Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 23. aug 2018 kl. 17:00

Multikulturelt forum

Cafe 43

Referat

Resumé

Multikulturelt forum har sin egen forretningsorden, som blev godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. juni 2018.
 
Af forretningsordenen fremgår det at, Multikulturelt forum skal medvirke til:
 
 • At styrke medborgerskab og inklusion for alle grupper i Kolding Kommune
 • At fungere som forum, hvor dialog mellem alle etniciteter hører hjemme
 • At være videns- og sparringsforum for integration
 • At medlemmerne fungerer som ambassadører for sameksistens i Kolding Kommune
 • At have fokus på sårbare grupper
 • At være i tæt dialog og have en proaktiv rolle i forhold til, at alle skal have en plads på arbejdsmarkedet.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at forretningsordenen drøftes
at forretningsordenen tages til efterretning.

Beslutning Multikulturelt forum den 23-08-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Multikulturelt forum har sin egen forretningsorden, som blev godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. juni 2018.
 
Af forretningsordenen fremgår det at, Multikulturelt forum skal medvirke til:
 • At styrke medborgerskab og inklusion for alle grupper i Kolding Kommune
 • At fungere som forum, hvor dialog mellem alle etnicitet er hører hjemme
 • At være videns- og sparringsforum for integration
 • At medlemmerne fungerer som ambassadører for sameksistens i Kolding Kommune
 • At have fokus på sårbare grupper
 • At være i tæt dialog og have en proaktiv rolle i forhold til, at alle skal have en plads på arbejdsmarkedet.
 
Arbejdsmarkedsudvalget, som varetager Kolding Kommunes overordnede politik på området har desuden besluttet, at der skal være et øget fokus på:
 
 • At arbejde på tværs af etnicitet
 • At få flere unge med i forummet (under 30 år)
 • At få en ligelig kønsfordeling.
 
Herudover er det, med afsæt i et ønske fra blandt andet de etniske foreninger, besluttet at Multikulturelt forum fremadrettet skal have ansvaret for/arbejde med:
 
 1. Velkomstdagen/multikulturel dag
 2. Tværkulturelt projekt for unge (f.eks. med midler fra Integrationspuljen)
 3. Kapacitetsopbygning af etniske foreninger
 4. Kulturforståelse
 5. Oprettelse af en Multikulturel Facebook-side
 6. Indsatser i udsatte boligområder
 7. At arbejde med integrationsindsatsen i et bredt perspektiv.
 8. Et årligt temaarrangement mellem Multikulturelt forum og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Desuden blev det besluttet at forvaltningen, hvis det er relevant, kan tilbyde pladser til 2 ekstra medlemmer, f.eks. unge universitetsstuderende, rollemodeller f.eks. fra et ghettoområde eller andre relevante ildsjæle, som udpeges pga. deres engagement i integrationsindsatsen og ikke pga. deres etnicitet.
 
Økonomi:
Multikulturelt forum har ikke et særskilt budget.
 
Udgifter til forummets mødevirksomhed afholdes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 
Multikulturelt forum kan ansøge integrationspuljen om midler til at igangsætte projekter og initiativer.
 
Der er afsat 60.000 kr. fra integrationspuljen til at afvikle en velkomstdag i 2018/2019.

Resumé

Udpegning af medlemmer til Multikulturelt forum, sker i.h.t. forummets forretningsorden således:
 
§ 2.
Forummets funktionsperiode er 4 år, som følger den kommunale valgperiode. Herefter ny-udpeges repræsentanter.
 
Forummet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.
 
Multikulturelt forums sammensætning og udpegning
§ 3.
Forummet udpeges af Arbejdsmarkedsudvalget ved hver ny byrådsperiode.
 
