Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 11. dec 2019 kl. 07:45

Børne- og Uddannelsesudvalget

Hansenberg, mødelokale 262

Referat

Resumé

Direktør for Hansenberg Morten Kaj Hansen viser rundt og giver en indføring i Hansenbergs nye byggeri, brobygningsklasser m.v. 

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Orientering blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hansenberg er en erhvervsskole der tilbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser, EUX, Teknisk Studentereksamen og en lang række kurser og efteruddannelser.

 

Hansenberg er dermed en væsentlig strategisk medspiller i realiseringen af den nye målsætning om, at mindst 30 % af en ungdomsårgang skal søge en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2025, og at 30 % af de 25 årige i kommunen også har gennemført en erhvervsuddannelse i 2020.

 

Besøget giver også mulighed for en generel orientering om nyt på ungdomsuddannelserne i Kolding Kommune og samtidig en anledning til at se Hansenbergs nye bygninger.

 


Resumé

Forvaltningen fremlægger en beskrivelse af konsekvenserne af de vedtagne besparelser i budget 2020 for Børne- og Uddannelsespolitik.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2020.

 

Nedenstående reduktioner blev medtaget i det vedtagne budget 2020.

 

Uddannelsespolitik

Forslag nr.

Tekst

Implementering

U1

SFO takster justeres til landsgennemsnit

Takster ændres fra 1. januar 2020.

U2

Elev pausetid øges og undervisningsforpligtelse tilpasses med ½ lektion indenfor lokalaftalen

Implementeret fra skoleåret 2020/21.

U3

Omstilling af tildeling

Implementeret fra skoleåret 2020/21. Som følge af at beløbet i 2020 er større end i 2021, er der udmeldt en engangsbesparelse for 2020 herudover. Der nedsættes arbejdsgruppe med skoleledere, økonomi og skolechefen, der skal justere på parametrene i forhold til klassestørrelser og socio-økonomi. Justeringen får effekt fra skoleåret 2021/22.

 

U4

Pædagogisk Center

Implementeret fra 1. januar 2020. Udvalget behandler kommissorie på mødet i januar. Inden sommer 2020 behandles en sag om ”det nye pædagogiske center”. Herunder jf. budgetbeslutning omkring bibliotek.

 

U5

PPR

Implementeret fra 1. januar 2020.

 

U6

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Implementeret fra 1. januar 2020.

 

 

U7

Voksenspecialundervisning (CSV)

Implementeret fra 1. januar 2020.

U8

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Implementeret fra 1. januar 2020.

U9

Ungdomsskolen

Implementeret fra 1. januar 2020. Udvalget behandler kommissorie på mødet i januar. Inden sommer 2020 vedtages politisk strategi for ungdomsskolen.

 

U10

Vedligehold grønne områder

Implementeret fra 1. januar 2020. Serviceniveau på grønne områder tilpasses fra 1. januar 2020.

 

U11

Ledelse og administration

Implementeret fra skoleåret 2020/21.

 

 

Omstilling

Fortsat specialstøtte til børnene – arbejde med nye tilgange mellem skoler og specialskoler.

 

U13

Inkluderende læringsmiljøer

Implementeret fra skoleåret 2021/22. Udvalget drøfter marts 2020 proces og politiske pejlemærker. En arbejdsgruppe med skolelederne og med skolechefen for bordenden kommer med input. Udvalget tager på inspirationstur ved andre kommuner.

 

U14

Justering til faktisk antal elever i special SFO

Implementeret fra skoleåret 2020/21.

U15

Optimering af befordring

Implementeret fra skoleåret 2020/21. Konsulent analyserer området med henblik på at fremkomme med ændringsforslag, som implementeres af forvaltningen.

 

 

 

Børnepasningspolitik

Forslag nr.

Tekst

Implementering

B1

Generel besparelse daginstitutioner

Implementeret fra 1. januar 2020.

B2

Generel besparelse dagplejen

Implementeret fra 1. januar 2020.

B3

Harmonisering af åbningstid

Åbningstiderne er justeret pr. 1. januar 2020.

 

B4

Tilpasning af tilskud til forældre vedr. private pasningsordninger

Beløbet indfases løbende. Implementeret jf. Byrådets beslutning i taktsagen 26. november 2019. Disse takster gælder forældre til børn, der er i private pasningsordninger fra 1. januar 2020. Børn der starter i private pasningsordninger fra dags dato, overgår til ny takst fra 1. januar 2020. Tilskud, der allerede dags dato er ansøgt, fortsætter uændret.

