd-rom m.v.) Hvis enkelt stk. Ikke kan købes, erstattes hele værket med
Nypris + klargøring (50 kr.) pr. stk.
Nypris + klargøring (50 kr.) pr. stk.
 
Erstatning for ødelagte materialer, der kan repareres
 
 
 
Reparation af bøger, noder, tegneserier, tidsskrifter
 
 
 
Ombinding
75,00 kr.
75,00 kr.
 
Plastning og anden reparation
25,00 kr.
25,00 kr.
 
Reparation af andre materialer
 
 
 
Mapper (lydbogsmapper, dvd, cd-rom mapper m.m.)
50,00 kr.
50,00 kr.
 
Poser (tidsskriftposer, musikposer m.v.)
25,00 kr.
25,00 kr.
 
Hæfter (cover til musikcd’er, manualer m.m.)
25,00 kr.
25,00 kr.
 
Kasser (roman og emnekasser)
400,00 kr.
400,00 kr.
 
Priser for print, fax og kopi
 
 
 
Der er på biblioteket adgang til fotokopimaskiner.
 
Kopier/print
1,00 kr.
1,00 kr.
 
Telefax pr. side
10,00 kr.
10,00 kr.
 
 
Lokaleleje – Kommerciel udlejning af overskudskapacitet på Kolding Bibliotek.
Yderligere oplysninger:
2015
2015
2016
2016
byogudvikling@kolding.
dk
Pris
Pris
Pris
Pris
 
Kommercielle arrangementer - pris pr. dag
Kommercielle arrangementer - pris pr. halv dag (4 timer)
Kommercielle arrangementer – pris pr. dag
Kommercielle arrangementer – pris pr. halv dag (4 timer)
Kolding Bibliotek Kolding
 
 
 
 
Sal 1 – store sal
4.000,00 kr.
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
2.000,00 kr.
Sal 2 – lille sal
2.000,00 kr.
1.000.00 kr.
2.000,00 kr.
1.000.00 kr.
Sal 1 + sal 2
6.000,00 kr.
3.000,00 kr.
6.000,00 kr.
3.000,00 kr.
Mødelokale 1 og 5
1.500,00 kr.
1.000,00 kr.
1.500,00 kr.
1.000,00 kr.
Mødelokale 2,3 og 4
1.000,00 kr.
550,00 kr.
1.000,00 kr.
550,00 kr.
 
By- og Udviklingsforvaltningen oplyser videre, at alle takster skal godkendes i Byrådet.
 
I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Musikskolen, Geografisk Have, Nicolai m.v.
 
Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til By- og Udviklingsforvaltningen.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Budgetbidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede budgetbidraget for årene 2016 til 2019 er:
 
Kulturpolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
År
2016
2017
697
2019
Tildelt ramme
93.949
93.739
94.242
94.242
Bidrag
93.949
93.739
94.242
94.242
Afvigelse
0
0
0
0
 
Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsrammen for Kulturpolitik.
 
Økonomiudvalget har i mødet den 22. juni 2015 besluttet ikke at fortsætte den i budgetproceduren besluttede reduktion af serviceudgifterne på ½ % i 2016 stigende til 1,0 % fra 2017. Rammerne er korrigeret jævnfør Økonomiudvalgets beslutning, hvilket er indarbejdet i nærværende bidrag.
 
Bidraget indeholder budgettet for kulturinstitutionerne, kulturpuljerne og øvrig kultur som bl.a. er tilskud til både Trapholt og Koldinghus.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Der er udarbejdet yderligere tre ændringsforslag:
 
 • KU-S-10 Produktion af audiowalk/podcasts til formidling af Christiansfeld Kulturhistorie.
· KU-S-11 Tilskud til Kolding Light Festival
 • KU-S-12 Driftstilskud til Brødremenighedens Museum

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at ændringsforslagene medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægningen 2016-2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet tre nye ændringsforslag.
 
Ændringsforslagene er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de fokusområder der er besluttet på Kulturudvalget.
 
(1.000 kr.)
Forslagsnr.
Tekst
Drift/Anlæg
2015
2016
2017
2018
KU-S-10
Produktion af audiowalk/podcasts til formidling af Christiansfelds kulturhistorie
Drift
430
210
0
0
KU-S-11
Tilskud til Kolding Light Festival
Drift
600
600
600
0
KU-S-12
Driftstilskud til Brødremenighedens Museum
Drift
737
737
737
737
 
Drift i alt
 
1.767
1.547
1.337
737
 
KU-S-10 Produktion af audiowalk/podcasts til formidling af Christiansfelds Kulturhistorie
I forbindelse med udnævnelsen af Christiansfeld på UNESCO’s verdenskulturarvsliste, er der fokus på optimering af formidlingen af byens unikke kulturhistorie bl.a. ved produktion og udvikling af audiowalk/podcasts.
 