Forummet består af:
 • Repræsentanter for Byrådet (Arbejdsmarkedsudvalget)
 • Repræsentanter for Kurdisk Forening
 • Repræsentant fra Den Afghansk/Danske Venskabsforening
 • Repræsentant fra Den Afghanske Kulturforening
 • Repræsentant fra Somalisk Forening
 • Repræsentant fra Somalisk Kulturforening
 • Repræsentant fra Bosnisk Kulturcenter ”Kolding”
 • Repræsentant fra Foreningen Nyd Bare Danmark
 • Repræsentant fra Dansk Flygtningehjælp
 • Repræsentanter fra Kolding Provstis tværkulturelle arbejde
 • Repræsentant fa ByLiv Kolding 
 • Formand for Arbejdsmarkedsudvalget er også formand for Multikulturelt forum
 • Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget er også medlem af Multikulturelt forum.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at foreningernes udpegning af medlemmer godkendes.

Beslutning Multikulturelt forum den 23-08-2018

Godkendt med følgende redaktionelle ændringer:
 
De tilrettede bilag sendes ud sammen med referatet.

Sagsfremstilling

Udpegning af medlemmer til Multikulturelt forum, sker i.h.t. forummets forretningsorden således:
 
§ 2.
Forummets funktionsperiode er 4 år, som følger den kommunale valgperiode. Herefter ny-udpeges repræsentanter.
 
Forummet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.
 
Multikulturelt forums sammensætning og udpegning
§ 3.
Forummet udpeges af Arbejdsmarkedsudvalget ved hver ny byrådsperiode.
 
Forummet består af:
 • Repræsentanter for Byrådet (Arbejdsmarkedsudvalget)
 • Repræsentanter for Kurdisk Forening
 • Repræsentant fra Den Afghansk/Danske Venskabsforening
 • Repræsentant fra Den Afghanske Kulturforening
 • Repræsentant fra Somalisk Forening
 • Repræsentant fra Somalisk Kulturforening
 • Repræsentant fra Bosnisk Kulturcenter ”Kolding”
 • Repræsentant fra Foreningen Nyd Bare Danmark
 • Repræsentant fra Dansk Flygtningehjælp
 • Repræsentanter fra Kolding Provstis tværkulturelle arbejde
 • Repræsentant fa ByLiv Kolding 
 • Formand for Arbejdsmarkedsudvalget er også formand for Multikulturelt forum
 • Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget er også medlem af Multikulturelt forum.
 
Foreningerne er i mail den 14. juni 2018 blevet bedt om at udpege medlemmer og nedenfor fremgår det, hvem foreningerne har udpeget:
 
Forening
Medlem over/30 år
Medlem under/30 år
1. Kurdisk Forening
Muhiadien Weisi
Anwar Shekho
 
2. Afghansk/Dansk venskabsforening
Feraidon Ghawsi (stedfortræder)
Shahira Ghawsi
3. Den Afghanske Kulturforening
Ahmad Seir Kohestani
Tahmeena Kohestani
4. Somalisk Forening
Deqa Mohamed (K)
Hamdi Ahmed Mohamed
 
5. Somalisk Kulturforening
 
Abdirahman Bashir
6. Bosnisk Kulturcenter Kolding
Vahida Hadzija (K)
Ilzan Halilovic
7. Nyd bare Danmark
 
Alfred Naumann
8. Kolding Provstis tværkulturelle arbejde
Margit Vestbjerg (K)
Michael Markussen
 
9. Dansk Flygtningehjælp
Jesper Grubach
Julie Lindmann (K)
10. Frivilliggruppen, Sprogskolen Kolding
Signe Hansen (K)
 
 
ByLiv Kolding er ikke en frivillig forening/organisation og udpeger kun ét medlem, som ikke er omfattet af det aldersmæssige krav.

Resumé

 
Af § 4 i forretningsordenen fremgår det, at Multikulturelt forum afholder 4 ordinære møder om året.
 
Disse kan indeholde temadrøftelser eller andre oplæg. Desuden kan der afholdes særlige arrangementer som f.eks. et årligt fælles dialogmøde mellem Multikulturelt forum i Kolding Kommune og Arbejds- markedsudvalget, samt eventuelle planlægnings- og ad hoc-møder.
 