 

B5

Forældrebetalt madordning i vuggestuer

Besparelsen er implementeret. Institutionerne har 27. november 2019 alle gennemgået afstemning. Besparelsen implementeres i tråd med budgetvedtagelsen og lovgivningen.

 

B6

Nedlæggelse af Gæstehuset ved Engsøens Børnehus

Gæstehuset er nedlagt pr. 1. februar 2020.

 

B7

Nedlæggelse af Spiregruppen

Besparelsen er implementeret. Gruppen nedlægges i takt med at børnene overgår til skoletilbud pr. 1. april 2020.

 

B8

Vedligehold grønne områder

Implementeret fra 1. januar 2020.

B9

Afskaffelse af PAU elever

Besparelsen er implementeret.

Ordningen udfases i takt med at nuværende elever afslutter deres uddannelse. Der optages ikke nye elever.

B10

Arbejdsmiljøpulje i dagplejen afskaffes

Implementeret fra 1. januar 2020.

B11

Ledelse og administration

Implementeret fra 1. januar 2020.

 

B12

PPR - børneområdets andel

Implementeret fra 1. januar 2020.

 

B13

Bedre opstart og overgange

Besparelsen er implementeret i budgettet. Der er igangsat administrativ forberedelse af proces og indsats til politisk drøftelse i februar og marts 2020 om børn og forældre – samt samspil med skolerne. Effekten i forhold til udsat skolestart forventes at kunne ses fra skolestart 2021 - og frem.

Perspektivet for barnet og en individuel vurdering er fortsat styrende.

 

 

Administrationspolitik

Forslag nr.

Tekst:

Implementering

-

Besparelser på administration

Implementeret fra 1. januar 2020.

 


Resumé

Ultimo november 2019 er forventningerne til Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik, serviceudgifter for 2019 følgende:

 • Regnskabet for Børnepasningspolitik forventes at vise et merforbrug på 7,5 mio. kr. svarende til overførslen fra 2018.
 • Regnskabet for Uddannelsespolitik forventes at vise et mindreforbrug på 7 mio. kr. Det medfører at den positive overførsel på 15,3 mio. kr. fra 2018 reduceres med 8,3 mio. kr.
 • Vedrørende Børnepasningspolitik forudsættes dog en opmærksomhed på udviklingen i demografien samt afledte økonomiske udfordringer. Der ses herudover høje forbrugsprocenter på dagplejen som følge af at vedtagne besparelser ikke har kunnet udmøntes fuldt ud i årets første måneder, men det forventes at kunne imødegås af tilbageholdenhed på øvrige konti.
 • Uddannelsespolitik er under pres bl.a. som følge af et stigende antal elever med behov for specialundervisning. Hertil kommer, at der er effektiviseringskrav, der først i 2020 er blevet udmøntet på de decentrale enheder, og dermed belaster de centrale konti i 2019.
 • Forbedringen på 2 mio. kr. i forhold til opfølgningen ultimo oktober skyldes øget opsparing på skolerne som følge af opbremsning.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børnepasningspolitik

Regnskabet for Børnepasningspolitik, serviceudgifter forventes at være lig det oprindelige budget, og der forventes derfor en negativ overførsel på 7,5 mio. kr. til 2020, svarende til overførslen fra 2018.

 

For Børnepasningspolitik kan budgetrealiseringen ultimo november 2019 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

 

(Beløb i hele 1.000 kr.):

Børnepasningspolitik

Korrigeret

Budget

Forbrug

Forbrugs-

Procent

Forbrugs-procent i 2018

Note

Fælles formål

49.786

47.888

96,2

105,3

 

Dagplejen

96.882

90.788

93,7

90,7

1

Daginstitutioner

250.578

230.135

91,8

93,9

 

Tilskud til puljeordninger, private klubber og institutioner

24.879

21.934

88,2

93,3

2

Særlige tilbud

16.183

14.427

89,1

74,4

3

I alt

438.308

405.172

92,4

93,7

 

Note 1: Dagplejens budget er reduceret med 7,2 mio. kr. i 2019 som følge af faldende børnetal. Der er foretaget tilsvarende korrektioner, men på grund af opsigelsesvarsler m.v. har det ikke haft fuld effekt i årets første måneder. Der forventes som følge heraf et mindre merforbrug i 2019.