KU-S-11 - Tilskud til Kolding Light Festival
KLF oplyser, at de gerne vil kunne signalere festivalens beståen i deres dialog med sponsorere hvorfor de søger om et årligt tilskud i perioden 2016-2018. Tilskuddet vil kunne bane vejen for den forsatte udbygning af erhvervslivets engagement i festivalen samt muliggøre en forsat udvikling af KLF som en toneangivende årlig event.
 
KU-S-12 - Driftstilskud til Brødremenighedens Museum
I forbindelse med optagelsen af Christiansfeld på UNESCO’s liste over verdens kulturarv ønsker Brødremenigheden, at hæve det museumsfaglige niveau for Brødremenighedens Museum, da museet på nuværende tidspunkt ikke indfri de forventninger som offentligheden generelt og besøgende i Christiansfeld har til museet. Brødremenigheden vil bl.a. gerne ansætte en daglig leder med en bred museumsfaglig baggrund.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt med den bemærkning at der udarbejdes et ændringsforslag, der medtages i budgetlægningen 2016-2019, om et årligt tilskud på 50.000 kr. til Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Kolding Kommune.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2015 for Kulturpolitik sendes til orientering.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000. kr. mindre end det korrigerede budget.
Beløbet er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2015. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2015 for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Kulturpolitik er der pr. 30. juni 2015 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 62%, svarende til det forventede.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet vil blive overført til 2016 i forbindelse med behandlingen af regnskab 2015 og er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2015. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2015 for Kulturpolitik.
 
For Kulturpolitik kan budgetrealiseringen pr. 30. juni 2015 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:
 
Tekst
Opr. Budget
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Forventet forbrugs-procent pr. 30.06.15
Note
Biblioteket
39.113
38.710
20.835
54%
54%
1
 
-2.157
-1.979
-787
40%
40%
 
Museer
17.453
17.459
17.252
99%
99%
2
 
0
0
0
0%
0%
 
Teatre
9.402
9.346
5.582
60%
60%
3
 
-2.737
-2.737
-1.255
46%
47%
 
Musikskole
24.180
23.878
12.623
53%
52%
4
 
-13.399
-12.992
-6.956
54%
53%
 
Puljer
2.830
3.334
2.258
68%
68%
5
 
0
0
0
0%
0%
 
Andre kulturelle opgaver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Institutioner
18.454
19.074
10.522
55%
55%
6
 
-2.183
-2.183
-1.840
84%
54%
 
  Øvrig kultur
1.773
7.023
2.967
42%
42%
7
 
-34
-4.110
-2.574
63%
61%
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
92.695
94.823
58.627
62%
63%
 
 
Noter:
 1. Forbruget er som forventet på nuværende tidspunkt. Huslejen er betalt for hele året.
 2. Tilskud til museerne er udbetalt for 2015.
 3. Lejeaftale vedr. Kolding Teater er betalt for hele 2015. Tilskud til Mungo Park er betalt for 1 halvår. Refusion vedr. Mungo Park er modtaget for 2. kvartal.
 4. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år.
 5. Kulturpuljen
Afsat
1.496.000 kr.
Heraf disponeret pr. 07.07.2015
792.217 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
703.783 kr.
- Arrangementer udbetalt pr. 30.06.15
636.148 kr.
- Yderligere disponeret
156.69 kr.
 
 1. Forbruget følger generelt det forventede forbrug på nuværende tidspunkt af året.
 2. Der er udbetalt tilskud til foreninger for hele 2015. Der er betalt for opsætning af 5 LED pyloner.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Bevillingskontrol pr. 30. juni 2015 for Kulturudvalgets politikområde.
 
Bevillingskontrollen giver ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer for Kulturpolitikkens område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle områder.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingskontrollen sendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Der gennemføres bevillingskontrol pr. 30. juni 2015.
 
Bevillingskontrollen skal indeholde budgetmæssige tilpasninger og skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver.
 
Forhandlingerne om den kommunale økonomi er forsinket og konsekvensen af lov- og cirkulæregrogrammet herunder eventuel midtvejsregulering kendes ikke på nuværende tidspunkt.
 
Bevillingskontrollen giver ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer for Kulturpolitikkens område.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.
 
Bibliotekschef Pia Henriette Friis vil deltage under pkt.1

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Jesper Elkjær, Merete Due Paarup, Yrsa Mastrup, Per Bødker Andersen, Hanne Dam og Søren Rasmussen deltager i Dronning-besøget i Christiansfeld d. 29. august 2015.