Forummet kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder videre med konkrete forslag eller temaer, og efterfølgende forelægger det for det samlede forum.
 
Der er på baggrund af et møde med de etniske foreninger udarbejdet forlag til en mødeplan for den resterende del af 2018 og for 2019.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at mødeplanen drøftes og godkendes.

Beslutning Multikulturelt forum den 23-08-2018

Godkendt med den ændring at tidspunktet ændres til kl. 17:00 – 19:00.
 
Det tilrettede bilag ”Mødekalender for Multikulturelt Forum for 2018 og 2019 vs.2” sendes ud sammen med referatet.

Sagsfremstilling

Af § 4 i forretningsordenen fremgår det, at Multikulturelt forum afholder 4 ordinære møder om året.
 
Disse kan indeholde temadrøftelser eller andre oplæg. Desuden kan der arrangeres særlige arrangementer som et årligt fælles dialogmøde mellem Multikulturelt forum i Kolding Kommune og Arbejds- markedsudvalget, samt eventuelle planlægnings- og ad hoc-møder.
 
Forummet kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder videre med konkrete forslag eller temaer, og efterfølgende forelægger det for det samlede forum.
 
Dialogmøde den 7. maj 2018
På et dialogmøde mellem Kolding Kommune og de etniske foreninger blev mødedatoer og mødetidspunkter drøftet og der var størst opbakning til at afholde møderne om eftermiddagen med opstart tidligt kl. 16:00.
 
På den baggrund er der udarbejdet forslag til mødeplan for den resterende del af 2018 og for 2019.

Resumé

I august måned 2017 blev der afholdt velkomstdag for flygtninge. Efterfølgende besluttede Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde den 4. oktober 2017, at der fremover skal afvikles en årlig velkomstdag for flygtninge i Kolding Kommune.
 
Dansk Flygtningehjælp og de etniske foreninger har udtrykt ønske om, at Multikulturelt forum fremover får ansvaret for at afvikle en velkomstdag/multietnisk dag.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at tidsrammen drøftes og besluttes
at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et forslag til form og indhold.

Beslutning Multikulturelt forum den 23-08-2018

Godkendt med en tidsramme til foråret 2019.
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:
 • Shahira Ghawsi, Afghansk-Dansk Venskabsforening
 • Tahmeena Kohestani, Den Afghanske Kulturforening
 • Alfred Naumann, Nyd Bare Danmark
 • Muhiadien Weisi, Kurdisk Forening
 • Abdirahman Bashir, Somalisk Forening
 • Margit Vestbjerg, Dansk Flygtningehjælp

Sagsfremstilling

I august måned 2017 blev der afholdt velkomstdag for flygtninge efterfølgende besluttede Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde den 4. oktober 2017, at der fremover skal afvikles en årlig velkomstdag for flygtninge i Kolding Kommune.
 
På et dialogmøde i maj måned 2018 mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Dansk Flygtningehjælp og de etniske foreninger, gav foreninger udtryk for et ønske om at, Multikulturelt forum fremover får ansvaret for at planlægge og afvikle en velkomstdagen/multietnisk dag, samtidig blev der udtrykt ønske om at gentænke såvel form som indhold for dagen.
 
På den baggrund har Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde den 7. juni 2018 besluttet at:
 
 • Ansvaret for planlægning og afvikling af velkomstdagen fremover ligger hos Multikulturelt forum.
 • Forslag til indhold og afvikling skal forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse
 • Såfremt det er tidsmæssigt muligt afholdes dagen i september måned 2018, alternativt afholdes velkomstdagen i foråret 2019.
 
Økonomi
Der er afsat 60.000 kr. fra integrationspuljen til at afvikle en velkomstdag /multikulturel dag i 2018/2019.

Resumé

Den 8. oktober 2018 afholdes Uddannelses- og fritidsjobmesse for beboere i Skovparken og Munkebo. De inviterede er unge ledige, 9. og 10. klasses elever og deres forældre med bopæl i områderne.
 