Note 2: Den lavere forbrugsprocent skyldes en lavere andel børn i private pasningstilbud end forventet ved budgetlægningen.

Note 3: Den højere forbrugsprocent i 2019 skyldes, at budgettet vedrørende fælles udgifter til særlige tilbud er teknisk blevet justeret i 2019.

 

Uddannelsespolitik

Regnskabet for Uddannelsespolitik, serviceudgifter forventes at vise et mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ved udgangen af året. Der forventes dermed en overførsel på 7 mio. kr. til 2020. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der har været en overførsel på 15,3 mio. kr. fra 2018, der dermed er reduceret med 8,3 mio. kr. Forbedringen på 2 mio. kr. i forhold til opfølgningen ultimo oktober skyldes øget opsparing på skolerne.

 

For Uddannelsespolitik kan budgetrealiseringen ultimo november 2019 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

 

Beløb i hele 1.000 kr.):

Uddannelsespolitik

Korrigeret

Budget

Forbrug

Forbrugs-

Procent

Forbrugs-

Procent i 2018

Note

Almen folkeskole m.v.

603.113

546.609

90,6

95,1

1

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning

19.860

16.791

84,5

86,2

 

Børnespecialundervisning

151.198

137.747

91,1

92,4

 

Bidrag til statslige og private skoler

83.133

83.133

100,0

99,9

2

Efterskoler og ungdomskostskoler

21.540

21.735

100,9

100,1

3 

Ungdommens Uddannelsesvejledning

11.383

9.261

81,4

86,2

 

Specialpædagogisk bistand til voksne

15.088

14.345

95,1

141,0

4

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

20.861

17.816

85,4

93,2

5

Produktionsskoler m.v.

248

248

99,9

100,1

6

Ungdomsskolevirksomhed

24.834

22.402

90,2

88,9

 

I alt

951.258

870.087

91,5

95,4

 

Note 1: Den lavere forbrugsprocent skal ses i sammenhæng med merforbruget i 2018 samt den tillægsbevilling der er givet til området i 2019. Det skal bemærkes, at skolernes opsparing er forudsat øget med 2 mio. kr. fra sidste år som følge af opbremsning. Dette er et konservativt skøn, da decentrale enheders opsparing er svært at forudsige præcist.

Note 2: Er afregnet samlet i juli måned.

Note 3: Er afregnet.

Note 4: Den høje forbrugsprocent i 2018 afspejlede udestående indtægter på husleje fra Fredericia Kommune. Der forventes i 2019 et mindre merforbrug på området.

Note 5: Forbrugsprocenten lå højt i 2018 som følge af indkøb af bus.

Note 6: Der er afregnet for hele året.

 

Yderligere bemærkninger: Der er ingen yderligere bemærkninger.


Resumé

Børneområdets Dialogforum blev startet i 2019 som et fælles mødeforum for det kommunale dagtilbud, det politiske niveau og forvaltningen. Efter et års afprøvning og på baggrund af input fra de to afholdte møder foreslås mødekredsen udvidet.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at forslaget drøftes.

 

at udvalget tager stilling til sammensætningen af Børneområdets dialogforum.

 

at forvaltningen pålægges at tilrette forretningsordenen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Sagen blev drøftet, idet udvalget godkendte forvaltningens forslag om yderligere repræsentation af forældre i Børneområdets Dialogforum.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på deres møde den 12. september 2018 at oprette et dialogforum for børneområdet. Børneområdets Dialogforum fik til opgave at drøfte alle spørgsmål af fælles interesse for dagtilbudsområdet i Kolding Kommune og komme med forslag til initiativer på området. Børne- og Uddannelsesudvalget kan forelægge dialogudvalget spørgsmål til høring.

 

Udvalget vedtog følgende sammensætning for Børneområdets Dialogforum:

 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • En forældrebestyrelsesrepræsentant fra alle forældrebestyrelser
 • Formanden for dagplejebestyrelsen
 • 1 repræsentant fra BUPL
 • 1 repræsentant fra FOA
 • Daginstitutionslederne fra Gruppen af Netværksansvarlige
 • Børne- og Uddannelsesdirektøren
 • Børnechefen.