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen ønsker at inddrage Multikulturelt forum i planlægningen af arrangementet, og der lægges op til en drøftelse af mulige initiativer på dagen.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Uddannelses- og fritidsjobmessen i Skovparken drøftes og
 
at Multikulturelt forum kommer med input og forslag til yderligere initiativer ved arrangementet.

Beslutning Multikulturelt forum den 23-08-2018

Godkendt.
 
Multikulturelt forum lagde vægt på vigtigheden af at bruge rollemodeller.
 
Brandkadetterne inviteres til arrangementet.

Sagsfremstilling

Den 4. april 2018 afholdt Kolding Kommune et debatmøde, der satte fokus på en positiv udvikling af boligområderne Skovparken og Munkebo.
 
På debatmødet bød deltagerne ind med ideer og løsninger, der kan hjælpe Munkebo og Skovparken af ghettolisten og styrke væksten og beskæftigelsen i områderne.
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder nu på at realisere et af forslagene fra debatmødet – at holde en jobmesse i Skovparken med fokus på uddannelse og beskæftigelse.
 
Jobmessen gennemføres i starten af oktober 2018, hvor den forløber over flere dage med følgende arrangementer:
 
 • Uddannelses- og fritidsjobmesse for unge ledige, 9. og 10. klasses elever fra områdets folkeskoler samt deres forældre
 • Jobdate hvor voksne ledige og lokale virksomheder, der mangler arbejdskraft, kan møde hinanden
 • ”Morgenmad med borgmesteren” – et møde mellem lokale virksomheder og Koldings borgmester med fokus på udviklingen i Skovparken og Munkebo.
 
Uddannelses- og fritidsjobmessen er planlagt til den 8. oktober 2018, og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med andre relevante aktører om arrangementet – Business Kolding, Byliv Kolding, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Ungekontakten samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
 
Uddannelse og fritidsjob bliver omdrejningspunktet i messen for de unge og deres forældre, og 8 uddannelsesinstitutioner vil præsentere deltagerne for de mange forskellige uddannelsesmuligheder og retninger.
 
Unge, der ønsker et fritidsjob, får også mulighed for at komme i dialog om jobmuligheder med lokale virksomheder, der ansætter ungarbejdere, og kan måske gå fra messen med aftale om jobsamtale.
 
Multikulturelt forum som medspiller i samarbejdet
Med et indgående kendskab til områderne er Multikulturelt forum en oplagt samarbejdspartner til arrangementet, og inviteres derfor til at bidrage til samarbejdet med input og forslag til initiativer på dagen.
 
Der lægges derfor op til, at forummet drøfter Uddannelses- og fritidsjobmessen og kommer med forslag til yderligere initiativer til arrangementet.
 
En mulighed kunne for eksempel være at udvide dagens temaer til også at fokusere på fritidsliv i områderne.

Resumé

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på sit møde den 16. august 2018 et forslag om at ændre i målgruppe og kriterier for integrationspuljen.
 
Med det formål at komme i dialog med relevante aktører, herunder blandt andet Multikulturelt forum, blev det besluttet at udsætte punktet.
 
Multikulturelt forums tilkendegivelser vil indgå i Arbejdsmarkedsudvalgets behandlingen af sagen i september måned 2018. 

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren foreslår,
 
at Multikulturelt forum drøfter forslaget om at ændre i kriterierne og målgruppen for integrationspuljen
 
at Multikulturelt forums tilkendegivelser indgår i Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen i september måned 2018. 

Beslutning Multikulturelt forum den 23-08-2018

Godkendt.
 
Der var forslag om også at have fokus på unge med anden etnisk baggrund.
 
Det bør indgå i overvejelserne, at det kan tage tid at løbe projekter i gang og skabe forankring.
 
Der var forslag om at prioritere projekter, som har fokus på multietniske aktiviteter.