 

På baggrund af opsamling og politisk input fra de seneste dialogmøder, som pegede på fordelen ved en yderligere repræsentation af forældre, foreslås følgende ændring af sammensætningen:

 • Forældrebestyrelsen i hvert enkelt dagtilbud gives mulighed for at deltage med to repræsentanter.
 • Dagplejens forældrebestyrelse gives mulighed for at deltage med alle forældrerepræsentanter.

 

Forretningsorden for Børneområdets Dialogforum er vedlagt som bilag.

 

Udvalget besluttede på mødet den 11. september 2019, at bede forvaltningen gå i dialog med Brugernævnet/Dialogforum om muligheden for, at private skoler/dagtilbud kan deltage i deres møder. Dette arbejde forventes forelagt udvalget i 1. kvartal 2020.

 


Resumé

Lov om bedre fordeling i dagtilbud følges af to støttemuligheder. For børnehaven Tusindfryd er der søgt lånedispensation, da institutionen forventes at lukke som en direkte konsekvens af lov om bedre fordeling. Lånedispensationsansøgningen på 14,8 mio. kr. er imødekommet. Såfremt Kolding Kommune ønsker at gøre brug af lånedispensationen skal lånene optages i perioden 2019-2020.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Godkendt.

Beslutning Udvalget for Udfordrede Boligområder den 19-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lov om bedre fordeling i dagtilbud er en del af parallelsamfundspakken. Loven indebærer, at ingen daginstitution må have et nyoptag af børn med bopæl i et udsat boligområde over 30 % af det samlede børnetal i institutionen. To støttemuligheder ledsager lov om bedre fordeling, nemlig muligheden for at søge dispensation fra 30 %-reglen og muligheden for at søge lånedispensation.

 

For daginstitutionen Tusindfryd, der har over 80 % børn med bopæl i et udsat boligområde, blev der i april 2019 søgt lånedispensation på 14,8 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet har den 21. november 2019 meddelt Kolding Kommune, at lånedispensationsansøgningen er imødekommet.

 

Lånedispensationen er søgt med begrundelsen: Børnehaven Tusindfryd lukkes ned jf. vores ghettoplan. Det er endnu ikke afklaret om de 72 børnehavepladser skal fordeles på én eller flere andre børnehaver. Det kunne blive en større version af Skovbrynet, som skal flytte adresse i nærmeste fremtiden.

 

Lånedispensationen kan dermed bidrage såvel til en løsning i forhold til placeringen af børnene fra daginstitutionen Tusindfryd, når institutionen lukker som følge af lov om bedre fordeling som til en udvidelse af daginstitutionen Skovbrynet.

 

Det bemærkes, at lånene kan optages i perioden 2019-2020, jf. § 10, stk. 1, i lånepuljebekendtgørelsen. Ministeriet vil medio 2020 følge op på, hvorvidt den tildelte lånedispensation udnyttes.


Resumé

Bestyrelsesformanden i Børnehuset Broen har på vegne af forældregruppen henvendt sig med en anmodning om udvidelse af åbningstiden i institutionen om fredagen. Henvendelsen kommer i forlængelse af orienteringen om reduktion af åbningstiden som konsekvens af budget 2020.

 

Forældregruppen anfører, at mange forældre vil få svært ved at nå at hente deres børn om fredagen, hvor institutionen fra 1. januar 2020 lukker kl. 15.15. Forældregruppen ansøger om en udvidelse med en time til kl. 16.15.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at ansøgningen drøftes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Udvalget ankerkender Børnehuset Broens behov for at udvide åbningstiden. Udvalget bemærker, at alle daginstitutioner har mulighed for at disponere midler inden for egne rammer til ændring af åbningstiden. Midler fra Finanslov 2020 forventes at tilføre midler til Børneområdet til disponering lokalt. Forvaltningen pålægges at udarbejde en svarskrivelse til Børnehuset Broen, som formandsskabet godkender.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden i Børnehuset Broen ansøger på vegne af forældregruppen i institutionen om en udvidelse af åbningstiden om fredagen til kl. 16.15. Der er tale om en times udvidelse.