Sagsfremstilling

I 2015 besluttede Byrådet at oprette en integrationspulje, som skulle sikre at lokale borgere og flygtninge via aktiviteter og arrangementer fik mulighed for at lære hinanden at kende.
 
Baggrunden for oprettelsen af puljen var, at Kolding Kommune i 2015 modtog omkring 200 flygtninge.
 
Midler fra integrationspuljen kan søges af foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen skaber projekter målrettet en vellykket integration.
 
Projekterne kan relatere sig til såvel fritids- som arbejdslivet, og der skal være fokus på mødet mellem den danske kultur, normer og andre folkeslag.
 
Integration rummer mange aspekter
Formålet med at ændre på præmisserne for puljen er et forøget fokus på, at integration er mere end blot de aktiviteter, der foregår i den treårige integrationsperiode.
 
Nogle borgere overgår til at være på kontanthjælp, så også for denne gruppe borgere kan der være relevante aktiviteter og projekter, som kan få glæde af puljen. F.eks. understøttelse af den boligsociale indsats og forskellige kulturelle arrangementer.
 
Desuden er antallet af modtagne flygtninge faldet siden 2015, og i 2018 skal Kolding Kommune modtage 16 flygtninge. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til at fokusere på en ny målgruppe, således at midlerne fremover bevilges til initiativer og projekter, som retter sig mod nedenstående målgrupper fra blandede boligområder.
 • Integrationsborgere på langvarig forsørgelse
 • Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.
Nyt fokus støtter op omkring indsatser fra debatmødet
Den 4. april 2018 inviterede Kolding Kommune alle interesserede borgere, foreninger, organisationer og virksomheder til et debat møde om regerings ghettoudspil ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030) ”.
 
Deltagerne blev bedt om at komme med forslag til indsatser, som kan være med til at forebygge dannelse af parallelsamfund og indsatser, som kan få Kolding Kommunes 2 blandede boligområder af ghettolisten.
 
Et ændret fokus på en ny målgruppe støtter op omkring flere af de temaer, som der blev peget på, på debatmødet.
 
Retningslinjer for bevillinger:
 • Beløbsgrænsen for administrative bevilliger er kr. 15.000,-
 • Formandskabet i Arbejdsmarkedsudvalget kan bevilge beløb på ansøgninger op til kr. 30.000,-
 • Ansøgninger over dette beløb skal forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget, som løbende orienteres om ansøgninger til puljen
 • Integrationspuljen støtter ikke, projekter der allerede er gennemført eller udgifter til rejser og ophold
 • Der skal minimum være midler til at igangsætte 10 projekter årligt
 • Med det formål at fastholde et udviklingsperspektiv foreslås det, som noget nyt, at der maksimalt kan ydes tilskud til det samme arrangement/projekt 2 gange.
Der resterer pr. 1. juli 2018 203.958 kr. i puljen.

Resumé

Den 1. juli 2018 trådte en ændring af lov om repatriering i kraft. Hensigten med lovændringen er, at gøre det mere attraktivt for herboende udlændinge frivilligt at vende tilbage til deres hjemland. Flere skal motiveres til at benytte sig af muligheden for repatriering gennem et øget økonomisk incitament til at vende tilbage og gennem styrket vejledning af flygtninge og øvrige udlændinge om muligheden for frivillig repatriering.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Multikulturelt forum drøfter, hvorvidt der bør igangsættes initiativer, som kan skærpe målgruppens opmærksomhed på muligheden for repatriering og i givet fald, hvilke initiativer der bør igangsættes.

Beslutning Multikulturelt forum den 23-08-2018

Godkendt.
 
Forslag om at afholde informationsmøder.
 
Forslag om, at indgå samarbejde med virksomheder om at sponsorere borgere i at starte selvstændig virksomhed i hjemlandet.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2018 trådte en ændring af lov om repatriering i kraft. Hensigten med lovændringen er, at gøre det mere attraktivt for herboende udlændinge frivilligt at vende tilbage til deres hjemland. Flere skal motiveres til at benytte sig af muligheden for repatriering gennem et øget økonomisk incitament til at vende tilbage og gennem styrket vejledning af flygtninge og øvrige udlændinge om muligheden for frivillig repatriering.
 