 

Bestyrelsesmanden anfører i henvendelsen, at Børnehuset Broen er den institution i Kolding Kommune, der har mistet flest åbningstimer, i alt 7,5 timer om ugen. Institutionen ligger i Vamdrup, der er en pendlerby. Institutionen er den tredjestørste daginstitution i Kolding Kommune, og mange forældre har tilrettelagt deres hverdag og arbejdsliv efter, at institutionens lange åbningstider. Med de nye åbningstider vil rigtigt mange forældre ikke kunne nå at hente deres børn inden lukketid om fredagen.
 

Bestyrelsesformanden ansøger på vegne af forældregruppen om kompensation til at udvide åbningstiden med en time hver fredag.

 

Varslede åbningstider:

Ønsket åbningstid:

Man-tors.

kl. 06.15 – 16.30

Man-tors.

kl. 06.15 – 16.30

Fredag

kl. 06.15 – 15.15

Fredag

kl. 06.30 – 16.15


 

Økonomi
Den ansøgte udvidelse af åbningstiden med en time pr. uge vil medføre en årlig merudgift på 136.000 kr. om året. Der er ikke inden for udvalgets budgetramme afsat midler til finansiering af udvidelsen.


Resumé

Økonomichef Rune Wentzel Helms vil på mødet fremlægge nøgletal på Børne- og

Uddannelsesudvalgets område. Der orienteres om:

 • Årshjul for ledelsesinformation på Børne- og Uddannelsesudvalgets område fremlægges på mødet
 • Elevfravær
 • Pladskapacitet på dagtilbudsområdet

 

Bilag er vedlagt.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Godkendt.


Resumé

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen, Dansk Folkeparti (O), anmoder om at få nedenstående punkt behandlet på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalget på mødet mundtligt orienteres om hovedpunkterne i Finansloven 2020 med betydning for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Det indstilles, at man følger finanslovens hensigt med til at styrke kerneopgaven til gavn for børnene i skolerne ved tilførelse af flere lærertimer. De øgede lærertimer skal indtænkes til at booste omstillingen vedtaget i budget 2020 og frem. Lærertimer og kvalitet i understøttende undervisning vil give mulighed for lokalt aktivt at styrke den vedtagne omstillingsproces, og sikre et fundament på den enkelte skole, der kan anvendes til udvikling af fælles inkluderende læringsmiljøer til gavn for børnene.

Sagsfremstilling

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen, Dansk Folkeparti (O), ønsker følgende punkt optaget på udvalgets dagsorden:

 

”Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har mandag den 2. december 2019 indgået aftale om Finansloven for 2020.

 

Nogle af hovedpunkterne i aftalen har betydning for Børnepasnings- og Uddannelsespolitik. Der er således afsat midler til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner og penge til et generelt løft af folkeskolen og den understøttende undervisning.

 

Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget foreslår derfor, at forvaltningen redegør for Finanslovens betydning for Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde med det forbehold, at det endnu er uafklaret, hvordan midlerne fra finansloven fordeles mellem kommunerne.”


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalget på mødet drøfter, om der er behov for, at er eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv. 

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Det forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning. Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

 • Forelæggelse af sag for statslig myndighed
 • Deltagelse i forhandling med andre kommuner
 • Besigtigelse i en bestemt sag
 • Deltagelse i borgermøder
 • Venskabsbybesøg.

 

Beslutning i forbindelse med dette dagsordenspunkt har alene det formål, at tilvejebringe

dokumentation for de af udvalgets medlemmer, der får udbetalt erstatning for tabt

arbejdsfortjeneste. Beslutningen, herunder oplistning på oversigten, er således ikke udtryk for

tilmelding til aktiviteten.

 

Der er indkommet følgende aktiviteter til drøftelse:

 • Møde i Børneområdets dialogforum den 22. oktober 2019, kl. 19-21 på Pædagogisk

Center.

 • Brugernævnsmøde Skoleområdet, den 25. november 2019. kl. 19-21 på Bakkeskolen.

Resumé

 

Orientering om nyt på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

 

Følgende bilag er vedlagt til orientering:

 • Status på kapacitet i dagtilbud.
 • Nyt navn på Daginstitutionen Skovbrynet.
 • Temaer og tidsplan for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget noterede sig enige i, at der i forhold til kapacitet på dagtilbud ikke arbejdes videre med Børnefamiliehuset (Fuglehøj).


Sagen behandles i

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den 11/12 2019.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.