Lovændringen rummer fem initiativer:
 
1. Bedre muligheder for at medtage offentlig forsørgelse ved deltagelse i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på senere at kunne træffe beslutning om repatriering
Som integrationsborger har man mulighed for at modtage hjælp til forsørgelse mens man deltager i praktik, uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejser til hjemlandet eller tidligere opholdsland.
Som noget nyt er det nu også en mulighed for borgere, der modtager sygedagpenge eller dagpenge.
 
2. Hjælp til udgifter til transport af personlige ejendele
Borgerne har mulighed for at modtage hjælp til udgifter til transport af eksisterende bohave på op til 30.000 kr. pr. person. Alternativt kan man vælge at modtage hjælp til indkøb af nye personlige ejendele inden for samme beløbsramme.
Tidligere blev der alene ydet hjælp til udgifter til transport af personlige ejendele med op til 2 m3 pr. person og uden øvre økonomisk grænse.
 
3. Bedre mulighed for at yde hjælp til erhvervsudstyr
Der kan ydes hjælp til udgifter på højst 15.808 kr. til køb af erhvervsudstyr, der kan være med til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Der ud over ydes hjælp til udgifter på højst 20.416 kr. til transport af erhvervsudstyr.
En tidligere betingelse om, at erhvervsudstyret skal være egnet til at genopbygge hjemlandet eller det tidligere opholdsland er nu fjernet.
 
4. Hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af nationalitetspas m.v.
Der er nu mulighed for at søge økonomisk hjælp til udgifter, der er forbundet med fremskaffelse af nationalitetspas, herunder gebyrer, transportudgifter mv. på op til 10.000 kr. pr. person. Udgifterne skal være dokumenterede og transporten afholdt billigst muligt.
 
5. Systematisk kommunal vejledningspligt om repatriering
Som et led i integrations- og beskæftigelsesindsatsen har kommunen nu pligt til løbende at vejlede personkredsen for repatriering, om mulighed for frivillig hjemrejse med støtte efter repatrieringsloven.
For flygtningen og familiesammenførte omfattet af integrationsprogram skal vejledningen gives min. 4 gange årligt inden for 12 måneder i forbindelse med opfølgning på integrationskontrakten. For øvrige udlændinge skal vejledningen gives i beskæftigelsesindsatsen, ved alle samtaler i kontaktforløbet / opfølgningsforløbet.
 
Vejledningen i Kolding Kommune
Vi vejleder systematisk flygtninge og familiesammenførte, om muligheder for støtte til frivillig tilbagevende til hjemlandet via repatriering ved alle opfølgningssamtaler på integrationskontrakten.
 
Alle øvrige udlændinge der er omfattet af målgruppen for repatriering vejledes ved alle samtaler i kontaktforløbet/opfølgningsforløbet i den almindelige beskæftigelsesindsats.
 
Integrationsafdelingen tilbyder rådgivende samtaler om repatriering, for borgere der er interesseret i at få mere at vide om deres muligheder for at vende tilbage til hjemlandet. Når en udlænding giver udtryk for et ønske om at vende tilbage til hjemlandet, henviser kommunen desuden udlændingen til Dansk Flygtningehjælp med henblik på rådgivning. Dansk Flygtningehjælp giver rådgivning på forskellige sprog, og tilbyder også anonym rådgivning. Det er ligeledes Dansk Flygtningehjælps opgave at afklare, om det af sikkerhedsmæssige årsager er muligt for udlændingen at vende tilbage til hjemlandet. Dansk Flygtningehjælp giver skriftlig besked herom til Integrationsafdelingen, og hvis det er muligt for udlændingen at vende tilbage til hjemlandet, påbegyndes sagsbehandlingen med henblik på at udlændingen frivilligt rejser hjem.